Seurattu SDK 132/2023 saakka.

30.12.1998/1176

Asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 18.12.2014/1277, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 23, 24 ja 27 §:n nojalla:

1 §
Perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Työttömyysvakuutusrahaston kansaneläkelaitokselle vuosittain tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymää koskevan määrän. Ennen vahvistamista ministeriön on pyydettävä Työttömyysvakuutusrahastolta lausunto.

Maksu määrätään siten, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun seuraavan vuoden kertymäarvio kerrotaan sillä prosenttiluvulla, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien ja kaikkien palkansaajien palkkasummien suhdetta. Viimeksi mainitun prosenttiluvun ministeriö vahvistaa Tilastokeskuksen tietoihin perustuvan viimeisimmän tulonjakotilaston palveluaineiston tietojen perusteella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua seuraavan vuoden kertymäarviota määrättäessä otetaan huomioon edellisen vuoden vastaavan kertymäarvion ja Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöksen mukaisen toteutuneen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymän erotus.

2 §
Tilityksen suorittaminen

Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava vahvistetun maksun perusteella kuukausittain tilityksen ennakkoa tasasuuruisina erinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ennakoiden määrän ja välittää ennakot kansaneläkelaitokselle. Tässä tarkoituksessa sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus veloittaa Työttömyysvakuutusrahaston tiliä ennakon mukaisilla määrillä kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Ks. voimaantulo, 2 § on voimassa 31.12.1999 saakka.

3 § (21.12.2004/1259)
Palvelurahan määrän ilmoittaminen

Työntekijän on alkuvuodesta tai työsuhteen alkaessa ilmoitettava työnantajalleen se palvelurahan määrä, joka on veron perusteena. Työnantaja perii ilmoitetun määrän perusteella kuukausittain työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantajan on ilmoitettava palvelurahan määrä ennakkovakuutusmaksun ja lopullisen palkkasumman yhteydessä tapaturmavakuutuslaitokselle, jos työnantajalla on tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukainen vakuutus.

4 §
Työeläkelisämaksu valtion eläkerahastolle

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa vuosittain valtion eläkerahastolle sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman, valtion eläkerahastosta annetun lain (1372/1989) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksun ministeriön asettamassa määräajassa.

Maksu määrätään siten, että valtion palveluksessa olevien osalta työttömyys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta aiheutuva vastuu ja kulut määritellään noudattaen, mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 c §:ssä säädetään. Tästä määrästä Työttömyysvakuutusrahaston suoritettavaksi maksuksi on vahvistettava se määrä, joka vastaa Työttömyysvakuutusrahastolle asianomaisena vuonna tilitetyn palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuoton osuutta koko tilitetystä työttömyysvakuutusmaksutuotosta siten, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta vähennetään vuotta 1998 aikaisempaan ajankohtaan kohdistuva kertymä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Asetuksen 2 § on voimassa vuoden 1999 loppuun. Asetuksen 1 §:n 3 momenttia ei sovelleta määrättäessä vuoden 1999 työttömyysvakuutusmaksun kertymäarviota.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2004/1259:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.