Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

8.12.1994/1139

Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 9.12.2016/1048, joka on voimassa 12.12.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (19.12.2014/1189)

1 § on kumottu L:lla 19.12.2014/1189.

2 § (19.12.2014/1189)
Toimivaltainen viranomainen

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan yleinen täytäntöönpano kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan unionin yhteisestä kalastuspolitiikasta annetuissa Euroopan unionin säädöksissä ja päätöksissä tarkoitettu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jos muualla laissa ei toisin säädetä.

3 § (19.12.2014/1189)
Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien säännösten noudattamisen valvontaa.

4 § (19.12.2014/1189)

4 § on kumottu L:lla 19.12.2014/1189.

4 a § (16.7.2010/690)

4 a § on kumottu L:lla 16.7.2010/690.

5–9 §

5–9 § on kumottu L:lla 19.12.2014/1189.

10 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä:

1–2 kohdat on kumottu L:lla 19.12.2014/1189.

3) edellä 4 §:ssä tarkoitetuista rekistereistä;

4) kalatalouden tukitoimenpiteistä; sekä

5) tämän lain muusta täytäntöönpanosta.

11 §
Ahvenanmaa

Siltä osin kuin asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan, sovelletaan tämän lain sijasta, mitä Ahvenanmaan maakuntapäivät säätää.

2 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

13 §
Kumottavat lait

Tällä lailla kumotaan:

1) 18 päivänä heinäkuuta 1975 annettu kalastustulolaki (621/75) muutoksineen sekä

2) 25 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta (483/75) muutoksineen.

14 §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa kalastustulolain nojalla myönnettyjen tukien maksamisessa ja takaisin perimisessä noudatetaan edelleen kalastustulolain säännöksiä.

Jos kalastustulolain mukainen tukihakemus koskee 30 päivänä joulukuuta 1994 päättyvältä tai sitä aikaisemmalta jaksolta suoritettavaa hinta-, varastointi- tai kuljetustukea, sovelletaan kyseiseen hakemukseen ja sen nojalla myönnettävään tukeen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 167/94, MmVM 22/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.11.1995/1280:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

HE 58/95, MmVM 3/95, EV 71/95

23.5.2001/434:

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (L 434/2001 tuli voimaan A:n 30.12.2003/1381 mukaisesti 18.1.2004.)

HE 8/2001, MmVM 6/2001, EV 37/2001

26.10.2001/887:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001

14.6.2002/519:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 203/2001, LaVM 7/2002, EV 62/2002

3.12.2002/1008:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 156/2002, MmVM 10/2002, EV 157/2002

22.12.2009/1340:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

22.12.2009/1471:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

24.6.2010/644:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 275/2009, MmVM 11/2010, EV 96/2010

16.7.2010/690:

34 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 4 a §, sellaisena kuin se on laissa 1008/2002.

35 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa kalastusalusrekisteriin rekisteröitynä oleva kalastusalus merkitään ilman eri hakemusta siihen 6 §:n mukaiseen alusryhmään, johon se pituutensa perusteella kuuluu.

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisterinpitäjän myöntämät rekisteröintiluvat ja rekisteritilan varauspäätökset ovat voimassa päätöksissä määrätyn ajan.

Avomerialukseen, joka on rekisteröity kalastusalusrekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 10 §:n 1 momentin1–3 kohtia ja 15 §:n 2 ja 3 momenttia vuoden kuluttua tämän lain voimantulosta. Aluksen omistajan on vuoden kuluttua tämän lain voimaan tulosta esitettävä selvitys 10 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Edellä 17 §:ssä säädetyn määräajan laskeminen aloitetaan tämän lain voimaantulosta.

Aluksen omistajan on vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta haettava rekisteröitäväksi sellainen alus, jonka rekisteröiminen ei ollut pakollista tämän lain voimaan tullessa.

Rekisteröintihakemukset, joihin ei ole annettu päätöstä ennen tämän lain voimaantuloa, käsitellään tämän lain mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 17/2009, PeVL 19/2009, MmVM 7/2010, EV 72/2010

19.12.2014/1189:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 107/2014, PeVL 28/2014, MmVM 17/2014, EV 170/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.