Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

20.12.1991/1558

Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (21.1.2000/48)

Kunnan on huolehdittava alueellaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) sekä muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin erikseen säädetään.

Kunnan on annettava maa- ja metsätalousministeriölle, Elintarviketurvallisuusvirastolle, Maaseutuvirastolle, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle, työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja muille valtion viranomaisille virka-apua, lausuntoja ja selvityksiä maaseutuelinkeinoihin sekä porotalous- ja luontaiselinkeinoihin liittyvissä asioissa. (13.4.2007/436)

2 §

Kunnan on järjestettävä maaseutuelinkeinojen hallinto niin, että 1 §:ssä tarkoitetut tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi.

3 §

Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten kunnassa on monijäseninen toimielin siten kuin kunnanvaltuusto asiasta päättää, jollei tehtäviä ole annettu yhden taikka useamman viranhaltijan tai luottamushenkilön suoritettavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimielin ja viranhaltija voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Mitä jäljempänä tässä laissa on sanottu kunnan toimielimestä koskee myös viranhaltijaa tai luottamushenkilöä, jolle tehtävät on annettu.

4 §

Kunnassa voi olla tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten pää- tai sivuvirkainen yksi taikka useampi viranhaltija. Virka tai virat voivat olla myös useamman kunnan yhteisiä.

5 § (13.4.2007/436)

Kunnan toimielimen toimintaa valvovat 1 §:ssä mainittujen tehtävien osalta työvoima- ja elinkeinokeskukset, Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriö.

Kunnille myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamiseen siten kuin kuntien valtionosuuslaissa (1147/1996) säädetään.

Kuntien valtionosuusL 1147/1996 on kumottu L:lla kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.

6 § (13.4.2007/436)

6 § on kumottu L:lla 13.4.2007/436.

7 §

Tarkemmat säännöksen tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan maatalouslautakunnista 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1276/88).

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

9 §

Kunnan toimielimen tulee, sen mukaan kuin kunnassa päätetään maaseutuelinkeinoja koskevan hallinnon järjestämisestä, hoitaa ne tehtävät, jotka tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten tai määräysten mukaan kuuluvat maatalouslautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle taikka sen puheenjohtajalle tai maataloussihteerille.

HE 127/91, HaVM 9/91

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.8.1992/694:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 214/91, HaVM 5/92

12.3.1999/336:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 60/1998, MmVM 15/1998, EV 252/1998

21.1.2000/48:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (Laki 48/2000 tuli A:n 131/2001 mukaisesti voimaan 21.2.2001.)

HE 104/1999, MmVM 16/1999, EV 128/1999

13.4.2007/436:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 218/2006, MmVM 20/2006, EV 282/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.