Seurattu SDK 600/2020 saakka.

16.9.1993/838

Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu A:lla 12.12.2019/1267, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Työministeriö on 26 päivänä marraskuuta 1992 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen (1182/92) 2, 3 ja 22 §:n nojalla päättänyt:

1 § (18.12.2000/1232)

Työnantajan on työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (716/2000) 3 §:n mukaisesti luetteloitava tämän päätöksen liitteessä mainituille syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville työmenetelmille ja aineille altistuvat työntekijät.

2 §

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien kemikaalien pakkausten varoitusmerkinnöistä on määrätty erikseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993, ja sillä kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1988 syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista sekä niiden merkinnöistä ja myrkkyluokituksesta annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (477/88).

ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi (90/394/ETY)

LIITE

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät:

A. Työmenetelmät(4.12.2003/1014)

1. Auramiinin valmistus. (4.12.2003/1014)

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. (4.12.2003/1014)

3. Työ, johon liittyy altistuminen sellaisille pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät nikkelikuparikiven pasutuksen ja sähköraffinoinnin aikana. (4.12.2003/1014)

4. Vahvasti hapan isopropyylialkoholin valmistusmenetelmä. (4.12.2003/1014)

5. Työ, johon liittyy työntekijän altistuminen hienojakoiselle tammen tai pyökin pölyille. (4.12.2003/1014)

B. Aineet

Ryhmä 1:

Aineet, joiden käyttö muihin kuin tutkimus- ja niihin verrattaviin tarkoituksiin on kielletty ja joita kyseisiin tarkoituksiin saa käyttää vain asianomaista työpaikkaa valvovan työsuojeluviranomaisen luvalla.

Aineen nimiCAS- numeroEY-numero
4-Aminobifenyyli92-67-1612-072-00-6
4-Aminobifenyylin suolat612-073-00-1
p-Aminodifenyyli92-67-1612-072-00-6
p-Aminodifenyylin suolat612-073-00-1
2-Aminonaftaleeni91-59-8612-022-00-3
2-Aminonaftaleenin suolat612-071-00-0
N-Asetyyli-2-aminofluoreeni53-96-3
2-Asetyyliaminofluoreeni53-96-3
Bentseeniatsodimetyylianiliini60-11-7
Bentseeniatsodimetyylianiliinin suolat
Bentsidiini92-87-5612-042-00-2
Bentsidiinin suolat612-070-00-5
4,4’-Bianiliini92-87-5612-042-00-2
4,4’-Bianiliinin suolat612-070-00-5
4,4’-Bifenyleenidiamiini92-87-5612-042-00-2
4,4’-Bifenyleenidiamiinin suolat612-070-00-5
(1,1’-Bifenyyli)-4,4’-diamiini92-87-5612-042-00-2
(1,1’-Bifenyyli)-4,4’-diamiinin suolat612-070-00-5
(1,1’-Bifenyyli)-4-amiini92-67-1612-072-00-6
(1,1’-Bifenyyli)-4-amiinin suolat612-073-00-1
4-Bifenyyliamiini92-67-1612-072-00-6
4-Bifenyyliamiinin suolat612-073-00-1
CI 1102060-11-7
CI 11020:n suolat
CI 3722592-87-5612-042-00-2
CI 37225:n suolat612-070-00-5
CI 3727091-59-8612-022-00-3
CI 37270:n suolat612-071-00-0
Di(2-kloorietyyli)eetteri111-44-4603-029-00-2
Di-2-kloorietyylisulfidi505-60-2
4,4’-Diamino-1,1’-bifenyyli92-87-5612-042-00-2
4,4’-Diamino-1,1’-bifenyylin suolat612-070-00-5
Dibentso(b, e)(1,4)dioksiini1746-01-6
2,3-Dibromi-1-propanolifosfaatti126-72-7
1,2-Dihydro-3-metyyli-bentso(j) aseantryleeni56-49-5
2,2’-Diklooridietyylieetteri111-44-4603-029-00-2
2,2’-Diklooridietyylisulfidi505-60-2
Diklooridimetyylieetteri542-88-1603-046-00-5
Dimetyyli-1,1’-dikloorieetteri542-88-1603-046-00-5
N,N-Dimetyyli-4-fenyyliatsobentseeniamiini60-11-7
N,N-Dimetyyli-4-fenyyliatsobentseeniamiinin suolat
N,N-Dimetyyli-p-fenyyliatsoaniliini60-11-7
N,N-Dimetyyli-p-fenyyliatsoaniliinin suolat
4-Dimetyyliaminoatsobentseeni60-11-7
4-Dimetyyliaminoatsobentseenin suolat
4-Dimetyyliaminofenyyliatsobentseeni60-11-7
4-Dimetyyliaminofenyyliatsobentseenin suolat
p-Fenyylianiliini92-67-1612-072-00-6
p-Fenyylianiliinin suolat612-073-00-1
4-Fenyylinitrobentseeni92-93-3609-039-00-3
N-Fluoreeni-2-yyli-asetamidi53-96-3
2-Fluorenyyliasetamidi53-96-3
Kloori(kloorimetoksi)metaani542-88-1603-046-00-5
1-Kloori-2-(β-kloorietoksi)etaani111-44-4603-029-00-2
1-Kloori-2-(β-kloorietyylitio)etaani505-60-2
Klooridimetyylieetteri107-30-2603-075-00-3
bis-(2-Kloorietyyli)-sulfidi505-60-2
bis-(2-Kloorietyyli)eetteri111-44-4603-029-00-2
bis-(-Kloorietyyli)eetteri111-44-4603-029-00-2
bis-Kloorimetyylieetteri542-88-1603-046-00-5
Kloorimetyylimetyylieetteri107-30-2603-075-00-3
Ksenyyliamiini92-67-1612-072-00-6
Ksenyyliamiinin suolat612-073-00-1
1-Metyyli-1-nitrosourea684-93-5
N-Metyyli-N-nitrosourea684-93-5
Metyylikloorimetyylieetteri107-30-2603-075-00-3
3-Metyylikolantreeni56-49-5
20-Metyylikolantreeni56-49-5
Metyylinitrosourea684-93-5
2-Naftyyliamiini91-59-8612-022-00-3
β-Naftyyliamiini91-59-8612-022-00-3
2-Naftyyliamiinin suolat612-071-00-0
β-Naftyyliamiinin suolat612-071-00-0
4-Nitrobifenyyli92-93-3609-039-00-3
p-Nitrodifenyyli92-93-3609-039-00-3
N-Nitroso-N-metyyliurea684-93-5
Nitrosometyyliurea684-93-5
2-Oksetanoni57-57-8606-031-00-1
3-Propanolidi57-57-8606-031-00-1
1,3-Propiolaktoni57-57-8606-031-00-1
β-Propiolaktoni57-57-8606-031-00-1
Sinappikaasu505-60-2
TCDD1746-01-6
2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiini1746-01-6
Tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti126-72-7

Ryhmä 2: Aineet, joiden käytön työministeriö voi tarvittaessa määrätä luvanvaraiseksi.

Aineen nimiCAS-numeroEY-numero
Bromieteeni593-60-2602-024-00-2
Bromietyleeni593-60-2602-024-00-2
1,1-Difluorieteeni75-38-7
1,1-Difluorietyleeni75-38-7
3,3’-Dikloori-4,4’-diaminodifenyylimetaani101-14-4612-078-00-9
3,3’-Dikloori-4,4’-diaminodifenyyli-metaanin suolat612-079-00-4
2,2’-Dikloori-4,4’-metyleenidianiliini101-14-4612-078-00-9
2,2’-Dikloori-4,4’-metyleenidianiliinin suolat612-079-00-4
1,1-Dikloorieteeni75-35-4602-025-00-8
1,1-Dikloorietyleeni75-35-4602-025-00-8
Dimetyylinitrometaani79-46-9609-002-00-1
3-Hydroksi-1-propaanisulfonihapposultoni1120-71-4016-032-00-3
Kloorieteeni75-01-4602-023-00-7
Kloorietyleeni75-01-4602-023-00-7
4,4’-Metyleeni-bis-(2-kloorianiliini)101-14-4612-078-00-9
4,4’-Metyleeni-bis-(2-kloorianiliinin) suolat612-079-00-4
4,4’-Metyleeni-bis-2-klooribentseeniamiini101-14-4612-078-00-9
4,4’-Metyleeni-bis-2-klooribentseeniamiinin suolat612-079-00-4
Metyleeni-o-kloorianiliini101-14-4612-078-00-9
Metyleeni-o-kloorianiliinin suolat612-079-00-4
MOCA101-14-4612-078-00-9
MOCA:n suolat612-079-00-4
2-Nitropropaani79-46-9609-002-00-1
1,2-Oksatiolaani-2,2-dioksidi1120-71-4016-032-00-3
1,3-Propaanisultoni1120-71-4016-032-00-3
Vinylideenifluoridi75-38-7
Vinylideenikloridi75-35-4602-025-00-8
Vinyylibromidi593-60-2602-024-00-2
Vinyylikloridi75-01-4602-023-00-7

Ryhmä 3: Muut aineet, joiden käytössä on noudatettava työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annettua valtioneuvoston asetusta (716/2000). (18.12.2000/1232)

Aineen nimiCAS-numeroEY-numero
AAT97-56-3611-006-00-3
Aflatoksiinit1402-68-2
Akryyliamidi79-06-1616-003-00-0
Akryylinitriili107-13-1608-003-00-4
Aldriini309-00-2602-048-00-3
5-Allyyli-1,3-bentsodioksoli; Safroli94-59-7202-345-4
(18.12.2000/1232)
3-Amino-(1H)-1,2,4-triatsoli61-82-5613-011-00-6
3-Amino-1,2,4-triatsoli61-82-5613-011-00-6
2-Amino-1-metoksi-4-nitrobentseeni99-59-2
2-Amino-1-metoksi-4-nitrobentseenin suolat
4-Amino-2’,3-dimetyyliatsobentseeni97-56-3611-006-00-3
4-Amino-2’,3-dimetyyliatsobentseenin suolat
4’-Amino-2,3’-atsotolueeni97-56-3611-006-00-3
4’-Amino-2,3’-atsotolueenin suolat
1-Amino-2,4,5-trimetyylibentseeni137-17-7
1-Amino-2,4,5-trimetyylibentseenin suolat
1-Amino-2-metoksi-5-metyylibentseeni120-71-8
1-Amino-2-metoksi-5-metyylibentseenin suolat
1-Amino-2-metoksibentseeni90-04-0612-035-00-4
1-Amino-2-metoksibentseenin suolat
1-Amino-2-metyylibentseeni95-53-4612-091-00-X
1-Amino-2-metyylibentseenin suolat
2-Amino-4-kloorianiliini95-83-0
2-Amino-4-kloorianiliinin suolat
3-Amino-4-metoksitolueeni120-71-8
3-Amino-4-metoksitolueenin suolat
2-Amino-4-nitroanisoli99-59-2
2-Amino-4-nitroanisolin suolat
2-Amino-5-atsotolueeni97-56-3611-006-00-3
2-Amino-5-atsotolueenin suolat
2-Amino-5-klooritolueeni95-69-2
2-Amino-5-klooritolueenin suolat
3-Amino-9-etyylikarbatsoli132-32-1
3-Amino-n-etyylikarbatsoli132-32-1
4-Amino-3-fluorifenoli399-95-1402-230-0
m-Amino-p-kresolimetyyliesteri120-71-8
m-Amino-p-kresolimetyyliesterin suolat
3-Amino-p-toluidiini95-80-7
3-Amino-s-triatsoli61-82-5613-011-00-6
2-Aminoaniliini95-54-5
2-Aminoaniliinin suolat
2-Aminoanisoli90-04-0612-035-00-4
2-Aminoanisolin suolat
4-Aminoatsobentseeni60-09-3611-008-00-4
o-Aminoatsotolueeni97-56-3611-006-00-3
o-Aminoatsotolueenin suolat
Aminobentseeni62-53-3612-008-00-7
Aminobentseenin suolat612-009-00-2
bis-(p-Aminofenyyli)sulfidi139-65-1
bis-(p-Aminofenyyli)sulfidin suolat
bis-(p-Aminofenyyli)sulfoni80-08-0
m- ja p-Aminometyylibentseeni108-44-1612-024-00-4
106-49-0
m- ja p-Aminotolueeni108-44-1612-024-00-4
106-49-0
o-Aminotolueeni95-53-4612-091-00-X
o-Aminotolueenin suolat
Aminotriatsoli61-82-5613-011-00-6
Amitroli61-82-5613-011-00-6
Ammoniumdikromaatti7789-09-5024-003-00-1
Aniliini62-53-3612-008-00-7
Aniliinin suolat612-009-00-2
o-Anisidiini90-04-0612-035-00-4
o-Anisidiinin suolat
o-Anisyyliamiini90-04-0612-035-00-4
o-Anisyyliamiinin suolat
Aromaattiekstraktitisleet, maaöljypohjaiset (EINECS-nrot: 2651021, 2651307, 2651042, 2651110)64742-03-6650-011-00-5
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
Arseeni7440-38-2033-001-00-X
Arseenin epäorgaaniset yhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut
Arseenihappo ja sen suolat033-005-00-1
Arseenitrioksidi1327-53-3033-003-00-0
Aryylitriatseenien johdannaiset, paitsi muualla luettelossa mainitut
Aryylitriatseenien johdannaisten suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
Aryylitriatseenien suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
Aryylitriatseenit, paitsi muualla luettelossa mainitut
Asbesti132207-33-1650-013-00-6
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5
Asetamidi60-35-5616-022-00-4
Asetyleenitetrakloridi79-34-5602-015-00-3
Atsasyklopropaani151-56-4613-001-00-1
Atsimetyleeni334-88-3
Atsiridiini151-56-4613-001-00-1
Atso-bis-bentseeni103-33-3611-001-00-6
Atso-bis-bentseenin suolat
Atsobentseeni103-33-3611-001-00-6
Atsobentseenin suolat
Atsodibentseeni103-33-3611-001-00-6
Atsodibentseenin suolat
Auramiini492-80-8
Auramiinin suolat
B(a)P50-32-8601-032-00-3
Bentsaalikloridi98-87-3602-058-00-8
Bentseeni71-43-2601-020-00-8
Bentseeni-1-atso-2-naftoli842-07-9
1,2-Bentseenidiamiini95-54-5
1,2-Bentseenidiamiinin suolat
Bentsenyylitrikloridi98-07-7602-038-00-9
Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4’-diaryyliatsobifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut611-024-00-1
(18.12.2000/1232)
Bentso(a)antraseeni56-55-3601-033-00-9
Bentso(a)pyreeni50-32-8601-032-00-3
Bentso(b)fluoranteeni205-99-2601-034-00-4
Bentso(d,e, f)kryseeni50-32-8601-032-00-3
Bentso[e]pyreeni192-97-2205-892-7
(18.12.2000/1232)
Bentso(j)fluoranteeni205-82-3601-035-00-X
Bentso(k)fluoranteeni207-08-9601-036-00-5
3,4-Bentsopyreeni50-32-8601-032-00-3
6,7-Bentsopyreeni50-32-8601-032-00-3
Bentsotrikloridi98-07-7602-038-00-9
Bentsyl Violet 3B1694-09-3650-010-00-X
Bentsyl Violet 4B1694-09-3650-010-00-X
Bentsyleenikloridi98-87-3602-058-00-8
Bentsylidiinikloridi98-87-3602-058-00-8
Bentsyylidikloridi98-87-3602-058-00-8
Beryllium7440-41-7004-001-00-7
Berylliumfluoridi7787-49-7
Berylliumin epäorgaaniset yhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut
Berylliumkloridi7787-47-5
Berylliumsulfaatti13510-49-1
Berylliumyhdisteet lukuunottamatta alumiiniberylliumsilikaatteja004-002-00-2
τ-BHC58-89-9602-043-00-6
N,N’-Bianiliini122-66-7
Bietyleeni106-99-0601-013-00-X
2,2’-Bioksiraani1464-53-5603-060-00-1
BP50-32-8601-032-00-3
Brilliant Blue FCF2650-18-2
Butaani, isobutaani,(joka sisältää . 0,1 % butadieenia (203-7450-8))601-004-01-8203-448-7
200-857-2
(18.12.2000/1232)
Butaani-1,2,3,4-diepoksidi1464-53-5603-060-00-1
1,3-Butadieeni106-99-0601-013-00-X
1,3-Butadieenidiepoksidi1464-53-5603-060-00-1
β-Butyrolaktoni3068-88-0
N-Butyyli-n-(2-oksibutyyli) nitrosoamiini61734-89-2
4-(Butyylinitrosoamino)-2-butanoni61734-89-2
CI 12055842-07-9
CI 121566358-53-8
CI 161503761-53-3
CI 161553564-09-8
CI 22120573-58-0
CI 226102602-46-2
CI 2385072-57-1
CI 3014516071-86-6611-005-00-8
CI 302351937-37-7
CI 3707795-53-4612-091-00-X
CI 37077:n suolat
CI 3713099-59-2
CI 37130:n suolat
CI 37230119-93-7612-041-00-7
CI 37230:n suolat612-081-00-5
CI 37235119-90-4612-036-00-X
CI 37235:n suolat612-037-00-5
CI 41000 B492-80-8
CI 41000 B:n suolat
CI 420854680-78-8
CI 420902650-18-2
CI 426401694-09-3650-010-00-X
CI 7601095-54-5
CI 76010:n suolat
CI 7601595-83-0
CI 76015:n suolat
CI 760275131-60-2
CI 76027:n suolat
CI 7603595-80-7
CI 76050615-05-4
CI 76050:n suolat
CI 7722313765-19-0024-008-00-9
CI 776227446-27-7
CI Acid Blue 92650-18-2
CI Acid Green 34680-78-8
CI Acid Red 263761-53-3
CI Acid Violet 491694-09-3650-010-00-X
CI Azoic Diazo Component 113119-93-7612-041-00-7
CI Azoic Diazo Component 113:n suolat612-081-00-5
CI Azoic Diazo Component 48119-90-4612-036-00-X
CI Azoic Diazo Component 48:n suolat612-037-00-5
C.I. Basic Red 9; 4,4’-(4-Iminosykloheksa-2,5-dienylideenimetyyleni)dianiliini hydrokloridi569-61-9
(18.12.2000/1232)
CI Direct Black 381937-37-7
CI Direct Blue 1472-57-1
CI Direct Blue 62602-46-2
CI Direct Brown 9516071-86-6611-005-00-8
CI Direct Red 28573-58-0
C.I. Disperse Blue 1; 1,4,5,8-Tetra-aminoantrakinoni2475-45-8
(18.12.2000/1232)
CI Food Blue 22650-18-2
CI Food Red 63564-09-8
CI Food Violet 21694-09-3650-010-00-X
CI Oxidation Base 12615-05-4
CI Oxidation Base 12:n suolat
CI Oxidation Base 1695-54-5
CI Oxidation Base 16:n suolat
CI Oxidation Base 2095-80-7
CI Pigment Yellow 3313765-19-0024-008-00-9
CI Solvent Red 806358-53-8
CI Solvent Yellow 14842-07-9
CI Solvent Yellow 397-56-3611-006-00-3
CI Solvent Yellow 34492-80-8
CI Solvent Yellow 34:n suolat
CI Solvent Yellow 3:n suolat
Citrus Red no 26358-53-8
Dapsoni80-08-0
Di(2-hydroksi-n-propyyli)amiini53609-64-6
p-Di-(2-kloorietyyli)aminoalaniini148-82-3
N,N-Di-2-kloorietyyli-τ-p-aminofenyylivoihappo305-03-3
4,4’-Di-isosyanaatti-3,3’-dimetoksi-1,1’-bifenyyli91-93-0
Diamiini302-01-2007-008-00-3
Diamiinin alkyylijohdannaiset, paitsi muualla luettelossa mainitut
Diamiinin alkyylijohdannaisten suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
Diamiinin suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut007-014-00-6
2,4-Diamino-1-metoksibentseeni615-05-4
2,4-Diamino-1-metoksibentseenin suolat
4,4’-Diamino-3,3’-dimetyylibifenyyli119-93-7612-041-00-7
4,4’-Diamino-3,3’-dimetyylibifenyylin suolat612-081-00-5
2,6-Diamino-3-fenyyliatsopyridiini94-78-0
1,2-Diamino-4-klooribentseeni95-83-0
1,2-Diamino-4-klooribentseenin suolat
1,3-Diamino-4-metyylibentseeni95-80-7
2,4-Diaminoanisoli615-05-4
2,4-Diaminoanisolin suolat
1,2-Diaminobentseeni95-54-5
1,2-Diaminobentseenin suolat
p,p’-Diaminodifenyylisulfidi139-65-1
p,p’-Diaminodifenyylisulfidin suolat
4,4’-Diaminodifenyylisulfoni80-08-0
1,5-Diaminonaftaleeni2243-62-1
2,4-Diaminotolueeni95-80-7
Diaminotolueeni25376-45-8246-910-3
(18.12.2000/1232)
o-Dianisidiini119-90-4612-036-00-X
Dianisidiinidi-isosyanaatti91-93-0
o-Dianisidiinin suolat612-037-00-5
O-Dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet; 4,4’-diaryyliatso-3,3-dimetoksibifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut611-029-00-9
(18.12.2000/1232)
Diarseenipentoksidi1303-28-2033-004-00-6
Diarseenitrioksidi1327-53-3033-003-00-0
Diatsiriini334-88-3
Diatsobentseeni103-33-3611-001-00-6
Diatsobentseenin suolat
Diatsometaani334-88-3006-068-00-8
Dibents(a,h)antraseeni53-70-3601-041-00-2
1,2-Dibromi-3-klooripropaani96-12-8602-021-00-6
1,2-Dibromietaani106-93-4602-010-00-6
Dieldriini60-57-1602-049-00-9
Diepoksi-1,2:3,4-butaani1464-53-5603-060-00-1
1,2:3,4-Diepoksibutaani1464-53-5603-060-00-1
1,4-Dietyleenidioksidi123-91-1603-024-00-5
Dietyleenieetteri123-91-1603-024-00-5
3,3-Dietyyli-1-(m-pyridyyli) triatseeni21600-43-1
3,3-Dietyyli-1-fenyylitriatseeni13056-98-9
1,3-Dietyyli-2-tiourea105-55-5
Dietyylisulfaatti64-67-5016-027-00-6
N,N’-Dietyylitiokarbamidi105-55-5
N,N’-Dietyylitiourea105-55-5
1,2-Difenyylidiatseeni103-33-3611-001-00-6
1,2-Difenyylidiatseenin suolat
1,2-Difenyylihydratsiini122-66-7
Difenyylinitrosoamiini86-30-6
Dihydro-1H-atsiridiini151-56-4613-001-00-1
1,2-Dihydro-5-nitroasenaftyleeni602-87-9609-037-00-2
1,2-Dihydro-5-nitroasenaftyleenin suolat
4,5-Dihydroimidatsoli-2(3H)-tioni96-45-7
2,2’-Dihydroksi-N-nitrosodipropyyliamiini53609-64-6
2,4-Dikloori-1-(4-nitrofenoksi) bentseeni1836-75-5609-040-00-9
1,1-Dikloori-2,2-dikloorietaani79-34-5602-015-00-3
1,3-Dikloori-2-propanoli96-23-1602-064-00-0
2,4-Dikloori-4’-nitrodifenyylieetteri1836-75-5609-040-00-9
3,3’-Dikloori-4,4’-diaminobifenyyli91-94-1612-068-00-4
3,3’-Dikloori-4,4’-diaminobifenyylin suolat612-069-00-X
2’,4’-Dikloori-4-nitrobifenyylieetteri1836-75-5609-040-00-9
3,3’-Diklooribentsidiini91-94-1612-068-00-4
3,3’-Diklooribentsidiinin suolat612-069-00-X
4,4’-Diklooribentsiilihapon etyyliesteri510-15-6
3,3’-Diklooribifenyyli-4,4’-yleenidiamiini91-94-1612-068-00-4
3,3’-Diklooribifenyyli-4,4’-yleenidiamiinin suolat612-069-00-X
1,2-Dikloorietaani107-06-2602-012-00-7
2,4-Dikloorifenyyli-p-nitrofenyylieetteri1836-75-5609-040-00-9
Dikloorimetyylibentseeni98-87-3602-058-00-8
α,α-Diklooritolueeni98-87-3602-058-00-8
Dikromihapon diammoniumsuola7789-09-5024-003-00-1
3,3’-Dimetoksibentsidiini119-90-4612-036-00-X
3,3’-Dimetoksibentsidiini-4,4’-di-isosyanaatti91-93-0
3,3’-Dimetoksibentsidiinin suolat612-037-00-5
3,3’-Dimetoksibifenyleeni-4,4’-di-isosyanaatti91-93-0
Dimetyleeni-imiini151-56-4613-001-00-1
Dimetyleenioksidi75-21-8603-023-00-X
3,3-Dimetyyli-1-(m-metyylifenyyli) triatseeni20241-03-6
3,3-Dimetyyli-1-(m-pyridyyli) triatseeni19992-69-9
3,3-Dimetyyli-1-(m-tolyyli)triatseeni20241-03-6
3,3-Dimetyyli-1-(o-metyylifenyyli) triatseeni20240-98-6
3,3-Dimetyyli-1-(o-tolyyli)triatseeni20240-98-6
3,3-Dimetyyli-1-fenyyli3triatseeni7227-91-0
3,3-Dimetyyli-2-oksetanoni1955-45-9
Dimetyyli-β-propiolaktoni1955-45-9
tris-(Dimetyyliamiini)-fosfiinioksidi680-31-9015-106-00-2
bis-(p-Dimetyyliaminofenyyli)-metyleeni-imiini492-80-8
bis-(p-Dimetyyliaminofenyyli)
metyleeni-imiinin suolat
Dimetyyliaminokarbonyylikloridi79-44-7006-041-00-0
3,3’-Dimetyylibentsidiini119-93-7612-041-00-7
3,3’-Dimetyylibentsidiinin suolat612-081-00-5
3,3’-Dimetyylidifenyyli-4,4’-diamiini119-93-7612-041-00-7
3,3’-Dimetyylidifenyyli-4,4’-diamiinin suolat612-081-00-5
N,N-Dimetyylihydratsiini57-14-7007-012-00-5
1,1-Dimetyylihydratsiini57-14-7007-012-00-5
1,2-Dimetyylihydratsiini540-73-8007-013-00-0
N,N-Dimetyylikarbamoyylikloridi79-44-7006-041-00-0
Dimetyylikarbamyylikloridi79-44-7006-041-00-0
N,N-Dimetyylinitrosoamiini62-75-9612-077-00-3
Dimetyylisulfaatti77-78-1016-023-00-4
Dimetyylisulfamoyylikloridi13360-57-1016-033-00-9
Dinikkelitrioksidi1314-06-3028-005-00-3
Dinitrotolueeni, dinitrotolueeni tekninen laatu, 2,4-dinitrotolueeni121-14-2 / 25321-14-6204-450-0
246-836-1
(18.12.2000/1232)
2,6-Dinitrotolueeni606-20-2210-106-0
(18.12.2000/1232)
1,4-Dioksaani123-91-1603-024-00-5
Direct Black1937-37-7
Direct Blue 62602-46-2
Direct Brown 9516071-86-6611-005-00-8
Direct Red 28573-58-0
Epihydriinialdehydi765-34-4
Epikloorihydriini106-89-8603-026-00-6
2,3-Epoksi-1-propanoli765-34-4
1,2-Epoksietaani75-21-8603-023-00-X
(Epoksietyyli)bentseeni96-09-3603-084-00-2
3-(Epoksietyyli)-7-oksabisyklo[4.1.0] heptaani106-87-6
1-Epoksietyyli-3,4-epoksisykloheksaani106-87-6
1,2-Epoksipropaani75-56-9603-055-00-4
2,3-Epoksipropionialdehydi765-34-4
Erioniitti66733-21-9650-012-00-0
Etaaniamidi60-35-5
Etikkahappoamidi60-35-5
1,3-Etyleeni-2-tiourea96-45-7
Etyleeni-imiini151-56-4613-001-00-1
1,2-Etyleenidibromidi106-93-4602-010-00-6
1,2-Etyleenidikloridi107-06-2602-012-00-7
Etyleeniglykoli-bis-kloorimetyylieetteri13483-18-6
Etyleenioksidi75-21-8603-023-00-X
N,N’-Etyleenitiourea96-45-7
Etyyli-4-kloori-α-(4-kloorifenyyli)-α-hydroksibentseeniasetaatti510-15-6
Etyylikarbamaatti51-79-6607-149-00-6
Etyylimetaanisulfonaatti62-50-0
Etyyliuretaani51-79-6607-149-00-6
Fenatsopyridiini94-78-0
o-Fenyleenidiamiini95-54-5
o-Fenyleenidiamiinin suolat
N-Fenyyli-2-naftyyliamiini135-88-6
N-Fenyyli-2-naftyyliamiinin suolat
1-Fenyyli-3,3-dietyylitriatseeni13056-98-9
1-Fenyyli-3,3-dimetyylitriatseeni7227-91-0
1-Fenyyli-3-metyylitriatseeni16033-21-9
N-Fenyyli-β-naftyyliamiini135886
N-Fenyyli-β-naftyyliamiinin suolat
2-Fenyyliaminonaftaleeni135-88-6
2-Fenyyliaminonaftaleenin suolat
3-(Fenyyliatso)-2,6-pyridiinidiamiini94-78-0
1-(Fenyyliatso)-2-naftoli842-07-9
Fenyylikloroformi98-07-7602-038-00-9
1-Fenyylimonometyylitriatseeni16033-21-9
Fenyylioksiraani96-09-3603-084-00-2
iso-Fosfoamidi3778-73-2
Fosforihapon trimetyyliesteri512-56-1
Glysidaldehydi765-34-4
Glysidoli556-52-5209-128-3
(18.12.2000/1232)
Guinea Green B4680-78-8
1,1,2,3,4,4-Heksakloori-1,3-butadieeni87-68-3
Heksakloori-1,3-butadieeni87-68-3
(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-Heksakloori-1,4, 4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni309-00-2602-048-00-3
1,2,3,4,10,10-Heksakloori-1,4,4a,5,8, 8a-heksahydro-ekso-1,4-endo-5,8-dimetanonaftaleeni309-00-2602-048-00-3
(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)Heksakloori-6,7-3epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1, 4:5,8-dimetanonaftaleeni60-57-1602-049-00-9
1,2,3,4,10,10-Heksakloori-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-ekso-1,4-endo-5 ,8-dimetanonaftaleeni60-57-1602-049-00-9
Heksaklooribentseeni118-74-1602-065-00-6
Heksaklooributadieeni87-68-3
1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani58-89-9602-043-00-6
Heksametyylifosforiamidi680-31-9015-106-00-2
Heksametyylifosforitriamidi680-31-9015-106-00-2
1,4,5,6,7,8,8-Heptakloori-2,3-epoksi-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeni1024-57-3602-063-00-5
Heptaklooriepoksidi1024-57-3602-063-00-5
Hiilitetrakloridi56-23-5602-008-00-5
Hydratsiini302-01-2007-008-00-3
Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti)007-022-00-X405-030-1
(18.12.2000/1232)
Hydratsiinin alkyylijohdannaiset, paitsi muualla luettelossa mainitut
Hydratsiinin alkyylijohdannaisten suolat, paitsi muualla luettelossa ainitut
Hydratsiinin suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut007-014-00-6
Hydratsobentseeni122-66-7
Hydratsodibentseeni122-66-7
2,2’-bis-(Hydroksipropyyli) nitrosoamiini53609-64-6
N-bis-(2-Hydroksipropyyli) nitrosoamiini53609-64-6
3-Hydroksivoihappo-β-laktoni3068-88-0
2-Imidatsolidiinitioni96-45-7
4,4’-(Imidokarbonyyli)-bis-(N,N-dimetyyli)aniliini492-80-8
4,4’-(Imidokarbonyyli)-bis-(N,N-dimetyyli)aniliinin suolat
Isofosfamidi3778-73-2
Kadmium7440-43-9
Kadmiumfluoridi7790-79-6048-006-00-2
Kadmiumfluorisilikaatti17010-21-8048-005-00-7
Kadmiumformaatti4464-23-7048-003-00-6
Kadmiumheksafluorisilikaatti17010-21-8048-005-00-7
Kadmiumjodidi7790-80-9048-007-00-8
Kadmiumkloridi10108-64-2048-008-00-3
Kadmiumoksidi1306-19-0048-002-00-0
Kadmiumsulfaatti10124-36-4048-009-00-9
Kadmiumsyanidi542-83-6048-004-00-1
Kadmiumyhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut048-001-00-5
Kaliumbromaatti7758-01-2035-003-00-6
Kaliumdikromaatti7778-50-9024-002-00-6
Kaliumkromaatti7789-00-6024-006-00-8
Kalsiumkromaatti13765-19-0024-008-00-9
Kaptafoli2425-06-1613-046-00-7
Karbadoksi6804-07-5613-050-00-9
Karbamidihapon etyyliesteri51-79-6607-149-00-6
4,4’-Karbonimidoyyli-bis-(N,N-dimetyyli)bentseeniamiini492-80-8
4,4’-Karbonimidoyyli-bis-(N,N-dimetyyli)bentseeniamiinin suolat
Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia]650-017-00-8
(18.12.2000/1232)
4-Kloori-1,2-bentseenidiamiini95-83-0
4-Kloori-1,2-bentseenidiamiinin suolat
4-Kloori-1,2-fenyleenidiamiini95-83-0
4-Kloori-1,2-fenyleenidiamiinin suolat
4-Kloori-1,3-bentseenidiamiini5131-60-2
4-Kloori-1,3-bentseenidiamiinin suolat
4-Kloori-1,3-fenyleenidiamiini5131-60-2
4-Kloori-1,3-fenyleenidiamiinin suolat
1-Kloori-2,3-epoksipropaani106-89-8603-026-00-6
1-Kloori-2,4-diaminobentseeni5131-60-2
1-Kloori-2,4-diaminobentseenin suolat
4-Kloori-2-metyylianiliini95-69-2
4-Kloori-2-metyylianiliinin suolat
4-Kloori-2-metyylibentseeniamiini95-69-2
4-Kloori-2-metyylibentseeniamiinin suolat
2-Kloori-2-propenyylidietyyli-karbamoditioaatti95-06-7006-038-00-4
4-Kloori-2-toluidiini95-69-2
4-Kloori-2-toluidiinin suolat
o-Kloori-3-pikoliini3099-31-8
o-Kloori-3-pikoliini hydrokloridi6959-48-4
o-Kloori-3-pikoliinin suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
4-Kloori-m-fenyleenidiamiini5131-60-2
4-Kloori-m-fenyleenidiamiinin suolat
4-Kloori-o-fenyleenidiamiini95-83-0
4-Kloori-o-fenyleenidiamiinin suolat
4-Kloori-o-toluidiini95-69-2
4-Kloori-o-toluidiinin suolat
S-2-Klooriallyyli-N,N-(dietyyli) ditiokarbamaatti95-06-7006-038-00-4
4-Kloorianiliini106-47-8203-401-0
(18.12.2000/1232)
3-(2-Kloorietyyli)-2-[2-kloorietyyli) aminotetrahydro-2H-1,3,2-oksatsafosforiini)-2-oksidi3778-73-2
N,N-bis-(-Kloorietyyli)-amino-N’,O-propyleeni-fosforihappoesteridiamidi3778-73-2
N,N-bis-(2-Kloorietyyli)-N’,O-propyleenifosforihappoesteridiamidi50-18-0
2-(bis-(2-Kloorietyyli)amino)-2H-1,3, 2-oksatsafosforiini 2-oksidi50-18-0
3-(p-(bis-(2-Kloorietyyli)amino) fenyyli)-L-alaniini148-82-3
L-3-(p-(bis-(2-Kloorietyyli)amino) fenyyli)alaniini148-82-3
p-N-bis-(2-Kloorietyyli)amino-L-fenyylialaniini148-82-3
τ(p-di(2-Kloorietyyli)aminofenyyli) voihappo305-03-3
4-Kloorifenyleeni-1,3-diamiini5131-60-2
4-Kloorifenyleeni-1,3-diamiinin suolat
bis-1,2-(Kloorimetoksi)-etaani13483-18-6
bis-1,4-(Kloorimetoksi)-p-ksyleeni56894-91-8
1,2-bis-Kloorimetoksietaani13483-18-6
1,4-bis-(Kloorimetoksimetyyli)-bentseeni56894-91-8
(Kloorimetyyli)etyleenioksidi106-89-8603-026-00-6
Kloorimetyylioksiraani106-89-8603-026-00-6
3-Kloorimetyylipyridiini3099-31-8
3-Kloorimetyylipyridiini hydrokloridi6959-48-4
3-Kloorimetyylipyridiinin suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
Klooripropyleenioksidi106-89-8603-026-00-6
Klorambusiili305-03-3
Klordaani57-74-9602-047-00-8
Klorobentsilaatti510-15-6
Kloroformi67-66-3602-006-00-4
Kobolttikloridi7646-79-9231-589-4
(18.12.2000/1232)
Kobolttisulfaatti10124-43-3233-334-2
(18.12.2000/1232)
p-Kresidiini120-71-8
p-Kresidiinin suolat
Kromi(VI)oksidi1333-82-0024-001-00-0
Kromi(VI)yhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut
Kromidikloorididioksidi14977-61-8024-005-00-2
Kromihapon dinatriumsuola10588-01-9024-004-00-7
Kromihappo7738-94-5
Kromihappoanhydridi1333-82-0024-001-00-0
Kromi(III)kromaatti24613-89-6024-010-00-X
Kromioksikloridi14977-61-8024-005-00-2
Kromitrioksidi1333-82-0024-001-00-0
Kromyylikloridi14977-61-8024-005-00-2
Kryseeni218-01-9205-923-4
(18.12.2000/1232)
Lindaani58-89-9602-043-00-6
Lyijyasetaatti301-04-2
Lyijyasetaatti, emäksinen1335-32-6082-007-00-9
Lyijyfosfaatti7446-27-7
Lyijykromaatti7758-97-6082-004-00-2
Lyijyortofosfaatti7446-27-7
Lyijysubasetaatti1335-32-6
Maaöljypohjaiset aromaatti-ekstraktitisleet, EINECS-nrot 2651021, 2651037, 2651042, 265111064742-03-6650-011-00-5
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
Melfalaani148-82-3
2-Merkaptoimidatsoliini96-45-7
Metaanikarboksiamidi60-35-5
Metaanisulfonihapon etyyliesteri62-50-0
Metaanisulfonihapon metyyliesteri66-27-3
Metaanitetrakloridi56-23-5602-008-00-5
Metaanitrikloridi67-66-3602-006-00-4
4-Metoksi-1,3-bentseenidiamiini615-05-4
4-Metoksi-1,3-bentseenidiamiinin suolat
2-Metoksi-1-aminobentseeni90-04-0612-035-00-4
2-Metoksi-1-aminobentseenin suolat
2-Metoksi-5-metyylianiliini120-71-8
2-Metoksi-5-metyylianiliinin suolat
2-Metoksi-5-nitroaniliini99-59-2
2-Metoksi-5-nitroaniliinin suolat
2-Metoksi-5-nitrobentseeniamiini99-59-2
2-Metoksi-5-nitrobentseeniamiinin suolat
p-Metoksi-m-fenyleenidiamiini615-05-4
p-Metoksi-m-fenyleenidiamiinin suolat
2-Metoksianiliini90-04-0612-035-00-4
2-Metoksianiliinin suolat
4,4-Metyleenidi-o-toluidiini838-88-0612-085-00-7
3-Metyyli-1-fenyylitriatseeni16033-21-9
4-Metyyli-2-oksetanoni3068-88-0
1-Metyyli-3-nitro-1-nitrosoguanidiini70-25-7612-083-00-6
N-Metyyli-N-nitrosometaaniamiini62-75-9612-077-00-3
5-Metyyli-o-anisidiini120-71-8
5-Metyyli-o-anisidiinin suolat
Metyyliakryyliamidometoksiasetaatti, joka sisältää vähintään 0,1 % akryyliamidia77402-03-0401-890-7
m-ja p-Metyylianiliini108-44-1612-024-00-4
106-49-0
o-Metyylianiliini95-53-4612-091-00-X
2-Metyylianiliini95-53-4612-091-00-X
2-Metyylianiliinin suolat
2-Metyyliatsasyklopropaani75-55-8613-033-00-6
Metyyliatsiridiini75-55-8613-033-00-6
Metyyliatsoksimetyyliasetaatti592-62-1611-004-00-2
Metyylietyleeni-imiini75-55-8613-033-00-6
Metyylietyleenioksidi75-56-9603-055-00-4
1-(m-Metyylifenyyli)-3,3-dimetyylitriatseeni20241-03-6
1-(3-Metyylifenyyli)-3,3-dimetyylitriatseeni20241-03-6
1-(o-Metyylifenyyli)-3,3-dimetyylitriatseeni20240-98-6
1-(2-Metyylifenyyli)-3,3-dimetyylitriatseeni20240-98-6
Metyylimetaanisulfonaatti66-27-3
4-(Metyylinitrosoamino)-1-butanoli51938-16-0
Metyylioksiraani75-56-9603-055-00-4
1,5-Naftyleenidiamiini2243-62-1612-089-00-9
N-(2-Naftyyli)aniliini135-88-6
N-(2-Naftyyli)aniliinin suolat
2-Naftyylifenyyliamiini135-88-6
2-Naftyylifenyyliamiinin suolat
Natriumdikromaatti10588-01-9024-004-00-7
Natriumdikromaatti, dihydraatti7789-12-0234-190-3
(18.12.2000/1232)
Nikkeli7440-02-0028-002-00-7
Nikkelidioksidi12035-36-8028-004-00-8
Nikkelikarbonyyli13463-39-3028-001-00-1
Nikkelikloridi7718-54-9
Nikkelimonoksidi1313-99-1028-003-00-2
Nikkelin epäorgaaniset yhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut
Nikkelisubsulfidi12035-72-2
Nikkelisulfidi16812-54-7028-006-00-9
Nikkelitetrakarbonyyli13463-39-3028-001-00-1
5-Nitro-o-anisidiini99-59-2
5-Nitro-o-anisidiinin suolat
2-Nitroanisoli91-23-6202-052-1
(18.12.2000/1232)
5-Nitroasenafteeni602-87-9609-037-00-2
5-Nitroasenafteenin suolat
2-Nitronaftaleeni581-89-5609-038-00-8
Nitrofeeni1836-75-5609-040-00-9
N-Nitroso-bis-(2-hydroksipropyyli) amiini53609-64-6
N-Nitroso-N,N-di(2-hydroksipropyyli) amiini53609-64-6
N-Nitroso-N-(2-oksibutyyli) butyyliamiini61734-89-2
N-Nitroso-N-fenyylianiliini86-30-6
N-Nitroso-N-metyyli-(4-hydroksibutyyli)-amiini51938-16-0
N-Nitroso-N-pentyyli-(4-hydroksibutyyli)-amiini61734-86-9
N-Nitrosoamiinit, paitsi muualla luettelossa mainitut
N-Nitrosodifenyyliamiini86-30-6
N-Nitrosodimetyyliamiini62-75-9612-077-00-3
Nitrosodipropyyliamiini621-64-7210-698-0
(18.12.2000/1232)
2,2-(Nitrosoimino)bisetanoli1116-54-7612-090-00-4
Oksiraani75-21-8603-023-00-X
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-2,3,3a,4,7, 7a-heksahydro-4,7-metano-1H-indeeni57-74-9602-047-00-8
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindaani57-74-9602-047-00-8
PAH, paitsi muualla luettelossa mainitut
PCB1336-36-3602-039-00-4
N-Pentyyli-n-(4-hydroksibutyyli) nitrosoamiini61734-86-9
4-(Pentyylinitrosoamino)-1-butanoli61734-86-9
β-Pikoliinikloridi3099-31-8
β-Pikoliinikloridi hydrokloridi6959-48-4
β-Pikoliinikloridin suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
Pivalolaktoni1955-45-9
Polyklooratut bifenyylit1336-36-3602-039-00-4
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, paitsi muualla luettelossa mainitut
Ponceau 3R3564-09-8
Ponceau MX3761-53-3
Propeeninitriili107-13-1608-003-00-4
Propeenioksidi75-56-9603-055-00-4
Propyleeni-imiini75-55-8613-033-00-6
1,2-Propyleenioksidi75-56-9603-055-00-4
Pseudokumidiini137-17-7
Pseudokumidiinin suolat
1-(Pyridyyli-3)-3,3-dietyylitriatseeni21600-43-1
1-(Pyridyyli-3)-3,3-dimetyylitriatseeni19992-69-9
3-Pyridyylimetyylikloridi3099-31-8
3-Pyridyylimetyylikloridi hydrokloridi6959-48-4
3-Pyridyylimetyylikloridin suolat, paitsi muualla luettelossa mainitut
Rikkihapon dietyyliesteri64-67-5016-027-00-6
Rikkihapon dimetyyliesteri77-78-1016-023-00-4
Sinkkikromaatit, mukaan luettuna sinkkikaliumkromaatti024-007-00-3
Strontiumkromaatti7789-06-2024-009-00-4
Styreenioksidi96-09-3603-084-00-2
Sudan I842-07-9
Sulfallaatti95-06-7006-038-00-4
1,1’-Sulfonyyli-bis-(4-aminobentseeni)80-08-0
4,4’-Sulfonyyli-bis-bentseeniamiini80-08-0
4,4’-Sulfonyylidianiliini80-08-0
Syanoetyleeni107-13-1608-003-00-4
Syklofosfamidi50-18-0
Tetrahydro-p-dioksiini123-91-1603-024-00-5
1,1,2,2-Tetrakloorietaani79-34-5602-015-00-3
Tetrakloorimetaani56-23-5602-008-00-5
Tioasetamidi62-55-5
4,4’-Tiobis-bentseeniamiini139-65-1
4,4’-Tiobis-bentseeniamiinin suolat
Tiodi-p-fenyleenidiamiini139-65-1
Tiodi-p-fenyleenidiamiinin suolat
4,4’-Tiodianiliini139-65-1
4,4’-Tiodianiliinin suolat
Tiokarbamidi62-56-6612-082-00-0
Tiourea62-56-6612-082-00-0
o-Tolidiini119-93-7612-041-00-7
o-Tolidiinin suolat612-081-00-5
O-Tolidiinipohjaiset väriaineet; 4,4’-diaryyliatso-3,3’-dimetyylibifenyyli -väriaineet paitsi muualla tässä liitteessä mainitut611-030-00-4203-625-9
(18.12.2000/1232)
Tolueeni-2,4-diamiini95-80-7
Tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti65321-67-7265-697-8
(18.12.2000/1232)
m- ja p-Toluidiini108-44-1612-024-00-4
106-49-0
2-Toluidiini95-53-4612-091-00-X
o-Toluidiini95-53-4612-091-00-X
o-Toluidiinin suolat
o-Tolyyliamiini95-53-4612-091-00-X
o-Tolyyliamiinin suolat
4-(o-Tolyyliatso)-o-toluidiini97-56-3611-006-00-3
4-(o-Tolyyliatso)-o-toluidiinin suolat
1,2,4-Triatsoli-3-yyliamiini61-82-5613-011-00-6
2,4,6-Trikloorifenoli88-06-2604-018-00-5
Trikloorimetaani67-66-3602-006-00-4
Trikloorimetyylibentseeni98-07-7602-038-00-9
N,N,N’-Triklooritolueeni98-07-7602-038-00-9
1,1,3-Trimetyyli-2-tiourea2489-77-2
2,4,5-Trimetyylianiliini137-17-7
2,4,5-Trimetyylianiliinin suolat
2,4,5-Trimetyylibentseeniamiini137-17-7
2,4,5-Trimetyylibentseeniamiinin suolat
Trimetyylifosfaatti512-56-1
N,N,N’-Trimetyylitiourea2489-77-2
Trinikkelidisulfidi12035-72-2028-007-00-4
Trypan Blue72-57-1
Uretaani51-79-6607-149-00-6
Vinyylietyleeni106-99-0601-013-00-X
Vinyylisyklohekseenidiepoksidi106-87-6

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.2000/1232:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

4.12.2003/1014:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.