Seurattu SDK 761/2022 saakka.

28.12.2000/1297

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.11.2009/945.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala ja aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana.

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 12:n ja 21:n välisenä aikana:

1) niissä päivittäistavarakaupan myymälöissä, joissa vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, kaikkina kuukausina; ja

2) muissa vähittäiskaupan myymälöissä sekä parturi- ja kampaamoliikkeissä touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa sekä marras- ja joulukuussa.

Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jonka myynnistä pääosa on elintarvikkeita.

2 §
Juhlapäivien aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 13:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona.

Edellä 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista päivittäistavarakaupan myymälöistä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan kello 8:n ja 18:n välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kirkollisesta juhlapäivästä.

3 §
Poikkeusluvat

Lääninhallitus voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1 ja 2 §:ssä säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumiin tai vastaaviin tilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan antamisen olennaiset edellytykset eivät enää täyty.

4 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tämä laki ei koske:

1) apteekkeja;

2) lentoasemilla ja satamissa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin tapahtuvaa myyntiä;

3) 5 §:ssä säädettyä kioski- ja siihen verrattavaa kauppaa;

4) automaateista tapahtuvaa myyntiä;

5) markkina- ja torikauppaa;

6) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa myyntiä;

7) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä;

8) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;

9) autokauppaa;

10) kukkien myyntiä eikä puutarhamyymälöistä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, puutarhatyökalujen tai -kalusteiden taikka muiden vastaavien tuotteiden myyntiä;

11) huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, joissa myydään arvoltaan vähäisiä näyttelyn teemaan liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä;

12) taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa tiloissa tapahtuvaa taidemyyntiä;

13) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntiä;

14) myymäläautoja ja muuta liikkuvaa kauppaa; eikä

15) asemakaavalla vahvistetun kaupungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa.

5 §
Kioskikauppa

Kioski- ja siihen verrattavalla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan:

1) liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä;

2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta sekä muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta tai kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta; tai

3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa varten varustetusta tilasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista myyntipaikoista ei saa myydä seuraavia tuotteita, jos niiden ilmoitettu vähittäismyyntihinta on enemmän kuin 1 000 markkaa:

1) kultasepänteoksia ja kelloja;

2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita;

3) valokuvausalan ja optisen alan tuotteita;

4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa;

5) konttorikoneita; eikä

6) maa- ja metsätalouskoneita.

Kioskikauppaan verrattavaksi kaupaksi katsotaan kausiluonteisten tavaroiden myynti ulkona olevasta myyntipaikasta.

6 §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa annettuja aukioloa koskevia säännöksiä, on tuomittava aukioloaikarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

7 §
Valvonta

Tämän lain noudattamista valvoo poliisi.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 26 päivänä maaliskuuta 1997 annettu laki (276/1997).

Kumotun lain nojalla annetulla päätöksellä tai määräyksellä myönnetty oikeus pitempään aukioloaikaan kuin tässä laissa säädetään on kuitenkin voimassa päätöksessä tai määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai kumota.

HE 49/2000, TaVM 32/2000, EV 176/2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.