Seurattu SDK 829/2022 saakka.

4.9.1998/672

Elatusturva-asetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.4.2009 alkaen. Ks. ElatustukiL 580/2008.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

säädetään 7 päivänä elokuuta 1998 annetun elatusturvalain (671/1998) 19 §:n 2 ja 3 momentin sekä 30 §:n nojalla:

1 §
Elatustuen hakeminen

Elatustukea haetaan kirjallisesti lapsen kotikunnan toimielimeltä. Hakemuksessa on esitettävä toimielimen määräämällä tavalla ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen asian ratkaisemista ja elatusavun perimistä varten.

Kun elatustukea haetaan sillä perusteella, että elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen, hakemukseen on liitettävä elatusturvalain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanokelpoinen asiakirja tai selvitys siitä, että asiakirja on ulosottoviranomaisen hallussa.

2 §
Ilmoitus elatusvelvolliselle

Kun elatusvelvolliselle annetaan tiedoksi päätös elatustuen myöntämisestä, hänelle on samalla ilmoitettava, että toimielimellä on elatusturvalain 15 §:n 1 momentin nojalla oikeus periä häneltä takaisin elatustukena maksettu määrä ja että tästä saatavasta käytetään nimitystä kunnan takautumissaatava.

3 §
Elatusturvarekisteri

Elatustukea myöntäneen toimielimen on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät elatustukiasian käsittelyvaiheet (elatusturvarekisteri). Siinä tulee olla tarpeelliset tiedot:

1) elatustuen myöntämisestä ja maksetun elatustuen määrästä;

2) aiheettomasti maksetun elatustuen ja elatusavun takaisinperintää koskevista päätöksistä sekä takaisin perityistä määristä;

3) aiheettomasti maksetun elatustuen ja elatusavun perimättä jättämistä koskevista päätöksistä sekä perimättä jätetyistä määristä;

4) maksamatta olevista elatusapueristä ja elatusavulle lasketusta viivästyskorosta;

5) perityistä elatusavun määristä;

6) perityn elatusavun käyttämisestä elatusavun suoritukseksi lapselle;

7) perityn elatusavun käyttämisestä kunnan takautumissaatavan korvaukseksi; sekä

8) kunnan takautumissaatavan perimättä jättämistä koskevista päätöksistä ja perimättä jätettyjen takautumissaatavien määristä.

4 §
Elatustukiasian siirtäminen

Elatustuen nostajan on ilmoitettava välittömästi lapsen kotikunnan muuttumisesta elatustukea maksavalle toimielimelle. Kun toimielin on saanut tiedon elatustukea saavan lapsen kotikunnan muuttumisesta, sen on siirrettävä elatustukiasia viipymättä lapsen uuden kotikunnan toimielimelle. Samalla sen on toimitettava mainitulle toimielimelle lapsen elatustukea koskevat hallussaan olevat asiakirjat sekä ote elatusturvarekisteristä.

Toimielimen, jolle elatustukiasia on siirtynyt, on ilman eri hakemusta myönnettävä elatustuki lapselle 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen siirtymisajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden alusta.

5 §
Ilmoitukset ulosottoviranomaiselle

Elatustukea viimeksi myöntäneen toimielimen on ilmoitettava sille ulosottoviranomaiselle, jonka perittävänä elatusapu on:

1) vuoden viimeisenä päivänä perittävänä olleen elatusavun ja sille lasketun viivästyskoron määrä; ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä;

2) kunnan takautumissaatavan määrä, joka on päätetty jättää perimättä elatusvelvolliselta; ilmoitus on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun päätös takautumissaatavan perimättä jättämisestä on tehty;

3) ajankohta, josta lukien toimielin katsoo elatusavun lakanneen erääntymästä; ilmoitus on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun toimielin on saanut tiedon seikasta, jonka johdosta elatusavun erääntymisen voidaan katsoa lakanneen; sekä

4) ajankohta, josta lukien toimielimen oikeus elatusavun perimiseen on elatusturvalain 15 §:n 2 momentin mukaan päättynyt; ilmoitus on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun toimielin on todennut perimisoikeutensa päättyneen.

Toimielimen, jolle elatustukiasia on siirtynyt, on ilmoitettava siirtymisestä sille ulosottoviranomaiselle, jonka perittävänä elatusapu on.

6 § (31.5.2001/450)
Kuntien välisessä varojen jaossa huomiotta jätettävä takautumissaatava

Kun varoja jaetaan kahden tai useamman kunnan takautumissaatavien korvaukseksi elatusturvalain 19 §:n 2 momentin nojalla, jaossa voidaan jättää ottamatta huomioon takautumissaatava, jonka määrä on pienempi kuin 35 euroa.

7 §
Varojen suorittaminen muille kunnille

Elatustukea viimeksi myöntäneen kunnan toimielimen on suoritettava muille kunnille niiden osuudet jaettavista varoista sekä tehtävä tilitys varojen jaosta kalenterivuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Mitä 1 momentissa säädetään elatustukea viimeksi myöntäneen kunnan toimielimestä, sovelletaan vastaavasti lapsen entisen kotikunnan toimielimeen, kun elatustukiasia on kesken kalenterivuoden siirtynyt toisen kunnan hoidettavaksi.

8 § (31.5.2001/450)
Toimenpidepalkkio

Edellä 7 §:ssä tarkoitetulla toimielimellä on oikeus vähentää toimenpidepalkkiona 10 prosenttia muille kunnille tilitettävistä määristä, kunkin kunnan osalta kuitenkin vähintään 35 ja enintään 350 euroa. Jos muulle kunnalle tilitettävä määrä on pienempi kuin 35 euroa, tilitys voidaan jättää toimittamatta, jolloin toimenpidepalkkio on tilitettävän määrän suuruinen.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä ensimmäisen kerran vuoden 2000 helmikuun loppuun mennessä. Tämän asetuksen voimaantullessa ulosottoteitse perittävinä olevien asioiden osalta toimielimen on ilmoitettava ulosottomiehelle ne tiedot, jotka ovat tarpeen ulosoton jatkamiseksi. Ilmoitus on tehtävä vuoden 1999 helmikuun loppuun mennessä.

Mitä 6 ja 8 §:ssä säädetään, ei sovelleta sellaisten varojen jakoon ja tilitykseen, jotka on elatusturvalain 34 §:n nojalla kohdennettava lain 33 §:ssä tarkoitetun saatavan suoritukseksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.5.2001/450:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.