Seurattu SDK 132/2023 saakka.

23.12.1998/1100

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 6.3.2015/175, joka on voimassa 16.11.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää ajoneuvojen rekisteröintipalvelujen saatavuutta ja ajoneuvorekisterin ajantasaisuutta.

2 § (5.12.2003/1018)
Rekisteröintitoiminta

Tässä laissa tarkoitetaan rekisteröintitoiminnalla ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen ja siirtolupahakemusten vastaanottoa, rekisteri-ilmoitusta ja siirtolupahakemusta sekä niihin liittyvää liikennevakuutusta koskevien tietojen tai ajoneuvoon muutoin liittyvien tietojen merkitsemistä ajoneuvoliikennerekisteriin, rekisterikilpien ja rekisteröintitodistuksen luovuttamista sekä muita ajoneuvon rekisteröintiin ja siirtoluvan antamiseen liittyviä tehtäviä.

3 §
Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää ajoneuvojen rekisteröintitoiminnan hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuottajilta (sopimusrekisteröijä) ja hoitamalla tehtäviä tarvittaessa itse. Muiden viranomaisten rekisteröintitoiminnasta voidaan säätää erikseen. (22.12.2009/1297)

Rekisteröintitoiminta on järjestettävä siten, että ajoneuvo on mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa ilmoittaa rekisteriin säädetyssä ajassa koko maassa.

4 §
Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset

Sopimusrekisteröijän yleiset edellytykset ovat luotettavuus, asiantuntevuus ja vakavaraisuus. Sopimusrekisteröijän on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Sopimusrekisteröijällä tulee olla rekisteröintitehtävien hoitamisen kannalta riittävät tietoliikenneyhteydet ja muutoinkin riittävän korkea tietojärjestelmän taso.

Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus voidaan tehdä vain sellaisen yhteisön tai laitoksen kanssa, jonka kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella.

5 §
Sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arviointi

Palvelun tuottajaa voidaan pitää luotettavana, jos rekisteröintejä suorittava henkilö, sopimusrekisteröijä tai sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, yhtiömies taikka muussa määräävässä asemassa oleva ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton rekisteröintitoiminnan harjoittajaksi tai rekisteröintejä suorittavaksi henkilöksi.

6 §
Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Rekisteröintitoimintaa koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:

1) sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnan laajuudesta;

2) rekisteröintitehtäviä suorittavien henkilöiden riittävän ammattitaidon turvaavista menettelyistä;

3) rekisteröintitehtävissä edellytettävän tietosuojan osoittamisesta;

4) rekisteröintitehtävien valvonnasta ja muista keinoista, joilla Liikenteen turvallisuusvirasto voi varmistua tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta; (22.12.2009/1297)

5) sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta yleensä ja erityisesti silloin, kun sopimusrekisteröijä ei enää täytä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja sopimusrekisteröijän yleisiä edellytyksiä; sekä

6) Liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijälle maksamasta korvauksesta ja muista ehdoista, joilla sopimusrekisteröijä hoitaa rekisteröintitoimintaa. (22.12.2009/1297)

7 § (22.12.2009/1297)
Rekisteröinnistä perittävä maksu

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnasta peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksut, jotka määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

8 § (5.12.2003/1018)
Hyvä hallinto

Sopimusrekisteröijän on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia (434/2003). Sopimusrekisteröijän palveluksessa olevaan rekisteröintejä suorittavaan henkilöön ei kuitenkaan sovelleta hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Sopimusrekisteröijä ja Liikenteen turvallisuusvirasto voivat lähettää rekisteröintitodistuksen tavallisena kirjelähetyksenä. (22.12.2009/1297)

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnassa on asiakirjojen julkisuudesta voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

9 § (5.12.2003/1018)
Kielilain säännökset

Kielilaissa (423/2003) säädetään sopimusrekisteröijän kielellisestä palveluvelvollisuudesta.

10 § (22.12.2009/1297)
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimintaa. Virastolla on oikeus tehdä valvontaa varten tarkastuksia sopimusrekisteröijän toimitiloissa ja saada tietoja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asiakirjoista.

11 § (22.12.2009/1297)
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä sopimusrekisteröijälle ja rekisteröintejä suorittavalle henkilölle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa sopimusrekisteröijälle.

12 §
Salassapitovelvollisuus

Sopimusrekisteröijä tai tämän palveluksessa oleva ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta, 5 §:ssä tarkoitetun henkilön rikosta koskevaa tietoa, joka on saatu 11 §:n nojalla rikosrekisteristä tai ajokorttirekisteristä.

13 §
Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.

14 § (22.12.2009/1297)
Oikaisun hakeminen

Sopimusrekisteröijän rekisteröintiä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

15 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen rekisteröintitoimintaa ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta tai tässä laissa tai sen nojalla säädettyä oikeutta taikka suorittaa rekisteröintitoimenpiteitä, joihin mainittu sopimus ei anna oikeutta, tuomitaan virkavallan anastuksesta rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 §:n mukaan. (22.12.2009/1297)

Rekisteröintejä suorittavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. (12.7.2002/605)

Rangaistus 12 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan.

16 §
Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä ja ohjeita eri sopimusrekisteröijien rekisteröintipalvelujen laajuudesta, sopimusrekisteröijän yleisistä edellytyksistä, rekisteröintejä suorittavan henkilön pätevyysvaatimuksista sekä muista rekisteröintitoiminnan järjestämisen yksityiskohdista.

17 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 8 luku.

18 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt suorarekisteröintiluvat ovat sellaisinaan voimassa 1 päivään tammikuuta 2002, jollei jäljempänä toisin säädetä. Luvanhaltijaan ja suorarekisteröinteihin sovelletaan 17 §:n 3 momentilla kumotun luvun säännöksiä.

Suorarekisteröintiluvan haltijan oikeudet tietojen saantiin tieliikenteen tietojärjestelmästä ja tietojen tallentamiseen tietojärjestelmään määräytyvät tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) säännösten mukaisesti.

Jos suorarekisteröintiluvan haltija tekee Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tämän lain 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen rekisteröintitehtävien hoitamisesta, hänen lupansa lakkaa olemasta voimassa, kun sopimus tulee voimaan.

HE 113/1998, LiVM 12/1998, EV 139/1998

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.12.1999/1128:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 107/1999, LiVM 3/1999, EV 65/1999

12.7.2002/605:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 77/2001, LaVM 10/2002, EV 85/2002

5.12.2003/1018:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 124/2003, LiVM 6/2003, EV 53/2003

22.12.2009/1297:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.