Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

21.12.2000/1267

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä säädetään yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/1962) 109 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1606/1995:

1 luku

Tietoimitus ja tielautakunnan toimitus

1 §

Tietoimitus, joka koskee uuden tien rakentamista, on käsiteltävä kiireellisenä.

2 §

Jos tien tekemiseksi laaditaan kustannusarvio, on tarvittaessa sitä varten laadittava myös suunnitelma. Muulloinkin voidaan laatia suunnitelma tien tekemiseksi, jos toimitusmiehet pitävät sitä tarpeellisena.

3 §

Jos tieosakas omistaa useita sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat saaneet tieoikeuden ja jotka kuuluvat samaan käyttöyksikköön, voidaan näille kiinteistöille vahvistaa yhteiset tieyksiköt. Sama koskee tieosakkaalle määrättävää käyttömaksua.

4 §

Kun uusi yksityinen tie, jota varten on perustettu tiekunta, on merkitty kiinteistötietojärjestelmään, Maanmittauslaitoksen on viipymättä toimitettava tielautakunnalle ja tiekunnalle ote kiinteistötietojärjestelmästä, josta ilmenevät yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 51 a §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot sekä jäljennös toimituskartasta. Ote ja kartta on muuttuneiden tietojen osalta toimitettava myös silloin, kun tietoimituksessa tehdään sellaisia ennestään olevaa tietä tai oikeutta koskevia muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia yksityisestä tiestä kiinteistötietojärjestelmään merkittäviin tietoihin. (13.3.2014/212)

Tietoimituksen merkitsemisestä kiinteistörekisteriin on kiinteistörekisterin pitäjän kirjallisesti ilmoitettava tiekunnalle tai, jollei tiekuntaa ole perustettu, toimituksessa nimetylle hakijalle.

5 §

Tielautakunnan toimituksen toimitusasiakirjoja ovat:

1) tieosakkaan tai muun asianosaisen vaatimus asian ottamisesta tielautakunnassa ratkaistavaksi;

2) pöytäkirja; ja

3) muut asiakirjat, jotka osoittavat, miten toimituksessa käsitelty asia on ratkaistu, tai jotka ovat olleet toimituksessa tehtyjen ratkaisujen perusteena.

Toimituksen pöytäkirjaan tai sen liitteisiin on muun ohella merkittävä:

1) toimituksen aika ja paikka;

2) miten toimituksesta on tiedotettu;

3) saapuvilla olevat lautakunnan jäsenet;

4) saapuville tulleet asianosaiset ja heidän asiamiehensä;

5) kiinteistöt, joita asia koskee;

6) asianosaisten vaatimukset ja muiden lausumien sisältö;

7) sopimukset;

8) lautakunnalle esitetyt ja lautakunnan toimesta esitetyt selvitykset;

9) lautakunnan ratkaisut ja niiden perustelut; sekä

10) muut toimituksen kannalta merkitykselliset asiat, jos ne eivät sisälly muuhun toimituksen asiakirjaan.

Pöytäkirjan, sen liitteet sekä muut toimituksessa laaditut asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitänyt henkilö.

6 §

Toimituksessa tehdyt ratkaisut on esiteltävä asianosaisille. Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on käsitelty, puheenjohtaja lopettaa toimituksen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville muutoksenhakuoikeudesta ja siitä, miten muutoksenhaussa on meneteltävä.

Asianosaiselle, joka sitä pyytää, on annettava valitusosoitus heti toimituksen lopettamisen jälkeen.

Pöytäkirjan sekä muiden toimitusta koskevien asiakirjojen on oltava asianosaisten saatavilla viimeistään 14 päivän kuluttua toimituksen lopettamispäivästä, jos asianosainen sitä pyytää toimituksessa, tai viimeistään 14 päivän kuluttua pyynnöstä, jos pyyntö esitetään toimituksen lopettamisen jälkeen.

7 §

Tielautakunnan toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

2 luku

Valtion osallistuminen tienpidon kustannuksiin

Tien kunnossapidon avustaminen
8 §

Yksityisellä tiellä on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys, jos:

1) tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen; tai

2) tien varrella on palvelulaitoksia tai muita merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja.

Pysyvän asutuksen pääsytienä pidetään sen pääasiallista kulkuyhteyttä paikalliseen hallinto- tai palvelukeskukseen. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietolain (507/1993) väestötietojärjestelmään talletettu asuinpaikka.

9 § (22.12.2009/1245)

Hakemus valtionavustuksen saamiseksi yksityisen tien kunnossapitoon on jätettävä toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään elokuussa ennen sitä kalenterivuotta, jonka alusta avustusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta ja ajan tasalla oleva osakasluettelo sekä kartta tiestä ja sen vaikutusalueesta. Osakasluettelosta ja kartasta tulee käydä ilmi vaikutusalueen pysyvä asutus.

10 § (22.12.2009/1245)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ratkaisee valtionavustushakemuksen ennen sen vuoden loppua, jona se on jätetty. Päätöksessä määrätään keskuksen mittauksen perusteella avustettava tiepituus ja tien kunnossapitoluokka tieosittain.

Erityisestä syystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn avustushakemuksen.

11 § (22.12.2009/1245)

Valtionavustuspäätös on voimassa toistaiseksi. Jos niissä olosuhteissa, joiden perusteella avustuspäätös on tehty, on tapahtunut merkittävä muutos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi muuttaa päätöstään.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asia tulee vireille keskuksen aloitteesta, tiekunnalle on varattava ennen asian ratkaisemista tilaisuus tulla kuulluksi.

12 §

Valtionavustusta saavat tiet jaetaan neljään kunnossapitoluokkaan. Tien kunnossapitoluokka määrätään sen kunnossapitotarpeen perusteella. Tien osat voivat kuulua eri kunnossapitoluokkiin.

13 §

Laskennallisia kunnossapitokustannuksia määritettäessä lähtökohtana käytettävät kunnossapidon kilometrikustannukset ovat vuoden 2002 kustannustasossa 910 euroa. Liikennevirasto tarkistaa nämä kustannukset vuosittain maarakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti. (22.12.2009/1245)

Kunnossapitoluokittain kilometrikustannukset määritetään 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten perusteella käyttäen seuraavia kertoimia:

Kunnossapitoluokka Kerroin
1 1,50
2 1,25
3 1,00
4 0,75
14 § (22.12.2009/1245)

Tiekunta toimittaa lauttapaikan, vuosittain purettavan sillan ja talvitien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvityksen kunnossapitovuoden kustannuksista viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Erityisestä syystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn 1 momentissa mainitun selvityksen.

15 § (22.12.2009/1245)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo valtionavustusta saavien teiden kunnossapitoa vähintään kerran kolmessa vuodessa tiellä pidettävässä tarkastuksessa. Keskuksen on varattava tiekunnan edustajille tilaisuus osallistua tarkastukseen.

16 § (30.12.2015/1729)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kunnossapitovuoden joulukuussa. Lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden avustukset ja mahdolliset ennakot maksetaan kuitenkin viimeistään toukokuussa. Avustusprosentti määrätään maksamispäätöksessä. Avustus maksetaan täysinä euroina alaspäin lähimpään euroon pyöristettynä. Pienin maksettava avustus on 10 euroa.

17 § (22.12.2009/1245)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii vuosittain 10 ja 11 §:n nojalla tehdyistä päätöksistä yhdistelmän sekä lähettää siitä otteen tiedoksi asianomaiselle kunnalle

Tien parantamisen avustaminen
18 §

Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa yksityistielain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun tien, siihen kuuluvien alueiden sekä rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen, vaurioitumisesta johtuviin töihin, joiden ei voida katsoa kuuluvan yksityistielain 6 §:n 3 momentin mukaiseen tien kunnossapitoon.

Valtionavustusta tien parantamiseen on haettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Hakemukseen on liitettävä parantamistöiden suunnitelma ja kustannusarvio. (22.12.2009/1245)

Avustusprosentti, avustuksen maksuaikataulu sekä mahdolliset työn tekemiseen liittyvät ehdot määrätään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustuspäätöksessä. Avustusta ei makseta, ellei siihen ole erityistä syytä, sellaisten töiden osalta, jotka on tehty ilman keskuksen lupaa ennen keskuksen avustuspäätöstä. (22.12.2009/1245)

Avustamista koskevia muita säännöksiä
19–20 §

19–20 § on kumottu A:lla 12.12.2001/1302.

21 §

Tiekunta voi tehdä kunnan kanssa sopimuksen tienpidosta. Tällöin kunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtionavustuksen hakemisesta, maksamisesta ja muutoksenhausta tiekunnan osalta säädetään. Sopimuksesta riippumatta tiekunta on edelleen tienpitäjä.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

22 § (13.3.2014/212)

Tielautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalista samoin kuin lautakunnan kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kunnan on viipymättä tehtävä ilmoitus Maanmittauslaitokselle. Jos lautakunta on valinnut itselleen sihteerin, on kunnan ilmoitettava sihteerin nimi ja osoite Maanmittauslaitokselle.

Jos tielautakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa lain tai annetun määräyksen nojalla muu kuin tielautakunta, on myös siitä ilmoitettava Maanmittauslaitokselle.

23 §

Asianomaisen kunnan on ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä, joilla yksityinen tie tai tienosa lakkaa yksityistielain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan yksityisistä teistä 28 päivänä joulukuuta 1962 annettu asetus (690/1962) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.12.2001/1302:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

22.12.2009/1245:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

13.3.2014/212:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

30.12.2015/1729:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.