Seurattu SDK 926/2022 saakka.

21.9.2000/823

Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla Valtion elokuvatarkastamosta 9.12.2004/1086, joka on voimassa 1.1.2005 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään Valtion elokuvatarkastamosta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (776/2000) 2 ja 3 §:n nojalla:

Johtokunta
1 §

Valtion elokuvatarkastamon toimintaa valvoo ja ohjaa johtokunta, jonka opetusministeriö asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu elokuvatarkastamon johtaja ja henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi valitsema henkilö. Viimeksi mainitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunnan jäsenelle maksettavasta palkkiosta päättää ministeriö.

2 §

Johtokunta päättää:

1) elokuvatarkastamon yleisistä toimintalinjoista ja niihin rinnastettavista muista merkittävistä asioista;

2) elokuvatarkastamon talousarvioehdotuksesta ja esityksestä elokuvatarkastamon tulostavoitteiksi, toimintakertomuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) elokuvatarkastamon työjärjestyksen hyväksymisestä; sekä

4) muista tällä asetuksella johtokunnan päätettäviksi säädetyistä asioista.

3 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta ratkaisee käsittelemänsä asiat elokuvatarkastamon johtajan tai muun virkamiehen esittelystä.

Virat ja niiden kelpoisuusvaatimukset
4 §

Elokuvatarkastamon päällikkönä on johtaja. Lisäksi elokuvatarkastamossa voi olla muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys kuvalliseen viestintään.

Sen lisäksi, mitä kuvaohjelmien tarkastamisesta annetussa laissa (775/2000) säädetään, kuvaohjelman tarkastajana toimivalta ylitarkastajalta ja tarkastajalta vaaditaan korkeakoulututkinto.

Virkojen täyttäminen ja muut virka- tai työsuhdetta koskevat säännökset
5 §

Johtajan nimittää opetusministeriö.

Elokuvatarkastamon muun virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää ja ottaa johtaja.

6 §

Virkavapauden johtajalle myöntää johtokunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden johtajalle myöntää kuitenkin opetusministeriö.

Muulle virkamiehelle myönnettävästä virkavapaudesta määrätään työjärjestyksessä.

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Virkamiesten tehtävät
7 §

Johtajan tehtävänä on:

1) johtaa, valvoa ja kehittää elokuvatarkastamon toimintaa;

2) huolehtia siitä, että elokuvatarkastamo toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti;

3) seurata yleistä kehitystä kuvallisen viestinnän alalla; sekä

4) suorittaa muut hänelle määrätyt tehtävät.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä virkamies.

8 §

Kuvaohjelman tarkastamisesta tehdyn päätöksen allekirjoittaa johtaja taikka hänen määrämänsä virkamies tai virkamiehet.

Erinäiset säännökset
9 §

Tarkemmat määräykset virkamiesten tehtävistä, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta samoin kuin toiminnan muusta järjestämisestä annetaan työjärjestyksessä.

Voimaantulo
10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Johtokunnan tulee hyväksyä elokuvatarkastamolle työjärjestys kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.