Seurattu SDK 829/2022 saakka.

28.11.1995/1346

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu A:lla 12.12.2013/1010, joka on voimassa 1.1.2014 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin, 5 §:n 4 momentin, 6 §:n ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä on 5 §:n 4 momentti muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetulla lailla (424/94), päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on määrätä, mitä eläintauteja on eläintautilain (55/80) 3 §:n nojalla pidettävä helposti leviävinä, vaarallisina tai valvottavina eläintauteina (vastustettavat eläintaudit), ja miten vastustettavista ja muista eläintaudeista on ilmoitettava.

Lisäksi eläintautien ilmoittamisessa on noudatettava, mitä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto (osasto) erikseen määrää yksittäisiä tauteja koskevissa päätöksissä ja yleiskirjeissä.

2 §
Vastustettavat eläintaudit

Eläintautiasetuksen (601/80) 1 §:ssä tarkoitettuina helposti leviävinä eläintauteina pidetään liitteessä 1 lueteltuja eläintauteja.

Eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina vaarallisina eläintauteina pidetään liitteessä 2 lueteltuja eläintauteja.

Eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina valvottavina eläintauteina pidetään liitteessä 3 ja 4 lueteltuja eläintauteja.

3 §
Tarttuvat eläintaudit

Tarttuvilla eläintaudeilla tarkoitetaan vastustettavia eläintauteja ja liitteissä 5 ja 6 lueteltuja eläintauteja.

4 § (2.5.2006/332)
Helposti leviävistä ja vaarallisista taudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä välittömästi myös muulloin kuin virka-aikana.

5 § (2.5.2006/332)
Valvottavista eläintaudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 3 tai 4 tarkoitettua valvottavaa eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 3 tai 4 tarkoitettua valvottavaa eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen liitteessä 3 tarkoitetusta valvottavasta eläintaudista, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Elintarviketurvallisuusvirastolle. Liitteessä 4 tarkoitetut valvottavat eläintaudit läänineläinlääkärin on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa kuukausiyhteenvedossa.

6 § (2.5.2006/332)
Muista tarttuvista taudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 5 tarkoitettua eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 5 tarkoitettua eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Liitteessä 6 tarkoitetuista tarttuvista eläintaudeista on ilmoitettava 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa kuukausi-ilmoituksessa.

7 § (2.5.2006/332)
Ilmoitukset muista kuin tarttuvista eläintaudeista

Kaikkien eläinlääkärien on ilmoitettava muista kuin tarttuvista eläintaudeista 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa kuukausi-ilmoituksessa. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ilmoituksen tekemisestä erillisen ohjeen.

7a § (2.6.1997/532)
Ilmoitukset muille terveysviranomaisille

Kunnaneläinlääkärin on ilmoitettava toteamistaan liitteessä 7 tarkoitetuista zoonooseista viimeistään seuraavana arkipäivänä toimialueensa tartuntatautien torjunnasta vastaavalle terveyskeskuksen lääkärille.

8 § (2.5.2006/332)
Kuukausi-ilmoitus ja kuukausiyhteenveto

Kaikkien eläinlääkärien on tehtävä kuukausittain läänineläinlääkärille ilmoitus (kuukausi-ilmoitus) kaikista toteamistaan liitteessä 6 tarkoitettujen eläintautien tapauksista sekä muista kuin tarttuvista eläintaudeista. Ilmoitus on toimitettava läänineläinlääkärille ennen seuraavan kuukauden viidettä arkipäivää. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ilmoituksen tekemisestä erillisen ohjeen.

Kunnaneläinlääkärin on lisäksi sisällytettävä 1 momentissa tarkoitettuun kuukausi-ilmoitukseen kaikki toimialueensa vastustettavien eläintautien tapaukset sekä liitteessä 5 tarkoitettujen eläintautien tapaukset.

Läänineläinlääkärin on toimitettava yhteenveto (kuukausiyhteenveto) eläinlääkärien ilmoituksista Elintarviketurvallisuusvirastolle ennen seuraavan kuukauden yhdeksättä arkipäivää.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan

1) vastustettavista eläintaudeista 3 päivänä toukokuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (426/93),

2) eläinten taudeista ilmoittamisesta 15 päivänä elokuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 177,

3) eläinten kuljetuksen ja luovuttamisen rajoittamisesta eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi Vaasan läänin Soinin, Lehtimäen, Alajärven, Lapuan, Ylistaron, Isokyrön, Vähäkyrön ja Maksamaan sekä niiden pohjoispuolelle jäävien Vaasan läänin kuntien alueella 14 päivänä maaliskuuta 1986 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös Dn:o 933/51–85,

4) lihakarjarotuisen nautaeläimen käsittelemisestä matolääkkeellä 6 päivänä elokuuta 1986 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös (617/86),

5) mehiläisten varroatoosista 20 päivänä maaliskuuta 1991 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös Dn:o 228/512–91,

6) turkiseläinten tarttuvasta kettusyyhystä 10 päivänä toukokuuta 1979 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 175,

7) salmonellan aiheuttaman tarttuvan keskenvarsomisen vastustamisesta 29 päivänä elokuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 181,

8) mehiläisten varroatoosista 10 päivänä syyskuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 182,

9) lammassyyhystä 15 päivänä lokakuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 189,

10) hevossyyhystä 15 päivänä lokakuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 191,

11) valkovatsurista 15 päivänä lokakuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 192,

12) pitoeläimeksi myytävän nautaeläimen tutkimisesta utaretulehduksen varalta ja utarevikaisen nautaeläimen myynnistä 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 194,

13) turkiseläinten penikkataudista 14 päivänä lokakuuta 1985 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 206, ja

14) nautaeläinten utaretulehduksesta 15 päivänä elokuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston ohjekirje Dn:o 757/130–80.

Liite 1 (30.3.2010/249)

Helposti leviävät eläintaudit

1) suu- ja sorkkatauti

2) vesikuläärinen stomatiitti

3) sikojen vesikulääritauti (SVD)

4) karjarutto

5) pienten märehtijäin rutto (PPR)

6) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)

7) Lumpy skin-tauti

8) Rift Valley-kuume

9) sinikielitauti (Bluetongue)

10) lammas- ja vuohirokko

11) afrikkalainen hevosrutto

12) afrikkalainen sikarutto

13) sikarutto

14) lintuinfluenssa

15) Newcastlen tauti

16) hevosen tarttuva aivoselkäydintulehdus (WEE, EEE, VEE)

17) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS), muut kuin Ahvenanmaan maakunnassa todetut tapaukset

18) tarttuva kalojen vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

19) tarttuva lohen anemia (ISA)

Liite 2 (30.3.2010/249)

Vaaralliset eläintaudit

1) Aujeszkyn tauti (pseudorabies)

2) nautojen BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) kalojen EHN-tauti (epizootic haematopoietic necrosis)

7) kalojen EUS-tauti (epizootic ulcerative syndrome)

8) luomistauti/bruselloosi (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br.suis)

9) nautatuberkuloosi (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis)

10) tuberkuloosi hirvieläimillä (Mycobacterium tuberculosis-complex-ryhmään kuuluvat bakteerit)

11) pernarutto (anthrax)

12) raivotauti (rabies)

13) räkätauti (malleus)

14) lampaiden ja vuohien TSE-tauti (tarttuva spongiforminen enkefalopatia)

15) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

Liite 3 (13.2.2013/158)

Valvottavat eläintaudit, joista on ilmoitettava välittömästi

1) Myyräekinokokkoosi (Echinococcus multilocularis)

2) TSE-taudit, muut kuin liitteen 2 kohdissa 2 ja 14 tarkoitetut tapaukset

3) IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

4) nautojen tarttuva leukoosi

5) nautojen BVD/MD (bovine viral diarrhoea/mucosal disease)

6) hevosten näivetystauti (equine infectious anemia)

7) maedivisna

8) CAE (caprine arthritis/encephalitis)

9) TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

10) RRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

11) alojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD) Kymijoen vesistön alueella, Vesijärven aluetta lukuun ottamatta, sekä Juustilanjoen, Hounijoen, Tervajoen, Vilajoen, Urpalanjoen, Vaalimaanjoen, Virojoen, Vehkajoen, Summajoen, Vuoksen, Jänisjoen, Kiteenjoen-Tohmajoen, Hiitolanjoen, Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella, mukaan lukien viljelylaitokset, joiden tulovesi otetaan mainitulta alueelta

12) kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

13) Kalojen Piscirickettsia salmonis -tartunta

14) genoryhmän 5 IPN-virustartunnat (kalojen tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) sisävesialueella

15) karpin kevätviremia (SVC-tauti)

16) koikarpin herpesvirus-tauti (KHV-tauti)

17) kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

18) kalojen PD-tauti (pancreas disease) ja SD-tauti (sleeping disease)

19) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS-tauti) Ahvenanmaan maakunnassa

20) nilviäisten marteilioosi-tartunta (Marteilia refringens)

21) nilviäisten bonamioosi-tartunta (Bonamia ostrae)

22) äyriäisten valkopilkkutauti

23) mehiläisten pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

24) mehiläisten Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp.)

25) mehiläisten varroatoosi (Varroa destructor) Ahvenanmaan maakunnassa

Liite 4 (1.2.2012/58)

Valvottavat eläintaudit, joista on ilmoitettava kuukausittain

1) salmonellatartunnat naudoilla, sioilla, kanoilla, kalkkunoilla ja broilereilla

2) sikojen trikinoosi

3) Mycoplasma gallisepticum-tartunta

4) Mycoplasma-meleagridis-tartunta

5) mehiläisten esikotelomätä (Paenibacillus larvae sp. larvae)

Liite 5 (13.2.2013/158)

Muut tarttuvat eläintaudit, joista on ilmoitettava välittömästi

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) apinarokko

2) besnoitioosi (Besnoitia besnoiti)

3) Brucella canis -infektio

4) hirviekinokokkoosi (Echinococcus granulosus)

5) influenssat, muut kuin liitteen 1 kohdassa 14 tarkoitettu lintuinfluenssa sekä liitteen 6 kohdassa 29 tarkoitettu tavanomainen sikainfluenssa ja kohdassa 38 tarkoitettu tavanomainen hevosinfluenssa

6) Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7) leptospiroosi

8) lehmärokko

9) Paramykso 1 -tartunta linnuilla

10) paratuberkuloosi

11) Q-kuume

12) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

13) West Nile Fever

14) muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

15) Campylobacter fetus ssp. venerealis-tartunta

16) Mycoplasma bovis-tartunta

17) Parafilaria bovicola -tartunta

18) Trichomonas foetus -tartunta

Sikojen taudit

19) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

20) PED (porcine epidemic diarrhea)

21) PRCV (porcine respiratory corona virus)

Hevosten taudit

22) CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

23) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

24) piroplasmoosi

25) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S.abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

26) entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus)

27) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

28) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

29) Mycoplasma capricolum, M. mycoides var. mycoides

30) pulmonaari adenomatoosi

31) tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Lintujen taudit

32) IB (avian infectious bronchitis)

33) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

34) psittakoosi (Chlamydophila psittaci)

Kalojen ja rapujen taudit

35) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD), muilla kuin liitteen 3 kohdassa 11 mainituilla alueilla

36) IPN-tauti muilla kuin liitteen 3 kohdassa 14 mainitulla alueella

37) Muut IPN-virustartunnat kuin liitteen 3 kohdassa 14 mainitut

38) Rapurutto

Jänisten ja kanien taudit

39) myksomatoosi

Liite 6 (1.2.2012/58)

Muut tarttuvat eläintaudit, joista on ilmoitettava kuukausittain

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta

2) botulismi

3) distomatoosi (Fasciola hepatica)

4) kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 15 tarkoitetut tapaukset

5) leishmaniaasi

6) lintutuberkuloosi

7) listerioosi

8) orf (contagious pustular dermatitis)

9) pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

10) psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 34 tarkoitetut tapaukset

11) pälvisilsa

12) salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 25 tarkoitetut tapaukset

13) systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja C.bovis)

14) toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

15) trikinelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 2 todetut tapaukset

16) tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

17) Yersinia enterocolitica -tartunta

18) Yersinia pseudotuberculosis -tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

19) EHEC-tartunta

Nautojen taudit

20) aktinomykoosi

21) keuhkomato

22) kinokuume

23) kokkidioosi

24) laidunkuume

25) valelehmärokko (pseudocowpox)

26) punatauti

27) virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

28) kliininen PMWS tilatasolla

29) tavanomainen sikainfluenssa

30) porsasyskä

31) aivastustauti

32) dysenteria

33) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta

34) tyyppiä C oleva Clostridium perfringens -tartunta

35) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis)

36) sikaruusu

37) ödeematauti

Hevosten taudit

38) tavanomainen hevosinfluenssa

39) pääntauti

40) rinopneumoniitti (virusabortti)

41) virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit

42) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)

43) Borderin tauti

44) kokkidioosi

45) sorkkamätä

Lintujen taudit

46) AE (avian encephalomyelitis)

47) Gumborotauti

48) kanakolera

49) leukoosi

50) Marekin tauti

51) sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit

52) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

53) minkkien virusripuli

54) penikkatauti

55) plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

56) akariaasi (Acarapis woodi)

57) nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae)

58) toukkamätä (Melissococcus pluton)

59) varroatoosi, muut kuin liitteen 3 kohdassa 25 tarkoitetut tapaukset

Kalojen ja rapujen taudit

60) lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat

61) Gyrodactylus salaris -tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 12 tarkoitetut tapaukset

62) kalojen Yersinia ruckeri -tartunta (ERM)

Koirien ja kissojen taudit

63) kissarutto

64) koiran kettusyyhy

65) koiran penikkatauti

Liite 7 (1.2.2012/58)

Välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavat zoonoosit

1) apinarokko

2) ebola

3) EHEC

4) ekinokokkoosi koiralla

5) hirvieläinten tuberkuloosi

6) Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean Congo Haemorrhagic Fever)

7) lehmärokko

8) lintuinfluenssa

9) luomistauti

10) nautatuberkuloosi

11) orf

12) pernarutto

13) psittakoosi

14) raivotauti

15) salmonellatartunnat naudoilla, sioilla, siipikarjalla, hevosilla, lampailla ja vuohilla

16) tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

17) West Nile fever

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.6.1997/532:

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

16.2.1998/136:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

24.3.2004/200:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission asetus 2003/1398/EY (32003R1398); EYVL N:o L 198, 6.8.2003, s. 3

2.5.2006/332:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

8.2.2007/185:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2007.

13.12.2007/1246:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

30.3.2010/249:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

1.2.2012/58:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

13.2.2013/158:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.