Seurattu SDK 125/2023 saakka.

4.4.1996/248

Rekisterihallintoasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2020 alkaen. Ks. L 304/2019 10 §.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun rekisterihallintolain (166/96) 4 §:n nojalla:

1 § (29.12.2009/1700)
Rekisterihallinnon viranomaiset

Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön alaisena.

Maistraatit ovat aluehallintoviraston alaisia rekisterihallinnon paikallisviranomaisia.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

2 § (16.11.2006/1007)

2 § on kumottu A:lla 16.11.2006/1007.

3 § (26.11.1999/1065)
Väestörekisterikeskuksen tehtävät

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on kehittää väestökirjanpidon menetelmiä, ohjata väestökirjanpidon paikallisviranomaisia sekä suorittaa muut sille säädetyt väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät. Väestörekisterikeskuksella on lisäksi muita rekisterinpitotehtäviä samoin kuin vaaleihin ja kansanäänestyksiin sekä valtionhallinnon sähköiseen henkilökorttiin ja varmennettuun sähköiseen asiointiin liittyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

4 §
Maistraatin tehtävät

Maistraatin tehtävänä on vastata toimialueensa väestötiedoista ja hoitaa muita sille kuuluvia väestökirjanpitotehtäviä sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

Maistraatti toimii holhousviranomaisena ja hoitaa yleishallinto- ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään. (21.5.2015/617)

Maistraatin virkamiehellä voi olla vihkimisviranomaiselle, julkiselle notaarille sekä julkiselle kaupanvahvistajalle kuuluvia tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

5 § (20.6.2012/328)
Maistraattien ohjausryhmä

Maistraattien toimintaan liittyvien laaja-alaisten kehittämishankkeiden ohjausta ja seurantaa sekä eri hallinnonaloille kuuluvien toimintojen yhteensovittamista koskevia asioita käsitellään maistraattien ohjausryhmässä, jonka valtiovarainministeriö asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmä käsittelee maistraattien strategia-asiakirjan, maistraattien kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi laadittavan strategisen tulossopimuksen rakenteen sekä maistraattien toimintamenomomenttia koskevan kehys- ja talousarvioesityksen.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Väestörekisterikeskus, Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, maistraatit sekä maistraattien henkilöstöä edustavat järjestöt. (13.12.2018/1099)

6 § (20.6.2012/328)
Tulosohjaus

Valtiovarainministeriö hyväksyy Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien strategia-asiakirjat.

Ministeriö hyväksyy Väestörekisterikeskuksen ehdotuksesta viraston tulostavoitteet.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö hyväksyy maistraatin tulostavoitteet maistraattien strategia-asiakirjan pohjalta.

7 § (29.12.2009/1700)
Määrärahat

Valtiovarainministeriö osoittaa määrärahan Väestörekisterikeskukselle sen toimintaa varten sekä määrärahat maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikölle jaettaviksi maistraateille rekisterihallinnon toimintoja varten.

8 § (16.11.2006/1007)

8 § on kumottu A:lla 16.11.2006/1007.

9 § (29.12.2009/1700)
Maistraatin päällikön sijaisen määrääminen

Maistraatin päällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii työjärjestyksessä määrätty maistraatin virkamies. Maistraatin esityksestä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö voi kuitenkin määrätä sijaiseksi toisen maistraatin päällikön, henkikirjoittajan tai muun virkamiehen tämän suostumuksella.

10 § (1.7.2015/844)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rekisterihallinnon virkoihin on:

1) maistraatin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) henkikirjoittajalla oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan.

Julkisen notaarin viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

10 a § (8.10.2015/1255)
Kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset maistraatissa

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on Uudenmaan maistraatissa kahteen henkikirjoittajan virkaan, Lounais-Suomen maistraatissa yhteen henkikirjoittajan virkaan ja Länsi-Suomen maistraatissa kolmeen henkikirjoittajan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. (13.12.2018/1099)

Maistraatin muun henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Länsi-Suomen maistraateissa säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

11 § (5.5.2011/412)
Virkojen perustaminen ja täyttäminen

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa Väestörekisterikeskus.

Maistraatin päällikön viran perustaa, lakkauttaa ja viran nimen muuttaa sekä päällikön nimittää Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Muun henkilöstön ottaa maistraatti.

12 §
Eräistä maistraatin henkilöstöasioista päättäminen

Maistraatin virkamiehelle myönnettävästä virkavapaudesta ja sivutoimiluvasta, virkamiehelle annettavasta varoituksesta, virkamiehen lomauttamisesta, virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, irtisanomisesta valtion virkamieslain (750/94) 27 §:n nojalla sekä virkasuhteesta johtuvaa taloudellistaetuutta ja kustannusten korvausta koskevasta asiasta päättää nimittävä viranomainen. Nimittämisestä virkamieheksi valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan.

13 § (16.11.2006/1007)

13 § on kumottu A:lla 16.11.2006/1007.

14 § (16.11.2006/1007)
Henkilöstöjärjestelyt maistraatteja yhdistettäessä

Maistraatteja yhdistettäessä maistraatin virat siirtyvät ja henkilöstö siirtyy yhdistettyyn maistraattiin.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt erivapaudet kelpoisuusvaatimuksista koskevat myös tässä asetuksessa tarkoitettuja rekisterihallinnon virkoja.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan asetetun väestökirja-asiain neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 1997 loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät rekisteritoimistossa vireillä olevat asiat asianomaiselle maistraatille ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.2.1997/175:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.9.1997/845:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1997.

26.11.1999/1065:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.11.2000/991:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

16.11.2006/1007:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Maistraateissa, joita ei maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (536/2006) perusteella yhdistetä vuonna 2007 toiseen maistraattiin, muutetaan lääninhallituksen päätöksellä sen henkikirjoittajan virkanimi, joka on toiminut maistraatin päällikkönä, maistraatin päällikön virkanimeksi tämän asetuksen tullessa voimaan. Maistraatin päällikön virka täytetään yhdistetyssä maistraatissa yhdistämisen tullessa voimaan. Maistraatin päällikkönä toiminut henkikirjoittaja, jota ei nimitetä yhdistetyn maistraatin päälliköksi, jatkaa henkikirjoittajan virassa yhdistetyssä maistraatissa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt erivapaudet kelpoisuusvaatimuksista koskevat myös tässä asetuksessa tarkoitettuja rekisterihallinnon virkoja.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.3.2008/147:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.12.2008/936:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Kuluttajaneuvoja, jonka Kuluttajavirasto nimittää maistraattiin perustettuun kuluttajaoikeusneuvojan virkaan kuluttajaneuvonnasta annetun lain (800/2008) 8 §:n 2 momentin nojalla, on tämän asetuksen estämättä kielitaidoltaan kelpoinen virkaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1700:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.5.2011/412:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö voi perustaa maistraattien toimialuejaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (217/2011) 1 §:n 2-10 kohdassa tarkoitettujen maistraattien päälliköiden virat ja nimittää virkamiehet näihin virkoihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Nämä virat voidaan täyttää niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä haettavaksi julistamatta. Virat perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2012. Yhdistyvän maistraatin päällikön virkanimi muutetaan Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön päätöksellä henkikirjoittajan virkanimeksi tämän asetuksen voimaantulosta, jos mainittua maistraatin päällikköä ei nimitetä yhdistetyn maistraatin päälliköksi.

Yhdistettyyn maistraattiin 14 §:n nojalla siirtyvä henkikirjoittaja on tämän asetuksen estämättä kielitaidoltaan kelpoinen 10 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maistraatin henkikirjoittajan virkaan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

1.12.2011/1201:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011.

20.6.2012/328:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

21.5.2015/617:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

1.7.2015/844:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

8.10.2015/1255:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

13.12.2018/1099:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.