Seurattu SDK 822/2022 saakka.

27.5.1992/481

Laki kilpailuneuvostosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Toimivalta ja järjestysmuoto

1 §

Kilpailuneuvosto käsittelee ja ratkaisee sille kilpailunrajoituksista annetun lain (480/92) mukaan kuluvat asiat. Se käsittelee ja ratkaisee myös sille julkisista hankinnoista annetun lain (1505/92) mukaan kuuluvat asiat. (23.12.1992/1506)

Kilpailuneuvosto toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä.

2 §

Kilpailuneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka kaikki ovat sivutoimisia ja jotka tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kilpailuneuvostoon voidaan perustaa puheenjohtajan virka ja sihteerin virkoja, jotka voidaan määrätä myös sopimuspalkkaisiksi. (23.12.1992/1506)

Kilpailuneuvoston jäsenillä on toimikautenaan sama virassapysymisoikeus kuin tuomarilla. Jos joku heistä toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (17.12.1993/1269)

3 § (17.12.1993/1269)

Kilpailuneuvoston jäseniltä vaaditaan asioiden ratkaisemisessa tarvittavaa oikeudellista, taloustieteellistä tai talouden asiantuntemusta. Lisäksi kilpailuneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja tuomarin tehtäviin perehtyneitä.

4 §

Kilpailuneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä.

Puheenjohtaja voi kilpailuneuvoston puolesta käsitellä ja ratkaista kilpailuneuvoston määräämissä rajoissa merkitykseltään vähäiset asiat sekä ryhtyä asioissa valmisteleviin toimenpiteisiin.

5 § (23.12.1992/1506)

Kilpailuneuvostossa on vähintään yksi sihteeri. Sihteeri valmistelee ja esittelee kilpailuneuvostossa käsiteltävät asiat.

2 luku

Asian käsittely

6 §

Kilpailunrajoitusta koskeva asia kilpailuneuvostossa tulee vireille kilpailunrajoituksista annetun lain 8 §:n 3 momentissa, 11 d §:n 1 momentissa, 12 §:n 3 ja 4 momentissa, 14 §:n 2 momentissa, 16 §:ssä, 19 §:n 3 momentissa tai 19 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla esityksellä tai 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla valituksella. Esitys ja valitus on tehtävä kirjallisesti. (30.4.1998/304)

Julkista hankintaa koskevan asian vireilletulosta ja käsittelystä säädetään julkisista hankinnoista annetussa laissa. (23.12.1992/1506)

7 §

Kilpailunrajoituksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitetussa esikäsittelyssä on kilpailuneuvoston puheenjohtajan varattava sille elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jota esitys koskee, tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti vastata esitykseen. Puheenjohtaja voi kuulla esityksen johdosta elinkeinonharjoittajaa, johon kilpailunrajoitus kohdistuu. Esikäsittely voidaan päättää, vaikka asianosainen ei olisi antanut pyydettyä vastausta esityksen johdosta.

8 §

Kilpailuneuvosto voi kehottaa asianosaista saapumaan neuvoston istuntoon ja velvoittaa tämän esittämään liikekirjeenvaihtonsa, kirjanpitonsa, pöytäkirjansa sekä muut kilpailunrajoitusta selventävät asiakirjat. Asiakirjojen esittämisvelvollisuus ei koske teknisluonteisia ammattisalaisuuksia.

Milloin 1 momentissa tarkoitettua asiakirjojen esittämisvelvollisuutta ei täytetä tai asianosainen jää ilman laillista estettä saapumatta kilpailuneuvoston istuntoon, asianosainen voidaan sakon uhalla velvoittaa antamaan mainitut asiakirjat tai saapumaan istuntoon.

Kilpailuneuvosto voi kuulla todistajia ja asiantuntijoita sekä hankkia asiantuntijalausuntoja. Todistajalle ja asiantuntijalle suoritetaan valtion varoista kilpailuneuvoston määräämä palkkio. Asianosaisille tulee varata tilaisuus olla läsnä todistajaa ja asiantuntijaa kuultaessa. Mikäli kilpailuneuvosto on saanut kirjallisen asiantuntijalausunnon, on asianosaisille varattava tilaisuus tutustua siihen. (17.12.1993/1269)

9 § (30.4.1998/304)

9 § on kumottu L:lla 30.4.1998/304.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

10 §

Kilpailuneuvoston jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Kilpailuneuvoston jäsenen samoin kuin sihteerin esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään.

Kilpailuneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen on vannottava tuomarinvala, jollei hän aikaisemmin ole sitä tehnyt. Vala vannotaan kilpailuneuvostossa tai yleisessä tuomioistuimessa.

11 § (17.11.2000/962)

11 § on kumottu L:lla 17.11.2000/962.

12 §

Kilpailuneuvosto käsittelee asiat suljetuin ovin, jollei neuvosto määrää asian käsittelyä julkiseksi.

Kilpailuneuvoston päätökset ovat julkisia, jollei neuvosto niitä erityisestä syytä päätä kokonaan tai osaksi salassa pidettäviksi. Päätös on määrättävä salassa pidettäväksi siltä osin kuin se sisältää liike- tai ammattisalaisuutta koskevia tietoja.

Kilpailuneuvoston asiakirjat eivät ole julkisia, ellei neuvosto toisin päätä. Asianosainen ja elinkeinonharjoittaja, johon kilpailunrajoitus kohdistuu, on kuitenkin oikeutettu tutustumaan kilpailuneuvoston asiakirjoihin siltä osin kuin ne eivät sisällä toisen liike- tai ammattisalaisuuksia.

13 §

Jollei tässä laissa, kilpailunrajoituksista annetussa laissa tai julkisista hankinnoista annetussa laissa toisin säädetä, asioiden käsittelyyn kilpailuneuvostossa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996) lukuun ottamatta sen 2 §:ää. (30.4.1998/304)

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä lailla kumotaan kilpailuneuvostosta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettu laki (715/88).

HE 163/91, TaVM 15/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1992/1506:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. L 1506/1992 tuli A:n 1349/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.

HE 154/92, TaVM 39/92

17.12.1993/1269:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 182/93, TaVM 36/93

30.4.1998/304:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998.

HE 243/1997, TaVM 2/1998, EV 19/1998

17.11.2000/962:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

HE 57/2000, LaVM 7/2000, EV 101/2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.