Seurattu SDK 125/2023 saakka.

19.6.2002/534

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (282/2002) 61 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Vartioimisliikeluvan hakeminen

Vartioimisliikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hakijan yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen yritys- ja yhteisötunnus;

3) oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten nimet ja osoitteet sekä henkilötunnukset tai syntymäajat; sekä

4) päätoimipaikka ja toimipaikat sekä niiden osoitteet.

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeushenkilön säännöt sekä viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase;

2) oikeushenkilön toimintakertomus tai muu selvitys sen toiminnasta;

3) selvitys hakijan organisaatiosta, henkilöstöstä, toimitiloista, kalustosta ja taloudellisesta tilanteesta; sekä

4) vartioimisliikkeen toimintaohjeet.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

2 §
Vartioimisliikelupaa koskeva päätös

Vartioimisliikelupaa koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus, syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

3) päätoimipaikka ja toimipaikat sekä niiden osoitteet; sekä

4) mahdolliset lupaehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

3 §
Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hakijan yritys- ja yhteisötunnus;

3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

4) ehdotus vastaavien hoitajien tai väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumääräksi, vastuualueiksi ja tehtävien jaoksi; sekä

5) ehdotus väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloajaksi.

Hakemukseen on liitettävä selvitys:

1) yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vastaavan hoitajan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

2) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön olemisesta vartioimisliikkeen palveluksessa;

3) vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyttäväksi ehdotetun suostumus; sekä

4) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevan ennalta arvaamattoman syyn olemassaolosta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

4 §
Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskeva todistus

Vastaavaksi hoitajaksi ja väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) sen vartioimisliikkeen nimi, johon henkilö on hyväksytty vastaavaksi hoitajaksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi;

3) vastaavien hoitajien ja väliaikaisten vastaavien hoitajien lukumäärä, vastuualue ja tehtävien jako;

4) väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

5) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

4 a § (18.11.2010/975)
Vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä voimankäyttökouluttajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi, osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Asekouluttajakoulutuksen osalta hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys 23 a §:n 2 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta asetyypeittäin.

Hyväksymisen uusimisen osalta hakemukseen on liitettävä selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Poliisihallitus voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

4 b § (18.11.2010/975)
Vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskeva päätös

Voimankäyttökouluttajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) hyväksytyn nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Päätökseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

5 §
Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 24 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vartijan tai 25 §:n 1 momentissa tarkoitetun väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

2) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun erityisen voimankäyttökoulutuksen ja mainitun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta; sekä (18.11.2010/975)

3) kaksi valokuvaa hakijasta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

6 §
Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä koskeva todistus

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava valokuva hyväksytystä henkilöstä. Todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika;

3) tiedot erityisen voimankäyttökoulutuksen suorittamisesta;

4) tiedot tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta; sekä

5) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

7 §
Turvasuojaajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä turvasuojaajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys turvasuojaustehtävien hoitamisesta tai hakeutumisesta turvasuojaustehtäviin valmentavaan koulutukseen; sekä

2) kaksi valokuvaa hakijasta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

8 §
Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskeva todistus

Turvasuojaajaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava valokuva hyväksytystä henkilöstä. Todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Todistukseen voidaan tehdä myös muita tarpeellisia merkintöjä.

9 §
Vartijan asun merkit ja tekstit

Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija". Isompi teksti on merkittävä vähintään 15 millimetrin korkuisin ja pienempi vähintään 8 millimetrin korkuisin selvästi erottuvin kirjaimin. Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä vartioimisliikkeen nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Vartioimisliikkeen nimi on merkittävä vähintään 6 millimetrin ja nimilyhenne vähintään 15 millimetrin korkuisin selvästi erottuvin kirjaimin. Liikemerkin on oltava selvästi asusta erottuva ja läpimitaltaan vähintään 50 millimetrin suuruinen. Päällystakin, haalarin ja sadeasun selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE" taikka sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija". Isompi teksti on kirjoitettava vähintään 50 millimetrin ja pienempi teksti vähintään 25 millimetrin korkuisin selvästi erottuvin kirjaimin. Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti "VARTIJA" tai "VÄKTARE", sanapari "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka vartioimisliikkeen nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki.

Vartijan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" taikka sanan "VARTIJA" tai "VÄKTARE" ohella sana vartija myös muulla kielellä. Asuun merkittävän muun kielisen sanan tulee olla kooltaan vähintään sanaparin "VARTIJA – väktare" tai "VÄKTARE – vartija" pienemmän tekstin suuruinen. Vartijan asun rintamukseen saadaan kiinnittää irrotettavissa oleva vartijan henkilöllisyyttä ja asemaa osoittava laatta. Vartijan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. Vartijan ammattitutkinnon suorittaneen vartijan asun olkapoletteihin on merkittävä vähintään 15 millimetrin korkuinen kirjain A.

Vartijan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut.

10 §
Toimeksiantosopimus

Vartioimistehtävien hoitamisesta tehtävä toimeksiantosopimus on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen jää vartioimisliikkeelle ja toinen toimeksiantajalle. Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) toimeksiantajan nimi ja osoite;

2) vartioimisliikkeen nimi ja osoite;

3) vartioimistehtävät, joita sopimus koskee;

4) vartioimisalueet ja vartioimiskohteet;

5) toimeksiannosta suoritettava korvaus tai korvauksen määräytymisperusteet riittävästi yksilöitynä; sekä

6) toimeksiannon alkamispäivä ja voimassaoloaika.

11 §
Tapahtumailmoitus

Vartijan on tapahtumailmoituksessa mainittava

1) nimensä ja vartioimisliike, jonka palveluksessa hän on;

2) tapahtuma-aika ja -paikka;

3) onko hän ottanut jonkun kiinni, tehnyt jollekin turvallisuustarkastuksen tai poistanut jonkun vartioimisalueelta;

4) onko hän käyttänyt käsirautoja, patukkaa, teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta tai koiraa taikka ottanut esille ampuma-aseen tai käyttänyt sitä; sekä

5) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tai hänen itsensä tilanteessa saamat vammat.

Tapahtumailmoitukseen kirjattavista toimenpiteen kohteena olleen henkilötiedoista säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 17 §:n 1 momentissa. Tapahtumailmoituksessa saadaan tarvittaessa mainita havaintotietoina:

1) toimenpiteen kohteena olleen henkilön tuntomerkit henkilön tunnistamiseksi; sekä

2) havaintoja kohdehenkilön käyttäytymisestä ja tilasta.

Tapahtumailmoituksessa on lisäksi oltava tarkempi selostus tapahtumasta sekä tapahtuman johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

12 §
Palvelutodistus

Hyväksymistä edellyttävässä turvasuojaustehtävässä annettavassa palvelutodistuksessa on mainittava:

1) hyväksymistä edellyttävän turvasuojaustehtävän suorittaneen elinkeinonharjoittajan ja turvasuojaajan nimi;

2) elinkeinonharjoittajan osoite- ja yhteystiedot;

3) tehtävän suorittamisen aika ja paikka; sekä

4) elinkeinonharjoittajan yritys- ja yhteisötunnus.

Palvelutodistuksessa on lisäksi oltava selostus suoritetusta tehtävästä.

13 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.11.2010/975:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.