Seurattu SDK 903/2022 saakka.

21.8.1992/799

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.9.2013 alkaen. Ks. L Patentti- ja rekisterihallituksesta 578/2013 9 § 2 mom.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään patentti- ja rekisterihallituksesta 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (575/92) 3, 4 ja 7 §:n nojalla:

Organisaatio ja tehtävät
1 § (22.12.1994/1368)

Patentti- ja rekisterihallituksessa on yritys- ja yhteisölinja, patentti- ja innovaatiolinja sekä tavaramerkki- ja mallilinja.

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on johtamisen tukiyksikkö ja muita yksiköitä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimii patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta.

Linjojen jakautumisesta yksiköihin sekä niiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös linjojen ulkopuolisista yksiköistä.

2 § (29.3.2001/291)

Kaupparekisteriasioissa Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisina toimivat maistraatit ja työvoima- ja elinkeinokeskukset siten kuin siitä erikseen säädetään. Muista alueellisista tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

3 § (10.6.2010/657)

Valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan patentti- ja rekisterihallitukselle johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Johtokunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on palvelussuhteessa virastoon. Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstö valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Johtokunta ratkaisee asiat pääjohtajan esittelystä. Pääjohtajan ollessa estynyt asian esittelee pääjohtajan sijainen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 § (11.2.1994/112)

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa käytännön tavoitteet patentti- ja rekisterihallituksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista ottaen huomioon virastolle asetetut tavoitteet;

2) ohjata ja valvoa virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4) nimittää pääjohtajan esityksestä ylijohtaja ja linjanjohtajat, jotka ovat teollisoikeusneuvoksia; (13.5.2004/386)

5) edistää viraston ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä; sekä

6) käsitellä muut viraston yleisen toiminnan kannalta merkittävät asiat, jotka pääjohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi tai jotka se ottaa käsiteltävikseen. Johtokunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan kuulu asia, joka koskee virastossa käsiteltävänä olevaa yksittäistä hakemus-, ilmoitus- tai valitusasiaa.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisessa, päätetään asia äänestyksellä. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Henkilöstö ja sen tehtävät
6 §

Patentti- ja rekisterihallituksen päällikkönä on pääjohtaja. Hänen apunaan toimivat linjanjohtajat. (22.12.1994/1368)

Linjat jakautuvat tulosyksiköihin työjärjestyksen määräämällä tavalla. Linjanjohtajat toimivat tulosyksiköiden päällikkönä, siten kuin työjärjestyksessä määrätään. (22.12.1994/1368)

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on muuta virkasuhteessa olevaa henkilökuntaa. Patentti- ja rekisterihallituksessa voi olla myös työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. (22.12.1994/1368)

Pääjohtaja sijoittaa muut kuin 2 momentissa mainitut virat patentti- ja rekisterihallitukseen.

7 §

Pääjohtaja johtaa patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tulee seurata yleistä kehitystä viraston toimialalla sekä tehdä aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi. Hänen tulee myös seurata kansainvälistä kehitystä teollisoikeuden ja sitä lähellä olevilla aloilla. Pääjohtajan tulee vuosittain antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus patentti- ja rekisterihallituksen toiminnasta.

8 §

Ylijohtaja, linjanjohtajat ja muut yksiköiden päälliköt avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa. (13.5.2004/386)

Viraston johtotehtävissä olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle yksikölle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi esimiehen tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää alansa toimintaa sekä seurata sen kehitystä;

2) vastata yksikkönsä toiminnan ja talouden suunnittelusta;

3) vastata yksikkönsä henkilöstön ja muiden voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) vastata tehtävänsä edellyttämästä yhteydenpidosta ja tiedotustoiminnasta;

5) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

6) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
9 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai pääjohtajan päätöksellä annettu.

Asiat, jotka käsitellään johtokunnassa, ratkaistaan esittelystä. Muut asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Asioiden ratkaisemisesta patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa säädetään erikseen.

10 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei käsitellä johtokunnassa tai patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa taikka joita hän ei ole työjärjestyksessä tai muutoin siirtänyt muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

11 § (22.12.1994/1368)

Linjan ja muun yksikön toimialaan kuuluvat periaatteellisesti tai muuten tärkeät asiat voidaan käsitellä asianomaisen yksikön istunnossa siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
12 § (26.6.1998/479)

Pääjohtajalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, hyvää talouselämän ja hallinnonalan tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä viraston hallinnonalaan ja talouselämän tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamiskokemusta. (13.5.2004/386)

Yritys- ja yhteisölinjan sekä tavaramerkkija mallilinjan linjanjohtajalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, kokemusta hallinnollisissa tehtävissä ja perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa. Patentti- ja innovaatiolinjan linjanjohtajalta vaaditaan diplomi-insinöörin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta hallinnollisissa tehtävissä ja perehtyneisyyttä teollisoikeuksiin sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

13 § (22.12.1994/1368)

1 momentti on kumottu A:lla 29.3.2001/291.

Linjanjohtajat nimittää johtokunta.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

14 § (22.12.1994/1368)

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ylijohtaja.

Muista sijaisjärjestelyistä päättää pääjohtaja.

15 § (22.12.1994/1368)

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö. Virkavapauden, joka kestää yli vuoden ja johon pääjohtajalla ei ole oikeutta suoraan lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Linjanjohtajille virkavapauden myöntää pääjohtaja. Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana määrätään työjärjestyksessä.

Erinäisiä säännöksiä
16 § (29.3.2001/291)

16 § on kumottu A:lla 29.3.2001/291.

17 §

Tarkemmat määräykset organisaatiosta, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja itsenäisestä ratkaisuvallasta sekä asioiden käsittelemisestä ja viraston toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 19 päivänä maaliskuuta 1982 annettu asetus (213/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Pääjohtaja, ylijohtaja ja osastopäälliköt toimivat tässä asetuksessa tarkoitettuna viraston johtokuntana, kunnes valtioneuvosto on nimittänyt 3 §:ssä tarkoitetut johtokunnan jäsenet.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.2.1994/112:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994. Johtokunnan puheenjohtajana toimii patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja siihen asti kunnes valtioneuvosto määrää uuden puheenjohtajan.

22.12.1994/1368:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.6.1998/479:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä sellaisina, kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

29.3.2001/291:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

13.5.2004/386:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

23.8.2007/811:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

10.6.2010/657:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen nimitettävään johtokuntaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.