Seurattu SDK 829/2022 saakka.

20.6.1996/452

Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 9.5.2003/356, joka on voimassa 1.8.2003 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain soveltamisala

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään ammattikorkeakoulussa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Ammatillisella opettajankoulutuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville tarpeellista opettajankoulutusta.

Ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus järjestetään Åbo Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

2 §
Ammatillisen opettajankoulutuksen järjestäminen

Valtioneuvosto voi muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa siten, että ammattikorkeakoulun ylläpitäjällä on oikeus järjestää ammatillista opettajankoulutusta.

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivassa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa sen mukaan kuin toimiluvassa opettajankoulutustehtävästä määrätään. Toimiluvassa voidaan ammattikorkeakoululle määrätä myös opettajankoulutukseen kohdistuvia kehittämis- ja muita velvoitteita.

Valtioneuvosto voi luvansaajaa kuultuaan peruuttaa luvan, jos opettajankoulutuksen tarpeen olennaiset muutokset tai muut opettajankoulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät.

3 §
Opettajankoulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun opettajankoulutustehtävässä määrätään opettajankoulutuksen opiskelijapaikkamäärä ja sijaintipaikat.

Luvan opiskelijapaikkamäärän ja sijaintipaikkojen muuttamiseen antaa opetusministeriö.

4 §
Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Ammatillisen opettajankoulutuksen muussa ohjauksessa ja kehittämisvastuussa noudatetaan soveltuvin osin mitä niistä ammattikorkeakoulujen osalta säädetään.

2 luku

Opettajankoulutuksen hallinto

5 §
Opettajankoulutuksen hallinnon perusteet

Opettajankoulutuksen hallintoa varten ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on johtaja ja opettajankoulutusneuvosto.

Opettajankoulutusneuvostossa on puheenjohtajana opettajakorkeakoulun johtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa opettajia ja yhden opiskelijoita. Lisäksi opettajankoulutusneuvostossa tulee olla koulutuksen sekä elinkeino- ja muun työelämän asiantuntemusta edustavia jäseniä. Opettajankoulutusneuvoston jäsenineen ja varajäsenineen asettaa ammattikorkeakoulu neljäksi vuodeksi kerrallaan, opiskelijoita edustavan jäsenen ja varajäsenen kuitenkin yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Opettajankoulutusneuvoston tehtävänä on valmistella opettajankoulutusta koskevat asiat ammattikorkeakoulun hallitukselle.

3 luku

Opetus ja opinnot

6 §
Opintojen perusteet sekä opetussuunnitelma

Opintojen tavoitteista, rakenteesta ja muista opintojen perusteista säädetään asetuksella ja määrätään sen nojalla ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu päättää opettajankoulutusohjelman opetussuunnitelmasta sen mukaan kuin tutkintosäännössä määrätään.

4 luku

Opiskelijat

7 § (29.6.2001/585)
Kelpoisuus opettajankoulutukseen

Opettajankoulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan tai toimeen, jollei opettajankoulutus sisälly ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

8 §
Opiskelijamäärä

Ammattikorkeakoulu päättää koulutustehtävän rajoissa opettajankoulutukseen vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä, jollei 4 §:stä muuta johdu.

9 §
Opiskelijavalinta

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnan perusteista ja valintakokeen järjestämisestä päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen mukaan kuin asetuksella tarvittaessa säädetään.

5 luku

Opettajat ja muu henkilöstö

10 §
Opettajat

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on johtajan virka tai toimi ja yliopettajan virkoja tai toimia. Opettajakorkeakoulussa voi olla tuntiopettajia ja luennoitsijoita.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun virat ovat ammattikorkeakoulun virkoja.

11 §
Kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät

Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajan ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksella. Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden.

6 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Opettajien ammattitaidon ylläpitäminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vakinaisella johtajalla ja opettajalla on aina seitsemän vuotta palveltuaan oikeus ja velvollisuus virkavapaana ja virkaan kuuluvin palkkaeduin, jollei virkavapaudesta virkaehtosopimuksin toisin ole sovittu, täydentää viran hoitamista edistäviä tietojaan ja taitojaan viisi opettajakorkeakoulun työkuukautta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske johtajaa tai opettajaa, joka on täyttänyt tai täyttäisi 60 vuotta ennen lisäkoulutuksen päättymistä.

13 § (21.8.1998/640)
Rahoitus

Ammatillisen opettajankoulutuksen käyttökustannuksiin ja perustamiskustannuksiksi luettaviin laitehankintoihin myönnetään valtionavustusta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään.

14 §
Suhde ammattikorkeakoululainsäädäntöön

Ammatilliseen opettajankoulutukseen noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/95) ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

15 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

16 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista 15 päivänä kesäkuuta 1990 annettu laki (557/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17 §
Opettajankoulutuslaitoksia koskeva siirtymäsäännös

Tämän lain voimaan tullessa Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu siirtyy Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän ylläpidettäväksi ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivaksi ammatilliseksi opettajakorkeakouluksi, Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajankoulutusosasto Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ylläpidettäväksi ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivaksi ammatilliseksi opettajakorkeakouluksi sekä Kurun normaalimetsäopiston ja Tampereen teknillisen oppilaitoksen opettajankoulutusosastot Tampereen kaupungin ylläpidettäväksi ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivaksi ammatilliseksi opettajakorkeakouluksi.

Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Helsingin sairaanhoito-opiston ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opettajankoulutusosastot jatkavat opetusministeriön alaisina väliaikaisina opettajankoulutuslaitoksina 1 päivään elokuuta 1997 saakka, jolloin Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu siirtyy Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n ylläpidettäväksi ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivaksi ammatilliseksi opettajakorkeakouluksi sekä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ja Helsingin sairaanhoito-opiston opettajankoulutusosastot Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulun säätiön ylläpidettäväksi ja Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivaksi ammatilliseksi opettajakorkeakouluksi.

Opetusministeriö muuttaa 1 ja 2 momentissa mainittujen ammattikorkeakoulujen opettajankoulutustehtävää erikseen siten, että siinä määrätään opettajankoulutuksen opiskelijapaikkamäärät ja sijaintipaikat.

Tämän lain voimaan tullessa Högvalla seminarium i huslig ekonomi, Svenska Handelsläroverket ja Åbo hemslöjdslärarinstitut -nimisten oppilaitosten opettajankoulutusosastot lakkaavat ja niiden opettajankoulutustehtävät siirtyvät Åbo Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tehtäviksi.

18 §
Henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös

Tämän lain voimaan tullessa Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun vakinaiset virkamiehet ja toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään suostumuksensa mukaisesti Hämeen ammattikorkeakoulun vastaavaan tai lähinnä vastaavaan virkaan tai työsopimussuhteiseen tehtävään virkoja haettavaksi julistamatta. Vastaavasti Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun vakinaiset virkamiehet ja toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään 1 päivänä elokuuta 1997 suostumuksensa mukaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastaavaan tai lähinnä vastaavaan toimeen tai tehtävään niitä haettavaksi julistamatta.

2 momentti on kumottu L:lla 779/2001.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun palveluksesta yksityisen ammattikorkeakoulun palvelukseen 17 §:n 2 momentin mukaisesti siirtyneen henkilön eläketurvaan noudatetaan, mitä eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja annetussa laissa (451/1996) säädetään. (18.6.1998/432)

HE 49/96, SiVM 3/96, EV 81/96

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.6.1998/432:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Lain 18 §:n 2 momenttia sovelletaan tapauksiin, joissa ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu siirtyminen kunnallisen ammattikorkeakoulun palvelukseen on tapahtunut sen muodostamisen yhteydessä 1 päivänä elokuuta 1996.

Lain 18 §:n 3 momenttia sovelletaan tapauksiin, joissa ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu siirtyminen yksityisen ammattikorkeakoulun palvelukseen on tapahtunut sen muodostamisen yhteydessä 1 päivänä elokuuta 1997.

HE 58/1998, VaVM 10/1998, EV 58/1998

21.8.1998/640:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

He 57/1998, SiVM 4/1998, EV 80/1998

29.6.2001/585:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 49/2001, SiVM 6/2001, EV 90/2001

7.9.2001/779:

Tämä laki tulee voimaa 15 päivänä syyskuuta 2001.

HE 48/2001, StVM 15/2001, EV 62/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.