Seurattu SDK 926/2022 saakka.

12.6.1992/521

Asetus elintarvikelisäaineista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 24.5.2013/372, joka on voimassa 1.6.2013 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee liitteessä mainittuihin ryhmiin kuuluvien elintarvikelisäaineiden myyntiä ja käyttöä elintarvikkeen valmistuksessa.

Elintarvikelisäaineina käytettävistä aromeista säädetään aromeista ja niiden valmistusaineista annetussa asetuksessa (522/92). Valmistuksen apuaineista säädetään erikseen.

Tämä asetus ei koske ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättäviä vitamiineja tai muita ravintoaineita eikä kasvien tai kasvikunnan tuotteiden käsittelyyn käytettäviä torjunta-aineita.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan elintarvikeasetuksen (408/52) ja elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen (794/91) säännöksiä.

ElintarvikeA 408/1952 on kumottu ElintarvikeL:lla 361/1995. Ks. ElintarvikeL 23/2006.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) elintarvikelisäaineella, jäljempänä lisäaine, elintarvikkeeseen lisättyä teknologisesti vaikuttavaa ainetta, jolla voi olla ravitsemuksellista arvoa, mutta jota ei sellaisenaan tavanomaisesti käytetä elintarvikkeena tai sille ominaisena ainesosana ja jota valmis elintarvike sisältää joko alkuperäisessä tai muuttuneessa muodossa; sekä

2) lisäaineen käytöllä lisäaineen lisäämistä elintarvikkeeseen sellaisenaan tai muihin ainesosiin sekoitettuna elintarvikkeen valmistuksen, pakkaamisen, varastoinnin, kuljetuksen tai muun käsittelyn aikana.

3 §
Lisäaineesta päättäminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö ratkaisee tarvittaessa, milloin elintarvikkeen ainesosa katsotaan lisäaineeksi.

4 §
Lisäaineen ominaisuudet

Lisäaineen on puhtaudeltaan, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan oltava sopivaa lisäaineena käytettäväksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkemmat määräykset lisäaineen puhtaudesta, laadusta ja muista ominaisuuksista.

5 §
Myynti ja käyttö

Suomessa saa myydä ja käyttää vain sellaista lisäainetta, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt ja sen nojalla määrätyt vaatimukset.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkemmat määräykset lisäaineen käytöstä elintarvikkeessa.

6 §
Lisäaineen käytön hyväksyminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hyväksyä lisäaineen käytettäväksi elintarvikkeen valmistuksessa seuraavilla ehdoilla:

1) lisäaineen käytölle on perusteltu teknologinen tarve, jota ei voida saavuttaa muulla käyttökelpoisella ja taloudellisella menetelmällä;

2) lisäaineen määräysten mukaisesta käytöstä ei ole vaaraa tai haittaa terveydelle;

3) lisäaineen käytöllä ei johdeta kuluttajaa harhaan; sekä

4) lisäaineen käytöstä on hyötyä kuluttajalle.

7 §
Käytön rajoittaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi rajoittaa tai kieltää 5 §:n mukaan sallitun lisäaineen myynnin tai käytön, jos uusissa tutkimuksissa tai tiedon uudelleen arvioinnissa käy ilmi, että lisäaineen käytöstä voi olla vaaraa tai haittaa terveydelle.

8 §
Pakkausmerkinnät

Lisäainetta, jota ei ole tarkoitettu myytäväksi kuluttajalle, saa myydä ainoastaan sellaisessa pakkauksessa tai astiassa, jossa on seuraavat helposti havaittavat ja luettavat sekä pysyvällä tavalla tehdyt merkinnät:

1) lisäaineen nimi ja numerotunnus tai seoksessa olevien lisäaineiden nimet ja numerotunnukset painon mukaan alenevassa järjestyksessä;

2) seoksessa olevat muut ainesosat lisäaineiden jälkeen painon mukaan alenevassa järjestyksessä;

3) sana elintarvikekäyttöön tai sanat rajoitettuun elintarvikekäyttöön taikka muu tarkempi ilmaisu lisäaineen aiotusta käytöstä;

4) tarvittaessa erityiset säilytysohjeet;

5) käyttöohje, jos se on välttämätön lisäaineen oikealle käytölle;

6) lisäaine-erän tunnus;

7) valmistajan, pakkaajan tai Suomessa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite;

8) seoksessa olevan lisäaineen määrä painoprosentteina, jos lisäaineen käytölle on säädetty tai määrätty määrällisiä rajoituksia; jos määrällinen rajoitus koskee sellaisten lisäaineiden ryhmää, joita voidaan käyttää yksitellen tai yhdessä, voidaan pakkauksessa ilmoittaa näiden lisäaineiden prosenttiosuuksien yhteismäärä; sekä

9) sisällön määrä.

Edellä 1 momentin 2 ja 5–8 kohdassa vaaditut tiedot voidaan antaa erillisessä tavaraan liittyvässä asiakirjassa. Tällöin pakkaukseen tai astiaan on kuitenkin selvästi merkittävä, että lisäaine on tarkoitettu elintarvikkeen valmistajalle eikä vähittäismyyntiin.

9 §
Kuluttajalle myytävä lisäaine

Kuluttajalle myytävän lisäaineen pakkaukseen tai astiaan on 8 §:ssä vaadittujen merkintöjen lisäksi merkittävä vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta siten kuin elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa säädetään.

Jos lisäainetta myydään seoksena kuluttajalle, voidaan pakkaukseen jättää merkitsemättä 8 §:n 1 momentin 8 kohdassa vaaditut lisäaineiden määrät. Jos seos sisältää ruokasuolaa, on sen määrä painoprosentteina kuitenkin aina ilmoitettava.

10 §
Pakkausmerkintöjen kieli

Edellä 8 ja 9 §:ssä säädetyt merkinnät on tehtävä suomen- ja ruotsinkielellä. Ruotsinkielen sijasta voidaan käyttää norjan- tai tanskankielisiä merkintöjä.

Muulle kuin kuluttajalle myytävässä lisäaineessa voidaan 8 §:ssä vaaditut merkinnät tehdä suomen- tai ruotsinkielellä taikka jollakin kansainvälisessä kaupassa yleisesti käytetyllä kielellä.

11 §
Tarkemmat määräykset ja poikkeukset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Elintarvikevirasto voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä myöntää hakemuksesta poikkeuksen 5 ja 8–10 §:n säännöksistä.

12 §
Erinäisiä säännöksiä

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (526/41).

ElintarvikeL 526/1941 on kumottu L:lla 361/1995. Ks. ElintarvikeL 23/2006.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan 13 päivänä joulukuuta 1985 annettu asetus elintarvikelisäaineista (973/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

14 §
Siirtymäsäännökset

Määräykset, jotka on annettu kumotun asetuksen nojalla ennen tämän asetuksen voimaantuloa, jäävät voimaan, kunnes niistä tämän asetuksen nojalla toisin määrätään.

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan tässä asetuksessa tarkoitettua lisäainetta joulukuun 1993 loppuun, vaikka sen pakkausmerkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Liite

LISÄAINERYHMÄT

Arominvahventeet

Emulgointiaineet

Entsyymit

Hapettumisenestoaineet

Hapot

Happamuudensäätöaineet

Hyytelöimisaineet

Jauhonparanteet

Kiinteyttämisaineet

Kosteudensäilyttäjät

Makeutusaineet

Nostatusaineet

Paakkuuntumisenestoaineet

Pintakäsittelyaineet

Ponneaineet

Sakeuttamisaineet

Stabilointiaineet

Sulatesuolat

Säilöntäaineet

Täyteaineet

Vaahdonestoaineet

Värit

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.