Seurattu SDK 132/2023 saakka.

24.2.1995/236

Totopeliasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 7 §:n nojalla:

1 §
Määritelmä

Totopelillä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöllä on mahdollisuus maksua vastaan osallistua hevoskilpailujen tuloksiin liittyvien arvausten perusteella pelimaksuista kertyvien voittojen jakoon pelaajan asettaman rahapanoksen ja lopputuloksen todennäköisyyttä osoittavan muuttuvan kertoimen tulon mukaisesti.

2 §
Luvan myöntäminen

Valtioneuvosto myöntää hakemuksesta arpajaislain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan määräajaksi, mutta kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

3 §
Lupapäätökseen sisällytettävät asiat

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) luvan saaja ja voimassaoloaika;

2) totopelien toimeenpanoaikaan liittyvät rajoitukset;

3) totopeleihin osallistuville tarkoitetut ehdot;

4) voittoihin käytettävä osuus tuotosta ja voittojen määräytymisperusteet;

5) totopeleistä kertyvien varojen jakoperusteet valtion ja luvansaajan välillä;

6) totopelien kohteena olevien kilpailujen toimeenpanoa ja valvontaa koskevat ehdot; sekä

7) muut tarpeellisiksi katsottavat ehdot.

4 §
Pelisäännöt

Totopelejä varten luvansaajan on laadittava pelisäännöt, jotka sisäasiainministeriö hakemuksesta vahvistaa. Pelisääntöihin on sisällytettävä voittojen jakoa ja panosten palauttamista koskevat ehdot.

Pelisäännöt on pidettävä maksuttomasti yleisön saatavilla pelien järjestäjien toimipaikoissa ja pelien myyntipaikoissa.

5 §
Lopputuloksen arpomista koskevat säännökset

Totopeleissä ei saa käyttää arvottua tulosta.

Jos totopelin kohteena oleva kilpailu peruutetaan, keskeytetään tai toimeenpannaan sellaisena aikana, ettei kilpailu sovellu totopelin kohteeksi tai kilpailun tulosta ei voida muusta syystä käyttää, pelaajalla on oikeus saada asettamansa rahapanos takaisin, lukuun ottamatta pelejä, joissa

1) veto lyödään usean eri lähdön voittajasta, jos jonkin lähdön voittaja vahvistetaan; sekä joissa

2) veto lyödään saman lähdön usean kilpailijan sijoituksesta, jos jonkin kilpailijan tulos vahvistetaan.

6 §
Kertyvien varojen jako

Totopelistä kertyvien rahapanosten kokonaismäärästä jaetaan valtiolle käytettäväksi arpajaislain 3 §:n 3 momentissa mainittuihin tarkoituksiin ja luvan saajalle vähintään 15 prosenttia valtioneuvoston myöntämässä luvassa vahvistetun jakoperusteen mukaan sekä enintään 85 prosenttia jaettuna täysissä markoissa vedonlyönnissä voittaneille panoksien suuruuden mukaan ylijäämäpennien tullessa järjestävälle yhdistykselle tai yhtymälle.

Määrään, joka 1 momentin mukaan on jaettava totopeleissä voittaneille, sisältyy totopelin toimeenpanijan arpajaisverolain (552/92) mukaan suoritettava arpajaisvero.

7 §
Tilittäminen

Totopelistä on tehtävä tilitys, josta tulee käydä selville rahapanosten yhteissumma ja voittojen osuus, ylijäämän jakautuminen valtion ja luvan saajan välillä sekä muut tarpeelliset tiedot.

Tilitys on toimitettava ja valtiolle tuleva osuus on tilitettävä maa- ja metsätalousministeriölle kuukauden kuluessa totopelin toimeenpanemisesta. Jos valtiolle tulevaa osuutta ei suoriteta määräajassa, peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

8 §
Valvonta

Lääninhallitus valvoo poliisin avulla alueellaan tapahtuvaa totopelitoimintaa.

Jos tilityksessä ilmenee pienehköjä virheellisyyksiä tai puutteita, maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä sen määräajassa oikaistavaksi.

Jos tilitystä ei ole määräaikana tehty tai 2 momentissa mainitun oikaisumääräyksen ei katsota riittävän tai oikaisumääräystä ei ole määräajassa noudatettu, voi lääninhallitus maa- ja metsätalousministeriön esityksestä määrätä toimitsijan luvan saajan kustannuksella selvittämään asian ja tekemään tilityksen. Toimitsijan määräämisestä on ilmoitettava sisäasiainministeriölle sekä maa- ja metsätalousministeriölle. Lääninhallituksen tulee valvoa, että toimitsija suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti.

9 §
Totopelien valvonta

Luvan saajan on palkattava asiantunteva henkilö henkilökohtaisesti johtamaan ja valvomaan totopelien järjestämistä ja muuta niihin suoranaisesti liittyvää toimintaa.

10 §
Luvan peruuttaminen

Jollei totopelin toimeenpanossa noudateta arpajaislain tai tämän asetuksen määräyksiä taikka lupapäätöksessä asetettuja ehtoja tai jos sen toimeenpanossa tapahtuu muutoin väärinkäytöksiä, valtioneuvosto voi, varattuaan luvan saajalle tilaisuuden antaa asiassa selityksensä, peruuttaa myöntämänsä luvan.

Peruuttamispäätöksen yhteydessä valtioneuvosto voi myös määrätä 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimitsijan.

11 §
Tuoton käyttäminen

Edellä 6 §:ssä mainittua valtiolle tulevaa osuutta vastaavaksi arvioitu määräraha otetaan vuosittain valtion talousarvioon.

Tämän määrärahan jaon suorittaa maa- ja metsätalousministeriö. Valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus harkintansa mukaan määrätä jätettäväksi jonakin vuonna jakamatta enintään 20 prosenttia määrärahasta. Jakamatta jätetty määrä on jaettava lähinnä seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Totopeleistä saatujen varojen ja niistä annettujen avustusten myöntämisestä, käyttämisestä, maksamisesta ja käytön valvonnasta on voimassa, mitä valtionavusta hevosjalostuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetussa asetuksessa (244/92) säädetään ja valtioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65) erikseen määrätään.

12 §
Rangaistusta koskeva viittaus

Tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitetussa luvassa annettujen määräysten sekä 4–7 §:n rikkomisesta säädetään rangaistus arpajaislaissa.

13 §
Tarkemmat määräykset

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 1995. Tällä asetuksella kumotaan vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa 4 päivänä maaliskuuta 1966 annettu asetus (122/66) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa annetun asetuksen 11 a §, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1502/94), on voimassa kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2000 saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.