Seurattu SDK 476/2022 saakka.

31.12.1994/1547

Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 30.12.2021/1375, joka on voimassa 1.1.2022 alkaen.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/94) 7 ja 14 §:n nojalla:

1 §

Nestemäiseen polttoaineeseen lisätyllä apuaineella tarkoitetaan nestemäisen polttoaineen kauppaa harjoittavan liikkeen toimesta siihen ennen polttoaineen luovuttamista kulutukseen lisättyä apuainetta.

2 §

Sen selvittämiseksi, täyttääkö moottoribensiini tai dieselöljy nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdassa säädetyt vaatimukset, on käytettävä standardeissa EN SFS 228 ja EN SFS 590 ilmoitettuja menetelmiä. (26.8.2004/815)

3 §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn tai muuhun kaasuöljyyn, jonka tiheys +15°C:ssa on enintään 0,89 kg/dm3 ja kinemaattinen viskositeetti +20°C:ssa enintään 20 mm2/s, sekoitettava litraa kohti vähintään 0,006 mutta enintään 0,009 grammaaN-etyyli-N-[2-(1-isobutoksietoksi)etyyli]-4-(fenyyliatso)aniliinia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2"-etyyli) heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti aallonpituudella 535 nm mitattuna yhtä suuren absorbanssin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino)naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tahi mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää asetettavat vaatimukset. (26.8.2004/815)

Moottoripetroli ja valopetroli on tehtävä tunnistettavaksi edellä 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Milloin moottoripetrolia tai valopetrolia toimitetaan sille, jolle piiritullikamari on myöntänyt 6 §:ssä tarkoitetun luvan sanotussa lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen, 2 momentin määräystä ei ole sovellettava.

Tiettyä väriainetta tai väriaineiden seosta saadaan käyttää 1 ja 2 momentissa mainittuun tarkoitukseen vasta sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on sille tehdystä hakemuksesta hyväksynyt aineen väriaineena käytettäväksi.

4 §

Valmisteverotuslain 10 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen on velvollinen tekemään tunnistettavaksi 3 §:ssä tarkoitetun polttoaineen. Vastaava velvollisuus on 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla luvan haltijalla, milloin moottoripetrolia tai valopetrolia käytetään muuhun kun sanotussa lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

Polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi viimeistään valmisteverotuslain 13 §:ssä säädettynä ajankohtana.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, milloin polttoainetta siirretään laivakuljetuksena muualle kuin verottomaan varastoon, se voidaan tehdä tunnistettavaksi myös määräpaikassa laivasta purettaessa.

5 §

Polttoaineen tunnistettavaksi tekemisen tulee tapahtua asianomaisen piiritullikamarin valvonnassa ja sen hyväksymin ehdoin.

Piiritullikamari voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla antaa vapautuksen polttoaineen tunnistettavaksi tekemisestä.

6 §

Piiritullikamari voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla erityisistä syistä myöntää luvan moottoripetrolin tai valopetrolin astioimiseen korkeintaan 10 litran vetoisiin vähittäismyyntipakkauksiin sekä enintään mainitun suuruisten petrolipakkausten luovuttamiseen kulutukseen ilman, että niihin sekoitetaan edellä 3 §:n 1 momentissa mainittuja merkkiaineita.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan haltijan ja sen, joka luovuttaa petrolia luvan haltijalle on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi enintään 10 litran vähittäismyyntipakkauksiin astioimista varten toimitetun ja vastaanotetun petrolin määrä.

6 a § (9.10.1997/922)

Verotonta raskasta ja kevyttä polttoöljyä voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta muonitusta koskevia säännöksiä noudattaen seuraaville dieselmoottorilla varustetuille aluksille ja alustyypeille:

1) kauppa-alukset, jotka on merkitty alusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä;

2) merenkulkulaitoksen, rajavartiolaitoksen, tullilaitoksen, tielaitoksen, puolustusvoimien ja poliisilaitoksen omistamat ja niiden käytössä olevat alukset;

3) Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamat ja sen käytössä olevat alukset;

4) ruoppaajat ja hiekkajaalat;

5) kalastusalukset, jotka on merkitty kalas tusalusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä, sekä troolarit; sekä

6) Suomen Meripelastusseura – Finlands Sjöräddningssällskap ry:n, Pidä Saaristo Siistinä ry – Håll Skärgården Ren rf:n, Ålands Sjöräddningssällskap r.f:n ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen omistamat ja niiden käytössä olevat alukset.

Polttoöljyä ei saa kuitenkaan luovuttaa 1 momentissa tarkoitetulle alukselle verottomana, jos alusta myös käytetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuna yksityisenä huvialuksena.

6 b § (27.12.2007/1500)

Verotonta lentopetrolia voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta ilmailukäyttöön.

Verotonta lentobensiiniä voidaan luovuttaa valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta ilmailukäyttöön puolustusvoimille. Puolustusvoimien tulee varastoida verottomana hankkimansa lentobensiini erillisessä säiliössä siten, että polttoainetta ei luovuteta tästä säiliöstä käytettäväksi yksityiseen huvi-ilmailuun.

6 c § (27.12.2007/1500)

Edellä 6 a §:n 1 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa valtuutettu varastonpitäjä voi luovuttaa polttoaineet toiselle valtuutetulle varastonpitäjälle toimitettavaksi suoraan ensin mainitun varastonpitäjän verottomasta varastosta alukseen tai ilmailukäyttöön.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.10.1997/922:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

20.12.2001/1371:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

18.6.2003/559:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Sen estämättä mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, verottomasta varastosta voidaan luovuttaa kulutukseen 31 päivään elokuuta 2003 saakka kevyttä polttoöljyä, jonka tunnistettavaksi tekemiseen on käytetty furfuraalia, joka on lisätty dieselöljyyn ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

26.8.2004/815:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

27.12.2007/1500:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.