Seurattu SDK 361/2023 saakka.

3.8.1992/729

Museolaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 15.3.2019/314, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Tehtävät ja valtionosuus (20.12.1996/1166)

1 § (11.11.2005/877)

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

1 a § (21.8.1998/644)

Museotoimintaa varten myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja tässä laissa säädetään.

L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 635/1998 on kumottu L:lla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009.

2 § (11.11.2005/877)

Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:

1) museon omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen;

2) museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta että museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;

3) museolla on sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon toimiala on määritelty sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään;

4) museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa;

5) museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen museonjohtaja ja riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta henkilöstöä;

6) museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia;

7) museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa;

8) museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Museoalan koulutuksen saaneen henkilöstön vähimmäismäärästä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Opetusministeriö hyväksyy valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuteen oikeutetuksi.

Valtionosuus suoritetaan opetusministeriön nimeämälle valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle valtakunnallisten tai alueellisten tehtävien vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeampana kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään. (18.12.1995/1459)

3 a § (20.2.2015/138)

Valtakunnalliseksi erikoismuseoksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta nimetä museon:

1) joka edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa;

2) joka on toimialan kannalta tarpeellinen;

3) jolla on omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma; ja

4) jolla on edellytykset suoriutua valtakunnalliselle erikoismuseolle tämän lain nojalla säädetyistä tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi museon ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa valtakunnallisen erikoismuseon aseman, jos museo ei enää täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä tai museo ei suorita tämän lain nojalla säädettyjä tehtäviä.

4 §

Opetusministeriö päättää valtion talousarvion rajoissa museon valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävästä henkilötyövuosien määrästä.

2 luku

Valtionavustukset

4 a § (22.12.2005/1076)

Opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta erikoismuseoiden erityistehtävien hoitamista varten.

5 §

Valtionosuuteen oikeutetun museon perustamishankkeeseen voidaan myöntää valtionavustusta valtion talousarvion rajoissa siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

6 § (21.12.2016/1295)

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 §:ssä tarkoitettua rahapeliyhtiön tuottoa.

7 §

Tarkemmat säännökset valtakunnallisen erikoismuseon, maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävistä annetaan asetuksella.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

4 luku

Voimaantulo

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista 23 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1146/88).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 215/91, HaVM 6/92, SuVM 3/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1995/1459:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 110/95, HaVM 8/95, EV 133/95

20.12.1996/1166:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 149/1996, HaVM 24/1996, EV 226/1996

21.8.1998/644:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 57/1998, SiVM 4/1998, EV 80/1998

11.11.2005/877:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tämän lain voimaan tullessa valtionosuutta saavan sekä opetusministeriön valtionosuuskelpoiseksi toteaman museon tulee täyttää 2 §:n 1 momentin 3–8 kohdassa tarkoitetut valtionosuuden saamisen edellytykset vuoden 2009 alusta.

HE 79/2005, SiVM 10/2005, EV 112/2005

22.12.2005/1076:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 88/2005, HaVM 24/2005, EV 191/2005

20.2.2015/138:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi nimettyinä olevien museoiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 osoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle täyttävänsä 3 a §:ssä säädetyt edellytykset.

HE 303/2014, SiVM 17/2014, EV 275/2014

21.12.2016/1295:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 132/2016, HaVM 25/2016, EV 240/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.