Seurattu SDK 335/2022 saakka.

30.12.1993/1603

Huumausaineasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.9.2008 alkaen. Ks. HuumausaineL 373/2008.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausainelain (1289/93) nojalla:

1 §
Huumausaineiksi luettavat kasvit

Huumausainelain (1289/93) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja huumausaineiksi luettavia kasveja ovat vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa (SopS 43/65) mainittujen kasvien lisäksi khat-kasvi (Catha Edulis), meskaliinia sisältävät kaktuskasvit ja Psilosybe-sienet.

2 §
Valmistuslupa

Huumausaineen valmistusluvassa on mainittava valmistajan nimi, osoite ja ammatti tai toimiala, valmistuspaikka, valmistettavan huumausaineen nimi ja mahdollinen kansainvälinen yleisnimi sekä laatu ja valmistettavaksi sallittu määrä, määräys ajasta, jonka kuluessa valmistuksen tulee tapahtua sekä muut tarpeelliset valmistukselle asetetut ehdot. Valmistusluvassa on oltava maininta siitä, että huumausaine on käytettävä lääkinnälliseen, tieteelliseen tai huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistävään tarkoitukseen.

3 §
Tuontilupa

Huumausaineen tuontiluvassa on mainittava huumausaineen nimi ja mahdollinen kansainvälinen yleisnimi, tuotavaksi aiottu määrä, tuojan ja lähettäjän nimi ja osoite sekä tuojan ammatti tai toimiala. Luvassa on myös mainittava määräaika, jonka kuluessa maahantuonti on suoritettava sekä tuontia koskevat muut tarpeelliset ehdot. Jos huumausaine tuodaan maahan valmisteena, luvassa on lisäksi mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä lääkemuoto. Tuontiluvassa on mainittava, että huumausaine käytetään lääkinnälliseen, tieteelliseen tai huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistävään tarkoitukseen. Tuontiluvassa voidaan myös määrätä huumausaineen maahantuontitavasta. Tuontilupapäätöksen ohella hakijalle on annettava tuontitodistus vientiluvan hankkimiseksi lähettäjämaan asianomaiselta viranomaiselta.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1976) listoissa I–IV mainitun huumausaineen tuontiluvan on lisäksi oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen. (4.12.1998/927)

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa I mainittujen aineiden tuonti maahan tullivarastossa säilyttämistä varten on kielletty.

Kun tuontilupaa edellyttävä huumausaine on tuotu maahan tai maahantuonnille määrätty aika on päättynyt, lääkelaitoksen on palautettava vientimaan asianomaiselle viranomaiselle jäljennös vientiluvasta, johon on merkitty, paljonko luvassa mainitusta huumausaineen määrästä on tuotu maahan.

4 §
Vientilupa

Huumausaineen vientilupahakemukseen on liitettävä asianomaisen maan viranomaisen antama todistus siitä, että vietäväksi tarkoitetun erän tuonti siihen maahan on sallittua.

Vientiluvassa on mainittava huumausaineen nimi ja mahdollinen kansainvälinen yleisnimi, vietäväksi tarkoitettu määrä, viejän ja vastaanottajan nimi ja osoite sekä määräaika, jonka kuluessa vienti on suoritettava. Jos huumausaine viedään valmisteena, luvassa on lisäksi mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä lääkemuoto. Vientiluvassa on myös mainittava tuontiluvan numero ja päiväys sekä luvan antanut viranomainen. Luvassa voidaan määrätä huumausaineen maastavientitavasta.

Hakijalle annetaan jäljennös vientiluvasta, joka on liitettävä lähetykseen. Lääkelaitoksen on lähetettävä luvasta jäljennös tuontimaan asianomaiselle viranomaiselle.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa I–IV mainitun huumausaineen vientiluvan on oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen. (4.12.1998/927)

5 §
Kiintiöt

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa I ja II mainittujen huumausaineiden valmistukseen, maahantuontiin ja maastavientiin oikeuttavaa huumausainelain 4 ja 5 §:ssä tarkoitettua lupaa ei saa myöntää suuremman huumausainemäärän valmistukseen, maahantuontiin tai maastavientiin kuin mitä kansainväliselle huumausaineiden valvontalautakunnalle on ilmoitettu sinä vuonna käytettävän mainittuihin tarkoituksiin.

Jos vuoden lopussa havaitaan, että valmistetut ja maahantuodut määrät jonakin vuonna ylittävät 1 momentissa mainitun määrän, on jokainen vuoden lopussa jäljellä oleva ylijäämä vähennettävä seuraavana vuonna valmistettavista tai maahantuotavista määristä.

Muuntamista varten tarpeelliseksi ilmoitettu määrä on, mikäli mahdollista, kokonaan käytettävä tähän tarkoitukseen sinä vuonna, jota arvio koskee. Muussa tapauksessa vähennetään käyttämättä jäänyt osa seuraavan vuoden arviosta.

6 §
Luvanvaraisuudesta vapauttaminen

Huumausaineen maahantuonnin ja maastaviennin luvanvaraisuudesta ovat vapautettuja vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listassa III mainitut valmisteet. (4.12.1998/927)

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, huumausaineen maahantuontia ja maastavientiä koskevasta luvanvaraisuudesta ovat vapautettuja sellaiset yhdistelmävalmisteet, jotka sisältävät muuta psykotrooppista ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa I mainittua ainetta ja joiden koostumus on sellainen, ettei ole olemassa vaaraa niiden väärinkäyttämisestä tai vaara on vain vähäinen eikä valmisteista saada helposti eristetyksi edellä mainittua ainetta sellaista määrää, joka voisi johtaa väärinkäyttöön. Lääkelaitos päättää tarkemmin näistä valmisteista.

7 § (4.12.1998/927)

7 § on kumottu A:lla 4.12.1998/927.

8 §
Aluksen ja ilma-aluksen lääkevarastot sekä matkustajan henkilökohtaiset lääkevalmisteet

Huumausainelain ja tämän asetuksen maahantuontia ja maastavientiä koskevia säännöksiä ei huumausainelain 12 §:n säännöksiä lukuunottamatta sovelleta vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa I–III, psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa II–IV sekä tämän asetuksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen huumausaineiden sellaisiin rajoitettuihin määriin kansainvälisessä liikenteessä olevalla aluksella tai ilma-aluksella, joita saatetaan tarvita matkan aikana ensiaputarkoituksiin tai hätätilanteissa. Huumausaineet on säilytettävä lukitussa lääkekaapissa olevassa sinetöidyssä ensiapulaatikossa, ja niistä on vastuussa aluksella päällikkö ja ilma aluksella ensiapulaatikosta tai lääkekaapista vastaava henkilö. Mainittuja säännöksiä ei sovelleta myöskään sellaisiin vähäisiin määriin edellä mainittuja huumausaineita, joita matkustaja tuo lääkevalmisteina henkilökohtaista lääkitystään varten.

9 § (15.7.1994/651)
Huumausaineen valmistuksessa käytettäviin aineisiin liittyvä luvan- tai ilmoituksenvarainen toiminta

Huumausainelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu lääkelaitoksen lupa vaaditaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä Wienin yleissopimus, liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kauttakuljetuksen, kaupanpidon, varastoinnin ja jakelun harjoittamiseen. Lupa vaaditaan lisäksi mainitun sopimuksen liitteen luetteloihin kuuluvien aineiden vientitoimituksiin valtioon, joka ei kuulu Euroopan unioniin, siten kuin jäljempänä 9c ja 9d §:ssä säädetään. (30.6.1995/952)

Huumausainelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus lääkelaitokselle vaaditaan 9 e §:ssä säädetyissä tapauksissa.

Lupaa tai ilmoitusta ei vaadita lääkevalmisteiden tai muiden sellaisten valmisteiden, joista Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloihin kuuluvia aineita ei voida helposti käyttää tai eristää, valmistukseen tai näiden valmisteiden kauppaan tai muuhun käsittelyyn eikä myöskään valmistukseen liittyvään kyseisten aineiden varastointiin tai muuhun käsittelyyn.

9 a § (15.7.1994/651)
Lupa valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamiseen

Haettaessa lupaa Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden, lukuun ottamatta etikkahappoanhydridiä ja kaliumpermanganaattia, valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamiseen, mukaan lukien maahantuonti- tai maastavientitoiminnan harjoittaminen Suomen ja jonkin Euroopan unioniin kuuluvan valtion välillä, hakemukseen on liitettävä: (18.12.2003/1230)

1) hakijaa koskevat tiedot mukaan lukien rekisteriote sekä hakijan ja kaikkien luvanalaisen toiminnan toimipaikkojen osoitteet;

2) selvitys siitä, mitä aineita toiminta koskee;

3) selvitys toiminnasta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä ja hänen tai heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan kyseisten aineiden käsittelyssä;

4) selvitys toimenpiteistä, joilla aineiden joutuminen huumausaineen laittomaan valmistukseen pyritään estämään.

Jos lupaa haettaessa esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on näistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

Luvan saanut toiminnanharjoittaja saa luovuttaa kyseisiä aineita ainoastaan muulle luvanhaltijalle tai sellaiselle, jolla muutoin on oikeus hankkia, pitää hallussaan tai käsitellä näitä aineita.

9 b § (15.7.1994/651)
Lupa maahantuonti- tai maastavienti- toiminnan harjoittamiseen Suomen ja Euroopan unioniin kuulumattoman valtion välillä ja lupa Suomen kautta tapahtuvaan kauttakuljetukseen (30.6.1995/952)

Haettaessa lupaa Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden maahantuonti tai maastavientitoiminnan harjoittamiseen Suomen ja sellaisen valtion välillä, joka ei kuulu Euroopan unioniin tai Suomen kautta tapahtuvan kauttakuljetuksen harjoittamiseen sellaisten valtioiden välillä, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, hakemukseen on liitettävä: (30.6.1995/952)

1) hakijaa koskevat tiedot mukaan lukien rekisteriote sekä hakijan ja luvanalaisen toiminnan kaikkien toimipaikkojen osoitteet;

2) tiedot muiden toimintaan mahdollisesti osallistuvien nimistä ja osoitteista; (30.6.1995/952)

3) selvitys siitä, mitä aineita toiminta koskee;

4) selvitys toiminnasta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä ja hänen tai heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan kyseisten aineiden käsittelyssä;

5) selvitys toimenpiteistä, joilla aineiden joutuminen huumausaineen laittomaan valmistukseen pyritään estämään.

Jos lupaa haettaessa esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on niistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

9 c § (15.7.1994/651)
Vientitoimituskohtainen lupa maastavientiin

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden maastavienti valtioon, joka ei kuulu Euroopan unioniin, on sallittua ainoastaan, jos lääkelaitos on myöntänyt kuhunkin vientitoimitukseen luvan. Sama koskee mainitun sopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien seuraavien aineiden vientiä:

1) antraniilihappo, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Bolivia, Chile, Ecuador, Intia, Kolumbia, Meksiko, Peru, Turkki, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

2) fenyylietikkahappo ja piperidiini, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Amerikan yhdysvallat, Bolivia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Meksiko, Peru, Turkki, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

3) metyylietyyliketoni, rikkihappo ja tolueeni, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Kolumbia, Panama, Paraguay, Peru, Syyria, Thaimaa, Turkki, Uruguay, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

4) asetoni ja etyylieetteri, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Iran, Kolumbia, Libanon, Meksiko, Myanmar (Burma), Panama, Paraguay, Peru, Singapore, Syyria, Thaimaa, Turkki Uruguay, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

5) kloorivetyhappo, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Iran, Kolumbia, Libanon, Myanmar (Burma), Panama, Paraguay, Peru, Singapore, Syyria, Thaimaa, Turkki, Uruguay, Venezuela, Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

(18.12.2003/1230)

Haettaessa 1 momentissa tarkoitettua lupaa hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1) maastaviejän, vastaanottavaan maahan tuojan, muun vientitoimitukseen mahdollisesti osallistuvan sekä lähetyksen lopullisen vastaanottajan nimi ja osoite;

2) aineen nimi, määrä ja paino sekä, mikäli on kysymys seoksesta, seoksen määrä ja paino sekä siihen sisältyvän lupaa edellyttävän aineen määrä ja paino tai prosenttiosuus;

3) vientipäivä, sen tullitoimipaikan nimi, johon vientitullausilmoitus tehdään, sekä tiedot maastalähtöpaikasta, saapumispaikasta tuontimaassa, kuljetustavasta ja matkareitistä, mikäli nämä ovat hakijan tiedossa;

4) jäljennös maahantuontiluvasta, mikäli maa, johon ainetta on tarkoitus viedä, edellyttää, että maahantuonti saa tapahtua vain tuontiluvan nojalla.

Myönnetty vientilupa tulee liittää vientilähetykseen vientipaikan tulliviranomaisille esitettäväksi. Tulliviranomainen tarkastaa, että luvassa olevat tiedot vastaavat lähetystä, ja merkitsee lupaan vientitullausilmoituksen päivämäärän sekä lähettää luvan takaisin lääkelaitokselle.

9 d § (15.7.1994/651)
Yleinen maastavientilupa

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien aineiden muu kuin 9c §:ssä tarkoitettu maastavienti valtioon, joka ei kuulu Euroopan unioniin, on sallittua, jos lääkelaitos on myöntänyt vientiin yleisen vientiluvan. (30.6.1995/952)

Haettaessa 1 momentissa tarkoitettua lupaa hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja osoite;

2) selvitys siitä, mitä aineita vienti koskee;

3) yhteenveto hakemusta edeltäneen vuoden aikana tapahtuneista luetteloon kuuluvien aineiden vientitoimituksista eriteltynä jokaisen aineen osalta vientitoimitusten kokonaismäärä sekä määrä, jota ainetta on viety 9 c §:n mukaista vientilupaa edellyttävään maahan;

4) selvitys toiminnasta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä ja hänen tai heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan kyseisten aineiden käsittelyssä;

5) selvitys toimenpiteistä, joilla aineiden joutuminen huumausaineen laittomaan valmistukseen pyritään estämään.

Jos lupaa haettaessa esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on näistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

Kuhunkin vientilähetykseen tulee liittää jäljennös myönnetystä yleisestä vientiluvasta vientipaikan tulliviranomaisille esitettäväksi. Tulliviranomainen tarkastaa, että luvassa olevat tiedot vastaavat lähetystä ja merkitsee jäljennökseen vientitullausilmoituksen päivämäärän. Tulliviranomaisen tulee säilyttää lupajäljennöksiä vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maastavienti on tapahtunut. (30.6.1995/952)

9 e § (15.7.1994/651)
Toiminnanharjoittamista koskeva ilmoitus

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien aineiden sekä etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin valmistusta, maahantuontia, maastavientiä, kauttakuljetusta, kaupanpitoa, varastointia ja jakelua harjoittavien tulee tehdä lääkelaitokselle toiminnanharjoittamisilmoitus. Valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamista koskevaan ilmoitukseen tulee sisällyttää vastaavat tiedot kuin haettaessa 9 a §:ssä tarkoitettua lupaa sekä ilmoitukseen, joka koskee maahantuonti- tai maastavientitoiminnan harjoittamista Suomen ja sellaisen valtion välillä, joka ei kuulu Euroopan unioniin tai Suomen kautta tapahtuvan kauttakuljetuksen harjoittamista sellaisten valtioiden välillä, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, vastaavat tiedot kuin haettaessa 9 b §:ssä tarkoitettua lupaa. (18.12.2003/1230)

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ilmoitusvelvollisuus koskee asetonin, etyylieetterin, metyylietyyliketonin, rikkihapon, kloorivetyhapon ja tolueenin osalta kuitenkin ainoastaan maastavientitoimintaa Suomesta valtioon, joka ei kuulu Euroopan unioniin, ja tällöinkin vain, kun vietävän aineen määrä tai, jos on kysymys seoksesta, vietävän seoksen sisältämän kyseisen aineen määrä, ylittää kalenterivuoden aikana seuraavat määrät: asetoni 50 kg, etyylieetteri 20 kg, metyylietyyliketoni 50 kg, rikkihappo 100 kg, kloorivetyhappo 100 kg, tolueeni 50 kg. (18.12.2003/1230)

Jos ilmoitusta tehtäessä esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on myös niistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

10 §
Kansainvälisille valvontaviranomaisille ilmoittaminen

Lääkelaitos antaa kansainvälisille valvontaviranomaisille vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen ja huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen edellyttämät arviot ja tiedot.

11 §
Huumausaineen varastointi lääketehtaassa ja lääketukkukaupassa

Lääketehtaassa ja lääketukkukaupassa ei saa olla varastossa huumausainetta enemmän, kuin mitä on tarpeen tavanomaista käyttöä tai myyntiä varten ottaen huomioon vallitsevat markkinointiolosuhteet.

12 §
Huumausaineiden päällysmerkinnät sekä niiden vienti- ja tuontiasiakirjojen tiedot (15.7.1994/651)

Huumausaineen päällyksestä on käytävä ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa. Myytäväksi tarkoitetun huumausaineen päällyksestä on lisäksi käytävä ilmi aineen tai valmisteen huumausainepitoisuus.

Huumausaineen vientiin ja tuontiin liittyvistä asiakirjoista tulee käydä ilmi:

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa;

2) aineen määrä;

3) viejän, tuojan ja aineen lopullisen vastaanottajan, jos tämä on tiedossa, nimi ja osoite.

(15.7.1994/651)

3 momentti on kumottu A:lla 15.7.1994/651.

12 a § (15.7.1994/651)
Huumausaineen valmistuksessa käytettävien aineiden päällysmerkinnät sekä niiden lähetyksiä ja luovutuksia koskevien asiakirjojen tiedot (30.6.1995/952)

Huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen päällyksestä on käytävä ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloissa.

Asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen muihin lähetyksiin tai luovutuksiin kuin vientiin tai tuontiin Suomen ja sellaisen valtion välillä, joka ei kuulu Euroopan unioniin tai Suomen kautta tapahtuviin kauttakuljetuksiin sellaisten valtioiden välillä, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, tulee käydä ilmi: (30.6.1995/952)

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloissa;

2) aineen määrä ja paino sekä, jos on kysymys seoksesta, seoksen määrä ja paino sekä siihen sisältyvän valvottavan aineen määrä ja paino tai prosenttiosuus;

3) toimittajan, jakelijan ja vastaanottajan nimi ja osoite;

4) asiakkaan selvitys aineen käyttötarkoituksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu tietojenantovelvoite koskee etikkahappoanhydrin, kaliumpermanganaatin, antraniilihapon, fenyylietikkahapon ja piperidin osalta lähetyksiä tai luovutuksia, jotka ylittävät seuraavat määrät: etikkahappoanhydridi 100 l, kaliumpermanganaatti 100 kg, antraniilihappo ja sen suolat 1 kg, fenyylietikkahappo ja sen suolat 1 kg, piperidiini ja sen suolat 0,5 kg. (18.12.2003/1230)

Asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen vientiin tai tuontiin Suomen ja sellaisen valtion välillä, joka ei kuulu Euroopan unioniin tai Suomen kautta tapahtuviin kauttakuljetuksiin sellaisten valtioiden välillä, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, tulee käydä ilmi: (30.6.1995/952)

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloissa;

2) aineen määrä ja paino sekä, jos on kysymys seoksesta, seoksen määrä ja paino sekä siihen sisältyvän valvottavan aineen määrä ja paino tai prosenttiosuus;

3) maastaviejän, maahantuojan, jakelijan ja aineen lopullisen vastaanottajn nimi ja osoite.

Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitetut asiakirjat tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona luovutus tai lähetys on tapahtunut. (30.6.1995/952)

13 §
Luetteloiden pito

Lääkelaitoksen on pidettävä saatavilla ajan tasalla olevia luetteloita huumausaineista ja niiden valmistuksessa käytettävistä aineista sekä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista valmisteista sekä tiedotettava niitä koskevista muutoksista.

14 §
Tuomitsemisesta ilmoittaminen

Jos joku tuomitaan rangaistukseen rikoslain 50 luvussa tarkoitetusta rikoksesta, tuomioistuimen on toimitettava lääkelaitokselle jäljennös asiaa koskevasta päätöksestä.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.7.1994/651:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 1994.

Tämän asetuksen 9 a, 9 b, 9 c tai 9 d §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava ja 9 e §:ssä tarkoitettu ilmoitus tehtävä aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETAn sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II:n neuvoston direktiivi N:o 92/109/ETY, neuvoston direktiivi N:o 93/46/ETY

30.6.1995/952:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetukset (ETY) N:o 3677/90, 900/92, 3769/92 ja 2959/93

4.12.1998/927:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

18.12.2003/1230:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.