Seurattu SDK 766/2022 saakka.

21.12.2000/1200

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 18.6.2007 alkaen. Ks. YritystukiL 1336/2006.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään yritystoiminnan tukemisesta 15 päivänä joulukuuta annetun lain (1068/2000) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000) tarkoitettuja investointitukea, kehittämistukea pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tukea yritysten toimintaympäristön parantamiseen myönnettäessä noudatetaan sen lisäksi mitä yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa säädetään tätä asetusta.

2 § (21.12.2004/1258)
Yrityskoon määritelmät

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyä pientä ja keskisuurta yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.

Pienellä yrityksellä tarkoitetaan 1 momentissa mainitussa komission suosituksessa määriteltyä pientä yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät tunnusmerkit.

3 §
Tuen suuntaaminen

Myönnettävä tuki suunnataan hankkeisiin, joissa tuella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen siten, että:

1) hanketta ei toteuteta ilman tukea;

2) hanke voidaan toteuttaa nopeammassa aikataulussa;

3) hanke voidaan toteuttaa laadullisesti korkeatasoisempana; tai

4) hanke voidaan toteuttaa laajempana.

Tuen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä ympäristövaikutuksia.

4 §
Euroopan yhteisön rakennerahastoista osarahoitettavat hankkeet

Tukien suuntaamisessa on otettava huomioon rakennerahasto-ohjelmien tavoitteet ja soveltamisedellytykset, jos myönnettävään tukeen sisältyy Euroopan yhteisön rakennerahastojen varoja ja niihin liittyvää tai pelkästään kansallista vastinrahoitusta.

Rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnin menettelyjen osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä asiasta on säädetty rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) ja rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa asetuksessa (1354/1999).

5 §
Aiemmin myönnettyjen tukien huomioon ottaminen hakemuksen käsittelyssä

Yritystoiminnan tukemisesta annetun lain tai sen voimaan tullessa voimassa olleen lain nojalla myönnettyjen tukien vaikutukset on tuotava kirjallisesti esiin päätösesityksen yhteydessä.

6 §
Hankkeen toteuttamisen sekä tuen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Tuen myöntäjän on edellytettävä, että tuen saaja raportoi hankkeen toteuttamisesta tuen viimeisen maksuerän yhteydessä.

Tuen myöntäjän on tuen vaikuttavuuden arvioimiseksi edellytettävä, että tuen saaja raportoi hankkeen vaikutuksista aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hanketta koskevan tuen viimeisen erän maksamisesta. (12.6.2003/511)

Kauppa- ja teollisuusministeriön on määräajoin teetettävä arviointeja yritystukiohjelman vaikuttavuudesta ja toimivuudesta.

2 luku

Investointituki

7 §
Investointituen suuntaaminen

Investointituki tulee suunnata sellaisiin hankkeisiin, joissa tuella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus seuraaviin tavoitteisiin:

1) yrityksen kilpailukyvyn kuten tuotteiden ja tuotannon teknisen tason parantaminen;

2) tuottavuuden tason korottaminen;

3) yrityksen kansainvälistymisen edistäminen;

4) tuotantorakenteeltaan ongelmallisten alueiden elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen; tai

5) työllisyyden parantaminen.

8 §
Suuret pääomavaltaiset hankkeet

Käytettävissä oleviin määrärahoihin nähden suuriin pääomavaltaisiin hankkeisiin myönnettäviin investointitukiin tulee suhtautua pidättyvästi erityisesti silloin, kun hankkeen vaikutukset alueen kehitykseen ovat vähäiset tai kysymyksessä on sellainen hanke, johon liittyvä toiminta raaka-aineen hankinnasta johtuvista tai muista syistä luontaisesti edellyttää sijoittumista tuen piiriin kuuluville alueille.

9 §
Kilpailutilanteen huomioon ottaminen

Investointitukea ei tule myöntää silloin, kun kyseessä olevassa hankkeessa arvioidaan syntyvän sellaista ylikapasiteettia, jonka arvioidaan vaarantavan olemassa olevien kilpailukykyisten yritysten toimintaedellytyksiä.

10 §
Vaadittava kasvu

Yrityksen toimintaa laajennettaessa tai käyttöomaisuutta uudistettaessa investointituen myöntämisen edellytykseksi on katsottava, että hankkeessa arvioidaan saavutettavan yrityksen kyseessä olevan toimintayksikön työpaikkojen, tuotannon jalostusarvon tai palvelusten lisäykseksi vähintään 20 % tai vähintään 10 %, jos siihen on erityisiä aluepoliittisia syitä, taikka että hankkeessa perustetaan vähintään 10 uuden työpaikan toimintayksikkö.

Edellä 1 momentissa säädetystä voidaan poiketa, jos yritys uudistaa käyttöomaisuuttaan tekniikaltaan olennaisesti korkeatasoisemmaksi.

11 §
Hankkeen julkisen rahoituksen osuus

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja rahoittaa hankkeen käyttöomaisuuden hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta. Investointituen ohella julkista rahoitusta on kaikki julkisten tai julkisomisteisten rahoittajien myöntämä rahoitus riippumatta siitä, sisältyykö rahoitukseen julkista tukea vai ei. Julkiseksi rahoitukseksi luetaan myös julkisen tai julkisomisteisen rahoittajan takaama laina.

12 § (4.1.2007/1)
Pienten ja keskisuurten yritysten tukitaso

Investointitukea voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille siten, että investointituen ohjeellinen prosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta on:

Kansalliset tukialueet Keskisuuri yritys Pieni yritys
TUKIALUE I
Ohjeellinen prosenttiosuus 20 30
TUKIALUE II
Ohjeellinen prosenttiosuus 10 20
TUKIALUE III
Ohjeellinen prosenttiosuus 5 10

Investointituki voidaan myöntää 1 momentin mukaista prosenttiosuutta enintään 5 prosenttiyksikköä suurempana, jos se investoinnin luonteen ja merkittävyyden kannalta on perusteltua. Tukialueella III investointituki keskisuurelle yritykselle voidaan myöntää 1 momentin mukaista prosenttiosuutta enintään 2,5 prosenttiyksikköä suurempana, jos se investoinnin luonteen ja merkittävyyden kannalta on perusteltua.

Investointituki voidaan myöntää 1 momentin mukaista tukitasoa pienempänä, jos se investoinnin suuruuden tai luonteen kannalta on perusteltua.

13 § (4.1.2007/1)
Suurten yritysten tukitaso

Investointitukea voidaan myöntää suurelle yritykselle tukialueella I ja II lukuun ottamatta Kuusankosken kaupunkia. Investointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta on:

Kansalliset tukialueet
TUKIALUE I
Enimmäisprosenttiosuus 15
TUKIALUE II
Enimmäisprosenttiosuus 10
14 § (4.1.2007/1)
Tukien kumulatiivinen enimmäismäärä

Myönnettävän investointituen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on hankkeen käyttöomaisuuden hankintamenosta pienten, keskisuurten ja suurten yritysten osalta tukialueittain seuraava:

Kansalliset tukialueet Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys
TUKIALUE I
Enimmäis prosenttiosuus 15 25 35
TUKIALUE II
Enimmäis prosenttiosuus 10 15 25
TUKIALUE III
Enimmäis prosenttiosuus - 7,5 15
15 §
Investointituen myöntäminen kiinteistöyhteisölle tai kunnalle

Kunnalle tai kiinteistöyhteisölle voidaan tukialueella I ja II myöntää investointitukea toimitilojen hankkimiseen yritysten käyttöön siten, että investointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä investointituen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä määräytyvät toimitiloihin sijoittuvan yrityksen koon ja toimitilojen sijainnin perusteella siten kuin 12–14 §:ssä säädetään. (4.1.2007/1)

Toimitiloista perittävän vuokran tulee määräytyä rakentamisesta aiheutuneiden bruttomenojen perusteella siten, että vuokran määrittelyssä ei oteta huomioon myönnettyä tukea. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee hyväksyä perittävän vuokran taso. Jos yritys ostaa toimitilat ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen maksamisesta, kauppahinnan tulee perustua työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymään paikallisen markkinahintatason mukaiseen hintaan ja tuki on tällöin siirrettävä yritykselle kauppahinnan vähennyksenä tukiprosentin mukaisesti, kuitenkin enintään maksetun tuen verran. Tuen siirrosta on mainittava kauppakirjassa.

16 § (4.1.2007/1)
Investointituen myöntäminen liikenteen toimialan yritykselle

Liikenteen toimialan yritykselle voidaan myöntää investointitukea siten, että investointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä investointituen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on:

Kansalliset tukialueet Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys
TUKIALUE I
Enimmäis prosenttiosuus 15 15 15
TUKIALUE II
Enimmäis prosenttiosuus 10 15 15
TUKIALUE III
Enimmäis prosenttiosuus - 7,5 15

Liikenteen toimialan yritykselle ei voida myöntää investointitukea kuljetuskaluston hankintaan.

17 §
Yritystoiminnan aloittamisvaiheeseen liittyvä käynnistystuki

Pienelle yritykselle voidaan myöntää tukea myös yritystoiminnan aloittamisen aiheuttamien ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella (käynnistystuki). Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 25 prosenttia mainituista palkoista.

Käynnistystuen piiriin voidaan myös hyväksyä työpanokseen nähden kohtuulliset yrittäjän laskennalliset palkkamenot. Laskennallisten palkkamenojen osalta myönnettävään tukeen ei saa sisältyä Euroopan yhteisön rakennerahastojen varoja.

Käynnistystukea voidaan myöntää 12 kuukaudelta. Erityisestä syystä tukea voidaan kuitenkin myöntää 24 kuukaudelta.

Käynnistystuki voi olla enintään 45 prosenttia tuen perusteena olevista menoista. Tuki myönnetään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 tarkoitettuna de minimis -tukena. (4.1.2007/1)

18 §
Tuki yrityshautomoyritykselle

Yrityshautomossa toimivalle pienelle yritykselle käyttöomaisuuden hankintamenosta myönnettävän investointituen tukitaso määräytyy 12 §:n perusteella ja käynnistystuen tukitaso 17 §:n perusteella.

Investointituen perusteena olevia hyväksyttäviä menoja voivat olla myös toimitilojen ja laitteiden vuokrista sekä toimistopalvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä syntyvät menot siten, että tuen määrä voi olla enintään 45 % näistä menoista enintään 24 kuukauden ajalta. Tuki myönnetään näiden menojen osalta de minimis -tukena.

3 luku

Kehittämistuki

19 §
Tuettavat hankkeet

Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistukea (kehittämistuki) voidaan myöntää pienten ja keskisuurten yritysten hankkeisiin, jotka parantavat yritysten tuotteiden tai tuotantomenetelmien tasoa taikka liikkeenjohto- tai markkinointitaitoa. Kehittämistukea voidaan myöntää myös yritysten kansainvälistymisen edistämiseen sekä yritysten perustamis- tai toimintaedellytysten selvittämiseen.

20 §
Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeet

Tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin tukea myönnettäessä kehittämistuen perusteena voivat olla yksinomaan tutkimus- ja kehitystyöstä johtuvat:

1) ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot mukaan lukien muun muassa ulkopuolisista lähteistä ostettu tutkimustieto, tekninen tietämys ja patentit;

2) kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokrauksesta aiheutuvat menot;

3) raaka-aine- ja puolivalmistehankinnoista aiheutuvat menot; sekä

4) palkka- ja matkakustannuksista aiheutuvat menot.

Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin voidaan myöntää kehittämistukea vain kun kyseessä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 2 artiklan j alakohdan mukainen kilpailua edeltävä kehittämistoiminta. (4.1.2007/1)

Kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokrauksesta aiheutuvat menot voivat olla tuen perusteena siltä osin kuin niiden hankintamenojen arvioidaan kohdistuvan kehittämishankkeen toteuttamiseen, kuitenkin enintään 24 kuukauden ajalta. Tukea ei voi myöntää tuotannolliseen toimintaan tarvittavien koneiden ja laitteiden hankintaan.

Palkkamenojen määrä lasketaan yrityksen työajanseurannan perusteella laskettujen tehdyn työajan palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 50 % tehdyn työajan palkoista.

Kehittämistukea ei voida myöntää myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin.

Tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen määrä voi tukialueella I ja II olla enintään 40 prosenttia ja tukialueella III enintään 35 prosenttia tuen perusteena olevista menoista. (4.1.2007/1)

21 §
Liikkeenjohto- ja markkinointitaitojen kehittämishankkeet

Liikkeenjohto- tai markkinointitaitojen kehittämishankkeisiin tukea myönnettäessä kehittämistuen perusteena voivat olla vain ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot ja menot, jotka aiheutuvat yritykseen palkattavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista.

Liikkeenjohto- tai markkinointitaitojen kehittämishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 50 % tuen perusteena olevista menoista.

22 § (4.12.2003/1047)
Kansainvälistymisen edistämistä koskevat kehittämishankkeet

Kansainvälistymishankkeet voivat koskea yrityksen yleisten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä taikka tutkimus- tai kehittämistyötä, joka on tarpeen uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille. Tukea ei kuitenkaan myönnetä sellaiseen vientiin liittyvään toimintaan, joka välittömästi liittyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen tai sen toimintaan taikka muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. Kansainvälistymishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 50 % tuen perusteena olevista menoista.

Kansainvälistymishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen perusteena voivat olla:

1) ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;

2) osallistumisesta ulkomailla pidettävään näyttelyyn aiheutuvat menot;

3) markkinatutkimusmatkoista aiheutuvat menot; sekä

4) menot, jotka aiheutuvat yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen tarvittavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista.

23 §
Perustamis- tai toimintaedellytysten selvittämistä koskevat kehittämishankkeet

Perustamis- tai toimintaedellytysten selvittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin tukea myönnettäessä kehittämistuen perusteena voivat olla vain ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot ja menot, jotka aiheutuvat yritykseen palkattavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista.

Perustamis- tai toimintaedellytysten selvittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 50 % tuen perusteena olevista menoista.

24 § (4.12.2003/1047)
Kehittämistuen enimmäismäärä sekä eräitä tuen myöntämisen rajoituksia

Kehittämistuki voi olla enintään 170 000 euroa. Kehittämistuen perusteena olevat menot voidaan hyväksyä enintään 24 kuukauden ajalta.

Edellä 21–23 §:ssä tarkoitetun yritykseen palkattavan uuden avainhenkilön palkka- ja matkakustannuksista johtuvat menot voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin. Palkkamenojen määrä avainhenkilön osalta lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 25 prosenttia mainituista palkoista. (4.1.2007/1)

Menot, jotka aiheutuvat 22 §:ssä tarkoitetusta osallistumisesta ulkomailla pidettävään näyttelyyn, voivat olla tuen perusteena vain silloin, kun yritys osallistuu ensimmäistä kertaa kyseiseen näyttelyyn. Muilta kerroilta nämä menot voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin. Menot, jotka aiheutuvat 22 §:ssä tarkoitetuista markkinatutkimusmatkoista, voidaan hyväksyä vain de minimis -tuen piiriin.

25 § (4.1.2007/1)
Kehittämistukien kumulatiivinen enimmäismäärä

Myönnettävän kehittämistuen ja muun valtiontueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeissa olla I ja II tukialueella 40 prosenttia sekä III tukialueella 35 prosenttia. Muiden kehittämishankkeiden osalta tukien prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla enintään 50 prosenttia.

26 § (4.1.2007/1)
Kehittämistukea koskevat yhteisön säädökset

Myönnettäessä kehittämistukea noudatetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 70/2001.

4 luku

Toimintaympäristötuki

27 §
Tuettavat hankkeet

Tukea pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristön parantamiseen (toimintaympäristötuki) voidaan myöntää hankkeisiin:

1) jotka edistävät uuden yritystoiminnan käynnistymistä alueella;

2) jotka luovat edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle alueella; tai

3) jotka parantavat alueen houkuttelevuutta yritystoiminnan kannalta.

Avustusmuotoisen rahoituksen ohella rahoitusta voidaan toimintaympäristön parantamiseen kohdistaa lisäksi oman pääoman ehtoisena alueellisiin pääomasijoitusrahastoihin.

28 §
Toimintaympäristötuen hyväksyttävät menot

Toimintaympäristötuen perusteena voivat olla tuen myöntämisen tarkoituksen kannalta tärkeiksi katsotut:

1) ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;

2) tilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrista aiheutuvat menot;

3) raaka-aine- ja puolivalmistehankinnoista aiheutuvat menot;

4) käyttöomaisuuden hankintamenot;

5) käyttö- ja valmistusoikeusmaksuista aiheutuvat menot;

6) palkka- ja matkakustannuksista aiheutuvat menot;

7) pääomasijoitusrahaston hallinnointikustannuksista aiheutuvat menot; sekä

8) yleiskustannuksista aiheutuvat menot.

Palkkamenojen määrä lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimamenojen yhteismäärän perusteella. Välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 25 % mainituista palkoista. Toimintaympäristötuen perusteena olevat muut kuin käyttöomaisuuden hankinnasta aiheutuvat menot voidaan hyväksyä tukipäätöskohtaisesti enintään 24 kuukauden ajalta. (12.6.2003/511)

29 §
Toimintaympäristötuen enimmäismäärä

Toimintaympäristötukea voidaan myöntää enintään 75 % tuen perusteena olevista menoista.

Jos toimintaympäristöhankkeen toteuttajana ja tuen saajana on yritys, käyttöomaisuuden hankintaan voidaan myöntää tukea vain pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Tuki pienelle yritykselle on enintään 15 % ja keskisuurelle yritykselle enintään 7,5 % käyttöomaisuuden hankintamenoista. Lisäksi toimintaympäristötuen myöntämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistuen enimmäismääristä 20–25 §:ssä säädetty. Tässä momentissa tarkoitetut tukien enimmäismäärät eivät kuitenkaan koske sellaista yritystä, josta yli puolet omistaa yksi tai useampi kunta, tutkimuslaitos, oppilaitos taikka muu julkinen yhteisö eivätkä sellaista yritystä, jonka toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on elinkeinotoiminnan, koulutuksen tai tutkimustoiminnan edistäminen. Tällaiselle yritykselle myönnettävän tuen enimmäismäärä määräytyy 1 momentin mukaisesti. (12.6.2003/511)

Edellä 2 momentissa mainitut toimintaympäristötuen enimmäismäärät ovat myös hankkeeseen myönnettävän toimintaympäristötuen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen kumulatiivisia enimmäismääriä.

4 momentti on kumottu A:lla 4.1.2007/1.

30 §
Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Rahoitusta oman pääoman ehtoisesti voidaan kohdistaa erityisesti aloittavien yritysten pääomarahoitusta hoitaviin alueellisiin pääomasijoitusrahastoihin. Rahoitusta voidaan käyttää uuden rahaston rahasto-osuuksien merkintään tai olemassa olevien rahastojen pääomien korottamiseen. Rahoituksen edellytyksenä on oltava, että rahoitusta käytetään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin. Rahoitusta voidaan käyttää myös rahaston hallinnointimenoihin. Rahoitusta maksetaan sen mukaisesti kuin rahasto tekee sijoituksia.

Oman pääoman ehtoista rahoitusta voidaan kohdistaa enintään 3 400 000 euroa pääomasijoitusrahastoa kohden. Oman pääoman ehtoisesti Euroopan yhteisön rakennerahastojen varoja voidaan kohdistaa tavoite 1-alueella enintään 35 % ja tavoite 2 -alueella 25 % perustettavan rahaston kokonaispääomasta tai olemassa olevan rahaston pääomakorotuksesta.

5 luku

Erinäiset säännökset

31 §
Tuen hakeminen

Tuen myöntämistä ja maksamista koskeva hakemus on toimitettava sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella tuen hakija toteuttaa hankkeensa. Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi yritys tai yrityksen ohella myös yritystoimintaa harjoittamaton yhteisö, tuen myöntämistä ja maksamista koskeva hakemus on toimitettava sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella hanke pääosin toteutetaan.

32 §
Asiakirjojen säilyttäminen

Tuen saaja on velvoitettava säilyttämään kaikki tuettavaan hankkeeseen liittyvä kirjanpitoaineisto ja muut asiakirjat niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten, kuin kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään. Euroopan yhteisön rakennerahastojen kautta tulevan tuen osalta säilytysvelvollisuus on kuitenkin vähintään kolmen vuoden ajan komission suorittamasta ohjelmakauden loppuerän maksusta.

33 §
Toimialakohtaiset määräykset

Siltä osin, kuin kysymyksessä on terästeollisuuden, hiiliteollisuuden, laivanrakennuksen, keinokuitujen, moottoriajoneuvoteollisuuden ja liikenteen toimialojen hankkeista, on tämän asetuksen ohella noudatettava mitä valtiontukien myöntämisestä edellä mainituille toimialoille erikseen säädetään Euroopan yhteisön valtiontukisäännöksissä.

Tukea tämän asetuksen mukaan ei myöskään voida myöntää vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusten edistämistä koskevassa komission tiedonannossa (2004/C244/02) tarkoitettujen yritysten hankkeisiin. (4.1.2007/1)

34 § (4.1.2007/1)
Käyttöomaisuuden hankintaa vastaavasta vuokrauksesta aiheutuvien menojen hyväksyttävyys

Yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintaa vastaavasta vuokraamisesta aiheutuvina menoina voidaan hyväksyä enintään kyseisen hankinnan ostohintaa vastaavat vuokramenot, joihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja. Tukialueella I ja II investointituki vuokramenoihin myönnetään de minimis -tukena.

6 luku

Voimaantulo

35 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.6.2003/511:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

4.12.2003/1047:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

21.12.2004/1258:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

4.1.2007/1:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 (32006R1998); EYVL N:o L 379, 28.12.2006, s. 5, Komission asetus (EY) N:o 70/2001 (32001R0070); EYVL N:o L 10, 13.1.2001, s. 33

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.