Seurattu SDK 66/2023 saakka.

18.12.1998/1078

Kirjastoasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 6.6.2013/406, joka on voimassa 1.7.2013 alkaen.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun kirjastolain (904/1998) nojalla:

1 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät

Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävänä on:

1) toimia yleisten kirjastojen valtakunnallisena kaukopalvelukeskuksena;

2) edistää yleisten kirjastojen sekä yleisten ja tieteellisten kirjastojen yhteistoimintaa;

3) kehittää kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä tarpeellisia yhteisiä työmenetelmiä ja apuvälineitä; sekä

4) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät.

2 §
Maakuntakirjaston tehtävät

Maakuntakirjaston tehtävänä on:

1) tukea alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua;

2) kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua;

3) perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin; sekä

4) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät.

3 §
Lääninhallituksen tehtävät

Lääninhallituksen tehtävänä on:

1) yhteistyössä asianomaisen ministeriön kanssa seurata ja edistää väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä arvioida niiden saatavuutta ja laatua;

2) edistää kirjasto- ja tietopalvelualan alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita; sekä

3) suorittaa asianomaisen ministeriön antamat muut tehtävät.

4 § (17.12.2009/1157)
Kelpoisuusvaatimukset

Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla:

1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;

2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;

3) ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; taikka

4) tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu koulutus.

Kunnan kirjastolaitosta taikka yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, ei koske tämän asetuksen voimaan tullessa kirjaston palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Viran täyttämisessä tai työsuhteisen työntekijän ottamisessa, joka on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, noudatetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Henkilö, joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kirjaston ammatillisen henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen 4 §:n 1 momentissa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia edellyttäviin virkoihin ja työsuhteisiin.

Jos virkaan tai työsuhteeseen on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan vaadittu korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot, henkilö, joka täyttää nämä kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen 4 §:n 2 momentissa mainitut kelpoisuusvaatimukset edellyttävään virkaan tai työsuhteeseen.

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on otettu virka- tai työsopimussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on täyttänyt tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

7 §
Opintojen suorittamista koskeva siirtymäsäännös

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on aloittanut opintonsa täyttääkseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kirjaston henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset, saavuttaa kelpoisuuden tämän asetuksen mukaisiin virkoihin ja työsuhteisiin suorittamalla opintonsa vuoden 2001 loppuun mennessä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.2001/513:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.12.2009/1157:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Kunnan kirjastolaitoksen tulee täyttää tämän asetuksen 4 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset kuuden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Tämän asetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osuuteen kuuluviksi luetaan ne, jotka ovat kelpoisia tämän asetuksen voimaan tullessa kirjaston ammatillisen henkilökunnan tehtäviin.

Tämän asetuksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on otettu virka- tai työsopimussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka virka- tai työsopimussuhteeseen otettaessa on täyttänyt tuolloin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on aloittanut opintonsa täyttääkseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kirjastoammatillisen  henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset, saa kelpoisuuden tämän asetuksen mukaisiin virkoihin ja työsuhteisiin suorittamalla kirjastoammatilliset opintonsa vuoden 2014 loppuun mennessä.(3.2.2011/87)

3.2.2011/87:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2011. Asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.