Seurattu SDK 822/2022 saakka.

22.12.1994/1376

Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla CE-merkintärikkomuksesta 19.3.2010/187.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Jollei lailla tai sen nojalla toisin säädetä tai määrätä, tätä lakia sovelletaan merkintään, jolla tietyt tuotteet varustetaan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin uudesta menettelytavasta 7 päivänä toukokuuta 1985 annettuun Euroopan yhteisöjen neuvoston päätöslauselmaan perustuvien direktiivien nojalla sekä merkintään, joka tehdään tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (73/23/ETY) nojalla (CE-merkintä).

Mitä tässä laissa säädetään CE-merkinnästä, koskee myös 1 momentissa tarkoitettujen direktiivien voimaan saattamiseksi ennen tämän lain voimaantuloa annetussa lainsäädännössä mainittua EY-merkkiä.

2 §

Tuote, joka on sitä koskevien 1 §:ssä tarkoitettujen direktiivien vaatimusten mukainen, saadaan varustaa CE-merkinnällä.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tuotteita ei saa varustaa CE-merkinnällä.

3 §

Tuotteen varustaa CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai tämän valtuuttama Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja, jollei 1 §:ssä tarkoitetusta direktiivistä muuta johdu.

Tuote, sen pakkaus tai valmistekilpi taikka, milloin tämä ei ole mahdollista, tuotteeseen liittyvät asiakirjat, ilmoitukset tai ohjeet onvarustettava CE-merkinnällä siten, että merkintä on näkyvä, helposti luettava ja pysyvä.

4 §

Jollei 1 §:ssä tarkoitetussa direktiivissä toisin määrätä, CE-merkinnässä on oltava kirjaimet "CE" jäljempänä esitetyllä tavalla kirjoitettuina.

Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava asteikossa esitettyä yhdenmuotoisuussuhdetta. Jos direktiivissä ei mainita erityistä kokoa, CE-merkinnän on oltava vähintään 5 millimetriä korkea.

5 §

Tuotetta ei saa varustaa CE-merkintään sekoitettavissa olevalla merkinnällä.

6 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tämän lain 2 §:n 2 momentin tai 5 §:n säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta muussa laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, CE-merkinnästä annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

7 §

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 290/94, TaVM 37/94, ETA:n sekakomitean päätös N:o 7/94: neuvoston direktiivi (93/68/ETY)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.