Seurattu SDK 834/2023 saakka.

28.6.1996/483

Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä (määräaikainen)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Poiketen siitä, mitä kuntajaosta annetussa laissa (73/77) säädetään, kuntarajat Suomen aluevesiin kuuluvalla alueella määrätään, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia, niin kuin tässä laissa säädetään. Mitä tässä laissa säädetään, koskee myös aluevesien ympäröimiä maa-alueita ja näiden maa-alueiden ympäröimiä sisävesiä.

Lakia sovelletaan kuntarajojen määräämiseen aluevesien osissa, joissa rajat ovat määräämättä taikka epäselvät. Jos määrättävien rajojen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus vaativat, voimassa olevaan kuntajakoon saadaan tehdä muutoksia, jotka merkitsevät enimmillään 5 000 hehtaarin vesialueiden ja 10 hehtaarin maa-alueiden siirtymistä kuntaan tai kunnasta pois. Jos rajojen selkeä ja tarkoituksenmukainen määrääminen edellyttää kuntajaon suurempaa muuttamista, muutos voidaan tehdä tämän lain estämättä kuntajaosta annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä.

2 §

Aluevedet määrätään siihen kuntaan, jonka pääasiallista maa-aluetta lähimpänä ne ovat.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuntien väliset rajat meressä tulee määrätä niin, että ne muodostuvat muodoltaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdollisuuksien mukaan yhteensopiviksi vesialueiden omistusoikeudellisten rajojen kanssa.

3 §

Uudenmaan maanmittaustoimisto, Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto, Kymenlaakson maanmittaustoimisto, Vaasan maanmittaustoimisto, Oulun maanmittaustoimisto ja Lapin maanmittaustoimisto laativat ehdotukset 1 §:ssä tarkoitettujen rajojen määräämiseksi sijaintilääninsä merenranta-alueeseen rajoittuvilla aluevesillä.

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon asiana on huolehtia, että siltä osin kuin 1 momentissa tarkoitettu ehdotus on tarpeen rajan määräämiseksi kahden läänin välisellä alueella olevien kuntien välille, ehdotuksen laatii vain toisessa läänissä sijaitseva maanmittaustoimisto.

4 §

Maanmittaustoimiston on pidettävä valmistunut ehdotus karttoineen julkisesti nähtävillä asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla vähintään 30 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Asianomaisilla kunnilla ja kuntien asukkailla taikka muilla, jotka katsovat asian koskevan itseänsä, on oikeus tehdä huomautuksia ehdotusta vastaan. Huomautukset on toimitettava maanmittaustoimistoon 30 päivän kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä.

5 §

Tässä laissa tarkoitetusta kuntarajojen määräämisestä päättävät 3 §:n 1 momentissa mainitut maanmittaustoimistot, kukin siltä osin kuin on tehnyt määräämistä koskevat ehdotukset.

Maanmittaustoimiston päätös on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta, ja se on tehtävä ennen edellisen vuoden kesäkuun loppua. Päätös on julkaistava virallisessa lehdessä sekä lähetettävä viipymättä tiedoksi sisäasiainministeriölle, lääninhallitukselle ja asianomaisille kunnille. Tieto päätöksestä katsotaan saaduksi, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä.

6 §

Maanmittaustoimiston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja asianomaisen alueen omistaja. Muutosta haetaan lääninoikeudelta. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Valitukset on käsiteltävä kiireellisinä. Jos valituksen ratkaiseva tuomioistuin on muuttanut maanmittaustoimiston päätöstä, tämän on tiedotettava tuomioistuimen päätöksestä 5 §:n 2 momentissa mainitulla tavalla.

Lääninoikeuksien tilalle ovat tulleet hallinto-oikeudet. Ks. Hallinto-oikeusL 430/1999. L muutoksenhausta hallintoasioissa 154/1950 on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 568/1996.

7 §

Ahvenanmaan maakuntaan rajoittuvien kuntien rajoja määrättäessä menetellään siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Kuntien rajat määrätään kahdessa vaiheessa, niin että ensimmäisessä vaiheessa määrätään rajat Ahvenanmaan maakuntaa vastaan ja toisessa vaiheessa kuntien välille.

Ahvenanmaan maakunnan vastaisten rajojen määräämistä koskevia ehdotuksia laadittaessa ja määräämispäätöksiä tehtäessä on kuultava Ahvenanmaan maakuntahallitusta. Mitä tässä laissa säädetään kunnasta ja kunnan asukkaasta koskee tässä momentissa tarkoitettua asiaa käsiteltäessä myös Ahvenanmaan maakuntaa ja maakunnan asukasta. Lisäksi noudatetaan, mitä Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 2 §:n 1 momentissa säädetään.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996. Laki on voimassa 1 päivään tammikuuta 2000.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 55/96, HaVM 7/96, EV 82/96

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.