Seurattu SDK 476/2022 saakka.

7.6.1995/854

Asuntokauppa-asetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla turva-asiakirjoista asuntokaupoissa 20.10.2005/835, joka on voimassa 1.1.2006 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun asuntokauppalain (843/94) nojalla:

1 §
Menetettävän käsirahan ja hyvityksen enimmäismäärä

Asuntokauppalain (843/94) 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu yläraja sille rahamäärälle, jonka tarjouksen tekijä voi menettää tai myyjä voi joutua suorittamaan hyvityksenä, on neljä prosenttia käsirahasopimuksen mukaisesta kauppahinnasta.

2 §
Turva-asiakirjat

Asuntokauppalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja turva-asiakirjoja ovat:

1) yhtiön perustamiskirja, kaupparekisterinote ja yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen pöytäkirja tai muu selvitys niistä yhtiöjärjestykseen tehdyistä muutoksista, jotka eivät käy ilmi kaupparekisterin otteesta, ja todistus yhtiöjärjestystä koskevan muutosilmoituksen jättämisestä kaupparekisteriin sekä selvitys yhtiön koko osakepääoman maksamisesta sikäli kuin se ei käy ilmi kaupparekisterin otteesta;

2) yhtiön taloussuunnitelma sekä luotonantajien ilmoitukset yhtiölle myönnettyjen luottojen pääomista, koroista, laina-ajoista ja lyhennyssuunnitelmista sekä tiedot luottojen vakuuksista;

3) lainhuutotodistus sekä lisäksi kiinteistön kauppa- tai muu saantokirja tai maa-alueen vuokrasopimus tai muu selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta maa-alueeseen, jolle rakennukset rakennetaan tai jolla korjausrakennettava rakennus on;

4) rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote sekä tarvittaessa muu täydentävä selvitys kiinteistöön tai maapohjan vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kohdistuvista rasitteista, rasituksista ja muista oikeuksista, mukaan lukien kiinteistön maksamattoman kauppahinnan panttioikeus;

5) rakennuslupa ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 kohdassa 2.1. tarkoitetut lupapiirustukset;

6) rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset;

7) rakentamista taikka korjausrakentamista koskeva urakka- tai muu sopimus, tai jos sopimusta kokonaisurakasta ei ole tehty, osaurakoista tehdyt sopimukset sekä arvio myöhemmin tehtävien osaurakkasopimusten urakkahinnoista; sopimuksesta on käytävä ilmi urakkahinta ja, jos sopimuksen liitteitä ei toimiteta turva-asiakirjojen säilyttäjälle, luettelo sopimuksen liitteistä; ja

8) asuntokauppalain 2 luvun 17 ja 19 §:ssä tarkoitettuja vakuuksia koskevat vakuusasiakirjat. (13.2.1998/120)

Taloussuunnitelman sekä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen vakuusasiakirjojen on oltava alkuperäisiä. Muista turva-asiakirjoista voidaan ottaa säilytettäväksi oikeaksi todistetut jäljennökset. Turva-asiakirjojen säilyttäjällä on kuitenkin aina oikeus saada nähtäväkseen alkuperäiset asiakirjat.

3 §
Taloussuunnitelma

Yhtiön taloussuunnitelmaan on merkittävä:

1) yhtiön maapohjan hankintakustannukset tai kirjanpitoarvo taikka vuokrauskustannukset;

2) yhtiön rahoitus jaoteltuna omaan pääomaan ja velkoihin;

3) rakentamis- tai korjausrakentamishankkeen toteuttamisen pohjana oleva arvio rakennuskustannuksista;

4) yhtiön kiinteistöön tai, maapohjan ollessa vuokrattu, vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kiinnitettyjen velkakirjojen luettelo ja velkakirjojen haltijat;

5) yhtiön ottamien ja otettavaksi suunniteltujen luottojen pääomat, korot, laina-ajat, lyhennyssuunnitelmat ja tiedot luottojen vakuuksista;

6) yhtiötä sitovat erityiset velvoitteet, joista yhtiön on kokonaan tai osaksi vastattava osakkailta perittävillä varoilla;

7) tiedot yhtiölle otettujen tai rakentamisvaiheen aikana yhtiön hyväksi tulevien vakuutusten lajeista, vakuutuksenantajista ja vakuutussummista;

8) rakentamisvaiheen jälkeistä tilikautta varten laadittu talousarvio, josta ilmenee yhtiövastikkeen arvioitu suuruus;

9) selvitys tehdyistä tai suunnitelluista sopimuksista kunnallistekniikan, isännöinnin, huollon, puhtaanapidon ja muiden vastaavien tehtävien hoitamisesta sekä arvio niistä yhtiölle aiheutuvista kustannuksista; sekä

10) selvitys yhtiölle hankituista tai hankittavaksi suunnitelluista osakkeista tai osuuksista muissa yhtiöissä.

Perustajaosakkaan ja yhtiön hallituksen on allekirjoitettava taloussuunnitelma.

4 §
Eräiden turva-asiakirjojen luovuttaminen säilytettäväksi

Edellä 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainitut asiakirjat ja rakentamisvaiheen alkaessa solmimatta olevat 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut osaurakkasopimukset voidaan luovuttaa säilytettäväksi myöhemmin kuin mitä asuntokauppalain 2 luvun 4 §:n 2 momentissa edellytetään, kuitenkin heti kun ne ovat perustajaosakkaan saatavissa.

5 §
Velvollisuus ilmoittaa muutoksista turva-asiakirjojen säilyttäjälle

Perustajaosakkaan on ilmoitettava turvaasiakirjaa tai siitä ilmenevää seikkaa koskevasta muutoksesta turva-asiakirjojen säilyttäjälle kirjallisesti viipymättä, kun muutos on tullut perustajaosakkaan tietoon. Ilmoituksessa on yksilöitävä, mitä turva-asiakirjaa ja mitä seikkaa muutos koskee. Perustajaosakkaan on huolehdittava siitä, että säilytettävänä oleva aturva-asiakirjaa oikaistaan muutosta vastaavasti tai että uusi turva-asiakirja toimitetaan turva-asiakirjojen säilyttäjälle heti kun se on perustajaosakkaan saatavissa.

Taloussuunnitelman muuttamisesta ja muutosten ilmoittamisesta säädetään asuntokauppalain 2 luvun 8 ja 9 §:ssä.

6 §
Poikkeukset muutosten ilmoittamisvelvollisuudesta

Perustajaosakkaan ei tarvitse ilmoittaa turva-asiakirjojen säilyttäjälle:

1) sellaisia 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittuihin asiakirjoihin tehtyjä muutoksia, joilla voidaan arvioida olevan ostajien kannalta vain vähäistä merkitystä; eikä

2) muutoksia, jotka perustuvat yksittäiseen asuinhuoneistoon ostajan suostumuksella tehtäviin lisä- ja muutostöihin, ellei kyseessä ole asunto-osakeyhtiön kunnossapitovelvollisuuden piiriin kuuluva seikka.

7 §
Turva-asiakirjojen säilyttäjän tarkastusvelvollisuus

Sen lisäksi, mitä asuntokauppalaissa säädetään, turva-asiakirjojen säilyttäjän on turva-asiakirjoja vastaanottaessaan tarkistettava, että:

1) taloussuunnitelma on laadittu 3 §:n mukaisesti;

2) asiakirjat täyttävät sisältönsä puolesta asuntokauppalain ja tämän asetuksen mukaiset vaatimukset;

3) perustajaosakkaat, yhtiön hallitus ja tilintarkastajat ovat asianmukaisesti allekirjoittaneet heidän allekirjoitettavikseen kuuluvat asiakirjat; ja

4) asiakirjoissa esitetyt seikat eivät ole keskenään selvästi ristiriitaisia.

Ottaessaan vastaan asuntokauppalain 2 luvun 15 §:n mukaisesti asunto-osakkeen kauppaa koskevan ilmoituksen turva-asiakirjojen säilyttäjän on tarkastettava, että kauppasopimus on asianmukaisesti allekirjoitettu ja, jos kauppasopimukselle on vahvistettu kaava, että kauppasopimus on laadittu kyseisen kaavan mukaisesti.

7 a § (13.2.1998/120)
Suorituskyvyttömyysvakuuden antajan vastuun enimmäismäärä

Asuntokauppalain 2 luvun 19 §:ssä tarkoitetun vakuuden antajan vastuun enimmäismäärä saadaan rajoittaa siten, että se on vakuuden koko voimassaoloajalta 25 prosenttia 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaisista urakkahinnoista tarkistettuna kalenterivuosittain Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksin (1995=100) talotyyppi-indeksin asuinkerrostalo muutosta vastaavasti.

7 b § (13.2.1998/120)
Suorituskyvyttömyysvakuuden omavastuumäärät

Asuntokauppalain 2 luvun 19 b §:ssä tarkoitettu osakeyhtiön omavastuu saa olla enintään kaksi prosenttia 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaisista urakkahinnoista ja osakkeenostajan omavastuu enintään puolitoista prosenttia asunnosta tehdyn ensimmäisen kaupan kauppahinnasta. Omavastuumäärät saadaan tarkistaa kalenterivuosittain 7 a §:ssä tarkoitetun indeksin muutosta vastaavasti.

7 c § (13.2.1998/120)
Suorituskyvyttömyysvakuudesta korvattavien asumiskulujen enimmäismäärä

Asuntokauppalain 2 luvun 19 §:ssä tarkoitettu vakuuden antaja saa rajoittaa vastuunsa osakkeenostajan ja hänen perheenjäsenensä asumiskuluista siten, että vakuudesta korvataan tarpeelliset ylimääräiset kulut enintään kuuden kuukauden ajalta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.2.1998/120:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.