Seurattu SDK 828/2021 saakka.

30.12.1996/1269

Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 6.11.2009/829.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisten asioiden käsittelyä ja hoitamista varten on Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV). Mainittuja kuntia kutsutaan tässä laissa jäsenkunniksi ja niiden muodostamaa aluetta pääkaupunkiseuduksi.

Yhteistyövaltuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

2 §
Tehtävät

Yhteistyövaltuuskunnan tehtävänä on:

1) hoitaa jäsenkuntien jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta;

2) järjestää seudullinen joukkoliikenne ja hankkia seudulliset liikennepalvelut sekä hoitaa muutoinkin joukkoliikennettä koskeva jäsenkuntien yhteistyö;

3) laatia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevia suunnitelmia ja edistää niiden täytäntöönpanoa;

4) hyväksyä pääkaupunkiseudulla noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä ja seudullisen liikenteen taksat;

5) huolehtia jäsenkuntien ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä; sekä

6) huolehtia pääkaupunkiseudun aluetta ja jäsenkuntien yhteisten asioiden hoitamista palvelevasta selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmistelutyöstä sekä antaa lausuntoja yhteistyötä koskevista asioista.

Yhteistyövaltuuskunta voi lisäksi ottaa sopimuksella hoitaakseen joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 4 §:ssä tarkoitetun tarkastusmaksun perimisen myös muussa kuin seudullisessa joukkoliikenteessä. (23.11.2007/1054)

3 §
Tehtävien siirtäminen yhteistyövaltuuskunnalle

Jäsenkunnat voivat yhdessä antaa yhteistyövaltuuskunnan hoidettavaksi muunkin, 2 §:ssä mainittuihin rinnastettavan tehtävän.

Yhteistyövaltuuskunta voi sopimuksen perusteella ottaa hoitaakseen yhdelle tai useammalle jäsenkunnalle kuuluvan 2 §:ssä tarkoitetun ja niihin rinnastettavan tehtävän.

Yhteistyövaltuuskunta voi 1 §:n estämättä sopimuksen perusteella ottaa hoidettavakseen muulle kunnalle tai kuntayhtymälle kuuluvan 2 §:n mukaiseen toimialaansa liittyvän tehtävän. Kunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän siirtämisestä yhteistyövaltuuskunnalle on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain (365/95) 76 §:n 3 momentissa säädetään.

4 §
Oikeustoimikelpoisuus

Yhteistyövaltuuskunta voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

5 §
Seutukokous

Päätösvaltaa yhteistyövaltuuskunnan asioissa käyttää seutukokous. Seutukokouksessa on Helsingillä 11, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja. Seutukokousedustajan esteellisyydestä ja seutukokouksen julkisuudesta on voimassa, mitä valtuutetun esteellisyydestä ja kunnanvaltuuston kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 52 §:n 1 momentissa ja 57 §:n 1 momentissa.

Seutukokouksen tehtävänä on:

1) hyväksyä talousarvio ja taloussuunnitelma;

2) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta;

3) valita jäsenet yhteistyövaltuuskunnan toimielimiin, ja ellei laissa toisin säädetä;

4) valita tilintarkastaja;

5) hyväksyä johtosäännöt; sekä

6) päättää muista tämän lain mukaan seutukokoukselle kuuluvista tehtävistä.

6 §
Muu hallinto

Yhteistyövaltuuskunnan hallinnon järjestämisestä, hallituksesta ja muista toimielimistä sekä luottamushenkilöistä on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 14 §:ssä, 16 §:n 1 momentissa, 17 §:ssä, 18 §:n 2–5 momentissa, 19 §:n 1 momentissa, 20–25, 32, 33 ja 37–43 §:ssä, 57 §:ssä, 81 §:n 4 momentissa, 82 §:n 1 ja 2 momentissa ja 85 §:ssä säädetään.

Yhteistyövaltuuskunnassa on yhteistyöjohtaja, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kunnanjohtajasta. Yhteistyövaltuuskunnan muusta henkilöstöstä on voimassa, mitä kuntien viranhaltijoista ja työntekijöistä säädetään.

7 §
Kulujen jakaminen jäsenkuntien kesken

Jäsenkunnat maksavat yhteistyövaltuuskunnan eri tehtävistä aiheutuvat kulut, siltä osin kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut ja muut tuotot eivät riitä kattamaan kuluja, palvelujen käytön mukaisesti.

Niistä kuluista, joihin 1 momentissa olevaa perustetta ei voida soveltaa, Helsingin kaupunki suorittaa puolet ja muut jäsenkunnat yhteensä toisen puolen asianomaisen vuoden tammikuun 1 päivän mukaisen kuntien asukkaiden lukumäärän suhteessa, kukin kuitenkin vähintään kolme prosenttia.

8 §
Sopimukseen perustuvien kulujen jakaminen ja ennakot maksuosuuksista

Yhteistyövaltuuskunnan tehtävistä aiheutuvien kulujen jakamisesta jäsenkunnat voivat yhdessä päättää toisin kuin 7 §:ssä säädetään.

Jäsenkunnilta voidaan periä ennakkoja niiden osuuksista 7 §:ssä mainittuihin kuluihin seutukokouksen päättämien perusteiden mukaan.

Korvaus niistä tehtävistä, jotka yhteistyövaltuuskunta hoitaa sopimuksen perusteella, määritellään sopimuksessa, jonka perusteet yhteistyövaltuuskunnan hallitus hyväksyy.

9 §
Osuudet varoihin ja velkoihin

Jäsenkuntien osuudet yhteistyövaltuuskunnan varoihin ja velkoihin määräytyvät 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen viideltä edelliseltä vuodelta laskettujen suhteiden mukaan.

10 §
Viittaussäännös

Yhteistyövaltuuskunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 27–29, 44–52, 58–62, 64–65 ja 67–75 §:ssä ja 11 luvussa sekä muussa laissa kuntayhtymästä säädetään.

11 §
Tilapäinen toimikunta

Kuntalain 22 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan asemesta seutukokous asettaa tilapäisen toimikunnan. Kelpoisuudesta toimikunnan jäseneksi on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 72 §:n 3 momentissa säädetään.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta 15 päivänä maaliskuuta 1985 annettu laki (253/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

13 §
Siirtymäsäännös

Yhteistyövaltuuskunnassa tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaa johtosääntöä ja muita sääntöjä noudatetaan, kunnes tämän lain nojalla toisin päätetään. Jos johtosäännön tai muun säännön määräys on ristiriidassa tämän lain kanssa, noudatetaan tätä lakia.

Ennen tämän lain voimaantuloa valitun luottamushenkilön kelpoisuudesta ja ennen tämän lain voimaantuloa asetetuista toimielimistä on voimassa, mitä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetussa laissa säädetään tai sen nojalla määrätään.

HE 223/1996, HaVM 26/1996, EV 240/1996

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.11.2007/1054:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 98/2007, LiVM 8/2007, EV 76/2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.