Seurattu SDK 834/2022 saakka.

30.12.1992/1702

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu AjoneuvoL:lla 11.12.2002/1090.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 ja 108 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, 84 § osittain ja 108 § kokonaan muutettuna 6 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (989/92):

1 luku

Yleisiä säännöksiä ja määräyksiä

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/92) tarkoitettujen ajoneuvojen katsastusta.

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (560/92) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen katsastuksiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

3. Puolustusministeriö määrää, mitkä sotilasajoneuvot esitetään katsastukseen tässä asetuksessa tarkoitetuilla katsastustoimipaikoilla ja mitkä sotilasajoneuvot puolustusvoimat katsastaa itse.

2 § (18.12.1995/1599)

2 § on kumottu A:lla 18.12.1995/1599.

3 § (25.9.1998/704)
Katsastuslajit

1. Tyyppikatsastus suoritetaan uuden ajoneuvomallin luokittelua varten ja sen toteamiseksi, onko ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan säännösten mukainen.

2. Piensarjatyyppikatsastus on tyyppikatsastus, joka suoritetaan Suomessa pienenä sarjana yksi- tai useampivaiheisesti valmistetulle taikka pienenä sarjana tyyppihyväksytystä tai tyyppikatsastetusta ajoneuvosta muutetulle ja täydennetylle M1- luokkaan kuuluvalle ajoneuvomallille. Piensarjatyyppikatsastettuun automalliin kuuluvia autoyksilöitä otetaan käyttöön enintään 500 kappaletta vuodessa.

3. Rekisteröintikatsastus suoritetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten mukainen.

4. Kytkentäkatsastus suoritetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi.

5. Muutoskatsastus on ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettava katsastus.

6. Vuosikatsastus on rekisteröidylle ajoneuvolle määräajoin suoritettava katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot.

7. Jälkitarkastus on katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta samassa katsastustoimipaikassa suoritettava katsastus. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa edellisessä katsastuksessa on todettu vikoja tai puutteita.

4 § (18.12.1995/1599)
Tyyppihyväksyntä ja vaatimustenmukaisuustodistus

1. Tyyppihyväksyntä tarkoittaa menettelyä, jolla osoitetaan:

a) auto- tai perävaunutyypin täyttävän moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/156/ETY) vaatimukset; tai

b) L-luokkaan kuuluvan ajoneuvotyypin täyttävän kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin (92/61/ETY) vaatimukset.

(25.10.1996/761)

2. Vaatimustenmukaisuustodistus on ajoneuvon valmistajan antama asiakirja, joka osoittaa todistuksessa tarkoitetun ajoneuvon vastaavan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä.

5 § (25.9.1998/704)
Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön valmistaja ja valmistajan edustaja

1. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön valmistajalla tarkoitetaan henkilöä tai elintä, joka vastaa tyyppikatsastuksen suorittajalle ja tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppikatsastuksen ja tyyppihyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta. Valmistajan ei tarvitse osallistua ajoneuvon, järjestelmän, osan tai teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin.

2. Ajoneuvovalmistajan edustajalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvojen kauppaa tai maahantuontia harjoittavaa Suomessa kaupparekisteriin merkittyä yritystä, joka valmistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella saa käyttöönsä ajoneuvon rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät, hyväksymisen ehtona olevat ajoneuvon tekniset tiedot.

3. Piensarjatyyppikatsastuksessa valmistajaksi rinnastetaan ajoneuvon rakenteen tai matkustajatilan varustuksen muuttamista harjoittava yritys.

6 §
Haltijan velvollisuudet

Mitä tässä asetuksessa säädetään ajoneuvon tai laitteen omistajasta, koskee, milloin ajoneuvo tai laite on luovutettu toisen pysyväiseen hallintaan, myös sen haltijaa.

2 luku

Tyyppikatsastus

7 § (18.12.1995/1599)
Tyyppikatsastuksen suorittaja

Tyyppikatsastuksen suorittaa ajoneuvohallintokeskus.

7 a § (11.7.1997/672)
Ajoneuvotyyppi

1. Ajoneuvotyypillä tarkoitetaan M1-luokan osalta ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta osiltaan: valmistaja, valmistajan ilmoittama tyyppimerkintä, alusta/pohjalevy (selvät ja perustavaa laatua olevat erot) ja moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

2. Ajoneuvotyypillä tarkoitetaan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen osalta samaan luokkaan kuuluvia, samanlaisella rungolla varustettuja ja saman valmistajan valmistamia ajoneuvoja, joille valmistaja on antanut saman tyyppinimityksen.

3. Muussa tapauksessa tai, jos ajoneuvotyypin määrittely 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta eroaa sanotuissa momenteissa määritellystä, ajoneuvotyypillä tarkoitetaan kussakin ajoneuvon ominaisuutta koskevassa direktiivissä tai E-säännössä määriteltyä ajoneuvotyyppiä.

8 § (25.9.1998/704)
Tyyppikatsastettavat ajoneuvot

1. Tyyppikatsastukseen on esitettävä jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan edustajan Suomeen maahantuoma ennakkoilmoituksella rekisteröitäväksi tarkoitettu ajoneuvomalli.

2. Ajoneuvomallia, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä, ei kuitenkaan tarvitse esittää tyyppikatsastukseen. M1-luokkaan kuuluvan ajoneuvomallin piensarjatyyppikatsastusta lukuun ottamatta tyyppikatsastusta ei myöskään suoriteta M1- eikä L-luokkaan kuuluvalle ajoneuvotyypille, joka 4 §:ssä mainittujen direktiivien mukaan on tyyppihyväksyttävä.

3. Hakemuksesta tyyppikatsastus on kuitenkin toimitettava muulle moottorirekimallille kuin moottorikelkalle, muulle kuin 1 momentissa mainitulle rekisteröitäväksi tarkoitetulle moottorikäyttöiselle ajoneuvomallille, perävaunumallille sekä Suomessa muutetulle ja täydennetylle muulle kuin 2 momentissa tyyppikatsastusoikeuden ulkopuolelle rajatulle M1-luokan ajoneuvomallille.

4. Ajoneuvot ovat samaa mallia, jos ne ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseliväliltään ja mallimerkinnältään. Ajoneuvohallintokeskus määrää tarvittaessa ajoneuvomallille annetun tyyppikatsastustodistuksen voimassaolosta ajoneuvoja koskevien säännösten muuttuessa.

9 § (18.12.1995/1599)
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppikatsastukseen

1. Ajoneuvomallin saa esittää tyyppikatsastukseen vain ajoneuvon valmistaja tai tämän edustaja.

2. Tyyppikatsastusta varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknilliset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on soveltuvin osin liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneuvomallille takaamista kokonais- ja akselimassoista sekä M1- tai N1-luokan ajoneuvomallille takaamista perävaunumassoista; valmistajan yksinomaan Suomea varten ilmoittamia massoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

c) tiedot niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista, joihin hakija haluaa vedota; ja

d) muut ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset.

3. Tyyppikatsastuksen yhteydessä voidaan vaatia hakijaa esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä erityiskohteet ajoneuvosta on vuosikatsastuksen yhteydessä tarkastettava sen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja miten tarkastus suoritetaan;

b) tiedot valmistajan ilmoittamista 38 §:n 3 momentissa tarkoitetuista arvoista pakokaasupäästöjen tarkastusta varten; ja

c) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mittausta varten.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta sallia, että 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja tiedot toimitetaan annetun määräajan puitteissa vasta tyyppikatsastuksen jälkeen.

10 §
Ajoneuvomallien vähäiset erot

Jos tyyppikatsastettuun mallisarjaan kuuluvassa ajoneuvomallissa eroavaisuudet tyyppikatsastettuun malliin nähden ovat vähäisiä ja riittävällä tarkkuudella asiapapereista todettavissa, voi Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö sallia, että 9 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen liitetään vain poikkeavia tietoja koskevat selvitykset. Ellei erityistä syytä ole, ei tässä tarkoitettua ajoneuvoa tarvitse tuoda tyyppikatsastukseen, vaan mallisarjaa koskevaan tyyppikatsastustodistukseen lisätään mallia koskevat tiedot hakijan antamien selvitysten perusteella.

11 §
Toimenpiteet tyyppikatsastuksessa

Tyyppikatsastuksessa:

a) määrätään, mihin luokkaan tai ryhmään ajoneuvomalli kuuluu;

b) todetaan ajoneuvon merkki, malli, tekniset tiedot, korirakenteen laatu, päämitat, oma massa ja sen jakauma akseleille sekä valmistajan takaamat kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat;

c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin istumapaikkojen luku, tieliikenteessä sallitut kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat sekä M1- ja N1-luokan ajoneuvolle valmistajan takaamat perävaunumassat; ja

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta osin säännösten ja määräysten vaatimukset sekä todetaan mahdolliset puutteellisuudet.

12 §
Tyyppikatsastuksesta annettavat todistukset

1. Tyyppikatsastuksesta annetaan mallisarja- tai mallikohtainen tyyppikatsastustodistus. Mallisarjakohtaiseen tyyppikatsastustodistukseen annetaan liitteeksi kunkin mallin mallitiedot sisältävä todistus. Milloin rakenteeltaan ja akseliväliltään samaa mallia olevan ajoneuvon mallimerkintä muuttuu, tyyppikatsastustodistus voidaan laajentaa kattamaan myös merkinnältään muutettu malli.

2. Tyyppikatsastustodistuksesta on käytävä ilmi, miten mahdollisesti muutettuna ajoneuvomalliin tai mallisarjaan kuuluvat ajoneuvot täyttävät tyyppikatsastusajankohtana voimassa olleet säännökset ja määräykset.

3. Jokaiselle tyyppikatsastetulle ajoneuvomallille annetaan lisäksi tyyppirekisteriote, johon on merkitty ajoneuvomallin tyyppikoodi, merkki ja mallimerkintä. Rekisteröitäessä ajoneuvo ennakkoilmoitusta tekemättä tyyppirekisteriotteella, otteeseen merkitään tarvittavat ajoneuvon yksilöintitiedot.

13 § (6.2.1998/102)
Ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan Suomessa tyyppikatsastettua mallia olevan ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvovalmistajan edustaja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on tyyppikatsastetun ajoneuvomallin mukainen ja että mahdolliset tyyppikatsastuksessa todetut ja tyyppikatsastuksen toimittamisen jälkeen voimaan tulleista säännöksistä johtuvat puutteellisuudet on ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymällä tavalla poistettu.

2. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan edustajan on luovutettava jokaisen toimittamansa Suomessa tyyppikatsastettua mallia olevan ajoneuvon mukana ajoneuvon tiedoilla täydennetty tyyppirekisteriote. Sitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellaisen ajoneuvon mukana, josta on tehty ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/1995) 5 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus.

3 luku (18.12.1995/1599)

EY-tyyppihyväksyntä

14 § (18.12.1995/1599)
Tyyppihyväksynnän suorittaja

Tyyppihyväksynnän suorittaa ajoneuvohallintokeskus.

15 § (15.12.1995/1599)
Tyyppihyväksyttävät ajoneuvot

Tyyppihyväksyntää voidaan hakea M1- ja L-luokan ajoneuvotyypille.

16 § (18.12.1995/1599)
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppihyväksyntätarkastukseen

1. Ajoneuvotyypin saa esittää tyyppihyväksyntätarkastukseen vain ajoneuvon valmistaja.

2. Tyyppihyväksyntää varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvoa koskevat tiedot ja päämitat siten kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä vaaditaan.

17 § (18.12.1995/1599)
Toimenpiteet tyyppihyväksynnässä

Tyyppihyväksyntä toimitetaan 4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä sanotulla tavalla.

18 § (18.12.1995/1599)
Tyyppihyväksynnästä annettavat todistukset

Tyyppihyväksynnästä annetaan ajoneuvotyyppikohtainen tyyppihyväksyntätodistus.

19 § (18.12.1995/1599)
Ajoneuvon valmistajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmistaja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on hyväksytyn ajoneuvotyypin mukainen.

2. Valmistajan on luovutettava jokaisen toimittamansa hyväksyttyä tyyppiä olevan ajoneuvon mukana vaatimustenmukaisuustodistus.

4 luku (18.12.1995/1599)

(18.12.1995/1599)

4 LUKU on kumottu A:lla 18.12.1995/1599.

5 luku

Rekisteröintikatsastus

23 § (12.2.1999/187)
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, ajoneuvon on oltava hyväksytty enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei Ajoneuvohallintokeskus toisin päätä, ennakkoilmoitettua ajoneuvoa tai uutena käyttöön otettavaa, tyyppihyväksyttyä mallia olevaa 4 §:ssä mainituissa direktiiveissä määriteltyä valmista M1- eikä L-luokan ajoneuvoa. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää myöskään uutena käyttöön otettavaa, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) M1-luokan ajoneuvoa;

b) L-luokan ajoneuvoa;

c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen muutoksia tai jonka rakennetta on tyyppikatsastuksen jälkeen muutettu vain varustamalla tavaratila tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä;

d) moottorikelkkaa;

e) moottorityökonetta ja muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria;

f) perävaunua.

3. Rekisteröintikatsastukseen ei myöskään tarvitse esittää rekisteristä poistettua ajoneuvoa, joka otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuksesta;

b) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä käyttöönotosta; taikka

c) jos kysymyksessä on moottorityökone tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori.

4. Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jos:

a) tyyppikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa; taikka

b) ajoneuvo on tyyppikatsastuksen tai vaatimustenmukaisuustodistuksen antamisen jälkeen varusteltu kouluajoneuvoksi tai muuhun erityistarkoitukseen tai ajoneuvoa on muutettu.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä vaurioituneena liikenne- tai autovakuutusasioita hoitavan yhteisön ilmoituksesta taikka Ajoneuvohallintokeskus tai poliisi harkitsee katsastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon ilmeisesti liikennevahingossa saamien vaurioiden tai muiden erityisten syiden takia, ajoneuvon on oltava hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä.

24 § (6.2.1998/102)
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä:

a) tyyppirekisteriote, vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, johon halutaan vedota;

b) selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön; taikka

c) ulkomailta käytettynä maahan tuodusta ajoneuvosta ulkomainen rekisteriote tai muu selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä.

2. Ajoneuvosta, joka ei ole tyyppikatsastettua tai tyyppihyväksyttyä mallia ja jota ei ole aiemmin merkitty rekisteriin Suomessa tai muualla, on katsastuksessa muun selvityksen lisäksi esitettävä ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan antama todistus suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ja suurimmista teknisesti sallituista akselimassoista sekä muut katsastustoimipaikan tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset. Massoja koskevaa todistusta ei kuitenkaan tarvitse esittää ennen vuotta 1960 käyttöön otetusta ajoneuvosta.

25 § (6.2.1998/102)
Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvon yksilöintitiedot ovat oikeat ja että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mitat ja massat vastaavat niistä annettuja säännöksiä. Lisäksi todetaan rekisteriin merkittävät tiedot. Käytetystä ajoneuvosta tarkastetaan vuosikatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto. Ajoneuvon suurimmat rekisteröinnissä ja käytössä sallitut kokonaismassa ja akselimassat määrätään. Ajoneuvon omamassa on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppikatsastus ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus, tarkastetaan 1 momentista poiketen vain ajoneuvon yksilöintitiedot ja todetaan sellaiset rekisteriin merkittävät tiedot, jotka eivät käy ilmi kyseisestä todistuksesta.

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytettynä maahan tuotu ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus tai muu asiakirja ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tarkastetaan vain siltä osin kuin se ei käy ilmi mainitusta todistuksesta.

4. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten taikka suorittamansa teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvon valmistajalta tarvittaessa tämän edustajan välityksellä selvityksen siitä, mitkä vaatimukset ajoneuvo täytti valmistajan luovuttaessa ajoneuvon, tai hankkimaan todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä.

5. Rekisteröintikatsastuksesta tehdään ilmoitus ajoneuvorekisteriin.

25 a § (6.2.1998/102)
Vaurioituneen ajoneuvon katsastus

1. Rekisteröintikatsastettaessa 23 §:n 5 momentissa tarkoitettu vaurioitunut tai muusta syystä katsastukseen määrätty ajoneuvo tarkastetaan 25 §:ssä tarkoitettujen tarkastuskohteiden lisäksi:

a) ajoneuvon korin tai rungon mitat;

b) pyörien asentokulmat ja akselien asento;

c) mahdolliset korin katkaisukohdat;

d) korin osien liitostavat; ja

e) sellaisten turvalaitteiden toimintakelpoisuus, jotka ajoneuvossa kuuluu joko säännösten, ajoneuvossa olevien pysyvien merkintöjen tai ajoneuvoa koskevan teknisen informaation mukaan olla.

2. Jollei katsastustoimipaikka voi vakuuttua 1 momentissa mainittujen tarkastuskohteiden kunnosta, ajoneuvon katsastukseen esittäjän on toimitettava siitä luotettava selvitys.

3. Jos turvalaite, jota säännöksissä ei vaadita, on poistettu tai epäkunnossa, siitä tehdään merkintä ajoneuvon rekisteritietoihin.

6 luku

Kytkentäkatsastus

26 § (6.2.1998/102)
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

1. Kytkentäkatsastukseen on ennen yhdistelmän käyttöönottoa esitettävä auto ja siihen kytkettävä perävaunu, jos ajoneuvon mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus eivät täytä ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) 43 b §:n 4 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön tai tällaiselle ajoneuvolle näistä kohteista asianomaisen ministeriön erikseen antamien säännösten taikka voimassa olevan ISO- tai SFS-standardin vaatimuksia.

2. Muunlaista kuin 1 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa ei tarvitse esittää kytkentäkatsastukseen, ellei asianomainen ministeriö toisin määrää. Kytkentä on sallittu ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 31–33 §:ssä säädetyin ehdoin.

3. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote; sekä

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden lujuudesta ja soveltuvuudesta kyseisten ajoneuvojen kytkentään.

27 §
Ulkomaisen ja suomalaisen ajoneuvon kytkentä

Mitä 26 §:ssä säädetään vetävän ja hinattavan ajoneuvon kytkennästä, koskee myös ajoneuvoyhdistelmää, jossa joko vetävä tai hinattava ajoneuvo on rekisteröity Suomessa ja toinen ajoneuvo ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa.

28 § (6.2.1998/102)
Kytkentäkatsastuksen toimittaminen

Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään. Kytkentäkatsastuksesta tehdään ilmoitus merkittäväksi ajoneuvorekisteriin sekä vetoauton että perävaunun tietoihin.

7 luku

Muutoskatsastus

29 § (6.2.1998/102)
Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä muutoskatsastukseen, jos:

a) ajoneuvon luokka halutaan muutettavaksi;

b) ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja on muutettu;

c) ajoneuvon henkilöpaikkalukua on muutettu;

d) kuorma-auto (N2- tai N3-luokka) varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä tai siitä poistetaan vetokytkin tai -pöytä, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustettu auto varustetaan keskiakseliperävaunun vetämiseen taikka vetolaitteen sijoitusta tai luokkaa on muutettu;

e) suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa, ajoneuvoyhdistelmän massa tai akselimassa halutaan muutettavaksi;

f) perävaunu (O3- tai O4-luokka) varustetaan vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten;

g) ajoneuvo on varustettu iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka sen pakokaasujen puhdistusjärjestelmää on muutettu;

h) ajoneuvon laitteita ja varusteita on muutettu tai täydennetty niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, ei kuitenkaan silloin kun kuorma- tai pakettiauton tai N-luokan ajoneuvon tavaratila varustetaan tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä;

i) ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kuljettajaopetukseen; tai

j) vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen ja vaihdettaessa ajoneuvon muita kuin kulutusosia tämän prosenttiluvun jo ylityttyä.

2. Aikaisemmin yksityiskäytössä ollut henkilöauto (M1-luokka) on esitettävä muutoskatsastukseen ennen kuin ajoneuvoa ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä. Muutoskatsastukseen on myös esitettävä traktori, jota ryhdytään käyttämään liikennetraktorina. Muutoskatsastusta ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvolle suoritetaan rekisteröintikatsastus ennen luvanvaraiseen liikenteeseen ottamista.

3. Paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) on esitettävä muutoskatsastukseen, jos ajoneuvo varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten.

4. Ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen ennen kuin sitä ryhdytään käyttämään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuissa säännöksissä tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljetukseen.

5. Ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen, jos sen verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa taikka ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa. Katsastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske traktoria varustettaessa se moottorityökoneeksi.

30 § (6.2.1998/102)
Muutoskatsastuksen toimittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin 25 §:n säännöksiä ja asianomaisen ministeriön erikseen antamia ohjeita. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai sitä on muutettu, ajoneuvolle on lisäksi suoritettava 36 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkastus.

2. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on ilmoitettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvorekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteriote tai tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteriotteeseen. Yksityisopetukseen käytetyn ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan tehdä merkintää ajoneuvorekisteriin eikä rekisteriotteeseen.

8 luku

Vuosikatsastus

31 § (6.2.1998/102)
Vuosikatsastusvelvollisuus

1. Auto ja muu kuin 2 momentissa tarkoitettu perävaunu on esitettävä vuosikatsastukseen seuraavasti:

ajoneuvoluokka: vuosikatsastus on suoritettava:
a) kuorma- ja linja-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), erikoisautot, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot (M1-luokka) sekä sairasautot ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä
b) perävaunut, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka) ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä; kytkentäkatsastuksessa tiettyyn vetoautoon kytketty perävaunu saadaan kuitenkin tuoda vuosikatsastukseen yhtä aikaa vetoautonsa kanssa
c) pakettiautot (N1-luokka), sairasautoja lukuun ottamatta erikoisautot, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä
d) yksityiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot kuin sairasautot ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä, toisen kerran viiden vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä
e) perävaunut (O2-luokka), joiden kokonaismassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia ensimmäisen kerran vuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta ja sen jälkeen kahden vuoden välein vuoden loppuun mennessä
f) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä

2. Kevytperävaunua (O1-luokka) ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen.

3. Rekisteröintikatsastus, joka on suoritettu enintään kuusi kuukautta ennen asetuksen 32 §:n 1 momentin tarkoittaman katsastusajan päättymistä ja rekisteröintikatsastus, joka on suoritettu enintään kuusi kuukautta mainitussa momentissa tarkoitetun katsastusajan päättymisen jälkeen, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä seuraavan edellä tarkoitetun katsastusajan päättymiseen. (12.2.1999/187)

32 § (6.2.1998/102)
Katsastusaika

1. Ajoneuvo, joka ei ole ajokiellossa, on esitettävä vuosikatsastukseen katsastusaikana, joka käsittää 31 §:n 1 momentin a–d kohdassa tarkoitetun viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän neljän kuukauden ajanjakson ja ajanjakson vuoden alusta mainitun momentin e ja f kohdassa tarkoitettuun viimeiseen katsastuspäivään. Mainitussa a kohdassa tarkoitetuille linja- ja kuorma-autoille (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka) ja b kohdassa tarkoitetuille perävaunuille (O3- ja O4-luokka) katsastusaika käsittää kuitenkin viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson. (28.2.2002/165)

2. Jos ajoneuvo on todistettavasti pidetty tilapäisesti poissa liikenteestä tai ulkomailla 1 momentissa tarkoitetun katsastusajan, ajoneuvo on esitettävä katsastukseen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo otetaan liikenteeseen tai tuodaan maahan. Todistus tai muu luotettava selvitys tilapäisestä liikenteestä poissaolosta tai ulkomaillaolosta on pidettävä ajossa mukana, kunnes katsastus on suoritettu.

3. Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteriotteeseen, katsotaan vuosikatsastuksen ajankohtaa määrättäessä ajoneuvo otetuksi käyttöön seuraavan taulukon mukaisen kuukauden viimeisenä päivänä:

rekisteritunnuksen viimeinen numero käyttöönottokuukausi
1 Tammikuu
2 Helmikuu
3 Maaliskuu
4 Huhtikuu
5 Kesäkuu
6 Elokuu
7 Syyskuu
8 Lokakuu
9 Marraskuu
0 Joulukuu

4. Jos 31 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitettu katsastus laiminlyödään, katsastusvelvollisuutta seuraavan vuoden tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana suoritettu katsastus merkitään vastaamaan edellisen vuoden katsastusta. (12.2.1999/187)

33 § (6.2.1998/102)
Ajoneuvon käyttö katsastusajan jälkeen

Ellei ajoneuvoa ole 31 §:n 1 momentissa tai 32 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuna määräaikana hyväksytty katsastuksessa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä muulloin kuin tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen tai ellei 41 §:stä muuta johdu.

34 § (28.2.2002/165)
Vuosikatsastuksen sisältö

1. Katsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan, ettei ajoneuvon mahdollista ajoneuvokohtaista veroa tai maksua ole laiminlyöty ja että liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

2. Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat säännösten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen; ja

c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Autosta ja perävaunusta on tarkastettava moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 1999/52/EY, 2001/9/EY ja 2001/11/EY, liitteessä II mainitut kohteet.

4. Katsastus keskeytetään, jos sitä ei säästä tai vastaavista olosuhteista taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

35 § (6.2.1998/102)
Ajoneuvon yksilöinti sekä rekisteritietojen, vakuutuksen ja verotustietojen tarkastaminen

1. Ajoneuvon katsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä, ajoneuvon mahdollinen ajoneuvokohtainen vero tai maksu on laiminlyöty tai liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon voimassa olevan liikennevakuutuksen maksua ei ole suoritettu. Katsastus on keskeytettävä myös, jos rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat, jolloin ajoneuvo on lisäksi määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen.

2. Katsastusta keskeyttämättä saadaan kuitenkin vuosikatsastuksessa oikaista auton rekisteritietojen vähäinen, ilmeisesti rekisteröintikäsittelyssä syntynyt virhe, sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttuminen ei 29 §:n mukaan edellytä muutoskatsastusta.

3. Katsastusta ei myöskään keskeytetä, vaikka liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suorittamatta, jos tuomioistuin on päättänyt aloittaa suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn.

4. Jos katsastustoimipaikka havaitsee autoverosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon sellaiseksi, josta vero olisi suoritettava, katsastustoimipaikan on ilmoitettava asiasta veron maksuunpanijalle. Vastaavasti on meneteltävä, jos ajoneuvo, josta on autoverolain (1482/1994) nojalla palautettu veroa, on luovutettu muuhun kuin autoverolaissa tarkoitettuun käyttöön.

36 § (28.2.2002/165)
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä dieselmoottorilla varustetulle autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 8.2 kohdan mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

2. Ottomoottorilla varustettujen autojen pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:

ajoneuvon moottorityyppi ja käyttöönottoaika joutokäynnillä vähintään 2000 rpm kierrosnopeudella
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
ennen 1.10.1986 4,5 1 000
1.10.1986 tai sen jälkeen 3,5 600
vähäpäästöinen auto käyttöönottoajasta riippumatta 0,5 100 0,3 100 1±0,03

3. Jos auton valmistaja on ilmoittanut vähäpäästöisen auton joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen ja korotetun joutokäyntinopeuden lambdan raja-arvot 2 momentin tavanomaisista raja-arvoista poikkeavasti, raja-arvoina käytetään valmistajan ilmoittamia arvoja ja mittausmenetelmiä.

4. Jollei dieselkäyttöisen auton valmistaja tai maahantuoja ole ilmoittanut tyyppihyväksynnässä tai tyyppikatsastuksessa savutuksen raja-arvoa autossa käytetylle moottorille, absorptiokertoimen raja-arvona käytetään vapaasti hengittävälle moottorille 2,5 m-1 ja turboahtimella varustetulle moottorille 3,0 m-1. Autolle, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1989 ja jota ei ole tyyppihyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti, valvonnan raja-arvona on kuitenkin 7,0 Bosch-yksikköä.

5. Ottomoottorikäyttöiselle ajoneuvolle, joka on varustettu moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta annettujen direktiivien 98/69/EY ja 1999/102/EY mukaisella sisäisellä valvontajärjestelmällä, joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen mittauksen asemesta suoritetaan ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus.

37 § (6.2.1998/102)
Jarrujen tarkastus

1. Ajoneuvon jarrujen perustarkastus suoritetaan 34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti. Lukkiutumattomin jarruin tai kuormituksen mukaan säätyvin jarruventtiilein varustetulle O3- ja O4-luokan perävaunun vetoon varustetulle N3-luokan ajoneuvolle sekä O3- ja O4-luokan perävaunulle suoritetaan lisäksi ajoneuvohallintokeskuksen antaman ohjeen mukainen laaja jarrutarkastus yhdistelmän jarrujen sovittamiseksi ja jarrusuhteen määräämiseksi.

2. Katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon esitettäväksi jarrutarkastukseen määräämällään tavalla kuormattuna.

37 a § (28.2.2002/165)
Nopeudenrajoittimien tarkastus

Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY mukaisesti asennettavaksi edellytetyn ajoneuvon nopeudenrajoittimen toiminta tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan tarkoitukseen soveltuvalla mittauslaitteella tai muulla tavoin.

38 § (6.2.1998/102)
Katsastuksessa hyväksyminen ja hylkääminen

1. Ajoneuvo on hyväksyttävä katsastuksessa, jos siinä ei ole havaittu 34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II tarkoitetuissa hylkäysperusteissa mainittua vikaa tai puutetta eikä muissa tarkastuskohteissa ole ilmennyt liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta merkittävää vikaa tai puutetta. Ajoneuvo on myös hyväksyttävä, jos siinä todetusta viasta tai puutteesta aiheutuu vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja vika tai puute on korjattavissa yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällaisia kohteita saa kuitenkin olla enintään kolme. Viat ja puutteet on määrättävä korjattaviksi kohtuullisen ajan kuluessa.

2. Jollei ajoneuvoa ole 1 momentissa säädetyn mukaisesti hyväksyttävä, se on hylättävä katsastuksessa. Jos vika tai puute aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvo on lisäksi määrättävä ajokieltoon. Merkittäväksi haitaksi ympäristölle katsotaan CO-päästöjen yli 6,0 prosentin tai absorptiokertoimen yli 4 m-1 taso.

39 § (26.9.2002/812)
Katsastuksen merkitseminen, tarkastuskortti ja katsastustodistus

1. Katsastuksen suorittamisesta tehdään merkintä rekisteriotteeseen. Tarvittaessa määrätään puutteiden poistamisesta. Ajoneuvon hyväksymisestä tai mahdollisesta ajokieltoon määräämisestä ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin.

2. Ajoneuvon katsastuksesta laaditaan tarkastuskortti, johon merkitään vähintään 34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II mainitut tarkastuskohteet pääluokittain ja niissä mahdollisesti havaitut viat ja puutteet. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneuvon hyväksyminen tai hylkääminen katsastuksessa taikka katsastuksen keskeyttäminen. Lisäksi tarkastuskorttiin merkitään Ajoneuvohallintokeskuksen erikseen määräämät tiedot. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.

3. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-auton ja kuorma-auton (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka) omistajalle, haltijalle tai ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan pyynnöstä pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen kansainvälinen katsastustodistus. Tällaisen todistuksen on velvollinen antamaan myös Ajoneuvohallintokeskus tai muukin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoimipaikka.

39 a § (6.2.1998/102)

39 a § on kumottu A:lla 6.2.1998/102.

40 § (6.2.1998/102)
Ajokielto

1. Katsastuksessa hylättyä ja ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin vika tai puute on korjattu ja ajoneuvo on 38 §:n 1 momentin mukaisesti hyväksytty jälkitarkastuksessa, uudessa vuosikatsastuksessa tai rekisteröintikatsastuksessa. Katsastustoimipaikka voi kuitenkin antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

2. Ajokielto osoitetaan tarralla, jonka ajoneuvon katsastaja kiinnittää tuulilasiin tai muuhun helposti havaittavaan paikkaan. Ajokieltoa ja sen poistamista koskeva merkintä kirjoitetaan rekisteriotteeseen ja ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin.

3. Tarraa tai lipuketta ei saa poistaa ennen kuin ajoneuvo on katsastuksessa hyväksytty.

41 § (6.2.1998/102)
Puutteiden poistaminen ja katsastuksesta tehtävät merkinnät

1. Sellaisen katsastuksessa hylätyn ajoneuvon viat ja puutteet, jota ei ole määrätty ajokieltoon, on korjattava mahdollisimman pian. Tällaista ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisestä.

2. Vuosikatsastuksessa hylätty ajoneuvo on esitettävä korjattuna jälkitarkastukseen tai uuteen katsastukseen. Jollei ajoneuvoa kahden kuukauden kuluessa 31 §:n 1 momentissa tai 32 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä voida hyväksyä, ei sitä saa enää käyttää liikenteessä.

3. Ajoneuvon rekisteriotteeseen on tehtävä merkintä katsastuksessa hyväksymisestä, katsastuksen hyväksyneestä katsastustoimipaikasta sekä hyväksymisen päivämäärästä. Katsastuksen suorittaneen henkilön on allekirjoitettava tiedot. Ne ilmoitetaan myös ajoneuvorekisteriin. Lisäksi rekisteriotteeseen merkitään mahdolliset 38 §:n 1 momentissa tarkoitetut viat ja puutteet sekä päivämäärä, johon mennessä ne on poistettava.

42–43 §

42–43 § on kumottu A:lla 6.2.1998/102.

9 luku

Ajoneuvon kunto

44 §
Huolehtiminen ajoneuvon kunnosta

Ajoneuvon omistajan tai haltijan ja kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei ajoneuvoa käytetä ennen kuin sen rakenteessa ja varusteissa ilmaantuneet puutteellisuudet on korjattu. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan koske matkalla todettua, olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi katsottavaa puutteellisuutta, joka todennäköisesti on syntynyt matkan kestäessä ja joka ei ole ollut kuljettajan välittömästi havaittavissa ja korjattavissa tai jonka korjausta ei voida ilman huomattavaa hankaluutta matkalla suorittaa.

45 § (12.2.1999/187)
Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on tieliikennelain (267/1981) 96 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt ajoneuvon käytön sen epäkuntoisuuden tai katsastamattomuuden vuoksi, hänen on tehtävä rekisteriotteeseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteriote tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvorekisteriin tai ilmoitettava siitä Ajoneuvohallintokeskukselle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteriote ja -kilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Katsastustoimipaikan on merkittävä ajokiellon päättyminen rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekisteriin tai ilmoitettava ajokiellon päättymisestä Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ajoneuvon saa kuitenkin poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa korjattavaksi tai katsastettavaksi.

3. Jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa rekisteriotetta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 17 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään. Jollei katsastustoimipaikalla ole ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen nojalla oikeutta tehdä mainitun asetuksen 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua rekisteristä poistamista, sen on viipymättä ilmoitettava rekisteristä poistettavasta ajoneuvosta Ajoneuvohallintokeskukselle.

4. Todetun epäkuntoisuuden tai puutteellisuuden vuoksi suoritettu katsastus ei korvaa vuosikatsastusta.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

46 §
Rekisteritietojen korjaaminen

Jos rekisteröidyn ajoneuvon tiedot on ennakkoilmoituksessa tai tyyppirekisteriotteessa ilmoitettu ajoneuvorekisteriin virheellisinä, ne on korjattava muutoskatsastuksessa tai uudessa rekisteröintikatsastuksessa.

46 a § (18.12.1995/1599)
Tyyppihyväksytyn ajoneuvon vaatimustenvastaisuus

Jos katsastuksessa tai liikenteen valvonnassa havaitaan, ettei tyyppihyväksyttyä mallia oleva ajoneuvo vastaa vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja, on eroavaisuuksista ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle. Tämän tulee ryhtyä ilmoituksen johdosta 4 §:ssä mainitun direktiivin 70/156/ETY 11 artiklan 2–4 kohdassa tai direktiivin 92/61/ETY 10 artiklan 1–3 kohdassa säädettyihin toimenpiteisiin.

46 b § (28.2.2002/165)
Pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen, vetokytkimien ja nopeudenrajoittimien tarkastuksen suorittaja

1. Autokorjaamo tai muu paikka (tarkastuspaikka), jolla on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö tarkastuksen suorittamiseksi, saa 2 momentissa säädetyin edellytyksin suorittaa:

a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilmajarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen;

c) perävaunun vetokytkimen tarkastuksen; ja

d) nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksen.

2. Pakokaasupäästöjen, nopeudenrajoittimen ja vetokytkimen tarkastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Ajoneuvohallintokeskukselle, joka valvoo tarkastusten suorittamista. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoitetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkastuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen (817/1992) 3 §:ssä tarkoitettu A-luvan haltija. Nopeudenrajoittimen tarkastuspaikan ei tarvitse tehdä ilmoitusta Ajoneuvohallintokeskukselle, jos tarkastuspaikalla on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen (9/1979) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lupa.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää tarkastuspaikan antamien todistusten hyväksymisen, jos mittauksia ei suoriteta asianmukaisesti tai mittalaitteiden huolto ja mittatarkkuuden tarkastus on laiminlyöty.

4. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava allekirjoitettu ja nimen selvennyksellä varustettu todistus esitettäväksi katsastuksessa. Todistuksessa on lisäksi oltava vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot tarkastuspaikasta sekä päiväys ja mittaajan allekirjoitus. Pakokaasupäästöjen tarkastuksesta on ilmoitettava myös mittauksessa käytetyt käyntinopeudet. Jos pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen tai nopeudenrajoittimen tarkastuksen suorittamisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä.

5. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasupäästöjen mittauksia, paineilmajarrujen tarkastuksia ja nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksessa suoritettu mittaus on ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tutkia myös perävaunun vetokytkimen toimintakelpoisuus.

46 c § (12.2.1999/187)
Virheiden korjaus

Katsastustoimipaikan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen sovelletaan, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 26 §:ssä säädetään asiavirheen korjaamisesta ja 27 §:ssä kirjoitusvirheen korjaamisesta.

47 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan siten kuin tieliikennelaissa säädetään.

48 § (18.12.1995/1599)
Muutoksenhaku

1. Oikaisusta katsastustoimipaikan katsastusasiassa tekemään päätökseen on voimassa, mitä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetun lain (1593/95) 14 §:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) ja tieliikennelaissa säädetään.

3. Tämän asetuksen perusteella annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

L ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 1593/1995 on kumottu L:lla ajoneuvojen katsastusluvista 1099/1998. L muutoksenhausta hallintoasioissa 154/1950 on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 586/1996.

48 a § (18.12.1995/1599)
Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tarkempia ohjeita ilmoitusten tekemisistä, katsastuksessa käytettävistä asiakirjoista, rekisteriotteeseen tehtävistä merkinnöistä ja tämän asetuksen nojalla suoritettavien katsastus- ja rekisteröintitehtävien suorittamisesta.

49 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 22 päivänä syyskuuta 1989 annettu asetus (843/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2. EY-tyyppihyväksymistä koskeva 3 luku tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. (25.8.1994/775)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.4.1994/267:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1994. Asetuksen 38 §:n muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (77/143/ETY), ETA-sekakomitean päätös N:o 7/94: neuvoston direktiivi (92/55/ETY)

25.8.1994/775:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit 92/53/ETY, 92/61/ETY

10.2.1995/173:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 70/143/ETY; EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 47, muut. 92/54/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 63 ja muut. komission direktiivi 94/23/EY; EYVL N:o L 147, 14.6.1994, s. 6.

17.2.1995/190:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 72/306/ETY; EYVL N:o L 190, 20.8.1972, s. 1

18.12.1995/1599:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

2. Tämän asetuksen 23 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on sanotuista säännöksistä poiketen esitettävä rekisteröintikatsastukseen, milloin ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritettu maahantuontikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa.

3. Auto voidaan ottaa vuosikatsastukseen ennen 32 §:n 1 momentissa säädettyä ajankohtaa, jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetusta maahantuontikatsastuksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta, kuitenkin aikaisintaan varsinaista katsastuskuukautta edeltävän vuoden marraskuussa.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY; EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1, muut. 93/81/ETY; EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s.49., Neuvoston direktiivi 92/61/ETY; EYVL N:o 225, 10.8.1992, s. 72

25.10.1996/761:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1

5.12.1996/964:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja se koskee ajoneuvoa, joka esitetään katsastettavaksi voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

11.7.1997/672:

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

2. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

6.2.1998/102:

1. Tämä asetus tulee 2 momentissa säädetyin poikkeuksin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998. Sitä sovelletaan, jollei 2–6 momentista muuta johdu, katsastuksiin, jotka aloitetaan asetuksen tultua voimaan.

2. Asetuksen 31–33 § sekä 41 §:n 1 ja 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Asetuksen 31 §:n 1 momentin a–d kohtaa ja 32 §:n 1 momenttia voidaan kuitenkin jo 1 päivästä syyskuuta 1998 soveltaa vuoden 1999 vuosikatsastuksiin.

3. Vuoden 1998 loppuun vuoden 1998 vuosikatsastuksiin sovelletaan 28 päivänä helmikuuta 1998 voimassa olleen asetuksen 31–34 §:n sekä 43 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä. Näitä säännöksiä sovelletaan lisäksi tammikuun 1999 loppuun sellaisten autojen vuoden 1998 vuosikatsastuksiin, joiden rekisteritunnuksen viimeinen numero on 9, ja helmikuun 1999 loppuun sellaisten autojen vuoden 1998 vuosikatsastuksiin, joiden rekisteritunnuksen viimeinen numero on 0.

4. Jos 31 §:n 1 momentin a–d kohdassa tarkoitetun auton rekisteriotteeseen merkitty käyttöönottopäivä on tammi-kesäkuussa, sovelletaan vuoden 1999 vuosikatsastukseen seuraavan taulukon mukaista katsastusaikajärjestelmää:

rekisteritunnuksen viimeinen numero käyttöönottopäivä vuoden 1999 vuosikatsastusaika

6 tammi-helmikuu tammi-huhtikuu
7 tammi-maaliskuu helmi-toukokuu
8 tammi-huhtikuu maalis-kesäkuu
9 tammi-toukokuu huhti-heinäkuu
0 tammi-kesäkuu touko-elokuu

5. Jos ajoneuvon vuoden 1999 vuosikatsastus on aloitettu vuonna 1998 tai jo suoritettu, ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen vuonna 1999.

6. Ennen vuotta 1960 käyttöön otettuja museoajoneuvoja ei tarvitse katsastaa vuonna 1999.

Neuvoston direktiivi 96/96/EY; EYVL N:o L 46; 17.2.1997, s. 1

25.9.1998/704:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 1998.

Komission direktiivi 98/14/EY; EYVL N:o L 91, 25.3.1998, s. 1

12.2.1999/187:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999. Sen 23 §, 31 §:n 3 momentti ja 32 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2000.

3.12.1999/1133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Asetuksen 34 § tulee kuitenkin voimaan 30 päivänä syyskuuta 2000.

Komission direktiivi 1999/52/EY; EYVL N:o L 142, 5.6.1999, s. 26

15.11.2001/988:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2002.

28.2.2002/165:

1. Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2002 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. Tämän asetuksen voimaantulosta alkaen voidaan sisäisellä valvontajärjestelmällä varustetuille ajoneuvoille 36 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun, pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuvan joutokäynnillä suoritettavan mittauksen asemesta suorittaa sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus.

3. Vuosikatsastuksen sisältöä koskeva 34 § siinä mainitun direktiivin 2001/11/EY osalta, nopeudenrajoittimen tarkastusta koskeva 37 a § sekä pakokaasujen, paineilmajarrujen, vetokytkimen ja nopeudenrajoittimen tarkastuksen suorittajaa koskeva 46 b § tulevat voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2003.

4. Pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuva 36 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu joutokäynnillä suoritettava tarkastus korvataan 1 päivästä tammikuuta 2004 sisäisen valvontajärjestelmän tarkastuksella, jota tarkoitetaan 36 §:n 5 momentissa, ja se koskee seuraavia ajoneuvoja:

a) 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

b) 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg;

c) 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

d) 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg.

Komission direktiivi 2001/9/EY (32001L0009); EYVL N:o L 48, 17.2.2001, s. 18, Komission direktiivi 2001/11/EY (32001L0011); EYVL N:o L 48, 17.2.2001, s 20

26.9.2002/812:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.