Seurattu SDK 926/2022 saakka.

27.9.2001/825

Valtioneuvoston asetus aluksessa käytettävistä suojeluvälineistä ja mittauslaitteista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 18.5.2017/289, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 luku

Suojeluvälineet

1 §
Henkilönsuojaimet

Jos aluksessa tehdään työtä, joka edellyttää henkilönsuojainten käyttöä, aluksessa tulee olla esiintyvää ja todennäköistä käyttötarvetta vastaavat henkilönsuojaimet. Henkilönsuojainten valinnassa ja käytössä on noudatettava henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä annetun valtioneuvoston päätöksen 1407/1993 säännöksiä.

2 §
Putoamissuojaimet

Työskenneltäessä paikoissa ja olosuhteissa, joissa on putoamisen vaara, tulee jokaisella työhön osallistuvalla olla kokovaljasmallinen turvavyö. Aluksessa pitää lisäksi tarpeen mukaan olla käytettävissä yksi tai useampi asianmukainen suojaverkko.

2 luku

Mittauslaitteet

3 §
Yleistä

Jos aluksessa kuljetetaan tai joudutaan käsittelemään vaarallisia aineita taikka happea kuluttavia aineita, aluksessa tulee olla tarkoituksenmukaiset mittauslaitteet, joilla tarvittaessa voidaan todeta räjähdysvaara, myrkytysvaara ja happipitoisuus.

Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan tässä asetuksessa aineita, jotka räjähdys- tai palovaarallisuutensa, myrkyllisyytensä tai muun ominaisuutensa vuoksi saattavat aiheuttaa vahinkoa aluksessa työskenteleville.

Vaarallisten aineiden kuljetuksella tarkoitetaan irtolastien ja pakkauksissa olevan lastin kuljetusta ja niiden käsittelyllä tarkoitetaan lastin lastausta tai purkausta, tilojen puhdistusta lastin jätteistä, rikkoutuneiden pakkausten käsittelyä sekä laivatyöhön muuten liittyvää vaarallisen aineiden käsittelyä tai niiden vaikutuspiirissä työskentelyä.

4 §
Räjähdysvaara

Jos aluksessa joissa kuljetetaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 61° C, aluksen tulee olla varustettu vähintään kahdella kannettavalla räjähdys- ja palovaaran tarkkailuun tarkoitetulla mittauslaitteella, jotka mittaavat kaikkien palavien kaasujen yhteispitoisuutta ilmassa.

Jos laivaväki suorittaa huolto- ja korjaustöitä aluksen tiloissa, joissa voidaan epäillä esiintyvän syttyvää kaasua tai joissa on sellaisia aineita, joista työtilaan voi muodostua syttyvää kaasua tai höyryä, aluksessa tulee olla käytettävissä vähintään yksi 1 momentissa tarkoitettu mittauslaite.

5 §
Myrkytysvaara

Aluksessa, jossa kuljetetaan tai käsitellään 3 §:ssä tarkoitettuja vaarallisia aineita, tulee olla mittauslaitteita, joilla voidaan todeta ainakin hiilimonoksidin, typen oksidien, hiilidioksidin ja rikkivedyn pitoisuus sekä hiilivetyjen yleinen esiintyminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kaasujen lisäksi on aluksessa voitava todeta sellaisten aineiden pitoisuudet, kuten fenoli, bentseeni, styreeni, tolueeni, hiilitetrakloridi, trikloorietyleeni ja formaldehydi, jos näitä tai vastaavan vaarallisia tuotteita kuljetetaan tai käsitellään säännöllisesti.

Mittauslaitteita huollettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon kemiallisten ilmaisimien luotettava käyttöaika.

6 §
Happipitoisuus

Jos aluksessa käytetään suojakaasua ja siinä on suljettuna pidettäviä tiloja, kuten lastitilat, tankit ja tilatankit (kofferdam), joihin voi syntyä hapen puutetta (ilman happipitoisuus alle 21 %), aluksen tulee olla varustettu vähintään yhdellä mittauslaitteella, jolla happipitoisuus voidaan tilan ulkopuolelta riittävän tarkasti todeta.

7 §
Mittauslaitteiden käyttöohjeet ja huolto

Mittauslaitteita varten tulee olla käytettävissä laitteen valmistajan antamat huolto- ja käyttöohjeet sekä riittävä määrä täydennysvarusteita siten, että laitteiden toiminta on varmistettu.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

8 §
Muut säännökset

Tämän asetuksen lisäksi tulee suojeluvälineiden ja mittauslaitteiden osalta noudattaa paloturvallisuudesta sekä kemikaali- ja kaasusäiliöaluksista annettuja säännöksiä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan aluksessa käytettävistä mittauslaitteista ja henkilökohtaisista suojeluvälineistä 20 päivänä maaliskuuta 1985 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (272/1985).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.