Seurattu SDK 141/2021 saakka.

11.2.2000/507

Laki Energiamarkkinavirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 9.8.2013/591, joka on voimassa 1.9.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tehtävät

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa varten sekä sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on Energiamarkkinavirasto.

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on edistää sähkömarkkinoiden ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä valvoa päästökauppalain (683/2004) säännösten noudattamista. Virasto hoitaa sähkömarkkinalain (386/1995), maakaasumarkkinalain (508/ 2000), sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) sekä päästökauppalain ja niiden nojalla annettujen säännösten mukaisia viranomaistehtäviä. (30.7.2004/685)

Lisäksi Energiamarkkinavirastolle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin siitä erikseen säädetään.

PäästökauppaL 683/2004 on kumottu L:lla 311/2011, ks. siirtymäsäännöksistä L:n 311/2011 79 §.

2 §
Hallinnollinen asema

Energiamarkkinaviraston ohjaus ja valvonta kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle.

3 §
Johtaja

Energiamarkkinaviraston päällikkönä on johtaja, jonka tehtävistä ja nimittämisestä säädetään asetuksella.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset Energiamarkkinaviraston tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja henkilöstöstä annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan:

1) sähkömarkkinakeskuksesta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki (387/1995);

2) sähkömarkkinakeskuksesta annetun lain voimaanpanosta 24 päivänä maaliskuuta 1995 annettu asetus (443/1995); sekä

3) sähkömarkkinakeskuksesta 24 päivänä maaliskuuta 1995 annettu asetus (444/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään sähkömarkkinakeskuksesta, koskee tämän lain tultua voimaan Energiamarkkinavirastoa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 43/1999, TaVM 12/1999, EV 93/1999

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.7.2004/685:

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2004.

HE 49/2004, TaVM 14/2004, EV 113/2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2003/87/EY; EUVL N:o L 275, 25.10.2003, s. 32

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.