Seurattu SDK 926/2022 saakka.

19.12.2002/1224

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2010 alkaen. Ks. L alueiden kehittämisestä 1651/2009 33 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun alueiden kehittämislain (602/2002) nojalla

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä alueiden kehittämislaissa (602/2002) säädetään alueiden kehittämistä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmistelusta ja toimenpanosta sekä niiden yhteensovittamisesta ja seurannasta, noudatetaan mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa toimintalinjalla tarkoitetaan alueiden kehittämislaissa tarkoitettuihin ohjelmiin liittyvää toimenpiteistä muodostuvaa osaa, jolle määritellään tavoitteet ja rahoitusvarat.

2 luku

Hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu

3 §
Hallinnonaloittaisen suunnittelun sisältö

Hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu toteutetaan osana hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua. Sen tulee sisältää ainakin:

1) kuvaus alueiden kehittämisen nykytilanteesta hallinnonalalla;

2) hallinnonalan alueiden kehittämisen tavoitteet;

3) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi;

4) selvitys toimenpiteiden rahoituksesta ja sen alueellisen kohdentumisen periaatteista;

5) selvitys vuosittaisesta rahoituksesta siltä osin kuin se on mahdollista.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan ryhmitellä toimintalinjoihin.

3 a § (21.3.2007/289)
Alueiden kehittämisen neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) tukea sisäasiainministeriötä alueiden kehittämislain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa yhteensovittamis- ja seurantatehtävissä;

2) sovittaa yhteen hallinnonaloittaisia alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia ja tavoitteita;

3) seurata ministeriöiden alueiden kehittämislain (602/2002) 10 a §:n mukaisia määrärahoja koskevaa talousarviovalmistelua, määrärahojen alueellista jakamista ja niiden käytön seurantaa;

4) tehdä ehdotuksia alueiden kehittämisen edistämiseksi ja

5) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sisäasiainministeriön määräämät tehtävät.

Alueiden kehittämisen neuvottelukunnan tulee raportoida tehtäviensä edistymisestä säännöllisesti sisäasiainministeriölle.

3 b § (21.3.2007/289)
Alueiden kehittämisen neuvottelukunnan kokoonpano

Alueiden kehittämisen neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, opetusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työministeriöstä ja ympäristöministeriöstä. Kullakin jäsenellä on kaksi varajäsentä, jotka voivat olla myös ministeriön alaisesta hallinnosta.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat sisäasiainministeriöstä. Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa jaostoja.

4 §
Hallinnonaloittaisen suunnittelun toteutus ja ajoitus

Valtioneuvoston päätöksellä määrätyt ministeriöt hyväksyvät alueiden kehittämislain 8 §:ssä tarkoitettua alueiden kehittämistä koskevan suunnitelman sen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä, joka lähinnä valmistuu sen jälkeen, kun valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista.

3 luku

Maakuntaohjelma

5 §
Maakuntaohjelman rakenne

Maakuntaohjelma laaditaan maakuntasuunnitelmaan perustuen ja siinä tulee olla ainakin:

1) kuvaus maakunnan ja sen osien nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista, johon kuvaukseen sisältyy arvio maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien vaikuttavuudesta;

2) maakunnan kehittämisen tavoitteet;

3) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sisältäen myös maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet;

4) arvio toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta;

5) erityisohjelmien ja muiden maakunnan aluetta koskevien ohjelmien yhteensovitus;

6) tunnusluvut toimenpiteiden seurantaa varten;

7) kuvaus maakuntaohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan ryhmitellä toimintalinjoihin. Edellä 1 momentin 4 kohdassa rahoituksella tarkoitetaan valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä yksityistä rahoitusta. Valtion rahoitus esitetään hallinnonaloittaisen jaon mukaan.

6 §
Maakuntaohjelman hyväksymisen aikataulu

Maakuntaohjelma hyväksytään alueiden kehittämislain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kunkin valtuustokauden alkamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. Maakuntaohjelma käsittää valtuustokauden toisen vuoden jälkeiset neljä vuotta.

7 §
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman rakenne

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa tulee olla ainakin:

1) maakuntaohjelman toteuttamisen painotukset ja toimintalinjat;

2) arvio maakuntaohjelman valtion rahoituksesta;

3) arvio maakuntaohjelman kuntarahoituksesta;

4) arvio maakuntaohjelman yksityisestä rahoituksesta;

5) erityisohjelmien rahoituksen suhde kokonaisrahoitukseen;

6) maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeiset hankkeet ja muut toimenpiteet;

7) kuvaus toteuttamissuunnitelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista.

Edellä 1 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetut seikat esitetään valtion talousarvion perusteella suoritettavaa alueellista jakoa varten ja soveltuvin osin sitä vuotta seuraavan vuoden valtion talousarviota koskevaa esitystä varten.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu arvio esitetään hallinnonaloittaisen jaon mukaisesti.

8 §
Toteuttamissuunnitelman hyväksymisen aikataulu

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma hyväksytään alueiden kehittämislain 12 §:n mukaan vuosittain talousarvioehdotuksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä. Toteuttamissuunnitelmia voidaan tarvittaessa tarkistaa sen jälkeen, kun valtion talousarvio on tullut hyväksytyksi.

4 luku

Erityisohjelmat

9 §
Erityisohjelmien sisältö

Alueiden kehittämislain 14 §:ssä tarkoitetut erityisohjelmat sisältävät ohjelman tavoitteet ja rahoituksen määrä huomioon ottaen ne tarpeelliset seikat, joista säädetään tämän asetuksen 5 §:ssä.

Valtioneuvoston erityisohjelmaa koskeva päätös sisältää ohjelman toimeenpanosta vastaavan tahon.

10 §
Yhteistyöryhmien tehtävät

Alueiden kehittämislain 17 §:ssä tarkoitetut yhteistyöryhmät valmistelevat erityisohjelmia koskevia ohjelmaesityksiä yhteistyössä niiden laatimiseen osallistuvien kanssa antamalla niistä lausunnon, suuntaavat, seuraavat ja arvioivat ohjelmatyötä sekä tekevät ehdotuksia ohjelmatyön rahoittamiseksi ja kehittämiseksi. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän osalta sovelletaan lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään.

5 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Kehitysalueen määräämisperusteet

Kehitysaluetta ja tukialueita määrättäessä käytetään perusteena ainakin asukasta kohden laskettua bruttokansantuotetta, työmarkkinatilannetta, muuttoliikettä, elinkeinorakennetta ja asukastiheyttä.

12 §
Ympäristövaikutusten arviointi

Alueiden kehittämislaissa tarkoitettujen ohjelmien ja suunnitelmien valmistelusta vastaavien viranomaisten on selvitettävä ja arvioitava ympäristövaikutukset riittävässä määrin.

13 §
Seurannan ja arvioinnin tunnusluvut

Maakuntaohjelmassa määritellään tunnusluvut, joilla ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan seurata.

Maakuntaohjelmien valtakunnallisessa seurannassa ja arvioinnissa käytetään ainakin sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat:

1) koulutustasoa;

2) työmarkkinatilannetta;

3) muuttoliikettä;

4) alueellista bruttokansantuotetta.

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat ohjeet 1 ja 2 momentissa käytettävistä tunnusluvuista.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.3.2007/289:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.