Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

18.12.1995/1598

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla ajoneuvolain muuttamisesta 2.3.2007/233, joka on voimassa 2.11.2007 alkaen.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 ja 108 §:n sekä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1593/95) 21 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat ensiksi mainitun lain 84 § muutettuna 15 päivänä syyskuuta 1989, 6 päivänä marraskuuta 1992 ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetuilla laeilla (818/89, 989/92 ja 1594/95) sekä 108 § mainitussa 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolain (1090/2002) 2 luvussa tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä. (19.12.2002/1246)

2. Ajoneuvosta suoritettavasta autoverosta ja ajoneuvon verottomasta käytöstä liikenteessä säädetään autoverolaissa (1482/94).

3. Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja rekisterin pitämisestä Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

4. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä. (19.12.2002/1246)

5 momentti on kumottu A:lla 19.12.2002/1246.

2 § (19.8.2004/790)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

e) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterin pitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan rekisteröinnistä antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät ajoneuvon omistajaa ja haltijaa koskevat sekä tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan laatimaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY, L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY tai traktorin vastaavan maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus ja jonka vasemmassa reunassa voi olla kansallisuustunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;

r) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

s) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 7 §:ssä tarkoitettua todistusta.

2 luku (18.12.2003/1117)

(18.12.2003/1117)

2 luku on kumottu A:lla 18.12.2003/1117.

3 luku

Ennakkoilmoitus

5 § (25.9.1998/705)
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvolain 65 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoituksen tekijä voi tehdä rekisteriin ennakkoilmoituksen uudesta ajoneuvosta, jota ei ole esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jos kysymyksessä on:

a) M1-, L- tai T-luokan ajoneuvo, jota varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus;

b) ajoneuvo, joka on Suomessa piensarjatyyppihyväksyttyä tyyppiä; taikka

c) muu kuin M1-luokan ajoneuvo, joka on Suomessa kansallisesti tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

(19.12.2002/1246)

2. Ennen kuin 1 momentin a, b tai c kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta tehdään ennakkoilmoitus, ajoneuvomallista tai tyypistä on tehtävä ainakin rekisteriin merkittävät tekniset ja autoveron määräytymiseen vaikuttavat muut tiedot käsittävä ilmoitus (tyyppitietoilmoitus) Ajoneuvohallintokeskukselle. (19.12.2002/1246)

3 momentti on kumottu A:lla 19.12.2002/1246.

4. Ennakkoilmoitus on tehtävä automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Ennakkoilmoituksen tekemisessä tapahtunut virhe voidaan ennen ensirekisteröintiä korjata ennakkoilmoittajan ennakkoilmoitustodistuksella tekemän uuden ilmoituksen perusteella.

6 §
Rekisteritunnus ja ennakkoilmoitustodistus

Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvolle varataan rekisteritunnus ja ennakkoilmoituksen tekijälle toimitetaan kyseisen rekisteritunnuksen sisältävät rekisterikilvet sekä ennakkoilmoitustodistus, jossa on ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen osa sekä ajoneuvon ensirekisteröintiä varten ilmoitusosa.

4 luku

Ensi- ja uudelleenrekisteröinti

7 § (19.12.2002/1246)
Rekisteröintivelvollisuus

Ajoneuvolain 8 §:ssä säädetyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi liikenteessä käytettävästä moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen tai sen perävaunuun kytkettäväksi soveltuvasta hinattavasta ajoneuvosta on tehtävä rekisteri-ilmoitus siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

8 § (18.12.2003/1117)
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta;

e) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ja koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46–48, 48 a, 49–51, 51 a, 51 b ja 52–56 §:ssä säädetyin edellytyksin. Sama koskee ajoneuvon käyttöä siirtoluvalla. (30.12.2004/1334)

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

9 § (14.12.2006/1181)
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvossa on sen valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama valmistenumero;

d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 3 luvussa tarkoitetut tai niitä vastaavat tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

10 § (18.12.2003/1117)
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

c) ajoneuvo on katsastettu;

d) ajoneuvon mahdollinen ajoneuvovero on suoritettu;

e) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneuvovero on suoritettu;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi soveltuvin osin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvussa tarkoitetut tiedot;

g) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä esitetään tarvittaessa selvitys.

5 luku

Muutosrekisteröinti

11 § (12.2.1999/186)
Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista rekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä muutosta koskeva rekisteri-ilmoitus siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2. Rekisteri-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön kuolemasta;

b) muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta;

c) sellaisesta rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen.

12 § (19.12.2002/1246)
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytykset

Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytyksistä säädetään ajoneuvolaissa.

13 § (19.12.2002/1246)

13 § on kumottu A:lla 19.12.2002/1246.

6 luku

Ajoneuvon poistaminen rekisteristä

14 § (19.8.2004/790)
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä on tehtävä rekisteri-ilmoitus, jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;

b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;

c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä käytetä liikenteessä Suomessa;

d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä, maastossa eikä jäällä;

e) ajoneuvo on luovutettu jätelain (1072/1993) 18 l §:n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun, Valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman, kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) nojalla siirtyneen taikka jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetun ajoneuvon rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todistettavasti.

3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä.

15 §
Rekisteristä poiston päivä

Ajoneuvo merkitään rekisteristä poistetuksi siitä päivästä lukien, jona poistoilmoitus on jätetty, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi poistopäiväksi.

16 § (19.8.2004/790)

16 § on kumottu A:lla 19.8.2004/790.

17 § (19.8.2004/790)
Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen

Rekisteröinnin suorittajalle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei toimiluvan haltijalla ole oikeutta tehdä merkintää, hänen on ilmoitettava rekisteröintitodistuksen ja kilpien jättämisestä viipymättä Ajoneuvohallintokeskukselle. Rekisteröintitodistuksen ja kilpien osalta menetellään siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.

7 luku

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

18 § (19.8.2004/790)
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on muutosrekisteröinti tai rekisteristä poistaminen;

c) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; taikka

e) tyyppirekisteriotteella, jos kysymyksessä on tyyppihyväksytyn ja ennakkoilmoittamattoman muualla aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.

2. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä asianomaisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

3. Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella tai romutustodistuksella taikka automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen.

4. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset 9, 10 ja 12 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

19 § (19.8.2004/790)
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä, rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koskeva rekisteri-ilmoitus. Tämän asetuksen 14 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitetun rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen voi tehdä jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä. Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi uuden omistajan nimen, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän edellisen omistajan ei kuitenkaan tarvitse tässä yhteydessä ilmoittaa uuden omistajan osoitetta. Ajoneuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuutensa poistamista koskevan ilmoituksen.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös ajoneuvon haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.

4. Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Ajoneuvohallintokeskus voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Jos ajoneuvon luovuttamisen ajankohdasta ei saada luotettavaa selvitystä, luovutuksen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Ajoneuvohallintokeskus on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

20 §
Alaikäinen tai ulkomailla asuva omistajana

1. Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

2. Jos ajoneuvon, jonka kuljettaminen ei edellytä ajokorttia, omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa.

3. Jos Suomessa käytössä olevan ajoneuvon omistaja asuu ulkomailla, ajoneuvolle on ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä Suomessa asuva haltija.

21 § (6.5.2004/340)
Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä rekisteröinnin suorittajalle. Samalla on esitettävä rekisteröintitodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osa taikka ennakkoilmoitustodistuksen tekninen osa. Ilmoituksen vastaanottajan rekisteröintitodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osaan taikka ennakkoilmoitustodistuksen tekniseen osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteröinnin suorittaja voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista koskeva ilmoitus jätetään, ilmoituksen vastaanottajan on merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivä rekisteröintitodistuksen I ja II osaan.

3. Rekisteröinnin suorittaja voi 1 ja 2 momentissa säädetystä huolimatta erityisestä syystä ottaa rekisteri-ilmoituksen vastaan, vaikka rekisteröintitodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osaa taikka ennakkoilmoitustodistuksen teknistä osaa ei esitettäisikään.

22 § (6.5.2004/340)
Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos rekisteröintitodistus on muutoksen tapahtuessa rekisteröinnin suorittajan hallussa aikaisemman rekisteröinnin suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekisteröintitodistukseen merkitystä todistuksen tulostuspäivästä.

2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä saanut uutta rekisteröintitodistusta, omistaja tai haltija on velvollinen pyytämään rekisteröinnin suorittajalta seitsemän päivän kuluessa uutta rekisteröintitodistusta toimituksessa kadonneen tilalle.

23 § (12.2.1999/186)
Rekisteröinnin merkitseminen

Rekisteröinnin suorittajan tulee tarkastaa sille tehty ilmoitus ja sen liitteet. Rekisteröinnin suorittajan on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, kun 4, 5 tai 6 luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jollei ajoneuvosta ole tehty ennakkoilmoitusta, rekisteröinnin suorittaja antaa ajoneuvoa varten rekisteritunnuksen ja -kilvet ensirekisteröinnin yhteydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

24 § (6.5.2004/340)
Rekisteröintipäätöksen päivä

Rekisteröintipäätöksen päiväksi katsotaan se päivä, jolloin rekisteröintitodistus on luovutettu tai jätetty postin kuljetettavaksi.

25 §
Kilpien kiinnittäminen

Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on jätetty.

8 luku (23.12.1998/1100)

(23.12.1998/1100)

8 luku on kumottu L:lla ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 23.12.1998/1100, joka tuli voimaan 1.3.1999.

9 luku

Rekisteröintitodistus (6.5.2004/340)

30 § (6.5.2004/340)
Rekisteröintitodistuksen antaminen

1. Rekisteröinnin suorittaja antaa rekisteriin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle tai tämän suostumuksella haltijalle rekisteröintitodistuksen, jossa on ajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja samoin kuin ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä I osa ja muutosilmoituksen tai rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen tekemistä varten II osa.

2. Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta käytettäväksi liikenteessä. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään.

31 § (14.12.2006/1181)
Rekisteröintitodistuksen säilyttäminen ja mukana pitäminen

1. Rekisteröintitodistusta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetettaessa mukana on pidettävä joko rekisteröintitodistuksen I osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

2. Jos rekisteröintitodistus on luovutettu rekisteröintikatsastuksessa, mukana on pidettävä I osan jäljennös, johon katsastuksen suorittaja on merkinnyt maininnan rekisteröintitodistuksen pois ottamisesta.

32 § (6.5.2004/340)
Rekisteröintitodistuksen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi todistus. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys todistuksen tai sen osan katoamisesta.

10 luku

Rekisterikilvet

33 § (12.2.1999/186)
Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekisterikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muussa tapauksessa rekisteröinnin suorittaja antaa rekisterikilvet ensirekisteröinnin ja rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

2. Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä Ajoneuvohallintokeskus voi antaa ajoneuvoa varten ylimääräisen rekisterikilven.

34 § (24.8.2000/764)
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30° alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata tai peittää, eikä siihen saa kiinnittää tarraa, merkkiä tai kilpeä.

2. Rekisterikilpien kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisillä tulpilla.

3. Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

4. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

5. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm.

35 § (6.5.2004/340)
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan, mitä 32 §:ssä säädetään uuden rekisteröintitodistuksen pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi rekisteröintitodistuksen I osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 34 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

36 § (24.8.2000/764)
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, L-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla sekä auton, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvessä myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta;

c) ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä mainittujen edustustojen ja niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan ajoneuvon rekisterikilvessä kirjain C ja enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

f) ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on otettu käyttöön ennen vuotta 1972; Ajoneuvohallintokeskuksen antamia erityisesti museoajoneuvolle tarkoitettuja rekisterikilpiä ei anneta muille kuin museoajoneuvoiksi rekisteröidyille ajoneuvoille.

(3.7.2003/674)

2. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on kansallisuustunnus, yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

3. Tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

4. Koenumerokilvessä on sana KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

5. Rekisterikilvessä olevat numerot erotetaan rekisterikilvessä olevista kirjaimista väliviivalla.

36 a § (24.8.2000/764)
Rekisteritunnuksen määräytyminen

1. Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 36 §:ssä toisin säädetä. Ajoneuvohallintokeskus voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

2. Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

37 § (24.8.2000/764)
Kansallisuustunnus

1. Edellä 36 §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitetussa auton, moottoripyörän ja perävaunun sekä vientirekisteröitävän ajoneuvon rekisterikilvessä on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2411/98 liitteessä olevan määrittelyn mukainen kansallisuustunnus siten, että asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkki on FIN.

2. Hakemuksesta autoa, moottoripyörää ja perävaunua varten annetaan rekisterikilvet, joissa ei ole 1 momentissa tarkoitettua kansallisuustunnusta. Hakemuksesta tällaiset kilvet voidaan vaihtaa 1 momentissa tarkoitettuihin kilpiin.

3. Jos ajoneuvossa käytetään kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa edellytettyä kansallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 mm ja pystysuoran halkaisijan vähintään 115 mm. Kirjainten korkeuden tulee olla 80 mm ja viivaleveyden 10 mm. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää mitään lippua tai muuta merkkiä.

11 luku

Vientirekisteröinti

38 § (23.12.1999/1242)
Vientirekisteröinnin edellytykset

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten.

2. Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneuvon Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä.

3. Jollei Ajoneuvohallintokeskus yksittäistapauksessa toisin määrää, vientirekisteröitävä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä. Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse esittää rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi, jos:

a) vientirekisteröinti tapahtuu ennakkoilmoitustodistuksella; taikka

b) vientirekisteröidään autokilpailua varten vähintään euroopanmestaruustason kilpailuun käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryhmän kilpa-auto, jolla on asianmukainen, Suomessa rekisteröidyn autourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön antama todistus mainitusta luokituksesta.

4. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan hyväksyä keskeneräisenä rekisteröintikatsastuksessa ulkomailla tapahtuvaa varustelua varten, jos ajoneuvon puutteet eivät heikennä liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen aikana.

39 § (23.12.1999/1242)
Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta. Hakemukseen on liitettävä soveltuvin osin selvitykset niistä seikoista, jotka on 9 ja 10 §:ssä sekä 38 §:n 3 momentin b kohdassa mainittu rekisteröinnin edellytyksinä.

40 §
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Ajoneuvohallintokeskus antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten erityiset kilvet (vientikilvet) ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen ei merkitä ajoneuvon tiedoissa tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

41 § (23.5.1997/449)
Vientirekisteröinnin voimassaolo

1. Vientirekisteröinti on voimassa rekisteröintiä seuraavan vuoden rekisteröintipäätöksen tekemistä vastaavan kalenterikuukauden loppuun. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin. Edellä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain momentissa mainittuun tarkoitukseen tarvittavan ajan.

2. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

3. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa 2 momentin estämättä käyttää tilapäisesti Suomessa pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta, ei kuitenkaan maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana. Käyttämisen edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen ajoneuvon omistajan tai haltijan pyynnöstä tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivistä.

12 luku

Rekisteröinti autokiinnitystä varten

42 § (18.12.2003/1117)
Rekisteriin merkittävät ajoneuvot

1. Ajoneuvojen autokiinnitystä varten ajoneuvoliikennerekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä merkitty rekisteriin:

a) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty perävaunu, linja-auto, traktori ja moottorityökone ehdolla, että ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot; ja

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, umpirenkain tai metallisin telaketjuin varustettu traktori ja moottorityökone sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone.

2. Rekisteriin talletetaan soveltuvin osin ajoneuvoliikennerekisteriin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvussa tarkoitetut tiedot.

43 § (19.12.2002/1246)
Hakemuksen liitteet

Ajoneuvohallintokeskukselle toimitettavaan 42 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä:

a) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksesta annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvon laji;

b) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus;

c) selvitys omistusoikeudesta.

44 § (18.12.2003/1117)
Rekisteriin merkitseminen

Ajoneuvohallintokeskuksen on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä merkitty rekisteriin. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin.

45 § (18.12.2003/1117)
Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen

1. Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava rekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi siten kuin ajoneuvolain 8 §:ssä säädetään, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu. Tällöin rekisteröinnissä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 4–6 luvussa säädetään.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta tai jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä.

13 luku

Ajoneuvon käyttö koenumerokilvin tai siirtoluvalla (23.12.1999/1242)

46 §
Koenumerokilvet

1. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetustoimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle laitokselle tai yhteisölle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin.

2. Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

a) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

b) ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa; tai

c) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

3. Koenumerotodistus on voimassa kalenterivuoden loppuun. Todistus uudistetaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana tai sitä ei ole peruutettu tai ajoneuvohallintokeskus muun erityisen syyn nojalla jätä sitä uusimatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

4. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

46 a § (14.12.2006/1181)
Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 46 §:ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 46 §:n 2 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että ajoneuvo on varustettu pyörin. Lisäksi koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 46 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.

47 §
Koenumerotodistuksen peruuttaminen

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvin tämän asetuksen tai todistuksen antamisen yhteydessä asetettujen ehtojen vastaisesti tai todistuksen saanut on jättänyt todistuksen lunastamatta.

48 § (23.12.1999/1242)
Siirtolupa

1. Rekisteröinnin suorittaja ja tullilaitos voivat ajoneuvon katsastukseen vientiä, Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa siirtoa, esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa hakemuksesta kirjallisen siirtoluvan ajoneuvon liikenteessä käyttämiseksi. Siirtolupaan liittyvät siirtomerkit luovutetaan siirtoluvan antamisen yhteydessä.

2. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty moottoriajoneuvovero ja ajoneuvovero on suoritettu.

3. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä voidaan pitää autoverotusta koskevan asian käsittelyn keskeneräisyyttä, mutta ei ajoneuvon kilpailukäyttöä. (14.6.2007/684)

4. Ajoneuvoa ei saa käyttää siirtoluvalla, jos ajoneuvo ei ole kunnoltaan, mitoiltaan tai massoiltaan liikennekelpoinen.

5. Jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain muuttamisesta annetun lain (1126/2005) 35 a §:ssä tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroja suorittamatta, tullilaitos voi 3 momentista poiketen antaa enintään mainitussa 35 a §:ssä tarkoitetuksi kolmen kuukauden ajaksi siirtoluvan, joka 1 momentissa tarkoitettujen rajoitusten estämättä oikeuttaa ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä. Jos mainitussa 35 a §:ssä tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy sen vuoksi, että luvan ehtoja ei täytetä, päättyy samalla oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä siirtoluvan nojalla. Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa todetaan, että ajoneuvo voi aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siirtoluvan nojalla. Tässä momentissa tarkoitettua siirtolupaa myönnettäessä rekisteriin ei merkitä tietoa ajoreitistä. (29.12.2005/1236)

48 a § (23.12.1999/1242)
Siirtomerkki

1. Siirtomerkissä on yksi tai kaksi kirjainta ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus punaisin merkein valkealla pohjalla. (19.12.2002/1246)

2. Siirtomerkit on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse siten, että rekisteritunnus on vaikeudetta luettavissa. Siirtomerkkejä ei saa kiinnittää siten, että se haittaa kuljettajan näkyvyyttä. Muutoin siirtomerkistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 33 §:n 2 momentissa ja 34 §:n 4 momentissa säädetään rekisterikilvistä.

3. Siirtomerkit on poistettava ajoneuvosta siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä.

49 § (23.12.1999/1242)
Todistuksen mukanapito

Todistus koenumerokilpien saamisesta tai siirtoluvasta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

50 § (23.12.1999/1242)
Koenumerokilpien palauttaminen

Koenumerokilvet ja kilpien käyttöön oikeuttava todistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

14 luku

Ulkomaisen ajoneuvon käyttö Suomessa

51 § (8.2.2001/109)
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 11/59) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/86) liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä M1-, N1-, O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä taikka, milloin tulliviranomainen on autoverolain 32 §:n tai Euroopan yhteisöjen tullilainsäädännön nojalla myöntänyt ajoneuvolle verovapauden taikka tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun, jollei 56 §:stä muuta johdu.

2. Yhteisö ja luonnollinen henkilö, jonka kotipaikka on 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa, saa vastaavasti käyttää sanotussa momentissa tarkoitetussa valtiossa vakituisesti asuvan kuljettajan kuljettamana Suomessa sanotun yhteisön tai henkilön tarvetta varten maahan tuotua M2-, M3-, N-, O3- tai O4-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa.

3. ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää Suomessa 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista rekisteröimättä ajoneuvoa täällä. Ajoneuvon kuljettajan tulee osoittaa ajoneuvon maahantuontiajankohta liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen ajoneuvon käyttöönottoilmoitukseen tai muuhun asiakirjaan tekemin merkinnöin. Jos kyseessä on kuitenkin ajoneuvo, josta on suoritettava autoveroa, ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää täällä autoverolaissa tarkoitettuun ajoneuvon verottomaan käyttöön oikeuttavan ajan ja sitä seuraavaan seitsemän päivän ajan. Ajoneuvon kuljettajan tulee tällöin osoittaa ajoneuvon veroton käyttöoikeus liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen vahvistamalla käyttöönottoilmoituksella. (14.6.2007/684)

4. Tullilaitos voi antaa luvan käyttää Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä 1 momentissa tarkoitetussa sopimusvaltiossa rekisteröidyn, yksinomaan kokeilu- tai tutkimuskäyttöä varten maahan tuodun ajoneuvon kuljettajana. Lupa voidaan myöntää ajoneuvovalmistajalle tai sen edustajalle, ajoneuvovalmistajan toimeksiannosta kehitystyötä tekevälle ajoneuvon varusteiden valmistajalle tai yhteisölle, joka harjoittaa ajoneuvojen tai niiden varusteiden testausta ajoneuvon tai sen varusteiden valmistajan toimeksiannosta. Lupa on voimassa kerrallaan enintään vuoden. Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa kuljettaa kutakin ajoneuvoa enintään kuuden kuukauden ajan. Tullilaitos voi liittää lupaan käyttöaluetta koskevia rajoituksia ja asettaa muitakin ehtoja sen varmistamiseksi, että ajoneuvoa käytetään tässä momentissa säädettyyn tarkoitukseen. Luvanhaltija vastaa ajoneuvon liikenneturvallisesta rakenteesta ja kunnosta. Tullilaitos merkitsee ajoneuvossa mukana pidettävään luvan kopioon ajoneuvon tunnistetiedot ja maahantulopäivän sekä tarvittaessa maastavientipäivän. Luvanhaltija merkitsee sanottuun kopioon ajoneuvoa kuljettavan henkilön tai henkilöt. Lupa on peruutettava, jos tässä asetuksessa säädettyjä tai luvassa asetettuja ehtoja tai rajoituksia ei noudateta.

5. Edellä 1–4 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on:

a) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

d) että ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu todistus ajoneuvon rekisteröinnistä ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

e) jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiinnitetään perävaunun taakse; vetoauton kuljettajalla tulee olla ajoneuvon rekisteröinnistä annetun todistuksen sijasta perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

(6.5.2004/340)
51 a § (6.5.2004/340)
Kosovossa rekisteröidyt ajoneuvot

Mitä 51 §:n 1 momentissa säädetään, koskee myös Kosovossa vakituisesti asuvaa henkilöä, ja mitä 51 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös yhteisöä tai henkilöä, jonka kotipaikka on Kosovossa, jos mainitussa 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on rekisteröity Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon siviilioperaation (UNMIK), jäljempänä siviilioperaatio, toimesta. Käytettäessä tällaista ajoneuvoa Suomessa on käyttämisen edellytyksenä lisäksi, mitä 51 §:n 5 momentissa säädetään. Mainitun 5 momentin a kohdassa tarkoitettuina rekisteröintivaltion rekisterikilpinä pidetään kuitenkin siviilioperaation myöntämiä rekisterikilpiä ja kansallisuustunnuksen asemesta voidaan käyttää siviilioperaatiota tarkoittavaa tunnusta. Mainitun 5 momentin d kohdassa tarkoitettuna rekisteröintimaassa annettuna todistuksena ajoneuvon rekisteröinnistä pidetään siviilioperaation antamia rekisteröintiasiakirjoja.

51 b § (29.12.2006/1449)
Ajoneuvo työtehtävissä

1. Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, saa käyttää autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa pykälässä tarkoitetulla tavalla Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on pykälän mukaan oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroa suorittamatta. Käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 51 §:n 5 momentissa säädetään. Ajoneuvossa tulee ajon aikana olla mukana autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettu tulliviranomaisen vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus.

2. Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö saa käyttää autoverolain 34 c §:ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisesti Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettu tulliviranomaisen lupa ajoneuvon verottomaan käyttöön. Käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 51 §:n 5 momentissa säädetään. Verottomaan käyttöön oikeuttava lupa on pidettävä ajon aikana mukana.

52 §
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa muualla kuin Suomessa tai muussa kuin 51 §:ssä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvalle henkilölle tai yritykselle, jonka kotipaikka on sanotunlaisessa valtiossa, tullikilvet tässä tarkoitetussa valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa tilapäistä liikenteessä käyttöä varten.

2. Tullikilpien ja niiden käyttöön oikeuttavan todistuksen antamisen edellytyksenä on, että:

a) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten;

b) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka sitä valtiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

c) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

d) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

e) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

f) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

3. Tässä pykälässä tarkoitettu todistus on voimassa enintään yhden vuoden tai, milloin tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun asti.

4. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Todistus tullikilpien saamisesta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

53 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä perävaunua saa käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä, jos:

a) O3- tai O4-luokan perävaunu on rekisteröity Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;

b) O3- tai O4-luokan perävaunua käytetään kansainväliseen huolintatoimeen välittömästi liittyvässä kuljetuksessa, jossa perävaunu ylittää kolmannen valtion rajan; tai

c) muuta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua perävaunua käytetään matkailu- tai esittelytarkoituksessa.

(15.2.1996/102)

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; ja

b) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteriote tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

3. Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa tulee olla sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus taikka vetoauton rekisterikilpi on kiinnitettävä perävaunun taakse. Vetoauton kuljettajalla on rekisteröinnistä annetun todistuksen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta. (6.5.2004/340)

54 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä autoa saa käyttää Suomessa rekisteröidyn perävaunun vetoon.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi tai kansallisuustunnus; ja

b) auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteröinnistä annettu todistus; perävaunun rekisteröinnistä annetun todistuksen sijasta hyväksytään sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

(6.5.2004/340)
55 § (24.4.1998/292)
Rekisteröimätön mopo, kevyt nelipyörä, moottoripyörä, L5-luokan ajoneuvo ja moottorireki

1. Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä L-luokan ajoneuvoa ja moottorirekeä enintään yhden vuoden ajan tai, jos tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun asti. (19.12.2002/1246)

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; ja

b) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus.

56 § (30.8.2001/770)
Omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuodun ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahan tuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa:

a) maahantuonnista, jos ajoneuvon omistajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan; taikka

b) siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan.

2. Jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 51 §:n 5 momentissa tai 52 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.

15 luku

Erinäisiä säännöksiä

57 §
Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan (6.5.2004/340)

1. Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä Suomessa kyseisen valtion rekisterin pitäjälle. (6.5.2004/340)

2. Ajoneuvohallintokeskuksen on niin ikään ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä muualla Suomessa Ahvenanmaan maakunnan rekisterin pitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

58 § (6.5.2004/340)
Rekisteröinnistä annettavat kansainväliset todistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön tai sopimusrekisteröijän antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia todistuksia rekisteröinnistä. Sellainen todistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu kansallisuustunnuksella.

59 §
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle kyseisessä yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

60 § (18.12.2003/1117)
Ajoneuvon kotipaikka

Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen omistajan tai haltijan kotikuntaa taikka omistavan tai haltijaksi merkityn yhteisön sijaintikuntaa.

61 § (6.5.2004/340)
Rekisteröintitodistuksen ja rekisterikilpien luovuttaminen

Rekisteröidyn ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle on edellisen omistajan luovutettava rekisteröintitodistuksen I ja II osat sekä rekisterikilvet.

62 § (6.5.2004/340)
Virheelliset asiakirjat

1. Sopimusrekisteröijä, katsastustehtävien toimiluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Ajoneuvohallintokeskukselle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

2. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Ajoneuvohallintokeskuksen kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Ajoneuvohallintokeskukselle.

63 § (12.2.1999/186)
Asiakirjojen luovuttaminen

Sopimusrekisteröijän on lähetettävä rekisteröintitehtävien hoitamisessa kertyneet asiakirjat Ajoneuvohallintokeskukselle tehtävien tultua suoritetuiksi.

64 § (19.12.2002/1246)
Seuraamus ennakkoilmoituksen puutteellisuudesta

Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä ajoneuvolain 65 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoituksen tekijän ajoneuvot ennakkoilmoituksen tekemisen asemesta rekisteröintikatsastettaviksi, jos ennakkoilmoitusta koskevia säännöksiä ei ole noudatettu.

65 § (23.12.1999/1242)
Seuraamukset laiminlyönneistä

1. Jos ajoneuvoa on käytetty tämän asetuksen säännösten vastaisesti tai noudattamatta sen nojalla annettuja määräyksiä, poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi ottaa haltuunsa ajoneuvon rekisterikilvet sekä siirtoluvan ja siirtomerkit ja siten estää ajoneuvon käytön. Ajoneuvon saa poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa määräpaikkaan, korjattavaksi ja katsastettavaksi.

2. Jos valmistaja tai maahantuoja ei ole noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta tai rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemisen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.

66 § (19.12.2002/1246)
Rangaistukset rikkomuksista

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan siten kuin ajoneuvolaissa säädetään.

67 § (19.12.2002/1246)

67 § on kumottu A:lla 19.12.2002/1246.

68 § (6.5.2004/340)
Lomakkeisiin ja rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat sekä rekisterikilpien mitat

1. Rekisteröintitodistuksen tulee täyttää ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2003/127/EY. Vaatimus ei kuitenkaan koske 40 §:ssä tarkoitettua vientirekisteröinnistä annettavaa todistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamille paperisille lomakkeille.

2. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneuvojen rekisteröinnissä sekä koenumerokilpien ja siirtoluvan antamisessa käytettäville lomakkeille merkittävät tiedot ja lomakkeiden kaavat sekä määrää tarkemmin, mitä tietoja rekisteröintitodistukseen merkitään. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien ja siirtomerkin mitat ja muut ominaisuudet.

68 a § (23.12.1999/1242)
Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus

Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta ja toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa rekisterikilpiä ja siirtomerkkejä käytettäviksi liikenteessä. Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille.

69 § (23.12.1999/1242)
Ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen nojalla suoritettavien rekisteröintitehtävien ja siirtolupaan liittyvien tehtävien suorittamisesta.

70 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

2. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1703/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. Edellä 3 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitettu luokkaa ja ryhmää koskeva tieto sekä 4 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoitettu tieto merkitään rekisteriin ennen 1 päivää tammikuuta 1993 Suomessa ensi kertaa käyttöön otetusta ajoneuvosta vain, jos ajoneuvon omistaja vaatii tällaisen merkinnän tekemistä.

4. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla moottorirekeen, mopoon ja L2-luokan ajoneuvoon kiinnitettyä vakuutuskilpeä tai valtion vastaaviin ajoneuvoihin kiinnitettyä viraston tunnuksen sisältämää kilpeä sekä mopoon ja L2-luokan ajoneuvoon kiinnitettyä tyyppikilpeä voidaan tämän asetuksen 34 §:n 3 momentin estämättä edelleen käyttää ajoneuvossa.

5. Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 rekisteriin merkityn perävaunun rekisteritunnuksen numeroitten lukumäärä saa poiketa siitä, mitä 36 §:n 1 momentissa säädetään.

6. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Autorekisterikeskuksen luovuttamien vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilpien rekisteröintiaikaa osoittava merkintä saa olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen säännöksen mukainen.

7. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnin voimassaoloaika ja ajoneuvon käyttöoikeus Suomessa määräytyvät tämän asetuksen säännösten sijasta tällä asetuksella kumotun asetuksen 42 §:n säännösten perusteella, sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla asetuksella (532/93).

8. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY; EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1, muut. 93/81/ETY; EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 49., Neuvoston direktiivi 92/61/ETY; EYVL N:o 225, 10.8.1992, s. 72

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1996/102:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

25.10.1996/762:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1

23.5.1997/449:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. Asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivän jälkeen vientirekisteröitävään ajoneuvoon.

2. Ajoneuvolle voidaan myöntää vientirekisteröinnin voimassaoloajan pidennys, jos pidennettävän voimassaoloajan alkamisesta on kulunut enintään 60 päivää ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja aikaisempi vientirekisteröinti on pidennystä haettaessa edelleen voimassa. Vientirekisteröinnille aikaisemmin myönnetty ja jatkettu voimassaoloaika eivät saa kuitenkaan yhdessä ylittää 41 §:n 1 momentissa tarkoittua enimmäisaikaa.

3. Ajoneuvohallintokeskus päättää tarvittaessa voimassaoloajan pidennyksen hakemiseen liittyvästä menettelystä.

11.7.1997/673:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997. Asetuksen 36 §:n muutos koskee kuitenkin 1 päivänä syyskuuta 1997 tai sen jälkeen annettavia siirtokilpiä.

2. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

24.4.1998/292:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

25.9.1998/705:

1. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 1998.

2. Asetuksen 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmatyynyä, turvavyön kiristintä, paikallaan olevan ajoneuvon meluarvoa, polttoaineen yhdistettyä kulutusarvoa ja suurinta sallittua kattokuormitusta koskeva tieto merkitään rekisteriin ennen 1 päivää tammikuuta 1999 ensi kertaa käyttöön otetusta ajoneuvosta vain, jos ajoneuvon rekisteriin ilmoittaja vaatii tällaisen merkinnän tekemistä.

3. Asetuksen 5 §:n 1 momentin a kohdasta poiketen Suomessa ennen 1 päivää tammikuuta 1998 monivaiheisesti tyyppihyväksytyn M1-luokan ajoneuvon sekä Suomessa tyyppikatsastettavan N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavan ajoneuvon saa ennakkoilmoittaa 31 päivään joulukuuta 1999 saakka, vaikka ajoneuvoa varten ei ole annettu vaatimuksenmukaisuustodistusta. Piensarjatyyppikatsastetun ajoneuvon saa viimeksi mainitun ajankohdan jälkeenkin ennakkoilmoittaa.

Komission direktiivi 98/14/EY; EYVL N:o L 91, 25.3.1998, s. 1

18.12.1998/1035:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

23.12.1998/1100:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 8 luku.

HE 113/1998, LiVM 12/1998, EV 139/1998

12.2.1999/186:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.12.1999/1242:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24.8.2000/764:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001. Asetuksen 51 §:n 3 ja 4 momentti sekä 56 § tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä syyskuuta 2000.

2. Rekisteröinnin suorittajan ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamia rekisterikilpiä saa käyttää edelleen, jollei niiden käyttöoikeutta ole rajoitettu erityisesti säädettyyn ajanjaksoon. Jos ennakkoilmoituksen tekijälle on ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimitettu rekisterikilvet 33 §:n mukaisesti, ne voidaan ottaa ensirekisteröitävissä ajoneuvoissa käyttöön vielä asetuksen tultua voimaan.

3. Autoa, moottoripyörää ja perävaunua varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen rekisterikilpien tilalle voidaan hakemuksesta antaa 37 §:n 1 momentissa tarkoitetut rekisterikilvet.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti

8.2.2001/109:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2001.

30.8.2001/770:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

19.12.2002/1246:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 9 §:n 3 momenttia, 10 §:n 5 momenttia ja 12 §:n 3 momenttia sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2003.

10.4.2003/289:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

3.7.2003/674:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2003.

18.12.2003/1117:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

30.12.2003/1307:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Jos tullilaitos on ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (289/2003) 48 §:n 5 momentin nojalla antanut siirtoluvan, jossa ajoneuvon käyttöoikeus on rajoitettu kolmea kuukautta lyhyemmäksi ja käyttövuosi on koskenut vain vuotta 2003, tällaisella siirtoluvalla saa käyttää ajoneuvoa liikenteessä ilman erillistä siirtoluvan voimassaoloajan pidennystä myös vuoden 2004 puolella kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä ajoneuvon käytölle on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

6.5.2004/340:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004. Rekisteröinnin suorittaja voi kuitenkin jo 10 päivästä toukokuuta 2004 alkaen antaa tämän asetuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia, joihin sovelletaan tätä asetusta.

2. Mitä asetuksen 9 §:n 1 momentin g kohdassa ja 3 momentissa säädetään, koskee 68 §:n 1 momentissa mainitussa direktiivissä tarkoitettua 1 päivänä kesäkuuta 2004 tai sen jälkeen annettua rekisteröintitodistusta.

3. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4. Tämän asetuksen voimaan tullessa ajoneuvoa varten annetut rekisteriotteet ovat sellaisinaan voimassa, kunnes ajoneuvoa varten annetaan tämän asetuksen mukainen rekisteröintitodistus.

5. Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotetta, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen I osasta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen teknistä osaa ja mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen II osasta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen ilmoitusosaa.

Neuvoston direktiivi 1999/37/EY (31999L0037); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 57, Komission direktiivi 2003/127/EY (32003L0127); EYVL N:o L 10, 16.1.2004, s. 29

19.8.2004/790:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Jos ajoneuvon rekisteröintitodistus tai rekisterikilvet on jätetty Ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 17 §:ää.

30.12.2004/1334:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Asetuksen 48 §:n 5 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Jos tullilaitos on ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1307/2003) 48 §:n 5 momentin nojalla antanut siirtoluvan, jossa ajoneuvon käyttöoikeus on rajoitettu kolmea kuukautta lyhyemmäksi ja käyttövuosi on koskenut vain vuotta 2004, tällaisella siirtoluvalla saa käyttää ajoneuvoa liikenteessä ilman erillistä siirtoluvan voimassaoloajan pidennystä myös vuoden 2005 puolella kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä ajoneuvon käytölle on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

21.4.2005/255:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2005.

29.12.2005/1236:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Jos tullilaitos on ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1334/2004) 48 §:n 5 momentin nojalla antanut siirtoluvan, jossa ajoneuvon käyttöoikeus on rajoitettu kolmea kuukautta lyhyemmäksi ja käyttövuosi on koskenut vain vuotta 2005, siirtoluvalla saa käyttää ajoneuvoa liikenteessä ilman erillistä siirtoluvan voimassaoloajan pidennystä myös vuonna 2006 kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä ajoneuvon käytölle on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

14.12.2006/1181:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastus on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ajoneuvoon sovelletaan ensirekisteröinnissä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

29.12.2006/1449:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

14.6.2007/684:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.