Seurattu SDK 829/2022 saakka.

31.1.1992/72

Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla kuluttajaneuvonnasta 5.12.2008/800, joka on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnan on järjestettävä kuluttajaneuvontaa.

2 §

Kuluttajaneuvonnassa:

1) annetaan yleistä valistusta ja henkilökohtaista neuvontaa kulutuspäätösten kannalta merkittävistä asioista sekä kuluttajan asemasta;

2) avustetaan kuluttajaa yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä ohjataan kuluttajaa tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaelimeen;

3) osallistutaan kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan; sekä

4) avustetaan pyynnöstä muita kuluttajaviranomaisia.

3 §

Kunta voi järjestää kuluttajaneuvonnan perustamalla kuntaan yhden tai useamman kuluttajaneuvojan viran tai työsopimussuhteisen tehtävän, sopimalla yhteistoiminnasta muun kunnan tai muiden kuntien kanssa taikka ostamalla neuvontapalvelut muulta kunnalta. Virka tai tehtävä voi olla myös osa-aikainen taikka yhdistetty kunnan muuhun virkaan tai tehtävään, jollei tästä aiheudu vaaraa kuluttajaneuvonnan puolueettomalle ja tasapuoliselle hoitamiselle.

Jos kuluttajaneuvonnan järjestäminen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ei ole tarkoituksenmukaista, kunta voi hankkia kuluttajaneuvontapalvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kuluttajaneuvontaan kuuluvat 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät on kuitenkin myös tässä tapauksessa järjestettävä siten kuin 1 momentissa säädetään.

4 §

Kuluttajaneuvonta on maksutonta. Erityiskustannuksia aiheuttavista palveluista kunta voi periä maksun.

5 §

Kuluttajaneuvontaa annetaan ensisijaisesti kunnassa asuville henkilöille.

6 §

Kunta on velvollinen antamaan kauppa- ja teollisuusministeriölle ja kuluttajavirastolle tietoja kuluttajaneuvonnan järjestämisestä. Kuluttajavirasto huolehtii kuluttajaneuvonnan ohjauksesta siten kuin kuluttajavirastosta annetussa laissa (110/90) säädetään.

Kunnassa kuluttajaneuvontaa valvoo ja ohjaa kunnanhallitus tai kunnanvaltuuston määräämä muu viranomainen.

L Kuluttajavirastosta 110/1990 on kumottu L:lla Kuluttajavirastosta 1056/1998.

7 § (26.3.1993/288)

Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa (688/92) säädetään.

Kuntien valtionosuusL 688/1992 on kumottu Kuntien valtionosuusL:lla 1147/1996.

8 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 20 päivänä tammikuuta 1978 annettu laki (39/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 139/91, tvk.miet. 17/91

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.3.1993/288:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

HE 373/92, TaVM 3/93

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.