Seurattu SDK 968/2022 saakka.

28.6.1996/498

Sähköturvallisuusasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2017 alkaen. Ks. SähköturvallisuusL 1135/2016 121 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/96) nojalla:

1 luku

Nimeäminen (29.4.2004/323)

1–4 §

1–4 § on kumottu A:lla 29.4.2004/323.

5 § (29.4.2004/323)

Sähköturvallisuuslain (410/1996) 14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen nimeämistä koskeva hakemus lähetetään kauppa- ja teollisuusministeriölle. Sähköturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetun arviointilaitoksen ja lain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetun valtuutetun laitoksen nimeämistä sekä valtuutettua tarkastajaa ja sähköurakoitsijan varmennusoikeutta koskeva hakemus lähetetään sähköturvallisuusviranomaiselle.

Hakemukseen tulee liittää sähköturvallisuuslain 22 a, 24 a, 24 b §:ssä säädettyjen vaatimusten arviointia varten tarvittavat asiakirjat.

Laitosten tulee lisäksi liittää hakemukseen:

1) Mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai selvitys; tai

2) muu todistus tai selvitys, jonka ministeriö tarkastuslaitoksen osalta ja sähköturvallisuusviranomainen muiden osalta harkitsee riittäväksi.

6 § (29.4.2004/323)

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, ministeriö nimeää laitoksen sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi tarkastuslaitokseksi.

Vastaavasti sähköturvallisuusviranomaisen on nimettävä laitos sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi tai valtuutetuksi laitokseksi sekä henkilö sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi valtuutetuksi tarkastajaksi ja myönnettävä sähköurakoitsijalle sähköturvallisuuslaissa tarkoitettu varmennusoikeus varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Sähköurakoitsijan oikeus voidaan hakemuksesta myöntää myös rajoitettuna.

Laitoksen nimeäminen voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevana. Valtuutetun tarkastajan nimeäminen ja sähköurakoitsijan varmennusoikeus ovat voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Ministeriö ja sähköturvallisuusviranomainen voivat liittää 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin ehtoja, rajoituksia ja ohjeita.

7 § (29.4.2004/323)

Tarkastuslaitoksen, valtuutetun laitoksen, arviointilaitoksen, valtuutetun tarkastajan ja varmennusoikeuden saaneen sähköurakoitsijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen, tarkastajan ja varmennusoikeuden saaneen sähköurakoitsijan on lisäksi annettava valvontaviranomaiselle vuosittain kertomus toiminnastaan.

8 § (29.4.2004/323)

Jos tarkastuslaitos, valtuutettu laitos, arviointilaitos, valtuutettu tarkastaja tai varmennusoikeuden saanut sähköurakoitsija toimii säännösten tai määräysten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, nimenneen tai oikeuden myöntäneen viranomaisen on kehotettava korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, nimenneen tai oikeuden myöntäneen viranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin nimeämisen tai varmennusoikeuden peruuttamiseksi.

2 luku

Sähköturvallisuuden neuvottelukunta

9 §

Ministeriön ja sähköturvallisuusviranomaisen apuna on sähköturvallisuuden neuvottelukunta sähköturvallisuuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisten asioiden käsittelyä varten.

10 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää viranomaisten ja sähköalan välistä yhteistyötä;

2) määritellä sähköturvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja;

3) edistää sähköturvallisuutta;

4) seurata ja edistää sähköturvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä;

5) seurata sähköturvallisuuden kehitystä ja tutkimusta;

6) tehdä esityksiä ja aloitteita sähköturvallisuutta koskevan tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi;

7) avustaa sähköturvallisuutta koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden valmistelussa;

8) toimia asiantuntijana sähköturvallisuutta koskevissa asioissa;

9) tehdä muita sähköturvallisuutta koskevia aloitteita; sekä

10) hoitaa muut ministeriön ja sähköturvallisuusviranomaisen sille antamat valmistelutehtävät.

11 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Ministeriö määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina sähköturvallisuuden kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat, työntekijät ja kuluttajat. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, ministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi jakautua jaostoihin ja käyttää niissä ratkaisuvaltaa. Neuvottelukunta voi myös tarvittaessa käyttää asiantuntijoita ja ottaa sihteereitä. Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita.

12 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

3 luku

Täydentävät säännökset

13 §

Toimivaltaisesta ministeriöstä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/95).

14 §

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan kaikkiin hissien turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.

Hissillä tarkoitetaan tässä asetuksessa ja sähköturvallisuuslain nojalla annetuissa määräyksissä nostolaitetta:

1) joka liikkuu määrättyjen tasojen välillä;

2) jossa on kuorman kantava yksikkö, joka liikkuu yli 15 asteen kulmassa vaakatasoon nähden jäykkiä johteita pitkin tai pysyvällä radalla;

3) joka on suunniteltu kuljettamaan:

a) henkilöitä;

b) henkilöitä tai tavaroita;

c) yksinomaan tavaroita, jos henkilö voi mennä kuorman kantavaan yksikköön sisälle vaikeuksitta ja sisäpuolella on ohjauslaitteet tai sisäpuolella oleva henkilö ulottuu ohjauslaitteisiin.

(12.6.2008/402)

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan lisäksi hisseihin verrattavien henkilöiden nosto- ja siirtolaitteiden asentamiseen ja käyttöön siten kuin ministeriö tarkemmin määrää.

15 §

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ei sovelleta sähköllä toimivien koneiden markkinoille saattamiseen eikä käyttöön ottamiseen siltä osin kuin niistä määrätään koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1314/94).

16 §

Sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ei sovelleta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/94) tarkoitettuihin terveydenhuollon laitteisiin, tarvikkeisiin ja niiden lisälaitteisiin. Sähköturvallisuuslakia sovelletaan kuitenkin näihin laitteisiin, tarvikkeisiin ja lisälaitteisiin, jos kyse on sähköturvallisuuslain 8 §:n mukaisista korjaus- ja huoltotöistä sekä näihin töihin liittyvästä valvonnasta.

17 §

Sähköturvallisuuslain 4–6 luvun säännöksiä, jotka koskevat varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajaa, ilmoituksia ja tietojen antamista, ei sovelleta maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa.

Puolustushallinnosta vastaava ministeriö valvoo 1 momentissa mainituissa kohteissa sähköturvallisuutta noudattaen sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

18 §

Arviointilaitoksen on pyydettäessä luovutettava tietoja myöntämistään pätevyystodistuksista. Myönnetyistä pätevyystodistuksista arviointilaitos voi julkaista luetteloa.

19 §

Jakeluverkonhaltijan on talletettava rekisteriinsä sellaiset jakeluverkkoonsa liitettävää sähkölaitteistoa koskevat tiedot, joiden perusteella voidaan sähköturvallisuuden valvontaa ja mahdollisten vahinkojen selvittämistä varten asianmukaisella tavalla selvittää laitteiston tyyppi, haltija, rakentaja ja tarkastaja.

20 § (29.4.2004/323)

Onnettomuutta on pidettävä vakavana, jos:

1) sen seurauksena on kuolema tai vakava vahinko ihmisen terveydelle;

2) sen seurauksena on muu kuin vähäinen ympäristö- tai omaisuusvahinko; tai

3) siitä on aiheutunut ilmeinen henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahingon vaara.

4 luku

Voimaantulo

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

22 §

Sähköturvallisuusviranomainen voi nimetä 3 §:n 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista poiketen henkilön valtuutetuksi tarkastajaksi, jos hän tämän asetuksen voimaan tullessa on toiminut sähköasetuksen 30 §:n mukaisissa tarkastustehtävissä ja hänen pätevyytensä arvioidaan vastaavan tämän asetuksen 3 §:n 2 kohdassa edellytettyä tasoa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.4.2004/323:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2004.

12.6.2008/402:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY (32006D0042); EYVL N:o L 157, 9.6.2006, s. 24

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.