Seurattu SDK 903/2022 saakka.

18.12.1995/1592

Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.11.2009/863, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (23.12.1998/1102)
Tarkoitus

Ajoneuvohallintokeskuksen tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen tietopalvelua sekä vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja.

2 § (11.12.2002/1103)
Tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:

1) pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja hoitaa siihen liittyviä tehtäviä;

2) vastata ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja hoitaa muita rekisteröintiin liittyviä tehtäviä;

3) vastata ajokorttien rekisteröinnistä;

4) vastata autokoulujen valvonnasta ja kuljettajantutkintotoiminnasta;

5) hoitaa ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevat asiat;

6) hoitaa ajoneuvojen katsastuslupiin liittyviä tehtäviä;

7) hoitaa ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutukseen ja kokeisiin liittyviä tehtäviä;

8) hoitaa ajoneuvojen katsastukseen liittyviä muita tehtäviä;

9) hoitaa teknisiin tienvarsitarkastuksiin liittyviä tehtäviä;

10) hoitaa osien ja erillisten teknisten yksiköiden sekä polkupyörien kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyviä lupa- ja valvontatehtäviä;

11) hoitaa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä;

12) hoitaa autokiinnitystä koskevat asiat;

13) ratkaista sille erikseen säädetyt lupa-, poikkeus- ja oikaisuvaatimusasiat;

14) hoitaa eräitä tieliikenteen verotusasioita;

15) edistää liikenneturvallisuuden parantamiseen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa; (21.7.2006/696)

16) toimia tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisena toimivaltaisena viranomaisena, ei kuitenkaan mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna viranomaisena; (21.7.2006/696)

17) vastata lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa varten vaadittavan kokeen järjestämisestä, todistuksen antamisesta, koulutuslupien myöntämisestä oppilaitoksille ja koulutuksen valvonnasta; (16.3.2007/274)

18) vastata sille osoitetuista kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyteen ja jatkokoulutukseen sekä kuljettajan ammattipätevyyskortin myöntämiseen liittyvistä tehtävistä; (18.9.2009/697)

19) vastata taksinkuljettajien koulutuksen ja jatkokoulutuksen koulutuslupien myöntämisestä, koulutusohjelmien hyväksymisestä ja koulutuksen valvonnasta sekä taksinkuljettajien kokeeseen liittyvistä tehtävistä. (18.9.2009/697)

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on huolehtia myös niistä muista toimialaansa liittyvistä viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen säädetään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka liikenne- ja viestintäministeriö sille antaa.

3 §
Johtokunta

Ajoneuvohallintokeskuksessa on johtokunta, jonka jäsenet määrää valtioneuvosto. Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvohallinnosta 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1373/93) ja ajoneuvohallinnosta 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1374/93).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6 §
Siirtymäsäännökset

Mitä muualla säädetään tai määrätään Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköstä tai ajoneuvohallinnosta, koskee tämän lain tultua voimaan ajoneuvohallintokeskusta.

Ajoneuvohallinnossa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirtyvät ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Autorekisterikeskuksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat tämän lain mukaan ajoneuvohallintokeskukselle kuuluvat asiat siirtyvät lain voimaan tullessa ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Ajoneuvohallinnon virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain mukaisen ajoneuvohallintokeskuksen viroiksi ja tehtäviksi lukuun ottamatta ylijohtajan virkaa, joka lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Ajoneuvohallintokeskus hoitaa lain voimaantuloa edeltävän tilivuoden toimintaan kohdistuvat ajoneuvohallinnolle kuuluneet tilinpitotehtävät.

HE 59/95, LiVM 5/95, EV 134/95

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1998/1102:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämä lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mitä muualla säädetään Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköstä, ajoneuvohallinnosta tai ajoneuvohallintokeskuksesta, koskee tämän lain tultua voimaan Ajoneuvohallintokeskusta.

HE 113/1998, LiVM 12/1998, EV 139/1998

11.12.2002/1103:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 141/2002, LiVM 19/2002, EV 193/2002

9.7.2004/630:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 38/2004, LiVM 10/2004, EV 59/2004

21.7.2006/696:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 24/2006, LiVM 12/2006, EV 71/2006

16.3.2007/274:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 149/2006, LiVM 33/2006, EV 251/2006

18.9.2009/697:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 33/2009, LiVM 10/2009, EV 76/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.