Seurattu SDK 132/2023 saakka.

7.5.1997/424

Telemarkkina-asetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 25.7.2003 alkaen. Ks. ViestintämarkkinaL 393/2003.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 53 §:n nojalla:

Telepäätelaitteet
1 §

Telemarkkinalain (396/1997) 4 §:n 18 kohdassa tarkoitetut telepäätelaitteet eivät kuulu televerkkoon. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että telepäätelaite on jatkuvasti toimintakunnossa. Epäkuntoon joutunut telepäätelaite on heti irrotettava televerkosta.

Telemarkkinalain 45 §:n 1 momentin 1 kohdassa telepäätelaitteella ei tarkoiteta yleiseen televerkkoon ennen teletoimintalain muuttamisesta annetun lain (676/1992) voimaantuloa liitettyä telepäätelaitetta.

Toimiluvan hakeminen
2 §

Telemarkkinalain 7 §:ssä tarkoitettua toimilupaa televerkkopalveluiden tarjoamiseen matkaviestinverkoissa on haettava kunkin säännöksissä ja määräyksissä radiolain (517/1988) mukaista lupaa edellyttävän matkaviestinverkon osalta erikseen.

Televerkkoyrityksen velvollisuudet
3 §

Televerkon omistajalla tai haltijalla ei ole telemarkkinalain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutusvelvollisuutta, jos telepalveluiden tarjontaa varten käytettävissä oleva televerkon vapaa osa on tarpeen televerkon omistajan tai haltijan nykyistä tai tulevaa kohtuullista tarvetta varten.

Milloin telemarkkinalain 9 §:n nojalla luovutettu televerkko liitetään yleisen televerkon osaksi tai yleisen televerkon liittymään, sen vuokranneella telepalveluyrityksellä on vuokratun televerkon osalta telemarkkinalain 3 luvussa tarkoitetut televerkkoyrityksen oikeudet ja velvollisuudet ottaen huomioon, mitä telemarkkinalain 5 §:n 4 momentin nojalla säädetään.

Telekaapeleiden sijoittaminen
4 §

Telemarkkinalain 28 §:ssä tarkoitettu reittisuunnitelma sisältää seuraavat asiakirjat:

1) reittikartta, joka osoittaa telekaapeleiden ja niihin liittyvien rakenteiden sijainnin;

2) rekisterikartta, johon on merkitty telekaapelireitti ja reitillä olevat kiinteistöt;

3) rakennussuunnitelma, josta käy ilmi telekaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden rakentamisaika ja rakentamistapa sekä se, miten reitti merkitään maastoon; sekä

4) kylittäin tai kaupunginosittain laadittu luettelo kiinteistöistä, joita suunnitelma koskee.

5 §

Reittisuunnitelma tulee lähettää tiedoksi telemarkkinalain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetuille asianosaisille niiltä osin kuin se koskee asianosaista. Tiedoksiannon tulee sisältää tieto siitä, missä suunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävissä.

6 §

Ennen telemarkkinalain 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä televerkkoyrityksen on varattava kiinteistön omistajalle tai haltijalle tilaisuus itse suorittaa työ kohtuullisessa määräajassa.

Jos telekaapelireitillä sattuneiden vikojen korjaaminen taikka vikojen syntymisen estäminen vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, televerkkoyrityksellä on oikeus suorittaa tarpeelliset työt sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään.

7 §

Telemarkkinalain 52 §:ssä tarkoitettuja töitä ovat kaivuu-, maansiirto-, pengerrys-, räjäytys-, louhinta-, paalutus- ja kairaustyöt sekä muut niihin verrattavat maanrakennustyöt, ruoppaus ja muut siihen verrattavat vesirakennustyöt sekä metsätyöt samoin kuin muut työt, jotka saattavat vaurioittaa telekaapeleita.

Televerkkoyritysten tulee järjestää telekaapeleiden sijaintitietopalvelu. Sijaintitiedustelun saatuaan televerkkoyrityksen tulee selvittää, missä määrin suoritettava työ vaarantaa telekaapeleita ja antaa vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet työn suorittajalle. Tiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita sijaintitietopalvelusta ja kaapelien suojelusta.

Tekniset määräykset
8 §

Televerkkoja koskevia teknisiä määräyksiä, joita tarkoitetaan telemarkkinalain 37 §:ssä, ovat myös määräykset, jotka koskevat televerkon välityksellä tarjottujen palveluiden numerointia ja muita osoitteita sekä tällaisen numeroinnin ja osoitteiston hallinnan järjestämistä, milloin numeroita tai osoitteita tarvitaan televiestinnän ohjaukseen yleisessä televerkossa.

Tunnistamistiedot
9–10 §

9–10 § on kumottu A:lla 11.6.1999/724.

Korusähkeet
11 §

Asianomainen ministeriö voi myöntää sähkösanomaliikennettä harjoittavalle teleyritykselle hakemuksesta luvan ottaa käyttöön sähkösanomien korulomakkeita yleishyödyllisten yhteisöjen hyväksi.

Tarkemmat määräykset
12 §

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Siirtymäsäännös
13 §

Teleyrityksen, jolla on voimassa oleva toimilupa ja joka haluaa jatkaa telemarkkinalain mukaista luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaansa, tulee harjoitetun toiminnan laadusta riippuen tehdä telemarkkinalain 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tai hakea 7 §:ssä tarkoitettua toimilupaa viimeistään 16 päivään kesäkuuta 1997 mennessä.

Voimaantulo
14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä toukokuuta 1996 annettu teletoiminta-asetus (374/1996).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1) Komission direktiivi 96/2/EY; EYVL N:o L 20, 26.1.1996, s. 59, 2) Komission direktiivi 96/19/EY; EYVL N:o L 74, 22.3.1996, s. 13

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.6.1999/724:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.