Seurattu SDK 829/2022 saakka.

30.12.1997/1363

Työllisyysasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. TyöttömyysturvaL 1290/2002 ja L julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002.

Työministerin esittelystä säädetään 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/1987) sekä työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 2 §:n 2 momentin ja 12 b §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1354/1997:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Työllisyyslain toimeenpanojärjestys

Työllisyyslain (275/1987) tarkoituksen toteuttamiseksi työnhakijalle pyritään järjestämään mahdollisuus tehdä työtä työllisyysmäärärahojen avulla, jollei häntä ole onnistuttu työllistämään työvoimapalvelulaissa (1005/1993) tarkoitettujen työvoimapalvelujen avulla eikä ohjaamaan koulutukseen siten kuin työllisyyslaissa ja tässä asetuksessa sekä muissa laeissa ja asetuksissa säädetään.

Työllisyysmäärärahojen avulla työllistetään erityisesti nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia sekä estetään ennalta työttömyyden pitkäaikaistumista ja tasoitetaan työttömyyden alueellisia eroja.

2 § (27.12.2001/1466)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) työnsuunnittelijalla henkilöä, jonka valtion virasto tai laitos, kunta, yhdistys tai säätiö on palkannut työllisyysmäärärahoin suunnittelemaan ja järjestämään työttömille sopivia työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä;

2) normaalilla työllistämistuella tukea, jonka määrä on 19,85 euroa päivältä;

3) yhdistelmätuella tukea, jossa työmarkkinatuki maksetaan työnantajalle joko yksinään tai yhdistettynä työllistämistukeen.

3 §
Alueellisten työttömyyserojen huomioon ottaminen

Työllisyyslain 19 §:ssä tarkoitetun alueellisesti tasapainoisen työllisyyden aikaansaamiseksi valtion talousarvioon esitetään ne määrärahat, joilla ottaen huomioon työllisyystilanteen ja kansantalouden kehitysnäkymät valtion on tarvittaessa järjestettävä työntekomahdollisuuksia siten, ettei minkään työssäkäyntialueen työttömyys olennaisesti ylitä maan keskimääräistä tasoa.

Työvoimatoimiston on antaessaan työllisyyslain 19 §:n mukaisia työhönosoituksia osoitettava kunnan palvelukseen ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria.

2 luku

Työllisyysmäärärahoista investointeihin myönnettävä rahoitus ja avustus (27.12.2001/1466)

4 § (27.12.2001/1466)
Investointeihin käytettävät työllisyysmäärärahat

Työllisyyden parantamiseksi voidaan investointeihin tarkoitetuista työllisyysmäärärahoista myöntää rahoitusta valtion rakennuttaville virastoille tai avustusta muille työllisyyslain 13 §:n 1 momentissa säädetyille tahoille.

Valtioneuvosto hyväksyy investointeihin tarkoitettujen työllisyysmäärärahojen työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) toimialueittaisen jaon.

4 a § (27.12.2001/1466)
Valtion rakennuttavat virastot

Tässä asetuksessa tarkoitettuja valtion rakennuttavia virastoja ovat Merenkulkuhallitus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Museovirasto, opetusministeriö, puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Ratahallintokeskus, Suomenlinnan hoitokunta, Tiehallinto, valtioneuvoston kanslia ja alueelliset ympäristökeskukset. Ympäristökeskusten työohjelmamenettelystä huolehtii keskitetysti Suomen ympäristökeskus maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön ohjauksessa.

5 § (27.12.2001/1466)
Työllisyystyöohjelma

Valtion rakennuttavien virastojen on toimitettava vuosittain työministeriölle esitys valtion omiin investointeihin käytettäviksi suunnitelluista työllisyysmäärärahoista (työllisyystyöohjelma). Työllisyystyöohjelmaan on sisällytettävä arvio ohjelman työllisyysvaikutuksesta (työllisyysvaikutusarvio).

Edellä 1 momentissa tarkoitettu esitys on toimitettava myös TE-keskukselle sen toimialueen osalta. Esitys toimitetaan työministeriön hyväksymällä tavalla.

6 § (27.12.2001/1466)
Rahoitettavien hankkeiden hyväksyminen työllisyystyöohjelmaan

Työministeriö hyväksyy valtioneuvoston ministeriölle osoittamien määrärahojen kohdentamisen hankkeelle tai osoittamisen TE-keskuksen käytettäväksi. TE-keskus hyväksyy sille osoitettujen määrärahojen kohdentamisen hankkeille.

Päätöksiä tehtäessä on noudatettava valtioneuvoston antamia määräyksiä asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

7 § (27.12.2001/1466)
Ohjelman työllisyysvaikutusten seuranta

Valtion rakennuttavan viraston on selvitettävä työvoimaviranomaiselle investoinnin rakennusaikaisten ja pysyvien työllisyysvaikutusten toteutuminen työvoimaviranomaisen määräämällä tavalla. Rakennuttava virasto on velvollinen antamaan viranomaisen pyytämät seurantatiedot enintään viiden vuoden ajalta ohjelmavuoden päättymisestä.

3 luku

8 §
Valtionavun myöntäminen ja määrärahojen osoittaminen

Työvoimaviranomainen voi myöntää investointiin työllisyysmäärärahoista haetun valtionavun joko suoraan hakijalle tai osoittaa valtionavun myöntämistä varten tarvittavat työllisyysmäärärahat toiselle valtion viranomaiselle (investointiavustus).

Työvoimaviranomainen osoittaa valtionavun myöntämistä varten tarvittavan määrärahan toiselle viranomaiselle (valtionapuviranomainen) silloin, kun tämä erityissäännösten nojalla myöntää valtionavun sen hakijalle. Muissa tapauksissa työvoimaviranomainen myöntää työllisyysperusteisen investointiavustuksen suoraan hakijalle.

9 §
Lausunto valtionapuhakemuksesta

Työvoimaviranomaisen on hankittava valtionapuhakemuksesta lausunto siltä valtionapuviranomaiselta, jolle määräraha on tarkoitus osoittaa, jollei tämä viranomainen ole tehnyt esitystä määrärahan osoittamisesta.

Lausunnossa tai esityksessä on selvitettävä:

1) investoinnin rakennusaikaiset ja pysyvät työllisyysvaikutukset;

2) hankkeen suunnitteluvalmius sekä se, voidaanko suunnitelmia ja kustannuksia pitää hyväksyttävinä;

3) voidaanko hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja valtionaputoiminnassa noudattaa hanketta koskevia erityissäännöksiä; sekä

4) muut lausuntopyynnössä mainitut asiat.

Jos valtionavun hakija harjoittaa elinkeinotoimintaa, lausunnossa tai esityksessä on 2 momentissa mainitun lisäksi selvitettävä:

1) voidaanko hakijalla katsoa olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytyksiä; sekä

2) tiedot hakijan kolmen edellisen vuoden aikana mahdollisesti saamasta valtionavusta ja muusta julkisesta rahoituksesta.

Jos valtionavun hakija ei harjoita elinkeinotoimintaa, lausunnossa tai esityksessä on 2 momentissa mainitun lisäksi selvitettävä:

1) hankkeesta valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuva henkilöstön sekä käyttö- ja muiden kustannusten lisäys sekä sen edellyttämä valtion rahoitusosuus; sekä

2) onko hanke tarpeellinen ja onko sen toteuttamisajankohta perusteltu myös toiminnallisin näkökohdin.

Jos valtionapuviranomainen ei ole lausunnossaan puoltanut määrärahan osoittamista, ei määrärahaa voida osoittaa, jollei valtioneuvosto ministeriön päätösvaltaan kuuluvassa asiassa toisin päätä.

10 § (27.12.2001/1466)
Määrärahan osoittava viranomainen

TE-keskus osoittaa määrärahan valtionavun myöntämistä varten ministeriön tai keskushallinnon toimintayksikön alaiselle valtionapuviranomaiselle. Keskuksen on määrärahaa osoittaessaan noudatettava työministeriön antamia määräyksiä.

Työministeriö osoittaa määrärahan valtionavun myöntämistä varten toiselle ministeriölle tai keskushallinnon muulle toimintayksikölle.

Osoituspäätöstä tehtäessä on noudatettava valtioneuvoston antamia määräyksiä asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

11 § (27.12.2001/1466)
Määrärahan myöntävä viranomainen

TE-keskus myöntää investointiavustuksen suoraan hakijalle. Myöntäessään investointiavustuksen TE-keskuksen on noudatettava työministeriön antamia määräyksiä.

Avustusta myönnettäessä on noudatettava valtioneuvoston antamia määräyksiä asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

12 §
Vaikeimpien työttömyysalueiden ylimääräinen valtionapu

Työllisyyslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikeimpia työttömyysalueita ovat ne kunnat, joissa keskimääräinen työttömyysaste vuositasolla ylittää vähintään 50 prosentilla koko maan vastaavan työttömyysasteen tai joissa työllisyystilanne on äkillisesti ja voimakkaasti heikentynyt.

13 §
Aloitetut hankkeet

Työllisyysmäärärahoista ei voida myöntää avustusta hankkeeseen, jonka varsinaiset rakennustyöt taikka korjaus- tai kunnossapitotyöt on aloitettu ennen kuin valtionapuhakemus on pantu vireille toimivaltaisessa valtionapuviranomaisessa. Tätä asetusta sovellettaessa työn katsotaan alkaneen, kun:

1) rakennuttajaa sitova urakkasopimus on tehty;

2) perustusten kaivuutyöt on aloitettu; taikka

3) korjaus- tai kunnossapitotöissä toimenpidesuunnitelman mukaiset purkutyöt on aloitettu.

14–15 §

14–15 § on kumottu A:lla 27.12.2001/1466.

16 §
Työllisyysvaikutusten seuranta

Investointiavustuksen saajan on selvitettävä työvoimaviranomaiselle investoinnin rakennusaikaisten ja pysyvien työllisyysvaikutusten toteutuminen työvoimaviranomaisen määräämällä tavalla. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan viranomaisen pyytämät seurantatiedot enintään viiden vuoden ajalta avustuksen viimeisen erän maksupäivästä.

4 luku

Työllisyyspoliittinen projektituki

17 §
Projektituen tarkoitus

Työllisyyspoliittista projektitukea (projektituki) voidaan myöntää työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi hankkeisiin, joiden avulla järjestetään uusia työmahdollisuuksia työttömille työnhakijoille ja toteutetaan muita heidän työllistymistään edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi projektitukea voidaan myöntää muihin työllisyyttä ja työvoiman kehittämistä edistäviin alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin.

18 §
Projektituen saaja

Projektitukea voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yhteisölle sekä säätiölle.

19 §
Projektituen myöntämisen rajoitukset

Projektitukea ei voida myöntää:

1) liiketoiminnan edistämiseen;

2) investointeihin, ellei kysymys ole tuettavaan hankkeeseen välittömästi liittyvistä vähäisistä tarvike-, kone- tai laitehankinnoista, joiden yhteenlaskettu arvo ei ylitä kymmentä prosenttia koko hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista; eikä

3) niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat hankkeen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työvoimapoliittisista toimenpiteistä.

20 §
Projektituen määrä ja kesto

Projektitukea voidaan myöntää enintään 75 prosenttia tuen myöntävän viranomaisen hyväksymistä hankkeen kokonaiskustannuksista kunnalle ja kuntayhtymälle kuitenkin enintään 50 prosenttia. Projektituen mitoituksessa otetaan huomioon hankkeen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työllistymisen vaikeus ja hankkeen työllisyyttä edistävät vaikutukset.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskustannukset voidaan korvata kokonaisuudessaan, jos hankkeen tavoitteena on työllistää työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja työmarkkinatukeen oikeutettuja.

Projektituki ei yhdessä samaan tarkoitukseen maksetun valtion muun rahoitustuen kanssa saa ylittää 1 momentissa mainittua enimmäismäärää. Valtion rahoitustueksi katsotaan projektituen enimmäismäärää arvioitaessa valtion talousarvion määrärahasta tai talousarvion ulkopuolisesta valtion hallinnoimasta rahastosta maksettu valtionosuus ja -avustus, korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan sisältyvä korkoetu sekä muun lainan korkoon kohdistuva korkotuki.

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään valtion rahoitustueksi ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta eikä veikkausvaroista maksettavaa avustusta. Edellä 1 momentissa säädettyä projektituen enimmäismäärää laskettaessa enimmäismäärään ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja veikkausvaroista maksettavaa avustusta. Projektituen kohteena olevaan hankkeeseen myönnetyt avustukset eivät kuitenkaan saa yhdessä ylittää tuen myöntävän viranomaisen hyväksymiä hankkeen kokonaiskustannuksia. (18.6.1998/425)

Projektitukea voidaan myöntää hankkeeseen enintään kolmen vuoden ajaksi. Samaan hankkeeseen voidaan kuitenkin myöntää uudelleen projektitukea enintään kahdeksi vuodeksi, jos tuen myöntäminen on tarkoituksenmukaista hankkeen toteutumiseksi.

21 §
Projektituen hakeminen ja myöntäminen

Projektituen myöntää se TE-keskus, jonka toimialueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Jos hanke toteutetaan useamman TE-keskuksen toimialueella, tuen myöntää se TE-keskus, jonka toimialueella hanke on pääasiassa tarkoitus toteuttaa. Jos projektitukea haetaan samaan hankkeeseen yli 336 375 euroa saman kalenterivuoden aikana tai jos kysymyksessä on valtakunnallinen hanke, tuen myöntää asianomainen ministeriö. (1.11.2001/943)

Tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin hankkeen työllisyys- ja muut tavoitteet, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja tämän suunnitelman toteuttamiseen liittyvät jo tehdyt päätökset sekä muut hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

22 §
Projektituen maksaminen

Projektituki tai, jos tukea on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen TE-keskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen tulee perustua projektituen saajan kirjanpidosta ilmeneviin maksujakson aikana toteutuneisiin projektikustannuksiin. Maksujakso on kolme kalenterikuukautta, jollei projektituen myöntämispäätöksessä ole muuta määrätty.

Projektitukea ei makseta projektituen myöntämispäätöksessä maksatushakemuksen jättämiselle asetetun määräajan jälkeen TE-keskukselle saapuneen maksatushakemuksen perusteella. TE-keskus voi kuitenkin erityisestä syystä päättää, että projektituki maksetaan maksatushakemuksen myöhästymisestä huolimatta.

23 §
Projektituen ennakko

Projektitukea voidaan maksaa ennakkona enintään 50 prosenttia kullekin maksujaksolle kohdistuvasta projektituesta. Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava TE-keskukselle hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Maksatushakemuksessa projektituen saajan on selvitettävä ne projektikustannukset, joiden projektituen saaja arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan maksujakson aikana.

24 § (27.12.2001/1466)

24 § on kumottu A:lla 27.12.2001/1466.

25 §
Kirjanpitovelvollisuus

Projektituen saaja on velvollinen pitämään tukea saavasta hankkeesta kirjanpitolain (655/1973) mukaista erillistä kirjanpitoa, jollei hankkeen rahoituksen tilinpitoa esitetä yhteisön tai säätiön kirjanpidossa omilla tileillään ja valvontaa ole mahdollista suorittaa ilman vaikeuksia.

Projektituen saajan on säilytettävä hankkeen koko kirjanpito ja siihen liittyvät tositteet siten, että ne on helppo tarkastaa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä kirjanpitolain 25 §:ssä säädetyn ajan ja siinä säädetyllä tavalla.

26 §
Seuranta ja valvonta

Projektituen käyttöä valvoo tuen myöntänyt tai asianomaisen ministeriön päätöksessä määrätty TE-keskus. TE-keskuksella ja sen valtuuttamilla on oikeus tarkastaa hakijan toimintaa tuen hakemisen ja käytön valvonnan edellyttämässä laajuudessa sekä saada tarkastuksen edellyttämät asiakirjat ja muu aineisto käyttöönsä tuen saajalta. Tuen saaja on muutoinkin velvollinen avustamaan tarkastuksessa.

Projektituen saajan tulee vuosittain projektituen myöntämistä koskevassa päätöksessä asetetussa määräajassa toimittaa 1 momentissa tarkoitetulle TE-keskukselle selvitys hankkeen toteutumisesta.

27 § (18.6.1998/425)
Vakuuden asettamisvelvollisuus

Muu projektituen ennakon saaja kuin kunta tai kuntayhtymä taikka seurakunta on velvollinen asettamaan tuen maksajan hyväksymän riittävän vakuuden sen varalta, että projektituen ennakko määrätään perittäväksi takaisin.

28 § (27.12.2001/1466)

28 § on kumottu A:lla 27.12.2001/1466.

5 luku

Työllistämistuki työnantajalle

29 § (27.12.2001/1466)
Työllistämistuen tarkoitus

Työllisyysmäärärahoista voidaan myöntää työllistämistukea kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yhteisölle sekä muulle työnantajalle työttömän työmarkkinoille sijoittumisen edellytysten parantamiseksi. Työllistämistukea voidaan myöntää työministeriön vuosittain vahvistamien työvoimapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Työllistämistuella järjestettävän työn, oppisopimuskoulutuksen ja työelämävalmennuksen tarkoituksena on erityisesti:

1) edistää työmarkkinoille tulevien työttömien työhön sijoittumista työelämävalmennuksen ja työkokemuksen kartuttamisen avulla;

2) parantaa työttömien ammattitaitoa ja osaamista;

3) edistää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden palaamista työmarkkinoille;

4) yhdessä muiden työllistymistä edistävien toimenpiteiden toteuttamisen kanssa parantaa työttömien työllistymismahdollisuuksia ja sopeutumista työelämän rakenteellisiin muutoksiin;

5) estää työttömien syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Yhdistelmätuella tulee työmarkkinoilta syrjäytymisen estämiseksi ja työmarkkinoille paluun edistämiseksi työllistää ensi sijassa niitä työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja työmarkkinatukeen oikeutettuja, jotka eivät yhdistelmätuen käyttöön oikeuttavan työttömyytensä aikana ole olleet lainkaan työssä tai joiden työssäolo avoimilla työmarkkinoilla on ollut vähäistä ja satunnaista ja joita ei ole edellä tarkoitettuna työttömyysaikana ennen yhdistelmätuen käyttöä työllistetty työllistämistuella.

30 § (27.12.2001/1466)
Tuen myöntämisen edellytykset

Työllistämistukea ei voida myöntää, jos:

1) työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty;

2) työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä työssäkäyntialueella samoista tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa;

3) tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi muiden tukea saavan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen taikka heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumisen;

4) tuen kohteena olevan työpaikan arvioidaan täyttyvän ilman tukeakin;

5) työnantaja saa työllistettävän henkilön palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen samalta ajalta muuta valtion tukea lukuun ottamatta ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun oppisopimuksen perusteella työnantajalle maksettavaa koulutuskorvausta ja työmarkkinatuesta annetun lain mukaista työnantajalle maksettavaa työmarkkinatukea;

6) tuki vääristäisi muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua;

7) tuen hakija on rekisteröity puolue, sen piirijärjestö tai paikallisyhdistys.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, työllistämistukea voidaan myöntää yritykselle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa (1663/1995) tarkoitetuksi vuorotteluvapaan ajaksi palkattavaksi työntekijäksi.

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, yhdistelmätukea voidaan myöntää, vaikka työnantaja saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta ja veikkausvaroista maksettavaa avustusta työllistettävän henkilön palkkaamiseen tai työllistämisen edistämiseen. Yhdistelmätuki ei yhdessä oppisopimuskoulutuksesta maksettavan koulutuskorvauksen, Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen tai veikkausvaroista maksettavan avustuksen kanssa saa ylittää työnantajalle henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia. Palkkauksesta aiheutuvina kustannuksina pidetään työllistetylle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.

Tukea myönnettäessä voidaan asettaa tuen saamiselle myös muita työllisyyden hoidon tai työllistettävän kannalta tarpeellisia ehtoja.

31 § (27.12.2001/1466)
Yritykselle myönnettävän tuen erityiset edellytykset

Työllistämistukea voidaan myöntää yritykselle, joka tekee työvoimatoimiston osoittaman työttömän työnhakijan kanssa työsopimuslaissa (55/2001) tarkoitetun toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, työllistämistukea voidaan myöntää myös määräajaksi tehdyn työsopimuksen perusteella yritykselle:

1) joka tekee työvoimatoimiston osoittaman työttömän työnhakijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen;

2) joka järjestää 33 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palvelukokonaisuuteen liittyvän valmentavan työtilaisuuden vaikeasti työllistettävän työttömän työllistymisedellytysten parantamiseksi;

3) joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa (1663/ 1995) tarkoitetuksi sijaiseksi;

4) metsänparannustöiden suorittamiseen;

5) yhdistelmätukena.

32 §
Kunnalle myönnettävän tuen erityiset edellytykset

Kunta voi sijoittaa työllistämänsä pitkäaikaistyöttömän, jonka palkkaukseen on myönnetty työllistämistukea, työhön yhdistykseen, säätiöön tai yksityiselle henkilölle.

Kunta voi periä työn järjestäjältä enintään työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja työllistetystä kunnalle maksettavan työllistämistuen erotuksen päivää kohti.

33 §
Työllistämistuella työllistämisen yhdistäminen muihin toimenpiteisiin

Työllistämistuki voidaan yhdistää työttömän työllistymisedellytyksiä parantavaksi palvelukokonaisuudeksi siten, että työttömälle järjestetään tukityöllistämiseen yhdistettynä joko ennen työllistämistä tai sen jälkeen työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista koulutusta tai työllistymistä edistävää kuntoutusta tai muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. (27.12.2001/1466)

Työllistämistukea voidaan myöntää työnantajalle myös siten, että työllistetylle järjestetään tuella työllistämisen aikana työn ohella koulutusta, kuntoutusta tai muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä.

Työllistämistuella työllistämisen yhdistämisestä muihin toimenpiteisiin sovitaan työnhakusuunnitelmassa. Työllistämistukea ei myönnetä siltä ajalta, jolta työnantaja saa 2 momentissa tarkoitettuihin työn ohella järjestettäviin toimenpiteisiin muuta valtion tukea.

34 §
Tuen määrä

Työllistämistukea maksetaan päivää ja työllistettävää kohti vähintään normaali työllistämistuki ja enintään normaali työllistämistuki 80 prosentilla korotettuna. Yhdistettäessä työllistämistuki työmarkkinatuesta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettuun työnantajalle maksettavaan työmarkkinatukeen työllistämistukea maksetaan päivää ja työllistettävää kohti enintään normaali työllistämistuki.

Yhdistelmätuella työllistettäessä voidaan työnantajana toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena ei sääntöjen mukaan ole voiton hankkiminen jäsenilleen tai säätiöidyn varallisuusmassan kasvattaminen, maksaa tukena enintään työllistetylle maksettava palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteinen sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu. Muulle työnantajalle voidaan maksaa tukena enintään työllistetylle maksettava palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä. (27.12.2001/1466)

Normaali tai korotettu tuki voidaan maksaa täysimääräisenä työnantajalle sellaisen työn järjestämiseksi, jossa työaika on palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Jos työllistämistukea maksetaan saman työntekijän työllistämiseksi useammalle työnantajalle samanaikaisesti, työajan tulee olla yhteensä vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Yhdistelmätuella työllistettäessä normaali työllistämistuki voidaan kuitenkin maksaa, vaikka työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on lyhyempi kuin 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

Tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa. Tukea maksetaan kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Työllistämistukea ei kuitenkaan makseta päiviltä, joilta työnantajalle maksetaan sairausvakuutuslain (364/1963) 28 §:n nojalla mainitun lain mukaista päivärahaa taikka erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

35 § (27.12.2001/1466)
Tuen ja palvelukokonaisuuden kesto

Työllistämistukea voidaan myöntää enintään 10 kuukaudeksi kerrallaan. Yhdistelmätukea sekä vajaakuntoisen ja työnsuunnittelijan palkkaukseen työllistämistukea voidaan kuitenkin myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Yhdistelmätukena työllistämistukea voidaan kuitenkin myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun työsopimuksen perusteella työllistämistukea voidaan myöntää koko sopimuskauden ajaksi.

Sen jälkeen, kun joku on ollut työllisyysmäärärahoin työllistettynä 1 momentissa säädetyn enimmäisajan yhden tai useamman työnantajan palveluksessa, häntä ei voida osoittaa uudelleen työllisyysmäärärahoin tuettuun työhön, ennen kuin hän on ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana vähintään viisi kuukautta työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Yhdistelmätuen myöntämisestä uudelleen on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Työttömälle voidaan järjestää 33 §:n 1 momentissa tarkoitettu palvelukokonaisuus siten, että työllistämistuella tai yhdistelmätuella työllistämisen ja muiden toimenpiteiden kesto on yhteensä enintään 24 kuukautta. Tällöin tuella työllistämisen osuus palvelukokonaisuudessa ei saa ylittää 10 kuukauden enimmäisaikaa eikä yhdistelmätuella työllistämisen osuus 12 kuukauden enimmäisaikaa.

Jos henkilö työllistetään yhdistelmätuella yli 12 kuukaudeksi, voidaan 3 momentissa tarkoitettua palvelukokonaisuuden 24 kuukauden enimmäiskestoa pidentää vastaavasti enintään 12 kuukaudella.

36 §
Useaa vuotta koskevat päätökset

Useaa kalenterivuotta koskevat päätökset työllisyysmäärärahoista henkilöstön palkkaukseen ja työttömälle maksettavasta tuesta on, jos ei ole kysymys työllisyyslain 19 ja 20 §:n mukaisesta työllistämisvelvollisuudesta, tehtävä tulevien vuosien osalta ehdolla, että tarkoitukseen tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä.

6 luku

Valtion virastoille ja laitoksille osoitettavat määrärahat

37 §
Määrärahan osoittaminen

Työvoimatoimisto voi osoittaa sen käyttöön osoitettujen määrärahojen rajoissa valtion virastoille ja laitoksille määrärahaa työttömien työllistämiseen 29, 30, 33, 35 ja 36 §:ssä säädetyin edellytyksin.

38 §
Työllisyysmäärärahoista maksettavat kustannukset

Työllisyysmäärärahoista suoritetaan valtion virastolle tai laitokselle työllistetylle maksettava palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteinen sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. (27.12.2001/1466)

Työllisyysmäärärahoista voidaan maksaa palkkauskustannukset kokoaikaisen tai sellaisen työn järjestämiseksi, jossa työaika on palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin voidaan valtion virastoille ja laitoksille osoittaa työllisyysmäärärahoja siten kuin valtioneuvosto työllisyysmäärärahojen alueellisen jaon yhteydessä päättää.

39 §
Määrärahan käytön seuranta

Valtion viraston tai laitoksen tulee tehdä kultakin kalenterikuukaudelta työvoimatoimistolle ilmoitus työllisyysmäärärahojen käytöstä ja niillä työllistetyistä.

7 luku

Kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden järjestäminen

40 §
Kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden selvittäminen

Työvoimatoimiston on selvitettävä työllisyyslain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle, että hänellä on oikeus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai koulutukseen. Lisäksi työvoimatoimiston on selvitettävä hänelle, että jos hänelle soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta ei voida järjestää, kunta on velvollinen järjestämään hänelle työntekomahdollisuuden kymmenen kuukauden ajaksi.

41 §
Työllistämismenettely

Työvoimatoimiston on ilmoitettava työllistämisvelvolliselle kunnalle tämän työllistämisvelvollisuudesta (työllistämisilmoitus). Työllistämisilmoituksesta tulee käydä ilmi työllistämisvelvollisuuden peruste, työllistettävän koulutus ja työkokemus sekä muut työllistämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Työllistämisilmoitus on tehtävä siten, että työntekomahdollisuus voidaan järjestää viipymättä työttömyysturvalain (602/1984) 26 §:n 1 momentissa säädetyn päivärahakauden enimmäiskeston täytyttyä. Työllistämisilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen työttömyysturvalaissa säädetyn päivärahakauden enimmäiskeston täyttymistä.

Kunnan tulee järjestää työpaikka ja ilmoittaa siitä työvoimatoimistolle siten, että työhönosoitus voidaan antaa ennen työttömyysturvalaissa säädetyn päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä.

Työllisyyslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta työstä tehdään määräaikainen työsopimus, jossa varataan työntekijälle oikeus siirtyä kesken sopimuskauden uuteen työsuhteeseen.

8 luku

Työllistämistuki yrittäjäksi ryhtyvälle

42 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle työnhakijalle voidaan työttömän omaehtoisen työllistymisen edistämiseksi myöntää työllistämistukea hänen toimeentulonsa turvaamiseksi sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

43 §
Tuen myöntämisen erityiset edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittava koulutus, joka voidaan järjestää myös tuen maksamisen aikana;

2) hakijalla arvioidaan olevan muutoin riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan yritystoiminnan laatu ja vaativuus huomioon ottaen;

3) aloitettavaksi aiotulla yrityksellä on edellytyksiä kannattavaan toimintaan;

4) hakija ei saa valtionavustusta omiin palkkakustannuksiinsa;

5) hakijalle ei makseta työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatuesta annetun lain mukaista työmarkkinatukea samalta ajalta;

6) yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty;

7) yritystoiminta ei ilmeisesti käynnistyisi ilman hakijalle myönnettävää tukea;

8) tuki ei vääristä muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua.

44 §
Tuen määrä ja kesto

Yrittäjäksi ryhtyneelle maksetaan tukea päivää kohti vähintään normaali työllistämistuki ja enintään normaali tuki 80 prosentilla korotettuna. Tukea maksetaan niiltä päiviltä, joina yrittäjä työskentelee yrityksessään. Tukea maksetaan kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Tukea voidaan maksaa enintään 10 kuukauden ajalta.

9 luku

Työllistämistuki työelämävalmennukseen (27.12.2001/1466)

45 § (27.12.2001/1466)
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Työttömälle työnhakijalle voidaan ammatillisten valmiuksien parantamiseksi ja ylläpitämiseksi myöntää työllistämistukea toimeentulon turvaamiseksi sinä aikana, jona hän on työelämävalmennuksessa.

Tukea ei voida myöntää työnhakijalle, jolla on oikeus työmarkkinatuesta annetussa laissa tarkoitettuun työmarkkinatukeen.

46 § (27.12.2001/1466)
Tuen myöntämisen erityiset edellytykset

Työllistämistukea ei voida myöntää:

1) jos työelämävalmennuksen järjestäjän palveluksessa ei ole virkasuhteessa tai työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa olevia työntekijöitä;

2) samoihin tai samanlaisiin tehtäviin, joista työelämävalmennuksen järjestäjä on valmennuksen aloittamista edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa;

3) jos työelämävalmennus aiheuttaisi sen järjestäjän palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomisia tai lomautuksia taikka heidän työolosuhteidensa ehtojen huonontumista;

4) jos työelämävalmennuksesta aiheutuisi sen järjestäjälle sellaista etua, että valmennus vääristäisi muiden samoja tuotteita tai palveluita tarjoavien tahojen välistä kilpailua;

5) jos työharjoittelun järjestäjä on rekisteröity puolue, sen piirijärjestö tai paikallisyhdistys.

47 § (27.12.2001/1466)
Tuen määrä ja kesto

Työllistämistukea työelämävalmennukseen maksetaan päivää kohti vähintään normaali työllistämistuki ja enintään normaali tuki 80 prosentilla korotettuna. Tukea maksetaan työelämävalmennuspäiviltä. Tukea maksetaan kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa. Tukea voidaan maksaa samalle henkilölle kerrallaan enintään 10 kuukauden ajalta.

Sen jälkeen, kun joku on ollut työllisyysmäärärahoin työelämävalmennuksessa 1 momentissa säädetyn enimmäisajan yhdessä tai useammassa valmennuspaikassa, hänelle ei voida maksaa uudelleen työllistämistukea työelämävalmennukseen, ennen kuin hän on täyttänyt työttömyysturvalain 13, 16 tai 16 a §:ssä säädetyn työssäoloehdon.

48 § (27.12.2001/1466)
Ylläpitokorvaus

Työelämävalmennukseen osallistuvalle, jolle maksetaan työllistämistukea, voidaan maksaa korvausta valmennuksen aikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista (ylläpitokorvaus) 7 euroa päivältä.

Työllistämistuen saajalle, joka osallistuu työttömyysturvalain (602/1984) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään työelämävalmennukseen, voidaan maksaa ylläpitokorvaus korotettuna 14 euroon päivältä. Korotettu ylläpitokorvaus voidaan maksaa myös työllistämistuen saajalle:

1) joka osallistuu työssäkäyntialueellaan, mutta kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään työelämävalmennukseen;

2) jolle työelämävalmennukseen osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia; ja

3) joka esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

49 § (27.12.2001/1466)
Ylläpitokorvausta koskevan asian käsitteleminen

Ylläpitokorvaukseen ja ylläpitokorvausta koskevan asian käsittelyyn sovelletaan, mitä tässä luvussa tarkoitetusta työllistämistuesta säädetään.

10 luku

Työllistämistuki osa-aikatyöhön

50 §
Osa-aikalisä

Osa-aikaisten työntekomahdollisuuksien lisäämiseksi voidaan kokoaikatyöstä vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön siirtyvälle työntekijälle myöntää ansiovähennyksen korvausta (osa-aikalisä), jos työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan työvoimatoimiston osoittaman henkilön.

51 §
Osa-aikalisän myöntämisen edellytykset

Osa-aikalisän myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) osa-aikatyöhön siirtyvän työntekijän työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on vähintään 40 ja enintään 60 prosenttia hänen kokoaikaisesta säännöllisestä työajastaan;

2) osa-aikatyöhön siirtyvän ja hänen tehtäviinsä osa-aikatyöhön työllistetyn työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on yhteensä vähintään osa-aikatyöhön siirtyvän työntekijän kokoaikaisen säännöllisen työajan pituinen;

3) osa-aikatyöhön siirtyvä ei saa samalta ajalta osa-aikatyön palkan lisäksi muuta palkkaa tai korvausta tekemästään työstä;

4) osa-aikatyöhön siirtyvälle ei makseta samalta ajalta työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatuesta annetun lain mukaista työmarkkinatukea, kansaneläkelain (347/1956) mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, työeläkelakien mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, sairausvakuutuslain mukaista erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa taikka kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista kuntoutusrahaa tai -avustusta;

5) osa-aikatyöhön siirtyvän työntekijän kokoaikainen palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä;

Osa-aikalisää ei voida myöntää sellaiselle työntekijälle, jonka työaikaa työnantaja on lyhentänyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

52 §
Osa-aikalisän maksamisen lopettaminen

Osa-aikalisän maksaminen osa-aikatyöhön siirtyneelle työntekijälle on lopetettava, jos osa-aikatyöhön työllistetyn työ päättyy tai keskeytyy osa-aikalisän maksamisen aikana eroamiseen, irtisanomiseen, lomauttamiseen tai työsuhteen purkamiseen.

Osa-aikalisän maksaminen lopetetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun osa-aikatyöhön työllistetyn työ on päättynyt.

Osa-aikalisän maksamista ei kuitenkaan lopeteta, jos:

1) työnantaja kahden kuukauden kuluessa osa-aikatyöhön työllistetyn työn päättymisajankohdasta palkkaa työllistetyn tilalle 50 §:ssä tarkoitetun työttömän työnhakijan; tai

2) työvoimatoimisto ei voi osoittaa osa-aikatyöhön soveltuvaa työllistettävää aikaisemmin työllistetyn tilalle.

53 §
Osa-aikatyön palauttaminen kokoaikatyöksi

Osa-aikatyöhön siirtyvän työntekijän ja hänen työnantajansa väliseen työsopimukseen on liitettävä ehto, jossa työntekijälle varataan mahdollisuus siirtyä takaisin kokoaikatyöhön silloin, kun osa-aikalisän maksaminen lakkaa.

54 §
Osa-aikalisän määrä ja kesto

Osa-aikalisä on 50 prosenttia työnantajan ilmoittamasta osa-aikatyöhön siirtyneen työntekijän kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkan erotuksesta. Osa-aikalisä on kuitenkin enintään normaali työllistämistuki korotettuna 70 prosentilla. Kokoaikatyön palkka lasketaan osa-aikatyötä edeltäneen kokoaikatyön 12 kuukauden palkan keskiarvona.

Osa-aikalisää voidaan maksaa samalle henkilölle kerrallaan enintään 12 kuukauden ajan. Sen jälkeen kun joku on saanut osa-aikalisää edellä mainitun enimmäisajan, hänelle ei voida maksaa uudelleen osa-aikalisää, ennen kuin hän on ollut kokoaikatyössä saman työnantajan palveluksessa vähintään 12 kuukautta.

11 luku (27.12.2001/1466)

Omatoimisuusavustus

55 § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen tarkoitus

Omatoimisuusavustuksella tarkoitetaan valtion talousarvioon työttömien aloitteellisuuden tukemiseen osoitetuista määrärahoista myönnettävää avustusta työttömien oma-aloitteisuuteen perustuvan työskentelyn sekä työllistymistä edistävän muun toiminnan tukemiseen ja niitä tukevan koulutuksen järjestämiseen (omatoimisuusavustus).

56 § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen saaja

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhteisölle, jonka toimintatavoitteeseen sisältyy yhteisön sääntöjen tai muiden vastaavien asiakirjojen perusteella 55 §:ssä mainitun tarkoituksen mukainen toiminta.

Omatoimisuusavustusta voidaan myös myöntää työttömien perustamalle osuuskunnalle, jonka tarkoituksena on järjestää työtä ja työntekomahdollisuuksia työttömille (uusosuuskunta). Osuuskunnan jäsenistä tulee sen perustamishetkellä vähintään kolme neljäsosaa olla työttöminä työnhakijoina.

57 § (27.12.2001/1466)
Avustukseen oikeuttavat kustannukset

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää:

1) tiloista aiheutuviin käyttökustannuksiin;

2) vähäisiin kone-, laite- ja tarvikehankintoihin sekä vuokra- ja korjauskustannuksiin;

3) työllistymistä edistävän koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin;

4) työttömien osaamisen ja työsuoritusten markkinointikustannuksiin sekä työttömille tarkoitettujen työpaikkojen hankkimisesta tai järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin;

5) toiminnanohjaajan tai muun vastaavan henkilön palkkaus- ja matkakustannuksiin;

6) rekisteröinnistä aiheutuviin kustannuksiin.

58 § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen määrä

Omatoimisuusavustuksen määrä on enintään 75 prosenttia avustettaviksi hyväksyttyjen kustannusten toteutuneesta kokonaismäärästä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, työttömien perustaman yhdistyksen toiminnanohjaajan tai muun vastaavan henkilön palkkauskustannukset voidaan korvata kokonaisuudessaan.

Uusosuuskunnalle omatoimisuusavustusta voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden ajaksi osuuskunnan perustamisesta lukien.

59 § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen myöntämisen erityiset edellytykset

Omatoimisuusavustusta ei voida myöntää, jos yhteisö saa hakemuksessa tarkoitettuihin kustannuksiin valtionosuutta tai muuta kuin tässä luvussa tarkoitettua harkinnanvaraista valtionavustusta.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, valtion rahoitustueksi ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Edellä 58 §:ssä säädettyä omatoimisuusavustuksen enimmäismäärää laskettaessa enimmäismäärään ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Omatoimisuusavustuksen kohteena olevaan toimintaan myönnetyt avustukset eivät kuitenkaan saa yhdessä ylittää tuen myöntävän viranomaisen hyväksymiä kokonaiskustannuksia.

Uusosuuskunnalle omatoimisuusavustusta ei voida myöntää, ellei aloitettavaksi aiotulla toiminnalla arvioida olevan edellytyksiä kannattavaan toimintaan.

60 § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen hakeminen ja myöntäminen

Omatoimisuusavustuksen myöntää se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella yhteisöllä on kotipaikka. Avustusta haetaan kirjallisesti. Työvoima- ja elinkeinokeskukselle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä yhteisön perustamista koskevat tiedot.

Hakemukseen on liitettävä suunnitelma toimenpiteistä työttömien aktivoimiseksi sekä heidän työmarkkinavalmiuksiensa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Avustuksen saajan on lisäksi toimitettava tuen myöntäneelle viranomaiselle kunkin avustuskauden lopussa kirjallinen selvitys suunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden toteutumisesta.

60 a § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen maksaminen

Maksujakso on kalenterikuukausi, ellei omatoimisuusavustuspäätöksessä ole muuta määrätty. Omatoimisuusavustus tai, jos avustusta on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen työvoima- ja elinkeinokeskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen tulee perustua omatoimisuusavustuksen saajan kirjanpidosta ilmeneviin maksujaksolle kohdistuneisiin ja toteutuneisiin avustettaviin kustannuksiin. Maksatushakemus on jätettävä kuukauden kuluessa sen maksujakson päättymisestä, jota hakemus koskee.

60 b § (27.12.2001/1466)
Omatoimisuusavustuksen ennakko

Omatoimisuusavustusta voidaan maksaa ennakkona enintään 50 prosenttia kullekin maksujaksolle päätöksen mukaan tulevasta omatoimisuusavustuksesta. Ennakkona maksetaan kuitenkin aina maksujaksolla aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin kohdistuva omatoimisuusavustus kokonaisuudessaan. Kiinteinä kustannuksina pidetään tilojen vuokrakustannuksia, muita säännöllisin väliajoin erääntyviä maksuja kuten sähkö- ja puhelinkuluja sekä toiminnanohjaajan tai muun vastaavan henkilön palkkauskustannuksia.

Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Ennakon maksatushakemuksessa yhteisön on selvitettävä ne maksujaksoon kohdistuvat avustettavat kiinteät kustannukset sekä muut maksujaksoon kohdistuvat arvioidut kustannukset, joiden perusteella ennakkoa haetaan suoritettavaksi.

12 luku

Työllistämistuen myöntäminen ja maksaminen

61 §
Hakeminen

Työllistämistukea koskeva hakemus tehdään kirjallisesti työvoimatoimistolle. Palkkaukseen myönnettävää työllistämistukea hakee työnantaja. Asianomaisen koulutustarkastajan lausunto on liitettävä tukihakemukseen, jos työllistämistukea haetaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen perusteella. (27.12.2001/1466)

Palkkaukseen myönnettävää työllistämistukea haetaan siltä työvoimatoimistolta, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat, tai siltä työvoimatoimistolta, jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata. Työnhakijalle myönnettävää tukea haetaan siltä työvoimatoimistolta, jossa työnhakija on työttömänä työnhakijana. Osa-aikalisää haetaan siltä työvoimatoimistolta, jonka toimialueella osa-aikatyöhön siirtyvän työpaikka sijaitsee, tai siltä työvoimatoimistolta, jonka työnhakija työllistetään osa-aikalisän avulla.

62 §
Myöntäminen ja maksaminen

Työllistämistuen myöntää se työvoimatoimisto, johon hakemus tai esitys on toimitettu. Työvoimatoimisto tekee päätöksensä TE-keskuksen sen käyttöön osoittamien määrärahojen rajoissa.

TE-keskus maksaa työllistämistuen kuukausittain jälkikäteen työvoimatoimiston hyväksymän maksatushakemuksen perusteella.

Tuki voidaan maksaa 2 momentissa säädettyä pidemmältä ajanjaksolta, jos tuen saaja siihen suostuu.

63 §
Kunnalle maksettava lisätuki

Kunnan on toimitettava työvoimatoimistolle selvitys työllisyyslain 21 §:n 3 momentin mukaisen lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä.

TE-keskus maksaa lisätuen kunnalle työvoimatoimiston hyväksymän selvityksen perusteella.

64 § (27.12.2001/1466)

64 § on kumottu A:lla 27.12.2001/1466.

65 §
Selvitykset

Edellä 42 §:ssä tarkoitettujen yritysten toiminta- ja kannattavuusedellytysten selvittämiseen valtion talousarviossa osoitetun määrärahan käyttämisestä päättää TE-keskus.

66 §
Työllistämistukea koskevan päätöksen allekirjoittaminen

Työllistämistukea koskeva päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus kuitenkin merkitä koneellisesti.

13 luku

Erinäiset säännökset

67 §
Tarkemmat säännökset

Asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

68 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Asetuksen 11 luku on voimassa 31 päivään joulukuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1993 annettu työllisyysasetus (130/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos työllisyyspoliittista rakennetukea on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa silloin voimassa olleiden säännösten ja määräysten nojalla päätöksellä, jossa on varauduttu tuen jatkamiseen tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, tällaiseen tuen jatkamista koskevaan päätökseen voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

Tämän asetuksen nojalla voidaan myöntää työllistämistukea enintään 20 kunnan tai kuntayhtymän työaikakokeilujen tukemiseksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.1.1998/31:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1998.

18.6.1998/425:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

18.12.1998/1050:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

1.11.2001/943:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

27.12.2001/1466:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin päätöksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.