Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

26.10.2000/879

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 26.6.2003/610, joka on voimassa 1.7.2003 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 145/2000:

1 §
Ministeriön toimiala ja organisaatio

Valtiovarainministeriön toimialasta säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 19 §:ssä.

Ministeriön toimialaan kuuluvat asiat valmistellaan ministeriön osastoissa ja yksiköissä.

Ministeriön osastojen ja yksiköiden työnjaosta sekä valmistelua yhteensovittavien ja avustavien yksiköiden ja toimielinten asettamisesta määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön osastojen ja yksiköiden tarkemmasta organisaatiosta päättävät niiden päälliköt.

2 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri ja tämän apuna alivaltiosihteerit.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö ja ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja. Osastopäällikön apuna voi olla apulaisosastopäällikkö tai vastaava muu virkamies.

Muiden yksiköiden päälliköt määrää tehtävään ministeri tai se, joka päättää yksikön asettamisesta.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarviosta vastaavan osaston osastopäälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi ja valtion työnantajatoiminnasta vastaavan osaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

3 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) alivaltiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys johdettavanaan olevaan toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) hallitusneuvos, hallintojohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

5) budjettineuvos, apulaisbudjettipäälliköllä, finanssineuvoksella apulaisosastopäällikkönä ja muulla apulaisosastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) tietohallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

8) hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

9) budjettineuvoksella, finanssineuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

10) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

11) muilla virkamiehillä tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus.

4 §
Virkojen täyttäminen

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä valtiosihteerin ja valtioneuvosto 3 §:n 2–10 kohdassa mainitut virkamiehet.

Muut virkamiehet samoin kuin työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

5 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään edellä säädetyn lisäksi ministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta ja tarkemmin siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu sekä muusta sisäisestä hallinnosta.

6 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on valtiosihteerillä, alivaltiosihteerillä ja osaston tai yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

7 §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriöstä 14 päivänä marraskuuta 1997 annettu asetus (988/1997).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.