Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

30.11.2001/1117

Laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 7.11.2014/917, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan televerkon avulla tarjottavien tietoyhteiskunnan palvelujen suojaamiseen niiden suojauksen purkujärjestelmien oikeudetonta käyttöä vastaan.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tietoyhteiskunnan palvelulla televerkon avulla tarjottavaa, maksullista ja erityisellä teknisellä järjestelmällä suojattua televisiolähetystä, radiolähetystä ja vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavaa etäpalvelua sekä erityisellä teknisellä järjestelmällä toteutettavan suojauksen tarjoamista edellä mainittuihin palveluihin; sekä

2) suojauksen purkujärjestelmällä sellaista laitetta, tietokoneohjelmaa tai muuta järjestelmää taikka järjestelmän olennaista osaa, jonka tarkoituksena on poistaa televerkon avulla tarjottavan palvelun erityisellä teknisellä järjestelmällä toteutettu suojaus.

3 §
Suojauksen purkujärjestelmää koskeva kielto

Suojauksen purkujärjestelmän oikeudeton hallussapito, käyttö, valmistus, maahantuonti, kaupanpito, vuokraus, levittäminen, myynninedistäminen, asentaminen ja huolto on kielletty.

4 §
Markkinavalvonta ja tarkastus

Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tämän lain soveltamista.

Viestintäviraston määräämät tarkastajat valvovat 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa ja siinä säädetyn kiellon noudattamista.

Tarkastajalla, joka esittää selvityksen Viestintäviraston antamasta määräyksestä, on oikeus valvonnan suorittamiseksi päästä paikkaan, jossa on suojauksen purkujärjestelmä tai jossa sellaisen todennäköisin syin epäillään olevan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa, ellei ole erityistä syytä epäillä, että 6 §:n 2 momentin tai rikoslain (39/1889) 38 luvun 8 a §:n säännöksiä on rikottu.

5 §
Tutkittavaksi ottaminen

Jos todennäköisin syin epäillään, että suojauksen purkujärjestelmän maahantuontia, kaupanpitoa tai vuokrausta koskevia säännöksiä on rikottu, tarkastajalla on oikeus ottaa suojauksen purkujärjestelmä tutkittavaksi sekä kieltää tutkimuksen ajaksi sen kaupanpito ja muu edelleen luovuttaminen. Tutkimus on suoritettava viivytyksettä.

Sille, jolta suojauksen purkujärjestelmä on otettu tutkittavaksi, on annettava todistus, josta ilmenee tutkittavaksi otetun omaisuuden määrä ja tutkittavaksi ottamisen syy.

6 §
Rangaistussäännös

Rangaistus suojauksen purkujärjestelmärikoksesta säädetään rikoslain 38 luvun 8 a §:ssä.

Joka muutoin kuin 1 momentissa mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla tahallaan rikkoo 3 §:ssä säädettyä kieltoa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, suojauksen purkujärjestelmärikkomuksesta sakkoon.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä suojauksen purkujärjestelmärikkomuksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

7 §
Virka-apu

Viestintävirastolla on oikeus saada virka-apua poliisilta, tulliviranomaisilta ja rajavartiolaitokselta tämän lain säännösten täytäntöönpanemiseksi.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 146/2000, LiVM 8/2001, EV 111/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY (31998L0084); EYVL N:o L 320, 28.11.1998, s. 54

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.