Seurattu SDK 125/2023 saakka.

17.12.1993/1169

Laki Metsähallituksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla Metsähallituksesta 30.12.2004/1378, joka tuli voimaan 1.1.2005.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa.

2 §
Tehtävät

Metsähallitus hoitaa, käyttää ja suojelee kestävästi sekä tuloksellisesti hallinnassaan olevia luonnonvaroja ja muuta omaisuutta. Metsähallitus voi suorittaa myös muita vastaavia tehtäviä. Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen tulee luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena osana ottaa riittävästi huomioon yhdessä metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa.

Metsähallitus hoitaa luonnonsuojelulain (71/23) nojalla perustettuja luonnonsuojelualueita koskevissa ja muissa säännöksissä sille annetut luonnonsuojelutehtävät sekä ne muut luonnonsuojelutehtävät, jotka sille osoitetaan palvelu- ja muita toimintatavoitteita sekä tulostavoitetta määrättäessä.

Metsähallitus hoitaa ne viranomaistehtävät, jotka sille on annettu

1) kalastuslaissa (286/82);

2) kolttalaissa (611/84);

3) luontaiselinkeinolaissa (610/84);

4) maastoliikennelaissa (670/91);

5) metsästyslaissa (615/93);

6) suojametsälaissa (196/22);

7) ulkoilulaissa (606/73); ja

8) vesilaissa (264/61);

sekä muut sille säädetyt tai määrätyt viranomaistehtävät.

Metsähallitus hoitaa lisäksi ne luonnon virkistyskäyttöön ja työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät sekä muut sen toimialaan liittyvät yhteiskunnalliset tehtävät, jotka sille annetaan palvelu- ja muita toimintatavoitteita sekä tulostavoitteita määrättäessä.

Asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä Metsähallitukselle voidaan antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä sekä asetuksella tarkempia säännöksiä tehtävien jakaantumisesta liikelaitos- tai viranomaistehtäviin.

3 §
Luonnonsuojelutehtävien ohjaus ja järjestely

Metsähallitus hoitaa luonnonsuojeluun liittyvät viranomais- ja muut tehtävät noudattaen niitä tavoitteita ja määrärahojen käytölle asetettuja ehtoja, jotka ympäristöministeriö eduskunnan hyväksymien palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden sekä talousarviossa myöntämien määrärahojen puitteissa asettaa.

Luonnonsuojelutehtävien hoitamista varten Metsähallituksessa on erillinen yksikkö, jonka päällikkö tai hänen määräämänsä, poiketen siitä, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) säädetään liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta, ratkaisee erityisesti 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut Metsähallituksen päätettäväksi annetut luonnonsuojelua koskevat viranomaisasiat.

Metsähallituksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla alueellisesti toimivaltaiseen lääninoikeuteen tai, jollei sellaista ole, Oulun lääninoikeuteen, siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

4 §
Viranomaistehtävien järjestely

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamista varten Metsähallituksessa on erillinen yksikkö, jonka päällikkö tai hänen määräämänsä, poiketen siitä, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta, ratkaisee erityisesti 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut Metsähallituksen päätettäviksi annetut viranomaisasiat.

Metsähallituksen 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa viranomaisasiassa tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivaan maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

5 §
Palvelu- ja toimintatavoitteet

Metsähallituksen tulee huolehtia tuloksellisesti toimintaansa liittyvien tuotteiden ja palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja kehittämisestä, ottaen huomioon asiakkaiden ja koko yhteiskunnan tarpeet.

Eduskunta hyväksyy vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä muiden toimintatavoitteiden lisäksi tavoitteet siitä, missä määrin suojelualueita hankitaan Metsähallituksen hallinnasta luovutettavan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta saatavilla tuloilla, ja siitä, missä määrin Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta voidaan käyttää vaihtomaina suojelualueiden hankintaan.

6 §
Metsähallituksen hallinnassa oleva kansallisomaisuus

Metsähallituksen hallinnassa olevaan kansallisomaisuuteen kuuluvat luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet ja muut niitä vastaavat alueet siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Kansallisomaisuus kuuluu Metsähallituksen taseen muuhun omaan pääomaan. Kansallisomaisuudelle ei aseteta tuottovaatimusta eikä sitä eikä sen arvonkorotuksia saa siirtää peruspääomaan.

7 §
Yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus

Metsähallituksen yhteiskunnallisten tehtävien hoito voidaan rahoittaa valtion talousarviossa erikseen osoitetuilla määrärahoilla taikka ottamalla tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset huomioon vähentävänä tekijänä tulostavoitetta asetettaessa.

8 §
Lainanotto

Metsähallituksella on oikeus ottaa eduskunnan suostumuksen rajoissa lainaa, jonka takaisinmaksuaika on vähintään vuosi.

9 §
Hinnoittelu

Metsähallituksen palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Luonnonsuojeluun, kalastukseen, metsästykseen, retkeilyyn sekä muihin niihin rinnastettaviin yhteiskunnallisiin palveluihin liittyvät maksut voidaan erityisin perustein määrätä liiketaloudellista hintaa alemmiksi tai ne voivat olla kokonaan maksuttomia. Paikallisen väestön oikeudet, edut ja elinolot tai muu niihin rinnastettava syy on erityinen hinnan alentamisen tai maksuttomuuden peruste.

Asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitetuista yhteiskunnallisista palveluista ja niiden maksullisuudesta.

Metsähallituksen julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut määrätään noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

10 §
Metsähallitusta koskevat maa- ja metsätalousministeriön ohjaustehtävät

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion sekä Metsähallituksen esitettyä alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelman maa- ja metsätalousministeriö päättää:

1) Metsähallituksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista eduskunnan hyväksymissä rajoissa;

2) Metsähallituksen tulostavoitteesta ja tarvittaessa sen osista; sekä

3) Metsähallituksen talouden ja toiminnan vuotta pitempää ajanjaksoa koskevista tavoitteista.

11 §
Johtokunta

Metsähallituksen hallituksena on johtokunta, josta on voimassa, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa liikelaitoksen hallituksesta säädetään.

12 § (19.8.1994/756)
Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeiden muutos

12 § on kumottu L:lla 19.8.1994/756.

13 §
Neuvottelukunnat

Metsähallituksen hallinnassa olevien maa- ja vesialueiden käyttöä koskevan päätöksenteon apuna paikallisen väestön aseman turvaamiseksi on lääni- tai aluekohtaisia neuvottelukuntia, joista säädetään tarkemmin asetuksella.

14 §
Valtion liikelaitoksista annetun lain soveltaminen

Metsähallitukseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä.

15 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

16 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan metsähallituksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annettu laki (264/91).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17 §
Siirtymäsäännökset

Metsähallitukselle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet sekä sille laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät siirtyvät tämän lain mukaiselle Metsähallitukselle.

Metsähallituksen virat siirtyvät tämän lain mukaisen Metsähallituksen viroiksi, lukuun ottamatta pääjohtajan virkaa, joka lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Metsähallituksen virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy tämän lain mukaisen Metsähallituksen palvelukseen ja säilyttää aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Metsähallitus hoitaa vuoden 1993 toimintaan kohdistuvat, metsähallitukselle tilivirastona kuuluneet tilinpitotehtävät.

HE 257/93, MmVM 27/93

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.8.1994/756:

HE 60/94, HaVM 6/94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.