Seurattu SDK 834/2022 saakka.

2.10.1998/717

Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 22.1.2015/47, joka on voimassa 1.2.2015 alkaen.

Ympäristöministerin esittelystä säädetään ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (81/1998) 2 §:n ja 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Vakuuttamisvelvollinen toiminta

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 2 §:ssä tarkoitetun ympäristövahinkovakuutuksen on velvollinen ottamaan sellainen yksityisoikeudellinen yhteisö, jolla on:

1) vesilain (264/1961) 10 luvun 24 tai 31 §:n mukainen vesioikeuden lupa;

2) ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukainen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa tai siihen verrattava ympäristölupamenettelyasetuksen (772/1992) 1 §:ssä tarkoitetun laitoksen ilmansuojeluilmoituksen tarkastamisratkaisu, joka on tehty ennen ympäristölupamenettelylain voimaantuloa voimassa olleiden ilmansuojelulain (67/1982) säännösten perusteella; tai (23.9.2010/831)

3) kemikaalilain (744/1989) 32 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu turvatekniikan keskuksen lupa; luvan saaneeseen toimintaan rinnastetaan myös sellainen toiminta, josta kemikaalilain 32 §:n 2 momentin mukaan on tehty ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske toimintaa, jonka tarkoituksena on:

1) öljytuotteiden varastointi tai jakelu taikka voiteluaineiden valmistus;

2) saastuneen alueen puhdistaminen; tai

3) jätteen hyödyntäminen, ellei toiminta muusta syystä edellytä 1 momentissa tarkoitettua lupaa tai ilmoitusta.

YmpäristölupamenettelyL 735/1991 on kumottu L:lla ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 113/2000. Ks. ympäristöluvantarpeesta YmpäristönsuojeluL 86/2000 28 §. VesiL 264/1961 on kumottu L:lla 587/2011, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

2 §
Vakuuttamisvelvollisuuden alkamisaika

Vakuutus on otettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 1 §:ssä tarkoitettu yhteisö aloittaa toimintansa

3 § (23.9.2010/831)
Valvonta

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus havaitsee, että vakuuttamisvelvollisella yhteisöllä ei ole vakuutusta, sen on kehotettava yhteisöä hankkimaan vakuutus sekä ilmoitettava vakuutuksen puuttumisesta Ympäristövakuutuskeskukselle.

Vakuutuksenantajan on toimitettava tieto vakuutuksen päättymisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.9.2010/831:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.