Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

18.2.2000/157

Hätäkeskuslaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 20.8.2010/692, joka on voimassa 1.1.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata hätäkeskuspalvelujen tuottaminen, saatavuus ja laatu tasapuolisesti maan eri osissa sekä tehostaa viranomaisten yhteistoimintaa.

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustoiminnan järjestämiseen ja hätäkeskuksiin sekä hätätilanteita koskeviin ilmoituksiin, jollei ilmoitusten käsittelystä muualla laissa toisin säädetä.

2 momentti on kumottu L:lla 28.2.2003/178.

3 §
Hätäkeskustoiminnan johto- ja ohjaussuhteet

Hätäkeskustoimintaa varten on valtion ylläpitämä hätäkeskuslaitos, johon kuuluvat hätäkeskusyksikkö ja sen alaiset hätäkeskukset.

Hätäkeskuslaitos on sisäasiainministeriön alainen. Sisäasiainministeriö johtaa laitosta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kukin hätäkeskustoimintaan osallistuva viranomainen ohjaa hätäkeskuksia omaa toimialaansa koskevissa asioissa. Hätäkeskus suorittaa lisäksi ne toimialaansa kuuluvat tehtävät, jotka tehtäviä suorittavien viranomaisten yksiköt toimivaltuuksiensa rajoissa antavat tai määräävät tehtäväksi.

4 §
Hätäkeskuksen tehtävät

Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia, välittömiä poliisin toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja muita ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluu. Lisäksi hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja avustaa näiden viranomaisten tehtäviä hoitavia yksiköitä sekä hoitaa sille muussa laissa säädetyt tehtävät.

Hätäkeskus voi hoitaa myös muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä, jos ne eivät haittaa 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista. Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia valvontatehtäviä ja hälytysten välitystehtäviä hätäkeskus saa kuitenkin hoitaa ainoastaan, jos tärkeä yleinen etu sitä edellyttää taikka tehtävät liittyvät kunnan tai valtion omistamien tai hallitsemien kiinteistöjen kiinteistönvalvonta- tai rikosilmoitinlaitteisiin taikka vastaaviin laitteisiin. (12.4.2002/286)

5 §
Hätäkeskusalueet ja hätäkeskuksen sijainti

Hätäkeskustoiminnan järjestämiseksi valtakunnan alue jaetaan hätäkeskusalueisiin, jotka määrää valtioneuvosto.

Hätäkeskusten sijainnin määrää sisäasiainministeriö kuultuaan niitä keskeisimpiä tahoja, joiden tehtäviä hätäkeskukset hoitavat.

6 §
Hätäkeskustoiminnan turvaaminen

Hätäkeskusten toiminta on järjestettävä ja keskukset on sijoitettava siten, että niiden toiminta on mahdollista myös poikkeusoloissa.

7 §
Hätäkeskustietojärjestelmä

Hätäkeskustietojärjestelmä on pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä valtakunnallinen tietojärjestelmä. Hätäkeskuslaitos on hätäkeskustietojärjestelmän päävastuullinen rekisterinpitäjä. Poliisin osalta hätäkeskustietojärjestelmän rekisterinpitäjä on poliisin ylijohto. Rekisterin pitäjät vastaavat rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Myös muut hätäkeskustietojärjestelmän käyttäjät vastaavat osaltaan tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Rekisteriin saa kerätä ja tallettaa tämän lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä suorittaviin yksiköihin liittyviä tietoja, kuten valmius, kutsu, johtosuhteet, varustus, tehtäväalue, koko ja koostumus sekä muita vastaavia tietoja;

2) ilmoituksen tekoaika ja -tapa sekä sisältö puhelintunniste- ja osoitetietoineen sekä ilmoituksen nauhoite tai vastaava tekninen tallenne;

3) ilmoituksen, tehtävän tai toimenpiteen vastaanottajan ja tallettajan tiedoista nimi ja vastaanottoyksikkö aikoineen;

4) ilmoitukseen, tehtävään tai toimenpiteeseen liittyvän henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotipaikka, osoite ja puhelinnumero tai muu vastaava tieto, liityntä asiaan sekä kohteen yksilöintitiedot;

5) tehtävää tai toimenpiteitä koskevat tiedot, kuten tapahtuma- ja toimenpideseloste, aika, paikka, tehtävän kiireellisyysluokka ja vaarallisuus sekä muita yksittäiseen tehtävään liittyviä tarpeellisia tietoja;

6) henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tieto kohteen tai henkilön vaarallisuudesta tai arvaamattomuudesta; henkilötiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta taikka henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia taikka tiedot sosiaalihuollon toimenpiteistä saadaan kuitenkin tallettaa vain siltä osin kuin se on välttämätöntä henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta.

Rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat henkilöt ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen käyttöyhteyden avulla ainoastaan toimivaltuuksiensa rajoissa oman toimialansa tietoja ja tehtäviä päävastuullisen rekisterinpitäjän kanssa sovittavalla tavalla kuitenkin siten, että 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat kaikille yhteisessä kyselykäytössä.

Tieto tulee poistaa henkilörekisteristä, kun se ei ole enää rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Henkilön omaan turvallisuuteen tai työturvallisuuteen liittyviä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos tietojen edelleen säilyttäminen on todettu tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliseksi viiden vuoden kuluessa niiden tallentamisesta tai edellisestä tietojen tarpeellisuuden toteamisesta. Tietojen tarpeellisuuden toteamisesta on tehtävä merkintä.

8 §
Tiedonsaantioikeus rekistereistä

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön kuuluvalla on hätäkeskukselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tehtävän alkutoimenpiteiden tai työturvallisuuden varmistamiseksi taikka asianomaisen yksikön tukemiseksi tarpeellisia tietoja maksutta asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitulla tavalla. Tässä tarkoituksessa voidaan saada: (30.11.2001/1149)

1) tietoja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 2 §:ssä tarkoitetusta poliisiasiain tietojärjestelmästä, 3 §:ssä tarkoitetusta hallintoasiain tietojärjestelmästä ja 31 §:ssä tarkoitetusta kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä; (22.8.2003/762)

2) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä tietoja viisumi- sekä oleskelu- ja työlupapäätöksistä;

3) Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmistä ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettujen asioiden käsittelyssä ja ulkomaalaislain noudattamisen valvonnassa tarvittavia tietoja; (9.11.2007/982)

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennelupatietojärjestelmistä luvanvaraisen liikenteen valvonnassa tarvittavia tietoja; (22.12.2009/1329)

5) tullin tietojärjestelmistä tietoja rikosten ehkäisyä ja tutkintaa taikka ulkomaalaisasioiden käsittelyä sekä ulkomaalaisen maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten;

6) rajavartiolaitoksen tietojärjestelmistä tietoja henkilöiden maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten ja siihen kuuluvan rajatarkastuksen suorittamista, ulkomaalaisia koskevien säännösten noudattamisen valvontaa sekä rikosten estämistä, paljastamista ja esitutkintaa varten sekä valtion turvallisuuden suojaamiseksi;

7) Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvoliikennerekisterin tietoja ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liittyvien asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen tarkastamista varten; (22.12.2009/1329)

8) verohallinnon tietojärjestelmistä verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita verotustietoja, jotka rikoslain (39/1889) 2 a luvun 2 §:n mukaan ovat tarpeen päiväsakon suuruuden määräämistä varten;

9) tietoja pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetussa laissa (1214/2001) tarkoitetun alueen pelastustoimen pelastusyksiköiden hälyttämisestä, tietoja pelastusyksiköiden suorittamista toimenpiteistä alueen pelastustoimen pitämistä toimenpiderekistereistä sekä tietoja alueen pelastustoimen paloturvallisuuden valvontaa ja tarkastamista varten pitämistä valvontarekistereistä; (28.2.2003/178)

10) väestötietojärjestelmästä väestötietolain (507/1993) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja tietoja;

11) sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) tarkoitetulta teleyritykseltä hätäilmoitusta koskevat liittymän tunnistamistiedot ja matkaviestimen sijaintitiedot sekä tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta sen mukaan kuin sähköisen viestinnän tietosuojalain 35 §:ssä sekä viestintämarkkinalain (393/2003) 97 ja 98 §:ssä tarkemmin säädetään; (16.6.2004/519)

12) tietoja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista, poliisin hälytyskeskuksen toimintaa varten perustetuista henkilörekistereistä. (22.8.2003/762)

Oikeus saada tietoja 1 momentin 1–8 kohdassa tarkoitetuista rekistereistä on tietosisällön ja käyttötarkoituksen suhteen siten rajoitettu kuin poliisimiehen oikeudesta tietojen saamiseen ja käyttämiseen säädetään. Vastaavasti koskee oikeus saada tietoja pelastusviranomaisen tietojärjestelmistä vain pelastusyksikön hälyttämisessä ja avustamisessa tarpeellisia tietoja. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista hätäkeskuslaitoksen on esitettävä tiedon luovuttajalle selvitys järjestelmästään erityisesti tietosuojan ja tietoturvallisuuden kannalta sekä varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi.

Ks. VäestötietoL 507/1993 on kumottu L:lla 661/2009, ks. L väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009 13–17 §.

9 §
Tietojen luovuttaminen

Edellä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja tietoja voidaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa poliisi- tai pelastusyksikölle taikka muulle yksikölle, jonka hätäkeskus on hälyttänyt tai jota varten tieto on yksikön pyynnöstä hankittu. Tiedot voidaan luovuttaa myös poliisin hälytyskeskukselle ja kuntien ylläpitämälle hätäkeskukselle teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tiedot, jotka hätäkeskus on saanut 8 §:n 1 momentin 1–8 ja 12 kohdan nojalla, saadaan luovuttaa vain poliisin toimintayksikölle. Vastaavasti 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla vastaanotetut tiedot saadaan luovuttaa vain pelastustoimen yksikölle.

Hätäkeskuksen poliisitoimen toimintayksiköltä vastaanottama tieto hälytystehtävän suorittamisesta voidaan 1 momentissa tarkoitetun salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla asianomaisen henkilörekisterin pitämisestä vastaavalle poliisiviranomaiselle. Samoin voidaan pelastustoimen toimintayksiköltä vastaanotettu tieto luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla pelastusviranomaisen vastuulliselle rekisterinpitäjälle.

Edellä tarkoitetun salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden estämättä voidaan luovuttaa tieto, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa tarpeen hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi, jolloin tiedon saajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä siitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:ssä säädetään.

10 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Hätäkeskuksen henkilöstöltä voidaan vaatia tehtävään soveltuva tutkinto ja kokemusta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Hätäkeskuksen palveluksessa olevien poliisimiesten kelpoisuusvaatimuksista on voimassa mitä poliisin osalta laissa tai lain nojalla erikseen säädetään.

11 §
Hätäkeskusten siirtyminen valtiolle ja ylläpito siirtymäaikana

Hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta annetun lain (1257/1993) mukaiset valtion kokeiluhätäkeskukset muuttuvat tässä laissa tarkoitetuiksi valtion hätäkeskuksiksi 1 päivänä huhtikuuta 2001, jolloin niiden hätäkeskusalueena on edellä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitettu toiminta-alue ja sijaintipaikkana nykyinen sijaintipaikka, kunnes hätäkeskusalueista tai hätäkeskusten sijainnista tämän lain 5 §:n perusteella toisin määrätään.

Hätäkeskustoiminta siirtyy muilla kuin 1 momentissa tarkoitetuilla hätäkeskusalueilla valtion ylläpidettäväksi vuoteen 2006 mennessä siten kuin sisäasiainministeriö asiasta tarkemmin määrää.

Kuntien velvollisuudesta pitää siirtymäaikana yllä kunnallisia hätäkeskuksia säädetään pelastustoimilaissa.

Ks. VNp hätäkeskusalueista 36/2010. PelastustoimiL 561/1999 on kumottu PelastusL:lla 468/2003.

12 § (22.8.2003/762)
Hälytystietojen luovuttaminen hätäkeskuslaitokselle

Kuntien ylläpitämät hätäkeskukset ja poliisin hälytyskeskusten hälytysjärjestelmien rekisterinpitäjät ovat velvollisia luovuttamaan korvauksetta hätäkeskuslaitokselle pelastustoimilain 66 §:ssä ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hälytysrekisterien tiedot ja muun, yksiköiden hälyttämisessä tarvittavan aineiston hätäkeskustoiminnan siirtyessä valtion ylläpidettäväksi.

12 a § (22.8.2003/762)
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksista 7 §:ssä tarkoitetun hätäkeskustietojärjestelmän poliisin pitämiin tietoihin on voimassa, mitä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 43–45 §:ssä säädetään.

13 §
Virkojen täyttäminen

Hätäkeskusten virat, lukuun ottamatta hätäkeskusten päällikön virkaa, voidaan hätäkeskuksen toiminnan alkaessa täyttää lakkautettavien kunnallisten hätäkeskusten ja poliisin henkilöstöllä virkoja haettavaksi julistamatta. Kunnallisista hätäkeskuksista siirtyvä henkilöstö voidaan nimittää tällöin säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä.

Hätäkeskuskokeilusta annetun lain mukaisten kokeiluhätäkeskusten henkilöstö, kokeiluhätäkeskusten päälliköt mukaan lukien, nimitetään virkoja haettavaksi julistamatta kokeiluhätäkeskusten toimintaa jatkavien hätäkeskusten virkoihin.

14 §
Oikeus kunnallisen eläkejärjestelmän mukaiseen alempaan eläkeikään eräissä tapauksissa

Tämän lain perusteella kunnallisesta palvelussuhteesta tai kokeiluhätäkeskuksen palveluksesta hätäkeskuksen palvelukseen siirtyvä, kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/1964) 16 a §:n mukaisen ilmoituksen tehnyt viranhaltija ja työntekijä säilyttää pykälässä mainitun oikeutensa alempaan eläkeikään edellyttäen, että hänen palvelussuhteensa valtioon jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. Ilmoituksen tehnyt viranhaltija tai työntekijä ei kuulu 1 päivänä heinäkuuta 1989 voimaan tulleen varhaiseläkejärjestelmän piiriin.

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkeL 202/1964 on kumottu L:lla 550/2003, ks. Kunnallinen eläkeL 549/2003.

15 §
Poliisimiehen oikeus alempaan eläkeikään eräissä tapauksissa

Tämän lain mukaiseen palvelukseen siirtyvä poliisimies, jolla on ollut valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (103/1989) voimaantulosäännöksessä tarkoitettu oikeus eläkeiän valintaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1999 ennen 1 päivää heinäkuuta 1989 voimassa olleiden säännösten mukaan ja joka on tehnyt tätä koskevan valintailmoituksen, säilyttää oikeutensa mainittuun eläkeikään edellyttäen, että hänen valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluva palveluksensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka.

Valtion eläkelain (280/1966) mukaisen vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä edellä 1 momentissa tarkoitetun ammatillisen eläkeikäjärjestelmän mukaisessa eläkeiässä olevaan edellytykseen, jonka mukaan työntekijällä on oltava palvelusta alempaan eläkeikään oikeuttavassa tehtävässä vähintään kuusi kuukautta välittömästi ennen kyseisen eläkeiän saavuttamista ja että hänellä palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden viimeisen vuoden aikana on eläkeaikaa kyseisessä alemman eläkeiän tehtävässä yhteensä vähintään kolme vuotta, otetaan huomioon tämän lain mukainen palvelus sekä palvelus hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta annetussa laissa tarkoitetussa valtion kokeiluhätäkeskuksessa.

Valtion eläkeL 280/1966 on kumottu L:lla 1296/2006, ks. Valtion eläkeL 1295/2006.

16 §
Poliisimiehen eroamisikä

Hätäkeskuksen palveluksessa olevan poliisimiehen eroamisiästä on voimassa, mitä poliisimiehen eroamisiästä säädetään poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa (158/1996).

17 §
Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen siirtymävaiheessa

Valtion virkaan 13 §:n 1 momentin nojalla nimitetyn henkilön palvelussuhteen ehtojen määräytymisessä otetaan kunnassa hyväksi luettu palveluaika huomioon valtion palvelua vastaavalla tavalla. Henkilö säilyttää kunnan palveluksessa ansaitsemansa lomaoikeuden siirtyessään valtion palvelukseen. Siirtymisvuoden ja sitä seuraavan vuoden vuosiloman pituus on vähintään sama kuin se olisi kunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä koskevien, siirtohetkellä voimassa olleiden perusteiden mukaan.

18 §
Tarkemmat säännökset

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) hätäkeskuslaitoksen tehtävistä ja hallinnosta;

2) hätäkeskuslaitoksen työjärjestyksestä;

3) hätäkeskushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista;

4) hätäkeskushenkilöstön nimittämisestä;

5) hätäkeskuksen päälliköstä;

6) hätäkeskushenkilöstön virkapuvusta, lukuun ottamatta poliisivirkoja.

19 §
Ministeriön norminantovaltuus

Sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tätä lakia täsmentäviä hätäkeskustoimintaa koskevia säännöksiä:

1) ilmoitusten vastaanottamisesta ja välittämisestä;

2) hätäkeskuksen tehtävästä viranomaisten tukemisessa ja avustamisessa;

3) hätäkeskuksen viestikeskustehtävistä;

4) hätäkeskuksen viranomaisyhteistyöstä.

20 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tämän lain 15 §:n 2 momenttia sovelletaan vanhuuseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma sattuu 1 päivänä huhtikuuta 2001 tai sen jälkeen.

Tämän lain 6 §:ää sovelletaan lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin hätäkeskuksiin viimeistään vuoden 2008 alusta lukien.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Ennen lain voimaantuloa voidaan lisäksi tehdä päätös lain 5 §:n 1 momentin mukaisesta hätäkeskusaluejaosta ja määrätä lain 5 §:n 2 momentin mukaisesti hätäkeskusten sijainti.

HE 87/1999, HaVM 8/1999, EV 106/1999

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.2001/1149:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

HE 71/2001, HaVM 14/2001, EV 99/2001

12.4.2002/286:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 69/2001, HaVM 24/2001, EV 193/2001

28.2.2003/178:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 193/2002, HaVM 19/2002, EV 262/2002

23.5.2003/403:

Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003.

HE 112/2002, LiVM 26/2002, EV 272/2002, Puitedirektiivi 2002/21/EY ; EYVL N:o L 108, Valtuutusdirektiivi 2002/20/EY ; EYVL N:o L 108, Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY ; EYVL N:o L 108, Yleispalveludirektiivi 2002/22/EY ; EYVL N:o L 108

22.8.2003/762:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

HE 93/2002, HaVM 26/2002, EV 290/2002

16.6.2004/519:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 125/2003, LiVM 13/2004, EV 69/2004

9.11.2007/982:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 90/2007, PeVM 4/2007, EV 48/2007

22.12.2009/1329:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.