Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

15.3.1996/166

Rekisterihallintolaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 15.3.2019/304, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rekisterihallinnolle kuuluu rekisterinpitotehtäviä ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.

2 § (22.4.1999/528)

Väestökirjanpidon keskusviranomaisena on Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskus hoitaa lisäksi valtionhallinnon sähköisen henkilökortin ja varmennetun sähköisen asioinnin palveluita. Muista Väestörekisterikeskuksen tehtävistä säädetään erikseen.

3 § (22.12.2009/1434)

Väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisina, sen mukaan kuin erikseen säädetään, ovat maistraatit. Muista maistraatin tehtävistä säädetään erikseen. Maistraatin toimialueena on yksi tai useampi kihlakunta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien toimialueista. Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maistraattien sijaintipaikasta ja maistraattien yksiköistä.

Ahvenanmaan maakunnassa maistraatille säädettyjä tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto, jollei erikseen toisin säädetä.

3 a § (10.11.2006/956)

Väestörekisterikeskusta johtaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta vastaa ylijohtaja. Virastossa on tulosyksiköitä, joista määrätään työjärjestyksessä. Väestörekisterikeskuksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

Maistraattia johtaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta vastaa maistraatin päällikkö. Maistraatissa voi olla tulosyksiköitä siten kuin sen työjärjestyksessä määrätään. Maistraatin työjärjestyksen vahvistaa maistraatin päällikkö.

3 b § (10.11.2006/956)

Väestörekisterikeskuksessa asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies, jolle on annettu työjärjestyksessä päätösvalta.

Maistraatin toimivaltaan kuuluvat asiat ratkaisee maistraatin päällikkö tai muu virkamies, jolle on annettu maistraatin työjärjestyksessä päätösvalta.

4 § (10.11.2006/956)

Tarkempia säännöksiä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin tehtävistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää rekisterihallinnon muusta organisaatiosta, tulosohjauksesta, maistraatin päällikön sijaisen määräämisestä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täytöstä ja muista henkilöstöä koskevista asioista. Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin työjärjestyksissä määrätään tarkemmin virastojen sisäisestä organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan väestökirjahallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1984 annettu laki (76/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §

Jos laissa, asetuksessa tai päätöksessä viitataan tällä lailla kumotun väestökirjahallinnosta annetun lain säännökseen, sovelletaan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen vastaavaa säännöstä. Mitä laissa, asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään rekisteritoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua maistraatteja ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitusta.

Rekisteritoimistojen henkilöstö siirtyy ja virat siirretään tämän lain voimaan tullessa kihlakunnanvirastoihin ja maistraatteihin. Ahvenanmaan kihlakunnan rekisteritoimiston henkilöstö siirtyy ja virat siirretään kuitenkin Ahvenanmaan lääninhallitukseen. Virkojen siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta.

Lääninhallitus päättää 2 momentissa tarkoitetuista virkojen siirroista sekä määrää maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan.

HE 97/95, HaVM 14/95, EV 5/96

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.8.1998/616:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

HE 14/1998, HaVM 4/1998, EV 48/1998

22.4.1999/528:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 192/1998, HaVM 27/1998, EV 277/1998

10.11.2006/956:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laissa tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee henkikirjoittajaa, sovelletaan myös maistraatin päällikköön, jollei toisin säädetä.

HE 229/2005, HaVM 16/2006, EV 118/2006

7.12.2007/1188:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 82/2007, HaVM 8/2007, EV 71/2007

22.12.2009/1434:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.