Seurattu SDK 141/2021 saakka.

17.5.2000/427

Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään tuomareiden nimittämisestä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (205/2000) 3 ja 21 §:n nojalla:

1 §
Valtion virkamiesasetuksen soveltaminen

Tuomarin virkaa täytettäessä sovelletaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 § (24.9.2015/1240)
Virkojen haettavaksi julistaminen

Tuomioistuimet julistavat tuomarin virat haettaviksi seuraavasti:

1) korkein oikeus julistaa haettaviksi hovioikeuden presidentin virat ja työtuomioistuimen presidentin viran;

2) korkein hallinto-oikeus julistaa haettaviksi hallinto-oikeuden ylituomarin virat, markkinaoikeuden ylituomarin viran ja vakuutusoikeuden ylituomarin viran;

3) asianomainen hovioikeus julistaa haettaviksi hovioikeudenneuvoksen, käräjäoikeuden laamannin ja käräjätuomarin sekä maaoikeusinsinöörin virat;

4) asianomainen hallinto-oikeus julistaa haettaviksi hallinto-oikeustuomarin virat;

5) vakuutusoikeus julistaa haettaviksi vakuutusoikeustuomarin virat;

6) työtuomioistuin julistaa haettavaksi työtuomioistuinneuvoksen viran;

7) markkinaoikeus julistaa haettaviksi markkinaoikeustuomarin ja markkinaoikeusinsinöörin virat.

2 a § (5.11.2009/840)
Eräiden käräjätuomareiden virkojen sijoittaminen

Ne käräjätuomarin virat, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, sijoitetaan seuraavasti:

1) Espoon käräjäoikeuteen kaksi;

2) Helsingin käräjäoikeuteen kolme;

3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen kaksi;

4) Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuteen kaksi;

5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen kolme;

6) Pohjanmaan käräjäoikeuteen kahdeksan;

7) Vantaan käräjäoikeuteen yksi; ja

8) Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen neljä.

2 b § (24.9.2015/1240)
Eräiden muiden tuomarin virkojen sijoittaminen

Ne hovioikeudenneuvoksen, hallinto-oikeustuomarin, markkinaoikeustuomarin ja vakuutusoikeustuomarin virat, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielitaito, sijoitetaan seuraavasti:

1) Helsingin hovioikeuteen neljä;

2) Turun hovioikeuteen kolme;

3) Vaasan hovioikeuteen kaksi;

4) Helsingin hallinto-oikeuteen kaksi;

5) Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen yksi;

6) Turun hallinto-oikeuteen yksi;

7) Vaasan hallinto-oikeuteen kolme;

8) markkinaoikeuteen yksi;

9) vakuutusoikeuteen kaksi.

3 §
Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ilmoittavat tuomareiden nimittämisestä annetun lain 7 §:n 3 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien avoinna olemisesta ja ilmoittavat nimeämänsä jäsenet ja varajäsenet oikeusministeriölle. (24.9.2015/1240)

Oikeusministeriö pyytää tuomareiden nimittämisestä annetun lain 7 §:n 3 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut nimeämiset Suomen Asianajajaliitolta sekä valtakunnansyyttäjältä.

4 §
Tuomarinvalintalautakunnan henkilöstö

Tuomarinvalintalautakunnalla on sihteeri. Lautakunnalla voi lisäksi olla sivutoimisia esittelijöitä ja muuta henkilöstöä.

Sihteerillä ja sivutoimisilla esittelijöillä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä tuomioistuimien toiminnan tuntemus.

Tuomarinvalintalautakunta nimittää sihteerin ja sivutoimiset esittelijät määräajaksi. Sihteeri ottaa muun henkilöstön.

5 §
Tuomarinvalintalautakunnan sihteerin ja sivutoimisen esittelijän tehtävät

Sihteerin ja sivutoimisen esittelijän tehtävänä on valmistella ja esitellä lautakunnassa tehtävät nimitysesitykset ja lausunnot. Lisäksi sihteeri huolehtii lautakunnan muun toiminnan järjestämisestä.

6 §
Virkavapaudet

Lautakunta myöntää virkavapauden sihteerille ja sivutoimiselle esittelijälle. Sihteeri myöntää virkavapauden muulle henkilöstölle.

7 §
Tuomarin viran täyttämistä koskevassa asiassa annetun lausunnon sisältö

Tuomioistuimen lausunnosta tulee ilmetä tuomioistuimen perusteltu käsitys hakijoiden ansioista ja pätevyydestä sekä keskinäisestä paremmuudesta täytettävänä olevaan virkaan. Tuomarinvalintalautakunta voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita lausunnon sisällöstä.

Tuomarin viran haettavaksi julistaneen tuomioistuimen lausuntoon tulee liittää lautakunnan ohjeiden mukainen yhteenveto hakijoiden virka-ansioista ja muista huomioon otetuista ansioista.

8 § (24.9.2015/1240)
Ilmoitus sidonnaisuuksista

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus sidonnaisuuksista annetaan nimittävälle viranomaiselle. Jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, ilmoitus annetaan kuitenkin oikeusministeriölle. Tuomariksi nimitetyn on lisäksi toimitettava ilmoitus tiedoksi sille tuomioistuimelle, johon hänet on nimitetty. Käräjäoikeuden laamanni toimittaa ilmoituksen kuitenkin tiedoksi hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle ja hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomari korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut muutokset sidonnaisuuksissa ilmoitetaan sille tuomioistuimelle, jonka palveluksessa tuomari on. Käräjäoikeuden laamanni toimittaa ilmoituksen kuitenkin hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle ja hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomari korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Tuomioistuimen asiantuntijajäsen ja muu sivutoiminen jäsen antaa ilmoituksen sille tuomioistuimelle, jossa tehtävä on. Sotilasjäsen antaa ilmoituksen kuitenkin noudattaen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2000.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.2.2001/162:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

21.2.2002/143:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

19.3.2003/238:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

5.11.2009/840:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

7.2.2013/139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

24.9.2015/1240:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Edellä 2 b §:ssä tarkoitetut tuomarin virat on sijoitettava tuomioistuimiin kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.