Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

29.1.1999/59

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on pääsääntöisesti kumottu A:lla 20.12.2012/855, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen. Ks. VNa 855/2012 52 §. 8 luku on jätetty voimaan, ks. L 599/2013 62 § ja A 685/2015 54 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 § (22.6.2005/484)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki, tarkoitetuista vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä vaarallisten kemikaalien varastosäiliöiden ja putkistojen valmistuksesta.

2 § (22.6.2005/484)
Soveltaminen puolustusvoimissa

Tämän asetuksen soveltamisesta puolustusvoimissa säädetään kemikaaliturvallisuuslain 3 §:ssä.

3 §
Soveltamisalan rajauksia

Tämän asetuksen 6–13, 17–20, 31–33, 40–60, 64–68 ja 70–72 §:n säännöksiä ei sovelleta:

1) maakaasun varastointiin tai tekniseen käyttöön eikä maakaasun siirtoon, jakeluun tai käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteisiin, joista säädetään maakaasuasetuksessa (1058/1993);

2) nestekaasun tekniseen käyttöön, käsittelyyn, varastointiin eikä säilyttämiseen, ellei nestekaasuasetuksessa (711/1993) toisin säädetä;

3) öljylämmityslaitteistoihin, ellei öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa (1211/1995) toisin säädetä.

2 momentti on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

Tätä asetusta ei sovelleta räjähdeasetuksessa (473/1993) tarkoitettujen räjähteiden valmistukseen, käyttöön, luovuttamiseen, kauppaan, varastointiin, käsittelyyn satamassa, maahantuontiin eikä hävittämiseen. Asetusta sovelletaan kuitenkin vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin, lukuun ottamatta kaupan varastointia, yhteydessä siten, että valvonnan hoitaa turvatekniikan keskus. Emulsioräjähdysaineen raaka-aineen työmaalla tapahtuvaan tilapäiseen varastointiin sovelletaan vain räjähdeasetuksen tilapäisen varastoinnin valvontamenettelyjä. (22.6.2005/484)

Palavia nesteitä koskevia tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta:

1) veteen kaikissa paljoussuhteissa sekoittuviin palavien nesteiden vesiliuoksiin ja vesiemulsioihin, joiden leimahduspiste on yli 55 °C ja palamispiste yli 100 °C;

2) etyylialkoholin vesiliuoksiin, joiden leimahduspiste on yli 55 °C.

Tätä asetusta ei sovelleta radioaktiivisiin aineisiin eikä radioaktiivisia aineita sisältäviin tuotteisiin.

Tätä asetusta ei sovelleta tuotantolaitoksen alueen ulkopuolella tapahtuvaan, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuun kuljetukseen eikä kuljetustapahtumaan kiinteästi liittyvään tilapäiseen varastointiin. (22.6.2005/484)

MaakaasuA 1058/1993 on kumottu VNa:lla maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009.

4 § (22.6.2005/484)
Määritelmiä

Tässä asetuksessa noudatetaan kemikaaliturvallisuuslain mukaisia määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) jakeluasemalla paikkaa, jolta luovutetaan palavaa nestettä pääasiassa moottoriajoneuvon tai moottoriveneen polttonestesäiliöön;

2) tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen hyväksymää tarkastuslaitosta.

5 § (22.6.2005/484)

5 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

2 luku

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset

6–7 §

6–7 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

8 § (22.6.2005/484)
Laitteistojen suunnittelu, mitoitus ja rakentaminen

Valmistus- ja käsittelylaitteistot, varastosäiliöt, putkistot ja niihin liittyvät laitteistot tulee suunnitella, mitoittaa, rakentaa ja sijoittaa siten sekä varustaa sellaisin suojaus- ja ohjausjärjestelmin sekä valvonta- ja varolaittein, että:

1) laitteistojen käytöstä ei aiheudu välittömiä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja;

2) laitevaurion, käyttöhäiriön tai toimintavirheen sattuessa ulos pääsevän kemikaalin määrä jää mahdollisimman vähäiseksi ja se voidaan johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa;

3) häiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan;

4) häiriötilanteissa muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa;

5) kemikaalit eivät sekoitu toisiinsa tavalla, josta voi aiheutua vaaraa kemikaalia tai sitä sisältävää tuotetta myöhemmin varastoitaessa tai käsiteltäessä.

9–10 §

9–10 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

3 luku

Luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden sekä suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevien velvoitteiden määräytyminen

11 § (22.6.2005/484)

11 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

12 §
Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on laajamittaista, jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 2 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 2 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1;

3) tuotantolaitoksen ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

4) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

(22.6.2005/484)

Suhdelukujen summa s määritetään seuraavasti:

s = q1/Q1+ q2/Q2...qn/Qn, jossa

q tarkoittaa laitoksessa olevan 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun vaarallisen kemikaalin määrää ja Q vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 2 ilmaistua vähimmäismäärää.

Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi on luvanvaraista.

13 §
Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi

Muu kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi kuin 12 §:ssä määritelty on vähäistä.

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi on ilmoituksenvaraista, jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 1 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 1 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1;

3) tuotantolaitoksen ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

4) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

(22.6.2005/484)

Suhdelukujen summa määritetään 12 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että Q kuitenkin tarkoittaa vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 1 ilmaistua vähimmäismäärää.

Jakeluaseman katsotaan harjoittavan kemikaalin vähäistä varastointia.

14 §
Toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvoite

Toiminnanharjoittajan tulee laatia asiakirja, jossa selostetaan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi (toimintaperiaateasiakirja), jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 3 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 3 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1;

3) tuotantolaitoksen ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

4) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

(22.6.2005/484)

Suhdelukujen summa määritetään 12 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että Q kuitenkin tarkoittaa vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 3 ilmaistua vähimmäismäärää.

Jäljempänä 15 §:ssä tarkoitetuissa tuotantolaitoksissa toimintaperiaateasiakirja sisältyy turvallisuusselvitykseen.

15 §
Turvallisuusselvitysvelvoite

Toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys, jos:

1) tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen I osan 1 sarakkeessa 4 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään liitteen I osan 2 sarakkeessa 4 ilmaistu vähimmäismäärä;

2) tuotantolaitoksen terveydelle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1;

3) tuotantolaitoksen ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1; taikka

4) tuotantolaitoksen palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

(22.6.2005/484)

Suhdelukujen summa määritetään 12 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että Q kuitenkin tarkoittaa vastaavaa liitteen I osan 1 tai 2 sarakkeessa 4 ilmaistua vähimmäismäärää.

16 §
Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite

Toiminnanharjoittajan tulee laatia tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma, jos teollinen käsittely ja varastointi on laajamittaista.

4 luku

Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi

Lupamenettely
17 § (22.6.2005/484)
Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupahakemus

Lupaa kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin haetaan kirjallisella hakemuksella turvatekniikan keskukselta. Lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista. Hakemuksessa on selvitettävä yleistiedot toiminnanharjoittajasta ja harjoitettavasta toiminnasta, vaarojen ja riskien tunnistamista ja tuotantolaitoksen sijoittamista koskevat selvitykset sekä tuotantolaitoksen toteutusperiaatteet siten, kuin liitteen II kohdissa 1–13 on esitetty.

Turvatekniikan keskus voi antamassaan lupapäätöksessä lisäksi edellyttää, että liitteen II kohdissa 14–19 tarkoitetut selvitykset toimitetaan sille ennen käyttöönottotarkastusta. Muussa tapauksessa ne esitetään käyttöönottotarkastuksessa.

Hakemus liitteineen toimitetaan neljänä kappaleena. Muilta osin lupahakemuksen käsittelyssä noudatetaan hallintolakia (434/2003).

18 § (22.6.2005/484)
Lupahakemuksen käsittelyssä pyydettävät lausunnot

Turvatekniikan keskuksen tulee 17 §:ssä tarkoitettua lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot työsuojelupiiriltä, alueelliselta ympäristökeskukselta ja pelastusviranomaiselta.

19 § (22.6.2005/484)
Lupapäätös

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) minkälaista teollista käsittelyä ja varastointia lupa koskee;

2) paikka, jossa tuotantolaitos sijaitsee;

3) tiedot niistä vaarallisista kemikaaleista, joita päätös koskee;

4) kemikaalien enimmäismäärät tuotantolaitteistossa ja varastossa;

5) lupaehdot;

6) miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen arviointi on otettu huomioon.

Lupapäätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset hyväksymismerkinnöillä varustettuna.

20 § (22.6.2005/484)
Lupapäätöksestä tiedottaminen

Turvatekniikan keskuksen on toimitettava tieto lupapäätöksestä työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle, pelastusviranomaiselle sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

21 § (22.6.2005/484)
Toimintaperiaateasiakirja

Toimintaperiaateasiakirjassa toiminnanharjoittajan tulee selostaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Asiakirjan laatimisessa on noudatettava liitteessä III esitettyjä periaatteita ottaen huomioon tuotantolaitoksessa esiintyvä suuronnettomuus- ja muu onnettomuusvaara.

Toimintaperiaateasiakirja tai yhteenveto asiakirjasta liitetään 17 §:ssä tarkoitettuun lupahakemukseen. Tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittajan tulee esittää asiakirja ja osoittaa, miten siinä esitettyjen toimintaperiaatteiden noudattamisesta on huolehdittu.

21 a § (22.6.2005/484)
Käytönvalvoja

Kemikaaliturvallisuuslain 29 §:n tarkoittamana vastuuhenkilönä vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevissä ja varastoivissa tuotantolaitoksissa toimii käytönvalvoja. Tuotantolaitoksessa voi olla useita käytönvalvojia.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista.

Turvallisuusselvitys
22 §
Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnanharjoittajan tulee turvallisuusselvityksessä osoittaa:

1) toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä tarpeelliset tiedot näiden periaatteiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä liitteen III mukaisesti;

2) että tuotantolaitoksessa on tunnistettu suuronnettomuuden vaarat sekä ryhdytty tarpeellisiin toimiin niiden ehkäisemiseksi ja tällaisten onnettomuuksien ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheuttamien seurauksien rajoittamiseksi;

3) että 2 luvussa säädetyt turvallisuusvaatimukset on otettu huomioon;

4) että sisäinen pelastussuunnitelma on laadittu;

5) riittävät tiedot ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten;

6) riittävät tiedot tuotantolaitoksen sijoittamista ja ympärillä olevan maan käytön suunnittelua varten.

Turvallisuusselvityksessä tulee olla liitteessä IV luetellut tiedot ja luettelo tuotantolaitoksessa olevista vaarallisista kemikaaleista.

Turvallisuusselvitystä voidaan tarvittaessa täydentää käsittelyn yhteydessä. Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä turvallisuusselvitykseen.

Turvallisuusselvitys toimitetaan turvatekniikan keskukseen neljänä kappaleena. (22.6.2005/484)

23 §
Turvallisuusselvityksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava toiminnanharjoittajalle turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätöksensä kohtuullisessa määräajassa. Johtopäätökset voidaan esittää 19 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä.

Ennen 1 momentissa tarkoitettujen johtopäätösten ilmoittamista turvatekniikan keskuksen tulee varata työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle ja pelastusviranomaiselle mahdollisuus esittää mielipiteensä turvallisuusselvityksestä. (22.6.2005/484)

24 §
Turvallisuusselvityksen tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa turvallisuusselvitys ja saattaa se ajan tasalle seuraavissa tapauksissa:

1) jos toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos;

2) jos tarkistaminen on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon turvallisuustekniikassa, vaarojen arvioinnissa ja teknisessä tietämyksessä tapahtunut kehitys ja lisääntyminen;

3) jos onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon otettavia seikkoja;

4) turvatekniikan keskuksen pyynnöstä.

Turvallisuusselvitys tulee kuitenkin tarkistaa ja saattaa ajan tasalle vähintään joka viides vuosi. Tarkistettu selvitys tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen.

Tarkistetun turvallisuusselvityksen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 23 §:ssä säädetään.

25 §
Poikkeukset turvallisuusselvityksen sisällöstä

Turvatekniikan keskus voi hakemuksesta rajoittaa turvallisuusselvityksessä vaadittuja, liitteessä IV esitettyjä tietoja, jos jotkut tuotantolaitoksessa olevat kemikaalit eivät voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa.

Toiminnanharjoittajan tulee hakemuksessa osoittaa turvatekniikan keskusta tyydyttävällä tavalla, etteivät kyseiset kemikaalit voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa. Poikkeuksen perusteeksi voidaan hyväksyä jokin seuraavista:

1) kemikaalin fysikaalinen olomuoto: sellaiset kiinteässä muodossa olevat kemikaalit, joista ei voi tavanomaisissa olosuhteissa ja kohtuullisesti ennakoitavissa epätavallisissa olosuhteissa vapautua sellaista ainetta tai energiaa, joka saattaisi aiheuttaa suuronnettomuusvaaran;

2) säilytystapa ja määrä: kemikaalit, jotka on pakattu tai joita säilytetään siten ja sellaisina määrinä, ettei niiden vapautuminen suurimpana mahdollisena määränä voi missään olosuhteissa aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa;

3) sijainti ja määrä: kemikaalit, jotka ovat sellaisina määrinä ja sellaisen välimatkan päässä muista vaarallisista kemikaaleista joko laitoksessa tai muussa paikassa, etteivät ne voi itse aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa eivätkä yhdessä muiden vaarallisten kemikaalien kanssa saada aikaan suuronnettomuutta; tai

4) luokitus: kemikaalit, jotka on määritelty vaarallisiksi kemikaaleiksi liitteen I osassa 2 olevan luokituksen perusteella, mutta jotka eivät voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa, minkä vuoksi luokitus ei sovellu käytettäväksi tässä yhteydessä.

Poikkeusta tulee hakea turvatekniikan keskukselta riittävän ajoissa ennen turvallisuusselvityksen toimittamiselle asetetun määräajan päättymistä. Hakemukseen on liitettävä liitteessä V esitetyt selvitykset.

Hakemus liitteineen toimitetaan turvatekniikan keskukseen neljänä kappaleena. (22.6.2005/484)

Ennen poikkeuksen myöntämistä turvatekniikan keskuksen tulee varata työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle ja pelastusviranomaiselle mahdollisuus esittää mielipiteensä hakemuksesta. (22.6.2005/484)

26 § (22.6.2005/484)

26 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

Pelastussuunnitelmat
27 §
Sisäinen pelastussuunnitelma

Toiminnanharjoittajan laatima, tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Pelastussuunnitelma on laadittava ottaen huomioon seuraavat tavoitteet:

1) onnettomuudet rajataan ja hallitaan niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi;

2) toteutetaan tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi suuronnettomuuksien seurauksilta;

3) varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Pelastussuunnitelmassa on oltava arvio onnettomuuksien tuotantolaitoksen ulkopuolelle aiheutuvista vaikutuksista ja liitteessä VI tarkoitetut tiedot.

Pelastussuunnitelma tulee laatia kuullen tuotantolaitoksessa työskentelevää henkilökuntaa, mukaan lukien alueella työskentelevät pitkäaikaiset alihankkijat, ja ottaen huomioon alueen pelastustoimen järjestelyt. (22.6.2005/484)

Turvatekniikan keskuksen tulee ennen pelastussuunnitelmaa koskevien johtopäätösten ilmoittamista pyytää lausunto pelastusviranomaiselta. Johtopäätökset voidaan esittää 19 §:ssä tarkoitetussa lupapäätöksessä. (22.6.2005/484)

Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa pelastussuunnitelma ainakin kolmen vuoden väliajoin ja aina tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Tarkastamisessa on otettava huomioon tuotantolaitoksessa ja pelastustoimen järjestelyissä tapahtuneet muutokset, teknisen tietämyksen lisääntyminen ja tiedon lisääntyminen toimenpiteistä, jotka suuronnettomuuksien torjumisessa on toteutettava.

Päivitetty suunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle. (22.6.2005/484)

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Harjoituksia on järjestettävä vähintään kolmen vuoden väliajoin. (22.6.2005/484)

28 § (22.6.2005/484)
Ulkoinen pelastussuunnitelma

Alueen pelastustoimen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma säädetään erikseen.

Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen yhteydessä toimitetut tiedot pelastussuunnitelman laatimista varten pelastusviranomaiselle oman lausuntonsa kanssa.

29 § (22.6.2005/484)
Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuus

Kemikaaliturvallisuuslain 32 §:ssä tarkoitetusta tiedotteesta on käytävä ilmi vähintään liitteessä VII kuvatut asiat.

Tiedote on tarkistettava joka kolmas vuosi ja saatettava tarvittaessa ajan tasalle. Tiedotus on uusittava, jos tuotantolaitoksessa on tapahtunut muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia suuronnettomuusvaaraan. Muussa tapauksessa tiedotus on uusittava ainakin viiden vuoden väliajoin.

30 §
Onnettomuuden leviäminen

Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvallisuusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnettomuuden todennäköisyys voi kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja toisten tuotantolaitosten läheisyyden takia.

Edellä 1 momentin mukaan määritellyillä alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tulee:

1) antaa alueen toisille tuotantolaitoksille tiedot tuotantolaitoksellaan olevista suuronnettomuus- ja muista onnettomuusvaaroista;

2) ottaa huomioon muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnettomuus- ja muut onnettomuusvaarat toimintaperiaatteissaan, turvallisuusjohtamisjärjestelmässään, turvallisuusselvityksessään, sisäisessä pelastussuunnitelmassaan ja muissa selvityksissään;

3) tehdä yhteistyötä yleisölle tiedottamisessa ja tietojen toimittamisessa pelastusviranomaiselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.

(22.6.2005/484)

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös niitä toimipaikkoja, joilla toimii useita toiminnanharjoittajia ja joiden toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

31 § (22.6.2005/484)

31 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

32 § (22.6.2005/484)
Varastoaluevahvistamisen hakeminen

Kemikaaliturvallisuuslain 33 §:n mukaiseksi varastoalueeksi vahvistamista koskevassa hakemuksessa on selvitettävä:

1) varastoalueen ja sen lähiympäristön kaavoitus ja liikennejärjestelyt;

2) varastoalueen ja yhteiskäyttöön tarkoitettujen laitteistojen ja varusteiden omistussuhteet;

3) varastoalueelle varastoitavaksi suunnitellut kemikaalit ja niiden enimmäismäärät luokittain;

4) alueen maapohjan soveltuvuus kemikaalivarastoalueeksi;

5) yhteiskäytössä olevien täyttö- ja tyhjennyslaitteistojen, siirtoputkistojen ja muiden yhteiskäytössä olevien laitteiden ja varusteiden toteutus ja rakenne sekä miten niiden käyttö, kunnossapito ja huolto on järjestetty;

6) miten palontorjunta, muu vahingontorjunta ja varastoalueen pelastustoiminta on järjestetty.

33 §
Hakemuksen käsittely

Varastoalueeksi vahvistamisen yhteydessä selvitetään alueen sijoituksen, liikennejärjestelyjen, maapohjan, yhteiskäytössä olevien siirtoputkistojen sekä tyhjennys- ja täyttölaitteistojen ja niiden käyttöjärjestelyjen ja huolto- ja kunnossapitotoimien soveltuvuus varastoalueen toimintaan samoin kuin alueen kulunvalvonnan, palontorjunnan ja onnettomuuksiin varautumisen riittävyys ottaen huomioon alueelle suunniteltu toiminta ja sen laajuus.

2 momentti on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

Ennen kuin alue vahvistetaan varastoalueeksi, turvatekniikan keskuksen on pyydettävä asiasta työsuojelupiirin, alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen lausunto. (22.6.2005/484)

34 §
Maan rajat ylittävät teollisuusonnettomuudet

Turvatekniikan keskus voi edellyttää kemikaaliturvallisuuslain 129 §:ssä tarkoitetun maan rajan ylittävien teollisuusonnettomuuksien vaikutuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisia lisäselvityksiä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotantolaitoksista, joissa mahdollisesti tapahtuvilla suuronnettomuuksilla voi olla maan rajojen ylittäviä vaikutuksia. (22.6.2005/484)

Turvatekniikan keskuksen tulee huolehtia, että yleissopimuksen mukaiset kuulemismenettelyt naapurimaiden kanssa tehdään, jos Suomen alueella oleva tuotantolaitos kuuluu sopimuksen soveltamisalaan ja siinä mahdollisesti tapahtuvasta suuronnettomuudesta voi olla maan rajan ylittäviä vaikutuksia.

Vastaavasti turvatekniikan keskuksen tulee huolehtia, että yleissopimuksen mukaiset kuulemismenettelyt Suomessa tehdään, jos muun sopimusosapuolen alueella oleva tuotantolaitos kuuluu sopimuksen soveltamisalaan ja siinä mahdollisesti tapahtuvasta suuronnettomuudesta voi olla Suomeen ulottuvia vaikutuksia.

Tarkastukset
35 § (22.6.2005/484)

35 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

36 §
Tarkastusohjelma

Turvatekniikan keskus tekee laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittaville tuotantolaitoksille tarkastusohjelman tämän pykälän mukaisesti.

Turvatekniikan keskus tarkastaa tuotantolaitokset seuraavin määräajoin:

1) tuotantolaitokset, joilta edellytetään turvallisuusselvitys, vähintään kerran vuodessa;

2) tuotantolaitokset, joilta edellytetään toimintaperiaateasiakirja, vähintään kerran kolmessa vuodessa; sekä

3) muut laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat tuotantolaitokset ja varastoalueet vähintään kerran viidessä vuodessa.

Edellä 2 momentissa säädettyjä määräaikoja voidaan pidentää, jos tuotantolaitoksella on käytössään osoitettuja, järjestelmällisiä menettelyitä, joiden perusteella turvatekniikan keskus voi varmistua tuotantolaitoksen teknisestä turvallisuudesta, toimintaperiaatteista ja johtamisjärjestelmistä sekä niiden toimivuudesta taikka jos tuotantolaitoksen suuronnettomuus- ja muiden onnettomuusvaarojen järjestelmällisen arvion perusteella tuotantolaitokselle on laadittu muu ohjelma.

Edellä 2 momentissa säädettyjä määräaikoja voidaan vastaavasti lyhentää, jos se turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeellista.

Turvatekniikan keskus tekee tarkastusohjelman yhteistyössä työsuojelupiirin, alueellisen ympäristökeskuksen ja pelastusviranomaisen kanssa. (22.6.2005/484)

37 §
Tarkastuksen sisältö

Turvatekniikan keskuksen on tarkastettava laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmät säännöllisesti tarkastusohjelman mukaisesti.

Tarkastuksessa toiminnanharjoittajan tulee osoittaa ainakin, että:

1) turvallisuusselvityksessä, hakemuksessa, ilmoituksessa tai muussa turvatekniikan keskukseen toimitetussa selvityksessä esitetyt tiedot vastaavat tuotantolaitoksessa vallitsevaa tilannetta;

2) tuotantolaitokselle annetussa lupapäätöksessä asetetut ehdot täyttyvät;

3) tuotantolaitokselle tehdyt muutokset on toteutettu säännösten mukaisesti;

4) toimintaperiaatteita onnettomuuksien ehkäisemiseksi noudatetaan;

5) se on tuotantolaitoksessa harjoitetut toiminnat huomioon ottaen toteuttanut riittävät toimenpiteet onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi;

6) se on varautunut riittävin toimenpitein onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi tuotantolaitoksen alueella ja sen ulkopuolella;

7) väestölle on annettu 29 §:ssä tarkoitetut tiedot;

8) tuotantolaitos täyttää myös muut tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Edellä 2 momentissa esitettyjen vaatimusten toteutumista arvioidessaan turvatekniikan keskus voi ottaa huomioon myös muun viranomaisen tarkastuksesta esitetyt tulokset.

38 §
Tarkastuksen ajankohta

Turvatekniikan keskuksen on tarkastettava tuotantolaitos tai sen osa luvan myöntämisen jälkeen ennen käyttöönottoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tarkastusta varten toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kirjallisesti turvatekniikan keskukselle tuotantolaitoksen tai sen osan käyttöönotosta viimeistään kuukausi ennen käyttöönottoa. Toiminnanharjoittajan on varattava tarkastukseen osallistuville viranomaisille mahdollisuus tarkastustilaisuudessa tutustua niihin liitteen II kohdassa 14–19 mainittuihin asiakirjoihin, joita se ei ole toimittanut lupahakemuksen mukana. (22.6.2005/484)

Muut tarkastukset tehdään tarkastusohjelman mukaisesti.

Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava tarkastuksesta työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle ja pelastusviranomaiselle. (22.6.2005/484)

39 §
Tarkastuskertomus

Turvatekniikan keskuksen on laadittava kunkin tarkastuksen jälkeen tarkastuskertomus, johon merkitään tarkastetut kohteet sekä havaitut puutteet.

Tarkastuskertomus toimitetaan toiminnanharjoittajalle ja 38 §:ssä mainituille viranomaisille. (22.6.2005/484)

Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

5 luku

Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi

40 §
Ilmoitus vähäisestä toiminnasta (22.6.2005/484)

Edellä 13 §:ssä tarkoitetusta kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista tehtävästä ilmoituksesta säädetään kemikaaliturvallisuuslain 24 §:ssä. (22.6.2005/484)

Ilmoituksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) tuotantolaitoksen sijainti;

3) alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä maaperän laatu;

4) tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit;

5) 4 kohdassa tarkoitettujen kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät;

6) milloin toiminta aiotaan aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista;

2) käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista;

3) pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely ja varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi;

4) selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä.

(22.6.2005/484)

Ilmoitus on tehtävä kaksin kappalein hyvissä ajoin ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista.

41 § (22.6.2005/484)
Ilmoituksen käsittely

Pelastusviranomaisen tulee 40 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta käsitellessään toimia riittävässä yhteistyössä kyseessä olevan kunnan asianomaisten viranomaisten kanssa.

41 a § (22.6.2005/484)
Ilmoituksesta tehtävä päätös

Pelastusviranomaisen, ja vastaavasti turvatekniikan keskuksen, on tehtävä 40 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta päätös, jossa on mainittava:

1) minkälaista teollista käsittelyä tai varastointia päätös koskee;

2) paikka, jossa tuotantolaitos sijaitsee;

3) tiedot niistä vaarallisista kemikaaleista, joita päätös koskee;

4) kemikaalien enimmäismäärät laitteistossa ja varastossa;

5) toimintaa koskevat ehdot.

Lisäksi päätöksessä tulee olla maininta, jos pelastusviranomainen hyväksyy, että sen tarkastus voidaan korvata tarkastuslaitoksen tekemällä tarkastuksella.

Päätökseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset hyväksymismerkinnöillä varustettuina.

Päätös tulee toimittaa tiedoksi kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

42 § (22.6.2005/484)
Tarkastukset

Pelastusviranomaisen, ja vastaavasti turvatekniikan keskuksen, tulee tarkastaa 40 §:ssä tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Sama määräaika koskee tarkastuslaitosta, kun se tekee kyseisen tarkastuksen.

Tarkastuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota tuotantolaitoksen turvalliseen käyttöön, laitoksen rakenteiden, laitteistojen ja varusteiden huoltoon ja kunnossapitoon, henkilöstön koulutukseen ja opastukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta käyvät ilmi tuotantolaitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet sekä määräykset niiden korjaamiseksi.

Jos tarkastuksen tekee tarkastuslaitos, toiminnanharjoittajan on lähetettävä pelastusviranomaiselle tarkastuksesta laadittu pöytäkirja sekä selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.

Tarkastuspöytäkirja tulee lähettää tiedoksi kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

43 § (22.6.2005/484)

43 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

44 § (22.6.2005/484)
Ilmoittaminen rekisteriin

Pelastusviranomaisen tulee toimittaa kemikaaliturvallisuuslain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot rekisteriin tallentamista varten turvatekniikan keskukselle.

6 luku

Muutokset

45 §
Muutokset tuotantolaitoksessa

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että muutokset tuotantolaitoksessa tehdään turvallisuustasoa laskematta ja tuotantolaitoksessa noudatettavien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

46 §
Muutosluvat ja tarkastukset

Laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on saatava tuotantolaitoksen muutokselle lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu tällainen muutos. Lupamenettelystä ja tarkastuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä 4 luvussa säädetään.

47 §
Muutosilmoitukset

Muista kuin 46 §:ssä tarkoitetuista merkittävistä muutoksista on laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi:

1) vaarallisten kemikaalien määrän merkittävä kasvu tuotantolaitoksessa;

2) käsiteltävien tai varastoitavien vaarallisten kemikaalien tai niiden ominaisuuksien tai olomuodon merkittävä muutos;

3) valmistusmenetelmän tai käsittelytavan merkittävä muutos; tai

4) muu muutos, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi onnettomuusvaaroihin.

(22.6.2005/484)

Edellä 40 §:ssä tarkoitettua vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevista merkittävistä laajennuksista ja muista tällaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus kahtena kappaleena asianomaiselle valvontaviranomaiselle. (22.6.2005/484)

Ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat laajennusta tai muuta muutosta koskevat selvitykset.

48 § (22.6.2005/484)
Toiminnanharjoittajan muutosta koskeva ilmoitus

Kemikaaliturvallisuuslain 134 §:ssä tarkoitettuun, toiminnanharjoittajan muutosta koskevaan ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, kotipaikka sekä yhteystiedot;

2) tuotantolaitoksen sijaintipaikkakunta ja käyntiosoite;

3) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema;

4) vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevat luvat tai muut päätökset, jotka uudelle toiminnanharjoittajalle halutaan siirtää.

49 § (22.6.2005/484)

49 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

50 § (22.6.2005/484)
Teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamista koskevat ilmoitukset

Jos teollinen käsittely tai varastointi lopetetaan kokonaan taikka tuotantolaitoksen jokin osa poistetaan käytöstä, on toiminnanharjoittajan liitettävä lopettamista koskevaan ilmoitukseen suunnitelma kemikaaliturvallisuuslain 133 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Jos teollinen käsittely tai varastointi keskeytetään vuotta pidemmäksi ajaksi, toiminnanharjoittajan on liitettävä keskeytystä koskevaan ilmoitukseen tiedot siitä, miten toiminnanharjoittaja varmistaa, että keskeyttäminen ja myöhemmin tapahtuva toiminnan uudelleen käynnistäminen tapahtuvat turvallisesti.

7 luku

Säilytys

51 §
Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneistoissa

Asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneistoissa sekä niihin verrattavissa tiloissa saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja, yhteensä enintään 25 litraa. Muita palavia kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C, saa säilyttää enintään 50 litraa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja huoneistoja käsittävässä rakennuksessa saa erillisessä varastotilassa tai huolto- tai työpaikkahuoneessa kuitenkin säilyttää palavia kaasuja, erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä yhteensä enintään 100 litraa. Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C, saa säilyttää enintään 200 litraa.

Sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa niihin verrattavissa kohteissa voi lisäksi olla niiden toiminnan kannalta tarpeellisia, erillisiä palavien nesteiden varastoja, jos ne muodostavat oman paloteknisen osaston.

Palavia kaasuja ja palavia nesteitä ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuja enimmäismääriä laskettaessa ei oteta huomioon alkoholijuomia eikä sellaisia palavia nesteitä ja palavia kaasuja, joiden käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä säädetään öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa, nestekaasuasetuksessa tai maakaasuasetuksessa.

52 §
Palavien nesteiden ja kaasujen säilytys moottoriajoneuvosuojassa

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja palavaa kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja, yhteensä enintään 60 litraa sekä enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C.

Edellä 1 momentissa mainittuja enimmäismääriä laskettaessa ei oteta huomioon sellaisia palavia nesteitä ja palavia kaasuja, joiden käsittelystä, varastoinnista ja säilyttämisestä säädetään öljylämmityslaitteistoista annetussa asetuksessa, nestekaasuasetuksessa tai maakaasuasetuksessa.

53 §
Palavien nesteiden säilytys myymälähuoneistossa

Myymälähuoneena käytettävässä paloteknisessä osastossa saa säilyttää palavia nesteitä enintään 25 litran suuruisissa astioissa yhteensä enintään 1 000 litraa. Tästä määrästä palavia kaasuja ja palavia nesteitä sisältäviä aerosoleja ja erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään 200 litraa, jotka saavat olla pakattuina enintään 2 litran astioihin.

Myymälähuoneistossa voi lisäksi olla myymälähuoneesta erillään aerosolien ja palavien nesteiden varastoja, jotka muodostavat oman paloteknisen osaston.

Aerosolit ja palavat nesteet tulee myymälähuoneistossa sijoittaa niitä varten erikseen varattuihin paikkoihin erilleen sytytyslähteistä ja muista herkästi syttyvistä palavista aineista siten, että ne eivät tulipalotilanteessa estä myymälähuoneistosta poistumista. Palavan nesteen leviäminen myymälähuoneistossa palavan nesteen säilytykseen varatun paikan ulkopuolelle tulee estää.

Myymälähuoneistossa tulee olla riittävä alkusammutuskalusto.

54 §
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilyttäminen

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kemikaalilaissa säädettyjen vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuissa paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista.

Myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa.

Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit tulee säilyttää toisistaan erillään siten, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa pääse aiheuttamaan terveys- tai ympäristöhaittaa.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi.

55 §
Säilytysrajoituksista poikkeaminen ja rajoitukset

Asianomainen valvontaviranomainen voi hyväksyä säilytettäväksi 51–53 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa vaarallisia kemikaaleja enemmän kuin mainituissa pykälissä säädetään, jos se turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

2 momentti on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

8 luku

Varastosäiliöt ja putkistot

Varastosäiliöt
56 §
Rakennetarkastus

Valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa palavan kaasun ja palavan nesteen kiinteäksi varastosäiliöksi tarkoitettua säiliötä käyttöön, ennen kuin se on tarkastuslaitoksen tarkastuksessa (rakennetarkastus) todettu olevan rakenteeltaan säännösten mukainen.

Säiliölle, jonka tilavuus on 1 000 m3 tai enemmän, on tehtävä rakennetarkastuksen lisäksi rakennusaikainen tarkastus asennus- ja hitsaustöiden alkuvaiheessa. Tarkastuksen tekee tarkastuslaitos.

Rakennetarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on annettava tarkastuksen tilanneelle valmistajalle tai maahantuojalle. Valmistajan tai maahantuojan on toimitettava pöytäkirja säiliön tilaajalle.

Tarkastuslaitos voi hyväksyä maahan tuodun varastosäiliön rakennetarkastukseksi tai sen osiksi asianmukaisesti ulkomailla suoritetut rakennetarkastukseen liittyvät toimenpiteet, jos näistä esitetään hyväksyttävissä oleva todistus.

Rakennetarkastusta ei tarvitse tehdä säiliölle, joiden vaatimustenmukaisuus on osoitettu painelaitteista annettujen säännösten mukaisesti. (22.6.2005/484)

57 §
Sarjavalmisteisten säiliöiden rakennetarkastus

Jos valmistettavat tai maahan tuotavat enintään 100 m3 suuruiset palavan kaasun tai palavan nesteen varastosäiliöt ovat rakenteeltaan ja pinnoitukseltaan samanlaisia, rakennetarkastus voidaan suorittaa sarjatarkastuksena. Sarjatarkastuksessa tarkastuslaitos tarkastaa sarjan ensimmäisen säiliön ja sen jälkeen yhden säiliön kahdestakymmenestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen säiliöiden valmistajan tulee nimetä valmistuksen valvoja, joka valvoo säiliöiden valmistusta ja huolehtii siitä, että säiliöt rakennetaan säännösten mukaisesti. Lisäksi valmistuksen valvoja huolehtii siitä, että valmistaja tai maahantuoja tekee sarjan muille kuin 1 momentin mukaisesti tarkastetuille säiliöille rakennetarkastuksen. Valvojan tulee olla säiliöiden valmistajan palveluksessa.

Määräysten mukaisiksi todettuihin säiliöihin kiinnitetään valmistuksen valvojan valvonnassa kilvet, joissa on säiliömerkintöjen lisäksi tarkastuslaitoksen merkintä.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske painelaitteista annettujen säännösten mukaisia säiliöitä. (22.6.2005/484)

58 §
Valmistuksen ja asennuksen valvonta (22.6.2005/484)

Palavan kaasun ja palavan nesteen yli 100 m3 suuruisen varastosäiliön valmistajan on nimettävä erityinen vastuuhenkilö, jonka tulee:

1) varmistua ennen säiliön rakennustöiden aloittamista siitä, että säiliön perustus on rakennettu ja tarkastettu säännösten mukaisesti;

2) valvoa rakennustyötä ja huolehtia siitä, että säiliö rakennetaan ja tarkastetaan säännösten mukaisesti;

3) huolehtia siitä, että säiliön rakenneaineet ja niitä koskevat ainestodistukset on mahdollista luotettavasti yhdistää toisiinsa myös säiliön rakentamisen jälkeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävien hoitamisessa tarvittava asiantuntemus ja kokemus sekä tarvittavat valtuudet.

Säiliön valmistajan tulee antaa säiliön tilaajalle kirjallinen todistus siitä, että säiliö on rakennettu ja tarkastettu säännösten mukaisesti. Todistuksen allekirjoittaa 1 momentissa tarkoitettu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee lisäksi huolehtia siitä, että tilaajalle luovutetaan säiliön rakennepiirustukset, rakentamis- ja tarkastusasiakirjat, perustusta ja sen tarkastusta koskevat asiakirjat sekä säiliölle tilaajan kanssa yhteistyössä laadittu huolto- ja tarkastussuunnitelma.

Palavan nesteen ja palavan kaasun yli 100 m3 suuruisen varastosäiliön korjaustöiden ja oleellisten rakenteellisten muutostöiden osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä pykälässä säädetään.

Aiemmin muualla saman tai toisen toiminnanharjoittajan käytössä olleiden, uuteen paikkaan siirrettyjen palavan nesteen säiliöiden osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä pykälässä säädetään. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että säiliön rakenne ja kunto ovat sellaiset, että palavan nesteen varastointi säiliössä voi tapahtua turvallisesti. (22.6.2005/484)

59 §
Tarkemmat säännökset

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä voidaan palavan kaasun ja palavan nesteen varastosäiliöistä antaa tarkempia säännöksiä, että:

1) varastosäiliön perustus on tarkastettava ennen säiliön asennustyön aloittamista;

2) varastosäiliöitä rakentavan valmistajan palveluksessa tulee olla säiliöiden valmistusta ja tarkastusta valvova valmistuksen valvoja; sekä

3) määrätyn tyyppisille säiliöille tulee hakea tarkastuslaitoksen tyyppihyväksyminen ennen valmistuksen aloittamista.

Putkistot
60 § (22.6.2005/484)

60 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

9 luku

Onnettomuudet teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa

61 §
Onnettomuudesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle

Jos laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa tuotantolaitoksessa sattuneesta onnettomuudesta on seurauksena kuolema, vakava loukkaantuminen taikka muu kuin vähäinen omaisuus- tai ympäristövahinko, toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava siitä turvatekniikan keskukseen.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava turvatekniikan keskukseen onnettomuutta koskeva selvitys, jossa:

1) kuvataan onnettomuustilanne ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa;

2) annetaan tiedot onnettomuudessa osallisina olleista kemikaaleista ja mahdollisen päästön määrästä;

3) selvitetään onnettomuuden vaikutukset tai odotettavissa olevat vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen;

4) kuvataan pelastus- ja torjuntatoimenpiteet, joihin on ryhdytty onnettomuuden takia;

5) selvitetään, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja aikoo ryhtyä onnettomuudesta aiheutuvien pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemiseksi ja vastaavien onnettomuuksien toistumisen ehkäisemiseksi.

Jos toiminnanharjoittajan tekemä myöhempi tutkimus paljastaa uusia seikkoja 2 momentissa tarkoitetussa selvityksessä ilmoitetuista asioista tai niistä tehdyistä johtopäätöksistä, toiminnanharjoittajan tulee saattaa selvitys ajan tasalle.

Turvatekniikan keskuksella on lisäksi oikeus saada tarvittavia lisätietoja onnettomuuden syiden selvittämiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Vähäisessä teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa sattuneesta onnettomuudesta on vastaavasti ilmoitettava asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Pelastusviranomaisen tulee edelleen ilmoittaa onnettomuudesta turvatekniikan keskukselle. Onnettomuutta koskevasta selvityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 2–4 momentissa säädetään. (22.6.2005/484)

62–63 §

62–63 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

9 a luku (21.12.2011/1399)

Ammoniumnitraattia koskevat erityissäännökset

Yleiset säännökset
62 § (21.12.2011/1399)
Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan pakatun kiinteän ammoniumnitraatin varastointiin, jos varastointi kestää vähintään yhden vuorokauden ajan.

Ammoniumnitraatilla tarkoitetaan sellaisia liitteen I, osan 1 huomautuksissa 2 ja 3 tarkoitettuja kemikaaleja, joiden ammoniumnitraatista laskettu typpipitoisuus on yli 28 prosenttia.

Asetuksen 63 l §:ää sovelletaan ammoniumnitraattivesiliuoksiin, mukaan lukien emulsioräjähdysaineen raaka-aine (matriisi). Asetuksen 63 m §:ää sovelletaan matriisiin.

63 § (21.12.2011/1399)
Yleissäännös varastoinnista

Ammoniumnitraatti tulee varastoida yksikerroksisessa rakennuksessa siten, että se on suojattu suoralta auringonsäteilyltä sekä sateelta ja muulta kosteudelta.

Samassa tilassa ammoniumnitraatin kanssa ei saa varastoida aineita, joiden syttymisestä voi aiheutua palon leviäminen rakennukseen taikka ammoniumnitraatin hajoaminen tai sulaminen.

Ammoniumnitraatti tulee varastoida niin, ettei se pääse kosketuksiin normaali- tai tulipalotilanteessa sellaisten aineiden kanssa, jotka voivat lisätä sen taipumusta räjähdysmäiseen hajoamiseen.

63 a § (21.12.2011/1399)
Hävittäminen

Rikkoutunut pakkaus ja siitä mahdollisesti vuotanut ammoniumnitraatti on välittömästi hävitettävä, jos on syytä epäillä, että ammoniumnitraattiin on päässyt sekoittumaan vieraita aineita.

Pakkaukset ja ammoniumnitraatti on hävitettävä ammoniumnitraatin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Syttymis- ja lämmönlähteet
63 b § (21.12.2011/1399)
Syttymisvaaraa aiheuttavat laitteet

Sähkö-, lämmitys- ja siirtolaitteet sekä muut mahdolliset syttymisvaaraa aiheuttavat laitteet on valittava ja sijoitettava siten, että ne eivät voi aiheuttaa ammoniumnitraatin kuumenemista eikä niiden päälle pääse kerääntymään nitraattipölyä.

Varastoon saa asentaa vain varastoinnin kannalta tarpeellisia sähkölaitteita. Sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP 54.

Varaston sähkölaitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi, kun varastossa ei tarvita sähköä.

63 c § (21.12.2011/1399)
Ajoneuvot

Ajoneuvot, mukaan lukien sähkö- ja moottorikäyttöiset trukit, eivät saa viipyä varastorakennuksessa pitempään kuin mitä kuorman lastaamisen tai purkamisen kannalta on välttämätöntä.

Varastorakennusta koskevat vaatimukset
63 d § (21.12.2011/1399)
Varastorakennus

Ammoniumnitraatin varastointiin käytettävän rakennuksen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja E2 vaatimukset.

Ammoniumnitraatti tulee varastoida vähintään paloluokan P2 vaatimukset täyttävässä rakennuksessa. Jos samassa rakennuksessa on muita kuin ammoniumnitraatin varastointiin käytettäviä tiloja, rakennuksen on täytettävä paloluokan P1 vaatimukset.

Ammoniumnitraatti voidaan varastoida 1 ja 2 momenteista poiketen myös muunlaisessa rakennuksessa, jos samalla huolehditaan paloturvallisuudesta sijoittamalla varasto riittävän etäälle muista varastoalueen rakennuksista, rakenteista ja muista palovaaraa aiheuttavista kohteista sekä huolehditaan tehokkaasti asiattomien pääsyn estämisestä varastolle.

Ammoniumnitraattia saa varastoida myös kontissa, jos se täyttää räjähteiden varastoinnissa käytettävän kontin vaatimukset.

63 e § (21.12.2011/1399)
Varaston lattia

Varastorakennuksen lattian on oltava betonia tai muuta palamatonta ja helposti puhtaana pidettävää materiaalia, eikä siinä saa olla sellaisia syvennyksiä, kanavia tai viemäreitä, jonne tulipalossa syntyvä ammoniumnitraattisula voisi kerääntyä.

63 f § (21.12.2011/1399)
Lämmön ja savukaasujen poisto varastosta

Varastossa tulee olla mahdollisuus tulipalossa syntyvän lämmön ja savukaasujen poistamiseen.

63 g § (21.12.2011/1399)
Varaston ukkossuojaus

Varastorakennus on suojattava salamaniskun vaikutuksilta, jos siinä varastoitavan ammoniumnitraatin määrä on yli 30 tonnia.

Varaston sijoittaminen
63 h § (21.12.2011/1399)
Varaston sijoittamista koskevat periaatteet

Ammoniumnitraattivarasto on sijoitettava siten, ettei ammoniumnitraatin mahdollisesta räjähdyksestä tai hajoamisesta esimerkiksi tulipalon yhteydessä aiheudu vaaraa ympäristölle. Sijoituksessa on myös otettava huomioon, ettei varaston läheisyydessä olevan rakennuksen tai muun kohteen tulipalo voi levitä varastoon tai kuumentaa varastoitavaa ammoniumnitraattia vaarallisesti.

Kontteja ei saa pinota päällekkäin.

63 i § (21.12.2011/1399)
Varaston etäisyys ulkopuolisista kohteista

Ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulkopuolisista rakennuksista määräytyy varastossa olevan suurimman pinon tai säiliön sisältämän ammoniumnitraattimäärän perusteella. Etäisyys rakennuksista, joissa muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee ihmisiä, sekä ulkokokoontumisalueista, tulee olla vähintään liitteen VIII taulukon 1 mukainen.

63 j § (21.12.2011/1399)
Varaston etäisyys yleisestä kulkuväylästä

Ammoniumnitraattivaraston etäisyyden yleisestä liikenneväylästä tulee olla vähintään kaksi kolmasosaa 63 i §:n mukaisista etäisyyksistä.

63 k § (21.12.2011/1399)
Varastointi pinoissa

Kuljetuspakkauksissa olevaa ammoniumnitraattia saa varastoida pinoissa. Pinon enimmäiskoko on 100 tonnia.

Pinot tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan siten, ettei yhdessä pinossa alkanut räjähdys voi välittyä toiseen pinoon.

Pinojen tulee olla vähintään yhden metrin etäisyydellä seinistä ja katosta. Konttivarastoinnissa etäisyysvaatimusta ei tarvitse noudattaa.

63 l § (21.12.2011/1399)
Ammoniumnitraatin vesiliuokset

Ammoniumnitraatin vesiliuosta sisältävän varaston etäisyyden 63 i ja 63 j §:ssä mainituista kohteista tulee olla vähintään puolet mainituissa pykälissä säädetyistä etäisyyksistä.

63 m § (21.12.2011/1399)
Matriisin varastointi räjäytystyömaalla

Räjäytystyömaalla olevassa kontissa saa varastoida matriisia enintään viisi tonnia. Kontin etäisyyden työmaan ulkopuolisista kohteista on oltava vähintään viisi metriä. Kontin ja kohteen välissä ei saa olla palavaa materiaalia.

Jos matriisin varastointimäärä on työmaalla yli viisi tonnia, tulee noudattaa 63 l §:ssä säädettyjä etäisyysvaatimuksia.

Maanalaisessa tilassa saa varastoida matriisia enintään kymmenen tonnia. Matriisi on varastoitava kontissa tai EI 60 paloluokituksen täyttävässä alumiinisessa kuljetussäiliössä.

Maanalainen tila on varustettava paloilmaisimilla.

EY-lannoitteen varastointi
63 n § (21.12.2011/1399)
EY-lannoitteen varastointivaatimukset

EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastointi voidaan toteuttaa 62 ja 63 §:n sekä 63 a–63 c, 63 e, 63 f, 63 o ja 63 p §:n mukaisesti, jos varastoitavan ammoniumnitraatin määrä on enintään 30 tonnia ja varastointiaika enintään kuusi kuukautta vuodessa.

Jos 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, ammoniumnitraatti on varastoitava 62 ja 63 §:n sekä 63 a–63 k §:n mukaisesti.

63 o § (21.12.2011/1399)
EY-lannoitteen varastorakennus

Edellä 63 n §:n 1 momentin mukaisesti varastoitu ammoniumnitraatti tulee varastoida sellaisessa yksikerroksisessa vähintään paloluokan P3 vaatimukset täyttävässä varastorakennuksessa, jossa ei ole muita kuin ammoniumnitraatin varastointiin käytettäviä tiloja.

Varastorakennuksen ovet on varustettava luotettavalla lukituksella ja murtosuojauksesta huolehditaan riittävän tukevin rakentein.

63 p § (21.12.2011/1399)
EY-lannoitteen varastorakennuksen sijoittaminen

Edellä 63 n §:n 1 momentin mukaisesti varastoidun ammoniumnitraatin varastoinnissa käytettävän rakennuksen tulee sijaita vähintään 10 metrin etäisyydellä muista rakennuksista ja rakenteista sekä palavan materiaalin varastoista, ellei niissä mahdollisesti alkaneen palon leviämistä varastorakennukseen ole estetty rakenteellisin keinoin, kuten palomuurilla. Palovaarallinen kasvillisuus tulee poistaa 10 metrin etäisyydellä rakennuksesta.

Varastorakennuksen etäisyyden asuinrakennuksesta, eläinsuojasta ja yleisestä kulkuväylästä tulee olla vähintään liitteen VIII taulukon 2 mukainen.

Kahden ammoniumnitraattivarastorakennuksen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 25 metriä.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

64 § (22.6.2005/484)

64 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

65 §
Poikkeusten myöntäminen

Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksissa myöntää laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä, jos niiden noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin. (22.6.2005/484)

Vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen osalta 1 momentissa tarkoitettu oikeus on pelastusviranomaisella paitsi kemikaaliturvallisuuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa kohteissa, joissa mainittu oikeus on turvatekniikan keskuksella. (22.6.2005/484)

Poikkeusta ei kuitenkaan voida myöntää vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetussa neuvoston direktiivissä 96/82/EY säädetyistä velvoitteista.

66–67 §

66–67 § on kumottu A:lla 22.6.2005/484.

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

68 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 3 päivänä elokuuta 1990 annettu asetus (682/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 30 päivänä maaliskuuta 1983 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/1983), palavista nesteistä 15 päivänä huhtikuuta 1985 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (313/1985) sekä vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla 9 päivänä kesäkuuta 1998 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (415/1998) jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

69 §
Aikaisemmat luvat ja ilmoitukset

Tässä asetuksessa tarkoitettua teollista käsittelyä tai varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä toiminnanharjoittajan, jolla on toimintaa koskeva tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettu lupa vaarallisen kemikaalin tai nestekaasun teolliseen käsittelyyn tai varastointiin tai joka on tehnyt toiminnasta ilmoituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä säädetyllä tavalla taikka joka tämän asetuksen tullessa voimaan oli muutoin oikeutettu harjoittamaan teollista käsittelyä tai varastointia tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla.

70 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetusta toiminnasta tehtävät ilmoitukset

Jos tuotantolaitoksella ei ole 69 §:ssä tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä, toiminnanharjoittajan on viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2000 tehtävä ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetusta teollisesta käsittelystä tai varastoinnista ilmoitus turvatekniikan keskukselle, palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle sen mukaan, miten luvan- tai ilmoituksenvaraisuus 3 luvun mukaan määräytyy.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi sekä kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijainti ja täydellinen osoite;

2) toiminnanharjoittajan kotipaikka ja sen täydellinen osoite;

3) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema;

4) tuotantolaitoksessa tai varastossa harjoitettava toiminta;

5) terveydelle ja ympäristölle vaarallisten sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien määrä, luokitus ja olomuoto;

6) tuotantolaitoksen välitön ympäristö.

Ilmoituksen vastaanottaja voi vaatia toiminnanharjoittajaa täydentämään ilmoitustaan kemikaalilaissa, räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tarvittavilla tiedoilla, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonta sitä edellyttää.

Turvatekniikan keskus voi tässä luvussa tarkoitettujen ilmoitusten käsittelyn yhteydessä antaa säännösten vaatimusten täyttämiseksi toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.

Vastaavasti palopäällikkö ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voivat antaa vastaanottamiensa ilmoitusten käsittelyn yhteydessä säännösten vaatimusten täyttämiseksi toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.

Ilmoitusten tiedot tulee tallentaa turvatekniikan keskuksen ohjeiden mukaan kemikaaliasetuksessa tarkoitettuun luparekisteriin.

71 §
Muutokset ennen asetuksen voimaantuloa aloitetussa toiminnassa

Edellä 69 tai 70 §:ssä tarkoitetun toiminnan muutoksia koskevista ilmoituksista ja lupien hakemisesta on voimassa, mitä 45–50 §:ssä säädetään.

72 §
Aika lupahakemuksen ja ilmoituksen tekemiseen eräissä tapauksissa

Jos kemikaali luokitellaan vaaralliseksi tai kemikaalin luokitus muuttuu toiminnan aloittamisen jälkeen, kemikaalin teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan on vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta haettava lupa tai tehtävä ilmoitus sen mukaan kuin luvan- ja ilmoituksenvaraisuudesta sekä luvan hakemisesta ja ilmoituksen tekemisestä tässä asetuksessa säädetään, jollei toimintaan ole 17 tai 69 §:ssä tarkoitettua lupaa tai hyväksyntää, jollei siitä ole tehty 40 tai 70 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta säädetä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun, laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan tulee myös esittää 21 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta, jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta säädetä.

73 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevat toimintaperiaatteet

Edellä 14 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan tulee laatia toimintaperiaateasiakirja viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2000, jollei kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä muuta säädetä.

74 §
Ennen asetuksen voimaantuloa nimetyt käsittelyn ja varastoinnin valvojat

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimetty käsittelyn tai varastoinnin valvoja voi toimia 21 §:ssä tarkoitettuna käytönvalvojana. Edellä 21 §:ssä tarkoitettu pätevyys tulee kuitenkin osoittaa ennen kuin valvoja voidaan nimetä uuden tuotantolaitoksen käytönvalvojaksi.

75 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun toiminnan turvallisuusselvitykset ja tiedottamisvelvollisuus

Sen mukaan, mitä turvallisuusselvityksen tekemisestä 3 luvussa säädetään, turvallisuusselvitys on tehtävä ja toimitettava turvatekniikan keskukselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetusta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista seuraavina määräaikoina:

1) niistä tuotantolaitoksista, joihin sovellettiin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001;

2) niistä tuotantolaitoksista, joihin ei sovellettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2002.

Vastaavasti 29 §:ssä tarkoitettu tiedottaminen on tehtävä 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

76 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevat sisäiset pelastussuunnitelmat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettua laajamittaista teollisesta käsittelyä ja varastointia koskeva sisäinen pelastussuunnitelma seuraavina määräaikoina:

1) niistä tuotantolaitoksista, joihin sovellettiin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001;

2) niistä tuotantolaitoksista, joihin ei sovellettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, mutta joihin sovelletaan tämän asetuksen turvallisuusselvityksen tekemistä koskevia säännöksiä, viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2002;

3) muista kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavista tuotantolaitoksista viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotantolaitosten pelastussuunnitelma on toimitettava turvatekniikan keskukseen mainittuun määräaikaan mennessä. Vastaavasti 3 kohdassa tarkoitetun tuotantolaitoksen pelastussuunnitelma on toimitettava palopäällikölle.

77 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevat varastoalueen vahvistamiset

Edellä 31 §:ssä tarkoitetulle varastoalueelle, jonka toiminta on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mutta jolla ei ole tällä asetuksella kumotun asetuksen 47 tai 74 §:ssä tarkoitettua vahvistusta varastoalueeksi, tulee hakea varastoalueeksi vahvistamista viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2001 siten, kuin 32 §:ssä säädetään.

78 §
Vireillä olevien asioiden käsittely

Tämän asetuksen voimaan tullessa turvatekniikan keskuksen, palopäällikön tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen käsiteltävänä oleva, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Ratkaisun tekee kuitenkin se viranomainen, jolle asia tämän asetuksen perusteella kuuluu, mitä varten hakemus- tai ilmoitusasiakirjat tulee viipymättä toimittaa asianomaiselle viranomaiselle.

Neuvoston direktiivi 96/82/EY; EYVL N:o 10, 14.1.1997, s. 13
AMMONIUMNITRAATTIVARASTON ETÄISYYSVAATIMUKSET

Taulukko 1. Ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulkopuolisista rakennuksista ja ulkokokoontumisalueista

Ammoniumnitraatin määrä (m) suurimmassa pinossa tai liuoksen määrä (m) säiliössä, tonniaEtäisyys, metriä
1 ≤ m < 5100
5 ≤ m < 10150
10 ≤ m < 15200
15 ≤ m < 30250
30 ≤ m < 50300
50 ≤ m < 100350

Taulukko 2. EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastorakennuksen etäisyys asuinrakennuksesta ja eläinsuojasta sekä yleisestä kulkuväylästä

Ammoniumnitraatin määrä (m), tonniaEtäisyys asuinrakennuksesta ja eläinsuojasta, metriäEtäisyys yleisestä kulkuväylästä, metriä
1 ≤ m < 5 5035
5 ≤ m < 10 7550
10 ≤ m < 1510075
15 ≤ m < 3012590

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.2.2000/240:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

22.6.2005/484:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Toiminnanharjoittajalla on täytettävä tästä asetuksesta aiheutuneet velvoitteet seuraavasti:

1) 70 §:n mukaista ilmoitusta vastaava ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2005;

2) 27 §:ssä tarkoitettu sisäinen pelastussuunnitelma on tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006;

3) 14 §:ssä tarkoitettu toimintaperiaateasiakirja on tehtävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2005;

4) 15 §:ssä tarkoitettu turvallisuusselvitys on tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Jos kemikaali luokitellaan vaaralliseksi tai kemikaalin luokitus muuttuu toiminnan aloittamisen jälkeen siten, että toiminnan laajuus kasvaa taikka 14, 15 tai 40 §:n mukaisia velvoitteita koskevat rajat ylittyvät, toiminnanharjoittajalle asetettavat määräajat asianmukaisille toimenpiteille ovat:

1) kolme kuukautta 70 §:n mukaista ilmoitusta vastaavan ilmoituksen tekemiselle;

2) yksi vuosi 27 §:ssä tarkoitetun sisäisen pelastussuunnitelman tekemiseen;

3) kolme kuukautta 14 §:ssä tarkoitetun toimintaperiaateasiakirjan tekemiseen;

4) yksi vuosi 15 §:ssä tarkoitetun turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY ; EUVL N:o L 345, 31.12.2003, s. 97

21.12.2011/1399:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön ammoniumnitraatista antama päätös (172/1984).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.