Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

14.2.1997/162

Asetus opetusministeriöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 22.5.2003/379, joka on voimassa 1.6.2003 alkaen.

Opetusministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1120/1993:

1 §
Toimiala

Opetusministeriön toimialasta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995).

2 §
Organisaatio ja työjärjestys

Ministeriössä on osastoja ja muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään. Osaston ja muun toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai muun toimintayksikön päällikkö vahvistaa. (17.5.2000/442)

Työjärjestyksessä määrätään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Työjärjestyksen antamisesta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (78/1922). (30.3.2000/319)

3 §
Henkilökunta

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Toimintayksikön päällikkönä on ylijohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, johtaja tai suunnittelupäällikkö taikka työjärjestyksessä määrätty tai ministerin tehtävään muutoin määräämä virkamies.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Virkojen, virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilökunnan sijoittamisesta toimintayksikköihin päättää ministeri. Ministeriössä voi olla toimintayksikköön sijoittamattomia virkoja, virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Opetusministeriön kansainvälisten asiain sihteeristön päälliköksi määrätyllä virkamiehellä on kansainvälisten asiain johtajan arvonimi. (17.5.2000/442)

4 § (12.9.1997/873)
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys opetus- ja sivistystoimeen sekä hallintoon, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) johtajalla, suunnittelupäälliköllä, hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 kohdan säännöksiä;

4) opetusneuvoksella, korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä; (17.5.2000/442)

5) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

6) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

7) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa ylimääräisenä esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

5 § (30.3.2000/319)
Henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa. Valtioneuvoston yleisistunto nimittää 4 §:n 2–6 kohdassa tarkoitetut virkamiehet. Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

6 §
Asioiden valmistelu ja käsittely

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ministeri voi pidättää päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

3 momentti on kumottu A:lla 30.3.2000/319.

7 §
Viittaussäännös

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu asetus (1332/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleen asetuksen nojalla vahvistettua työjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin, kunnes tämän asetuksen nojalla annettu työjärjestys on vahvistettu.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan nyt kumotun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.9.1997/873:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 1997.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia. Viran hakumenettelyssä ja virkaan ilmoittautumismenettelyssä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä syyskuuta 1997 valtion virkamiesasetuksen (971/1994) sanottuja menettelyjä koskevia säännöksiä.

6.3.1998/170:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 1998.

30.3.2000/319:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyy nimitystoimivalta tämän asetuksen 5 §:n mukaisesti.

17.5.2000/442:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2000.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyvät viran kelpoisuusvaatimukset tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden kelpoisuusvaatimusten mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.