Seurattu SDK 8/2022 saakka.

26.3.1999/438

Hallinto-oikeusasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 26 päivänä maaliskuuta 1999 annetun hallinto-oikeuslain (430/1999) 16, 17 ja 23 §:n nojalla:

Hallinto-oikeuden henkilöstö
1 §

Hallinto-oikeudessa voi hallinto-oikeuslain (430/1999) 4 ja 10 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla muita virkoja ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

2 § (16.6.2011/703)

Hallinto-oikeuden ylituomari nimittää tai ottaa muun kuin hallinto-oikeuslain 4 §:ssä tarkoitetun henkilökunnan.

Ylituomari voi määrätä hallinto-oikeustuomarin tai muun virkamiehen toimimaan hallinto-oikeuden hallintopäällikkönä.

Palvelussuhteen väliaikainen järjestely
3 § (16.6.2011/703)

3 § on kumottu A:lla 16.6.2011/703.

4 §

Hallinto-oikeuden ylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus.

5 §

Hallinto-oikeuden ylituomari myöntää enintään vuoden virkavapauden hallinto-oikeustuomarille. Vuotta pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus. Määräajaksi nimitetylle hallinto-oikeustuomarille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vakinaisen hallinto-oikeustuomarin viran haltijalle. (16.6.2011/703)

Hallinto-oikeuden ylituomari myöntää virkavapauden muille virkamiehille.

3 momentti on kumottu A:lla 6.7.2000/667.

6 § (6.7.2000/667)

6 § on kumottu A:lla 6.7.2000/667.

Asioiden käsittely hallinto-oikeudessa
7 § (16.6.2011/703)

7 § on kumottu A:lla 16.6.2011/703.

8 §

Hallinto-oikeuden ylituomarin johtaessa hallinto-oikeuden toimintaa hän muun ohessa:

1) huolehtii hallinto-oikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta hallinto-oikeuden ratkaisuissa;

3) asettaa hallinto-oikeuden tulostavoitteet kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

4 kohta on kumottu A:lla 6.7.2000/667.

5) antaa lausunnon hallinto-oikeustuomarin virkavapaushakemuksesta ja tekee tarvittavan esityksen tuomarin nimittämisestä määräajaksi silloin, kun päätösvalta kuuluu korkeimmalle hallinto-oikeudelle; (6.7.2000/667)

6) antaa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräyksen käsitellä ja ratkaista täytäntöönpanon keskeytyspyyntöjä; (16.6.2011/703)

7) päättää henkilöstön sijoittumisesta jaostoille.

9 § (16.6.2011/703)

Hallinto-oikeuden ylituomari ratkaisee hallinto-oikeudelle kuuluvat hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty hallinto-oikeuden muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeuden ylituomari voi määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa.

Hallinto-oikeuden ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian tai asiaryhmän hallintopäällikkönä toimivan tai muun hallinto-oikeuden virkamiehen ratkaistavaksi. Siirtää ei kuitenkaan saa 5 ja 8:ssä sekä 11 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa, hallinto-oikeussihteerin nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen tai asiaa, joka muuten sen laadun vuoksi on ylituomarin ratkaistava.

Hallinto-oikeuden ylituomari voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluvan hallintoasian itse ratkaistavakseen.

Hallinto-oikeuden lausunnon antamisesta tuomarinvalintalautakunnalle tuomarin viran täyttämistä koskevassa asiassa säädetään erikseen.

10 §

Hallintopäällikkö:

1) ratkaisee hallinto-oikeuden ylituomarin hänelle siirtämät asiat;

2) johtaa ja valvoo hallinto-oikeuden toimistotöiden suorittamista;

3) huolehtii sisäisestä tiedottamisesta ja hallinto-oikeuden toiminnasta tiedottamisesta viranomaisille ja julkisuuteen;

4) huolehtii koulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä; sekä

5) valmistelee ja esittelee täysistunnolle ja hallinto-oikeuden ylituomarille hallinto-oikeuden hallintoa koskevat asiat, jollei ylituomari määrää toisin.

11 §

Hallinto-oikeudessa on johtoryhmä hallinto-oikeuden ylituomarin apuna hallinto-oikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmään kuuluvat hallinto-oikeuden ylituomari, hallintopäällikkönä toimiva virkamies ja hallinto-oikeuden toimiessa jaostoihin jakautuneena jaostojen puheenjohtajat sekä muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. (16.6.2011/703)

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys hallinto-oikeuden työjärjestykseksi;

2) esitys hallinto-oikeuden tulostavoitteeksi sekä tulostavoitteen seuranta;

3) esitys hallinto-oikeuden talousarvioksi;

4) henkilöstön koulutussuunnitelma;

5) asia, joka koskee tuomarin nimittämistä hallinto-oikeuteen määräajaksi, paitsi jos asian käsitteleminen johtoryhmässä ei ole tarpeen nimityksen lyhytaikaisuuden vuoksi;

6) asia, joka koskee nimittämistä hallinto-oikeussihteerin vakinaiseen virkaan;

7) hallinto-oikeussihteerin virkasuhteen päättämistä koskeva asia;

8) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat;

9) muut ylituomarin määräämät asiat.

(16.6.2011/703)
12 §

Esittelijä voi vaatia hallinto-oikeuden puolesta vastineita ja selityksiä, asian aikaisemmin ratkaisseen viranomaisen asiakirjat ja lausunnon sekä muuta vastaavaa asian ratkaisemisessa tarvittavaa selvitystä. Esittelijä voi myös asettaa vastineen tai selityksen antamiselle määräajan.

Avustava virkamies, jolla on riittävä pätevyys, voidaan määrätä suorittamaan näitä toimenpiteitä esittelijän sijasta.

Erinäiset säännökset
13 §

Taltion allekirjoittavat ne, jotka ovat osallistuneet asian ratkaisemiseen, sekä asian esittelijä. Jos päätöksestä on äänestetty tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteen, äänestyslausunto ja eriävä mielipide merkitään taltioon.

Suullisessa käsittelyssä tehty muu kuin asian käsittelyn lopettava päätös voidaan sisällyttää suullisen käsittelyn pöytäkirjaan. Tältä osin ei laadita erillistä taltiota.

Milloin asiasta ei laadita taltiota, äänestyslausunto ja eriävä mielipide merkitään erilliseen pöytäkirjaan.

14 §

Toimituskirjan allekirjoittaa esittelijä tai ylituomarin määräämä muu virkamies. (16.6.2011/703)

Muissa kuin lainkäyttöasioissa annettavat toimituskirjat allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja tai asian ratkaissut virkamies ja, milloin asia on ratkaistu esittelystä, varmentaa esittelijä.

15 §

Hallinto-oikeuslain 7 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijajäsenten palkkioiden perusteet vahvistaa oikeusministeriö.

16 §

Hallinto-oikeuden on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

17 § (18.2.2000/173)

17 § on kumottu A:lla 18.2.2000/173.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.2.2000/173:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

6.7.2000/667:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

16.6.2011/703:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.