Seurattu SDK 361/2023 saakka.

22.12.1995/1707

Verohallintoasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.12.2002/1176, joka on voimassa 1.1.2003 alkaen.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/95) 2 §:n nojalla:

Verohallitus
1 §
Tehtävät

Verohallitus johtaa valtiovarainministeriön alaisena asiantuntijaviranomaisena verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/95) tarkoitettujen verojen ja maksujen, työnantajan sosiaaliturvamaksun, perintö- ja lahjaveron, kiinteistöveron, korkotulon lähdeveron, arvonlisäveron, leimaveron, eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron sekä muiden verojen ja maksujen, joiden osalta niin säädetään, määräämistä, maksuunpanoa, kantoa, perintää, verovalvontaa sekä veronsaajien oikeuden valvonnan järjestämistä verotuksessa. Lisäksi verohallitus suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille verohallintolain (1557/95) sekä muiden säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat tai jotka valtiovarainministeriö sen tehtäväksi antaa.

2 §
Johtokunta

Verohallituksessa on valtioneuvoston enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan asettama johtokunta.

Johtokunnassa on enintään kuusi jäsentä, joista yksi on verohallituksen pääjohtaja ja yksi verohallinnon henkilöstön keskuudestaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema edustaja. Valtioneuvosto nimittää muut johtokunnan jäsenet sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Pääjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisensa toimii johtokunnan jäsenenä.

Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muillakin jäsenillä. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon asiassa, joka koskee johdon valintaa tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §
Työjärjestys

Verohallituksen toimintaorganisaatiosta määrätään verohallituksen työjärjestyksessä.

4 §
Asioiden ratkaiseminen

Verohallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään muu virkamies.

5 §
Johtokunnan toimivalta

Johtokunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) verohallinnon toimintalinjoja, toimintaja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta sekä jäljempänä mainittujen virkamiesten nimittämistä,

2) verohallituksen määräyksiä ja ohjeita ja muita verohallintoa koskevia periaatteellisia tai laajakantoisia asioita, jotka se ottaa käsiteltäväkseen, sekä

3) pääjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimivan verohallituksen virkamiehen määräämistä.

6 §
Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Johtokunta päättää muilta osin asioiden käsittelymenettelystä johtokunnassa.

7 §
Pääjohtajan toimivalta

Pääjohtaja ratkaisee verohallitukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Vastaava oikeus on myös muulla virkamiehellä, jolle työjärjestyksessä on annettu oikeus ratkaista asioita.

Pääjohtaja vahvistaa verohallituksen työjärjestyksen.

Verovirastot (27.6.1997/638)
8 § (27.6.1997/638)
Tehtävät

Veroviraston tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto, perintä, verovalvonta sekä veronsaajien oikeuden valvonnan järjestäminen verotuksessa virka-alueellaan sen mukaan kuin erikseen säädetään. Veroviraston tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät sekä ne muut tehtävät, jotka verohallitus sille antaa tai jotka sille erikseen säädetään tai määrätään.

9 § (27.6.1997/638)
Toimipisteiden sijainti

Veroviraston yksiköiden ja muiden toimipisteiden sijainnin määrää verovirasto.

10 § (27.6.1997/638)
Veroviraston työjärjestys

Veroviraston toimintaorganisaatiosta määrätään veroviraston työjärjestyksessä, jonka vahvistaa veroviraston päällikkö. Veroviraston yksikön päällikkö määrää yksikön sisäisestä organisaatiosta ja yksikölle kuuluvien tehtävien järjestämisestä.

11 § (27.6.1997/638)
Asioiden ratkaiseminen

Verovirastolle kuuluvat asiat ratkaisee veroviraston päällikkö tai sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään muu virkamies. Veroviraston työjärjestyksessä yksikön käsiteltäväksi määrätyt asiat ratkaisee yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä yksikön muu virkamies.

Veroviraston päällikkö voi ottaa yksittäistapauksessa erityisestä syystä ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Vastaava oikeus on myös muulla virkamiehellä, jolle työjärjestyksessä on annettu oikeus ratkaista asioita.

12 § (27.6.1997/638)
Veroviraston päällikön sijainen

Veroviraston päällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä veroviraston virkamies.

Verotuksen oikaisulautakunta
13 § (18.9.1998/699)
Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajan tehtävä on ennen siihen määräämistä ilmoitettava julkisesti haettavaksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

14 § (18.9.1998/699)
Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenet

Verovirasto pyytää kuntien ehdotukset verotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Kunnan on ilmoitettava ehdottamansa henkilö verovirastolle ja maakunnan liitolle, jonka on annettava verovirastolle lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä. Kunnan ehdotus lautakunnan jäseneksi ja maakunnan liiton lausunto on annettava hyvissä ajoin ennen lautakunnan toimikauden alkua.

Lounais-Suomen veroviraston on varattava Ahvenanmaan maakuntahallitukselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen Ahvenanmaan verotoimiston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten määräämistä.

15 § (17.5.2001/398)
Järjestäytyminen

Verotuksen oikaisulautakunnan järjestäytymisestä kuten jaostojen lukumäärästä, tehtäväjaosta niiden kesken, jaostojen puheenjohtajista ja niiden jäsenistä päättää oikaisulautakunta soveltaen, mitä verohallintolain 4 §:n 4 momentissa säädetään. Oikaisulautakunta päättää, ketkä oikaisulautakunnan jäsenistä yhdessä puheenjohtajan kanssa ratkaisevat verohallintolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

16 § (18.9.1998/699)

16 § on kumottu A:lla 18.9.1998/699.

17 §
Pöytäkirja

Verotuksen oikaisulautakunnan ja sen jaoston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Oikaisuvaatimus ja siihen annettu päätös perusteluineen muodostavat pöytäkirjan liitteen.

Veronsaajien oikeuden valvonta
18 §
Veroasiamies

Verovirasto määrää yhden tai useamman veroviraston virkamiehen tai muun henkilön verovirastoon veroasiamiehenä valvomaan valtion oikeutta verotuksessa. Kunta määrää yhden tai useamman henkilön veroasiamiehenä valvomaan kunnan, seurakuntien sekä kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa. Kunnan on ilmoitettava verovirastolle antamastaan veroasiamiehen määräyksestä. (27.6.1997/638)

Veroasiamies ratkaisee hänen tehtäväkseen määrätyt veronsaajien oikeuden valvontaa koskevat asiat, ellei muualla toisin säädetä. Sama veroasiamies voi valvoa eri veronsaajien oikeutta.

Verovirasto avustaa kunnan määräämää veroasiamiestä hänelle kuuluvissa toimistotehtävissä. (27.6.1997/638)

19 §
Veroasiamiehen tehtävät

Veroasiamiehen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla säädetään tai määrätään, pyytää verovirastossa, verotuksen oikaisulautakunnassa, lääninoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa todistajankuulustelua sekä edustaa valtiota, kuntaa, seurakuntaa ja kansaneläkelaitosta todistajankuulustelussa. (27.6.1997/638)

Veroasiamies käyttää lisäksi puhevaltaa lainvoiman saaneen päätöksen purkamista tai menetetyn määräajan palauttamista koskevissa asioissa.

Henkilöstö
20 § (27.6.1997/638)
Henkilöstö, johtaminen ja vastuu

Verohallitusta johtaa pääjohtaja.

Pääjohtaja vastaa siitä, että verohallinnon toiminnassa noudatetaan johtokunnan päättämiä toimintalinjoja.

Veroviraston päällikkö vastaa verovirastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Verohallinnon eri yksiköiden päälliköt vastaavat johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä sekä siitä, että tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi.

Verohallinnossa on lisäksi muuta henkilökuntaa.

Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen
21 § (27.6.1997/638)
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan, verohallituksen ylijohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan sekä veroviraston päällikön ja tulosyksikön päällikkönä toimivan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja johtamiskokemus;

2) verohallituksen ylijohtajalla, johtajalla ja apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) veroviraston päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) veroviraston tulosyksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

22 §
Viran julistaminen haettavaksi

Verohallituksen pääjohtajan virka täytetään haettavaksi julistamatta.

Verohallitukseen sijoitetun verohallinnon viran sekä veroviraston päällikön viran julistaa haettavaksi verohallitus. (27.6.1997/638)

Verovirastoon sijoitetun verohallinnon muun viran julistaa haettavaksi verovirasto. (27.6.1997/638)

23 §
Nimittäminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. (17.5.2001/398)

Johtokunta nimittää verohallituksen ylijohtajan ja johtajan sekä veroviraston päällikön. (27.6.1997/638)

Verohallitus nimittää muut verohallituksen virkamiehet.

Verovirasto nimittää muut veroviraston virkamiehet. (27.6.1997/638)

Verohallituksen työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa verohallitus ja veroviraston työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa verovirasto. (27.6.1997/638)

24 § (27.6.1997/638)
Virkavapauden myöntäminen

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta valtiovarainministeriö ja veroviraston päällikölle verohallitus.

Verotuskustannukset
25 §
Verotuskustannusten perintä

Uudenmaan veroviraston tulee vuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa suoritettavan verotulojen tilittämisen yhteydessä periä kunnilta, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta ja kansaneläkelaitokselta näiden osuudet verohallintolain 11 §:ssä tarkoitetuista verohallituksen vahvistamista verotuskustannuksista. (27.6.1997/638)

2 momentti on kumottu A:lla 29.11.2001/1125.

Verotuskustannusten perimisen yhteydessä Uudenmaan veroviraston on ilmoitettava kunnille, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille ja kansaneläkelaitokselle verohallintolain 11 §:ssä tarkoitettujen verotuskustannusten määrä. (27.6.1997/638)

26 §
Kustannusten oikaisu

Jos kunta, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai kansaneläkelaitos ei tyydy osuuteensa verotuskustannuksista, sen on tehtävä kustannusten perimistä seuraavan kalenterikuukauden aikana verohallintolain 12 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus verohallitukselle.

Erinäiset säännökset
27 § (27.6.1997/638)

Veroviraston asiana on, sen lisäksi mitä muualla laissa säädetään, tehdä verohallitukselle esityksiä sellaisista toimialaansa kuuluvista asioista, jotka ovat valtiovarainministeriön tai verohallituksen käsiteltäviä.

28 § (27.6.1997/638)

Verohallitus ja verovirasto tekevät omalta osaltaan ne päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaan tekee asianomainen virasto.

Verohallitus tekee kuitenkin pääjohtajan virkaa lukuun ottamatta verohallinnon virkojen perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista koskevat päätökset samoin kuin päätökset, jotka koskevat veroviraston päällikön viran haltijaa tai virkaa. Lisäksi verohallitus vahvistaa valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:ssä tarkoitettujen verohallinnon työnantajavirkamiesten palkkaukset.

29 §

Verohallintolain 13 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu määräys on julkaistava säädöskokoelmassa. (27.6.1997/638)

Verohallintolain 13 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yrityksen tai konserniyritysten liikevaihto 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta on vähintään 50 miljoonaa euroa. (29.11.2001/1125)

30 § (27.6.1997/638)
Palkkiot

Verohallitus määrää verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden sekä veroviraston määräämän veroasiamiehen palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteet.

31 §

Sen estämättä mitä kelpoisuusvaatimuksista tässä asetuksessa säädetään, säilyttää henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on verohallinnon virassa, oikeutensa hakea ja säädettyjen perusteiden mukaan saada sellaisia tässä asetuksessa mainittuja tai niitä vastaavia virkoja, joihin hänellä silloin oli kelpoisuus.

32 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan 5 päivänä marraskuuta 1993 annettu verohallintoasetus (926/93).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.6.1997/638:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

18.9.1998/699:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998.

17.5.2001/398:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

29.11.2001/1125:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.