Seurattu SDK 940/2023 saakka.

6.11.1998/811

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

1 luku

Tutkinnot ja opetus (9.10.2014/799)

1 § (22.10.2003/881)
Koulutusalat

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ja rahoitetaan seuraavilla koulutusaloilla: (9.10.2014/799)

1) humanistinen ja kasvatusala;

2) kulttuuriala;

3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala;

4) luonnontieteiden ala;

5) tekniikan ja liikenteen ala;

6) luonnonvara- ja ympäristöala;

7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sekä

8) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

2 § (9.10.2014/799)

2 § on kumottu A:lla 9.10.2014/799.

3 § (9.10.2014/799)
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma

Koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan ainakin seuraavista järjestettävää koulutusta koskevista asioista:

1) koulutuksen toteuttamistavat;

2) työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen;

3) opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa; (26.3.2015/329)

4) opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta;

5) erityisopetuksen toteuttaminen ja henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta;

6) opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet; ja

7) aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavat.

Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan tutkintokohtaisesti ja valmentavan koulutuksen osalta:

1) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien tarjonnasta;

2) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien suorittamisjärjestyksestä;

3) koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä; ja

4) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun suunnitelman mukaisesta opiskelijan osaamisen arvioinnista.

(26.3.2015/329)
4 § (9.10.2014/799)

4 § on kumottu A:lla 9.10.2014/799.

5 § (9.10.2014/799)
Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 16 §:n mukaisesti tehtävässä koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovitaan:

1) osapuolten tehtävistä;

2) opiskelijan ohjauksen, oppimisen ja osaamisen arvioinnin sekä osaamisen arviointiin sisältyvien ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä;

3) työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista; ja

4) muista tarpeellisista koulutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Lisäksi sovitaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kestosta ja ajankohdasta sekä työpaikalla hankittavasta osaamisesta tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tarvittaessa tässä momentissa mainituista asioista sovitaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.

Tässä pykälässä säädettyä sovelletaan myös silloin, kun opiskelija on työsopimussuhteessa työnantajaan.

5 a § (9.10.2014/799)
Työssäoppimisen laajuus

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispistettä.

6 §
Oppisopimus

Koulutuksen järjestäjä päättää järjestetäänkö oppisopimuskoulutus tutkintoon johtavana vai näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavana koulutuksena. Oppisopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan tai johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet.

Oppisopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta ilmenevät:

1) suoritettava tutkinto, noudatettava tutkinnon peruste sekä tutkinnon laajuus tai muun kuin tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet; (9.10.2014/799)

2) keskeiset työtehtävät;

3) koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus;

4) tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle;

5) vastuulliset kouluttajat; sekä

6) muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Opiskeluohjelmassa on otettava huomioon ja luettava hyväksi opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Opiskeluohjelman laativat yhdessä opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä siten, että se on liitettävissä oppisopimukseen sopimusta hyväksyttäessä.

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämistä varten korvausta sen mukaan mitä koulutuksesta arvioidaan työnantajalle aiheutuvan kustannuksia. Kustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon koulutusala, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan kokemus ja opintojen vaihe. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksesta kunkin oppisopimuksen osalta ennen sopimuksen hyväksymistä ottaen huomioon, mitä asianomainen ministeriö ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n nojalla määrää.

7 §
Oppisopimuskoulutuksen johto ja valvonta

Jos koulutuksen järjestäjä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:n mukaisesti järjestää oppisopimuskoulutusta, koulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja oppisopimusten valvonnasta.

Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa opetushallitukselle tiedot oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä vastuussa olevista yhteystietorekisterin ylläpitämistä varten.

8 § (26.3.2015/329)
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta tulee ilmetä:

1) tiedot suoritettavasta tutkinnosta tai koulutuksesta;

2) päätös opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena, jos koulutusta ei järjestetä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella;

3) tieto siitä, millä edellä mainitun lain 19 a §:n 1 momentissa mainitulla perusteella opetus annetaan erityisopetuksena;

4) edellä mainitun lain 31 §:ssä tarkoitettu koulutuksen suoritusaika;

5) päätös tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden taikka osaamisen arvioinnin mukauttamisesta;

6) opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee, miten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on mukautettu sekä tiedot erityisopetuksen järjestämiseen liittyvästä pedagogisesta tuesta sekä erityisistä opetus- ja opiskelujärjestelyistä;

7) tieto siitä, mitä edellä mainitun lain 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan; sekä

8) tieto siitä, mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa.

8 a § (26.3.2015/329)

8 a § on kumottu A:lla 26.3.2015/329.

9 §
Muu opetukseen liittyvä toiminta

Oppilaitoksessa tapahtuvaan opetukseen tulee liittyä yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuden arvopohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen.

2 luku

Opiskelijan arviointi

10 § (26.3.2015/329)
Osaamisen arviointiasteikko

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 19 a §:n 2 momentin mukaisesti mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti. Tieto arviointiasteikon mukaisen arvosanan mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 5 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa opinnoissa osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin sisältyvä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan sanallisesti. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai osa-alueita, sovelletaan kuitenkin 1 momentissa säädettyä.

11 § (21.7.2005/603)
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvan henkilön pätevyys

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa.

11 a § (9.10.2014/799)
Arviointiaineiston säilyttäminen

Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua kirjalliseen tai muutoin tallennettuun osaamisen arvioinnin perusteena olevaan aineistoon. Arvioinnin perusteena oleva aineisto on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta.

12–12 a §

12–12 a § on kumottu A:lla 9.10.2014/799.

13 § (9.10.2014/799)
Todistusten sisältö ja allekirjoittaminen

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 1 momentissa tarkoitettu tutkintotodistus sisältää:

1) päättötodistuksen; ja

2) näyttötodistuksen.

Lain 25 e §:n 3 momentissa tarkoitettu todistus suoritetuista tutkinnon osista sisältää:

1) todistuksen tutkinnon osista, jotka opiskelija on suorittanut; ja

2) todistuksen ammattiosaamisen näytöistä, jotka opiskelija on suorittanut.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut todistukset sisältävät suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut todistukset sisältävät suoritetut ammattiosaamisen näytöt ja niiden arvosanat. Nämä todistukset allekirjoittaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus suoritetusta valmentavasta koulutuksesta sisältää suoritetut koulutuksen osat sekä niiden arvosanat. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia ammatillisia tutkinnon osia, annetaan näistä tutkinnon osista lisäksi tämän pykälän 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu todistus ammattiosaamisen näytöistä. (26.3.2015/329)

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:n 5 momentissa tarkoitettu todistus opiskelijan osaamisesta sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan osaamisesta niissä tutkinnon osissa, joissa opiskelija ei mainitun lain 19 a §:ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 21 §:ssä tarkoitettujen erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. (26.3.2015/329)

13 a § (9.10.2014/799)
Todistusten liitteet

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 e §:ssä tarkoitettuihin todistuksiin tulee liittää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi sekä muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet.

Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, joka sisältää tiedot opiskelijan suorittaman tutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä tutkinnon tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee liittää selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta ammattipätevyydestä, joka opiskelijalla on suoritettujen tutkinnon osien perusteella.

14 § (9.10.2014/799)

14 § on kumottu A:lla 9.10.2014/799.

3 luku

Opiskelijan oikeusturva

15 § (18.6.2003/562)

15 § on kumottu A:lla 18.6.2003/562.

16 § (9.10.2014/799)
Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:

1) humanistisella ja kasvatusalalla lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto sekä viittomakielisen ohjauksen perustutkinto;

2) tekniikan ja liikenteen alalla lentokoneasennuksen perustutkinto, lennonjohdon perustutkinto, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, merenkulkualan perustutkinto sekä turvallisuusalan perustutkinto; (26.3.2015/329)

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala; (26.3.2015/329)

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hammastekniikan perustutkinto, lääkealan perustutkinto sekä liikunnanohjauksen perustutkinto.

17–18 §

17–18 § on kumottu A:lla 18.6.2003/562.

4 luku

Erinäiset säännökset

19 § (9.10.2014/799)

19 § on kumottu A:lla 9.10.2014/799.

19 a–21 §

19 a–21 § on kumottu A:lla 26.3.2015/329.

22 §
Opintososiaaliset edut

Sen lisäksi, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n 2 momentissa säädetään, päätoimisesti luonnonvara-alan metsätalouden koulutuksessa sekä maatilatalouden ja puutarhatalouden ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla on oikeus jokaisena työpäivänä maksuttomaan ruokailuun, johon kuuluu päivittäisen kouluaterian lisäksi aamiainen ja päivällinen.

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää päätoimisia opintoja harjoittavalle opiskelijalle 1 momentissa tarkoitettu ruokailu myös silloin, kun hän 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa joutuu opetussuunnitelman mukaisesti olemaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa myös viikonlopun aikana.

23 §
Päätoimiset opinnot

Opintojen päätoimisuudesta on voimassa mitä opintotukilaissa (65/1994) ja sen nojalla säädetään.

24 §
Velvollisuus ilmoittaa suoritetuista tutkinnoista

Koulutuksen järjestäjän tulee välittömästi ilmoittaa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen (1121/1992) edellyttämät tiedot suoritetuista tutkinnoista.

25 §
Koulutuksen järjestämistä koskevan luvan hakeminen

Lupaa toimia ammatillisen koulutuksen järjestäjänä tulee hakea viimeistään vuotta ennen opetuksen suunniteltua aloittamista. Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa ottaa käsiteltäväksi myös tätä myöhemmin tehdyn hakemuksen.

Lupahakemuksessa tulee esittää selvitys koulutuksen tarpeellisuudesta sekä muiden luvan myöntämisedellytysten täyttymisestä.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

27 §
Opiskelijoiden arviointia koskeva siirtymäsäännös

Edellä 10, 12 ja 13 §:n säännöksiä opiskelijoiden arvioinnista sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1999. Siihen saakka arviointiin sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita arviointia koskevia säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.12.1999/1139:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1999.

18.6.2003/562:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

22.10.2003/881:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.7.2005/603:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10.7.2008/488:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua arviointiasteikkoa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009 lukien, kuitenkin siten, että arviointiasteikko otetaan käyttöön 1 päivästä elokuuta 2008 lukien alkavassa rakennusalan ja metsäalan ammatillisiin perustutkintoihin johtavassa koulutuksessa sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.12.2009/1137:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

15.9.2011/1032:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

9.10.2014/799:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Muualla lainsäädännössä olevalla viittauksella ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen (811/1998) tarkoitetaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen viittausta tähän asetukseen.

26.3.2015/329:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Sen 16 §:n 2 ja 3 kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen 8 §:ää sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2015 tai sen jälkeen laadittaviin henkilökohtaisiin opetuksen järjestämistä koskeviin suunnitelmiin. Ennen mainittua ajankohtaa laadittuihin suunnitelmiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä asetuksen 10 §:ssä säädetään, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 19 a §:ssä tarkoitetussa erityisopetuksessa sekä vapaasti valittavissa tutkinnon osissa osaamisen arviointiasteikkoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos opintosuoritus tai osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi 1 päivänä elokuuta 2015 voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaista ammatillista perustutkintoa ja jos vastaava opintosuoritus tai osaaminen on arvioitu ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voimassa olleen 10 §:n 2 momentin mukaisesti. Ilman arvosanaa suoritetuksi hyväksytyt vapaasti valittavat tutkinnon osat arvioidaan tällöin kuitenkin asteikolla hyväksytty/hylätty.

Asetuksen 16 §:n 2 kohtaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen turvallisuusalan perustutkintoon johtavat opinnot aloittaneisiin opiskelijoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.