Seurattu SDK 476/2022 saakka.

31.1.1997/93

Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2009 alkaen. Ks. työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista 796/2008 12 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (23/1997) 1 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Organisaatio

Työvoima- ja elinkeinokeskuksessa (keskus) on johtaja. Lisäksi keskuksessa on työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain (23/1997) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuina yksikköinä yritysosasto, teknologian kehittämisosasto, maaseutuosasto ja työvoimaosasto. Muista keskuksista poiketen Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksessa ei ole teknologian kehittämisosastoa. (24.11.2005/931)

Keskuksessa voi olla myös muita yksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Keskuksen työvoimaosaston alaisina paikallishallinnon viranomaisina ovat työvoimatoimistot.

2 §
Yritysosasto

Yritysosasto huolehtii keskuksen toimialueella erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan edistämisestä ja yritysten toimintaympäristöä parantavista rahoitus-, neuvonta- ja kehittämistoimenpiteistä sekä muista osastolle erikseen säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

2 a § (24.11.2005/931)
Teknologian kehittämisosasto

Teknologian kehittämisosasto huolehtii teknologian kehittämiskeskuksen tehtävistä, kansallisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden alueellisesta toteutumisesta, keskuksen toimialueella teknologisen kehityksen edistämisestä ja muista osastolle erikseen määrätyistä tehtävistä.

3 §
Maaseutuosasto

Maaseutuosasto huolehtii keskuksen toimialueella maatilatalouden ja kalatalouden sekä niihin liittyvien maaseutuelinkeinojen edistämistä tarkoittavista valtion toimenpiteistä sekä muista osastolle erikseen säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

4 §
Työvoimaosasto

Työvoimaosasto huolehtii keskuksen toimialueella työmarkkinoiden alueellisesta toimivuudesta ja muusta työvoima- ja työelämäasioiden alueellisesta edistämisestä ja hoitamisesta, maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään sopeutumisen edistämisestä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sekä muista osastolle erikseen säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

5 §
Koulutusta ja kokemusta koskevat kelpoisuusvaatimukset (24.11.2005/931)

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen virkoihin on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys asianomaisen osaston tehtäviin; sekä

3) kalatalousjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto biologian alalla ja perehtyneisyys kalatalousalan tehtäviin.

4) hallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin. (24.11.2005/931)

5 a § (24.11.2005/931)
Henkilöstön kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä.

Kaksikielisissä keskuksissa muilla kuin 1 momentissa mainituilla henkilöillä, joiden tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu esitellä, ratkaista tai panna täytäntöön yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia ratkaisuja, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Yksikielisissä keskuksissa muilla kuin 1 momentissa mainituilla henkilöillä, joiden tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu esitellä, ratkaista tai panna täytäntöön yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia ratkaisuja, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa on keskuksen kiinnitettävä huomiota siihen, että toisaalta suomen ja toisaalta ruotsin kielen käyttämistä edellyttävät virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettavaksi.

6 § (21.6.2000/594)
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Johtaja voi tarvittaessa asianomaisen ministeriön määräyksestä johtaa myös erikseen määrättävää osastoa ja hoitaa sen osastopäällikön tehtäviä.

Osastopäällikön ja kalatalousjohtajan nimittää asianomainen ministeriö johtajan esityksestä. Ennen teknologian kehittämisosaston osastopäällikön nimittämistä ministeriö kuulee asiassa teknologian kehittämiskeskusta. (24.11.2005/931)

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa keskus.

7 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa keskuksen toimintaa ja vastaa keskukselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

8 §
Henkilöstön tehtävät

Osastopäällikkö johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa osastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tulee seurata osastolle kuuluvien asioiden yleistä kehitystä alueella sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Osastopäälliköiden ohella myös muut esimiesasemassa olevat virkamiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

9 §
Johtoryhmä

Keskuksessa on johtoryhmä, johon kuuluvat johtaja, osastopäälliköt, keskuksen yhteisistä hallinto- ja talousasioista vastaava virkamies, kaksikielisessä keskuksessa ruotsinkielisen palvelutoiminnan yhteensovittamisesta vastaava virkamies sekä, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, henkilöstön edustajia. (23.12.1999/1310)

Johtoryhmän tehtävänä on:

1) yhteensovittaa valtakunnallista työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä maa- ja kalatalouspolitiikkaa alueviranomaisten asettamiin alueellisiin kehittämistavoitteisiin;

2) yhteensovittaa keskuksen vastuulle kuuluvia yhteisiä kehittämishankkeita sekä käsitellä muita keskeisiä kehittämishankkeita ja projekteja;

3) käsitellä alueellisia eri toimialoja yhdistäviä työllisyysohjelmia;

4) käsitellä keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta sekä muita keskeisiä toimintalinjoja;

5) käsitellä merkittäviä ja muutoin periaatteellisia rahoituspäätöksiä;

6) seurata ammatillisen koulutuksen tarvetta ja suuntaamista sekä tehdä tarvittavia aloitteita; sekä

7) käsitellä työjärjestystä.

10 §
Ministeriöiden välinen yhteistyö

Asianomaisten ministeriöiden tulee yhteisesti valmistella keskusten tulosohjausta ja toiminnan kehittämistä koskevia asioita. Asianomaisten ministeriöiden tulee niin ikään yhteisesti käsitellä keskusten tulossuunnitelmaa ja vuotuisten toimintamenomäärärahojen jakoa.

11 §
Valtion edustaminen

Keskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tehtäviinsä kuuluvissa asioissa, jollei asianomaisen ministeriön edustaja niissä esiinny.

Johtajalla, osastopäälliköllä tai työjärjestyksessä mainitulla virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta tai valtuuttamansa asiamiehen kautta tuomioistuimissa, virastoissa ja toimituksissa valvoa valtion etua ja oikeutta asianomaiselle osastolle kuuluvissa 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

12 § (21.6.2000/594)
Asioiden ratkaiseminen

Jollei toisin säädetä, asiat ratkaisee työjärjestyksessä määrätyn virkamiehen esittelystä johtaja tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta.

Kalatalouden edunvalvontaa koskevat asiat vesioikeudellisissa lupa-asioissa ratkaisee kalatalousjohtaja.

Työvoimaosaston osastopäällikkö päättää esittelystä työvoimatoimistoja koskevista asioista.

13 §
Sijaisuus

Johtajan sijaisena toimivat osastopäälliköt sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. (24.11.2005/931)

Muun virkamiehen sijaisuudesta määrätään työjärjestyksessä.

14 §
Työjärjestys

Keskuksen työjärjestyksessä määrätään keskuksen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

15 §
Neuvottelukunnat

Keskuksen yhteydessä toimii työvoima- ja elinkeinoasioiden edistämistä varten neuvottelukunta, jonka keskus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on johtaja. Keskus nimeää neuvottelukuntaan enintään 14 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen asianomaisia tahoja kuultuaan siten, että he edustavat tasapuolisesti keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, aluekehityksestä vastaavia viranomaisia ja muita keskeisiä keskuksen yhteistyötahoja.

Keskuksen ja osastojen yhteydessä toimivista muista neuvottelukunnista ja ryhmistä määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä.

15 a § (4.12.1998/907)

Keskuksen yhteydessä toimii myös työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen sekä aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen ennakointi- ja hankintatoimikunta, jonka keskus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikunnan puheenjohtajana on keskuksen johtaja tai hänen määräämänsä keskuksen virkamies ja varapuheenjohtajana lääninhallitusta edustava toimikunnan jäsen. Keskus nimeää toimikuntaan enintään 10 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimikunnassa ovat edustettuina lääninhallitus sekä keskeiset työmarkkinoita edustavat tahot ja keskuksen osastojen edustajia keskuksen päättämällä tavalla. (24.11.2005/931)

Toimikunnan tehtävänä on koordinoida alueellista koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointia, joka koskee keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista ja muuta aikuiskoulutusta sekä lääninhallituksen hankkimaa ammatillista lisäkoulutusta, seurata eri hallinnonalojen koulutussuunnitelmien toimeenpanoa sekä tehdä ehdotuksia ennakointi- ja hankintatoiminnan kehittämiseksi.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997. Asetuksen 5 § ja 6 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä helmikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista 7 päivänä huhtikuuta 1989 annettu asetus (330/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain 10 §:n nojalla keskukselle siirtyvät maaseutuelinkeinopiirien, kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten yksiköiden ja työvoimapiirien toimistojen asiat näitä yksiköitä vastaavan osaston käsiteltäviksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.12.1998/907:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

23.12.1999/1310:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

21.6.2000/594:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2000.

24.11.2005/931:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Henkilö, joka on nimitetty virkaan tai otettu muuhun palvelussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on kielitaidon osalta asetuksen voimaantultua edelleen kelpoinen hoitamaan nykyisiä ja niitä vastaavia tehtäviä keskuksissa.

Henkilö, joka on nimitetty hallintopäällikön virkaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on kelpoisuusvaatimuksista huolimatta edelleen kelpoinen hoitamaan hallintopäällikön virkaa.

Henkilö, joka toimii keskuksen yritysosaston teknologiayksikön päällikkönä, voi kelpoisuusvaatimuksista huolimatta tulla huomioiduksi teknologian kehittämisosaston osastopäällikön virkaa täytettäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.