Seurattu SDK 761/2022 saakka.

19.9.1997/886

Asetus täydennyspoliisihenkilöstöstä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2014 alkaen. Ks. PoliisiL 872/2011 9 luku 11 § 2 mom.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 42 §:n nojalla:

1 §
Täydennyspoliisihenkilöstö

Täydennyspoliisihenkilöstöön kuuluu:

1) henkilö, joka kihlakunnan poliisipäällikön tai nimismiehen kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella on sitoutunut toimimaan täydennyshenkilönä ja

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, jonka kihlakunnan poliisipäällikkö tai nimismies on poliisilain (493/1995) 42 §:ssä säädetyn valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn päätöksen ja annettujen määräysten perusteella nimittänyt määräaikaiseen poliisin virkasuhteeseen täydennyspoliisiksi.

Luettelo täydennyshenkilöistä on julkinen.

2 §
Perehdyttämiskoulutuksen järjestäminen ja yhteystiedot

Kihlakunnan poliisipäällikkö tai nimismies vastaa täydennyshenkilölle annettavan poliisitoiminnan perusteita koskevan perehdyttämiskoulutuksen järjestämisestä.

Täydennyshenkilön on kutsun saatuaan osallistuttava koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen tai harjoitukseen, jos se voi tapahtua haittaamatta hänen työ- tai virkasuhteesta johtuvia sitoumuksiaan tai tuottamatta hänelle muutoin kohtuutonta haittaa.

Täydennyshenkilön on huolehdittava siitä, että hänen yhteystietonsa ovat sopimuspuolena olevan poliisiyksikön tiedossa.

3 §
Täydennyshenkilölle suoritettavat korvaukset

Täydennyshenkilölle suoritetaan koulutuksen ajalta päivärahaa ja matkakustannusten korvausta siten kuin valtion virkamiesten osalta on sovittu tai erikseen määrätty.

Täydennyshenkilölle voidaan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön päätöksellä suorittaa koulutuksen ajalta erillistä ansionmenetyksen korvausta, jos hänen työnantajansa ei suorita palkkausta tältä ajalta.

Täydennyshenkilöä koulutuksen aikana kohdannut tapaturma korvataan valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työntekijäin työtapaturmasta. Korvausasian käsittelee ensimmäisenä asteena valtiokonttori.

4 §
Täydennyspoliisin palvelussuhteen ehdot

Täydennyspoliisi otetaan poliisilain 42 §:n edellytysten täyttyessä valtion palvelukseen, jolloin hänen palvelussuhteensa ehdot määräytyvät siten kuin valtion virkamiesten osalta on sovittu taikka erikseen säädetty tai määrätty.

5 §
Erityiskoulutus ja palvelukseen saapuminen

Täydennyspoliisin on palvelukseenastumiskäskyn saatuaan viipymättä saavuttava tehtävän edellyttämään erityiskoulutukseen tai palvelukseen.

Palvelupaikassa täydennyspoliisille annetaan tehtävän edellyttämä erityiskoulutus sekä suojaväline- ja voimankäyttökoulutus, jonka aloittamisajankohdasta päättää valtioneuvosto.

Sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeriö antaa tarkentavat määräykset voimankäyttökoulutuksen toteuttamisesta.

6 §
Toimivaltuudet ja velvollisuudet

Täydennyspoliisin toimivaltuuksista ja velvollisuuksista säädetään poliisilaissa.

Täydennyspoliisin on lisäksi noudatettava niitä käskyjä, määräyksiä ja ohjeita, joita hänen esimiehekseen määrätty poliisimies toimivaltansa rajoissa antaa.

Täydennyspoliisilla on sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön vahvistama henkilökortti. Henkilökortti on pidettävä palveluksessa mukana ja tarvittaessa tai vaadittaessa esitettävä, kun se virkatehtävää vaarantamatta on mahdollista.

7 §
Tarkoitus ja tehtävät

Täydennyspoliisia käytetään valmiuslaissa (1080/1991) ja puolustustilalaissa (1083/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

Täydennyspoliisin tehtävänä on suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen, liikenteen ohjaukseen, eristettyjen alueiden vartiointiin, kiinniotettujen kuljetuksiin ja vartiointiin sekä viranomaisten päätösten tiedoksiantoihin liittyviä tehtäviä. Poliisi voi yksittäistapauksessa erityisestä syystä määrätä myös muita toimialaansa kuuluvia tehtäviä täydennyspoliisin suoritettaviksi.

Täydennyspoliisi voi suorittaa yhdessä poliisimiehen kanssa tämän välittömässä ohjauksessa kaikkia poliisin toimialaan kuuluvia tehtäviä. Täydennyspoliisi voi avustaa poliisimiestä sellaisissa esi- ja poliisitutkintatoimenpiteissä, jotka eivät edellytä itsenäistä esitutkintalaissa (449/1987) tai pakkokeinolaissa (450/1987) tarkoitettujen toimivaltuuksien käyttöä.

8 §
Erityiset palvelusvelvollisuudet

Täydennyspoliisin on huolehdittava siitä, että hänen yhteystietonsa ovat hänen sijoituspaikkanaan olevan poliisiyksikön tiedossa.

Täydennyspoliisi on palveluksessa ollessaan määräyksestä velvollinen myös vapaa-aikanaan olemaan tilapäisesti hälytysvalmiudessa sekä saapumaan sijoitusyksikköönsä silloin, kun se poliisin toimintaan liittyvän tehtävän vuoksi on tarpeen.

Täydennyspoliisin on viipymättä ilmoitettava sijoitusyksikköönsä palveluksessa ollessaan havaitsemansa ja tietoonsa tulleet poliisitoiminnan kannalta tärkeät asiat.

9 §
Virkapuku ja varusteet

Täydennyspoliisi on velvollinen palveluksessa käyttämään poliisin virkapukineeksi vahvistettua pukinetta, jollei tehtävän laatu tai muut syyt toisin edellytä. Virkapukinetta käytettäessä on täydennyspoliisin vaatetuksessa oltava hänen asemaansa osoittava yksilöinti.

Valtio varustaa täydennyspoliisin tehtävien edellyttämillä suoja- ja voimankäyttövälineillä. Täydennyspoliisi ei saa tehtävässään käyttää muita voimankäyttövälineitä kuin mihin hän on saanut koulutuksen.

10 §
Sopimuksen ja palvelussuhteen päättyminen

Täydennyshenkilön palvelussopimus voidaan purkaa asianomaisen henkilön, kihlakunnan poliisipäällikön tai nimismiehen ilmoituksella.

Täydennyspoliisin palvelussuhteen päättymisestä on voimassa mitä siitä virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään tai erikseen sovitaan.

11 §
Määräykset ja ohjeet

Sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset ja ohjeet täydennyspoliisijärjestelmän täytäntöönpanosta, täydennyshenkilöiden lukumäärästä, palvelussopimuksesta sekä täydennyspoliisin palvelukseenastumiskäskystä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.